Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 7 ze dne 28.01.2003

Usnesení č. 1

Rada schvaluje přijetí pana Stanislava Kováře, nar. 1930, trvale bytem Pekařská 2, Blansko do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje jako náhradnici na přijetí do jednolůžkové obytné jednotky Městského penzionu Blansko paní Vlastu Uhrovou, nar. 1924, trvale bytem Salmova 21, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje přijetí manželů Josefa a Miroslavy Kuchařových, nar. 1932 a 1934, trvale bytem Ostrov u Macochy 274 do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje jako náhradníky na přijetí do dvoulůžkové obytné jednotky Městského penzionu Blansko manžele Aloise a Veroniku Ramšovi, nar. 1925 a 1929, trvale bytem Kamnářská 17, Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje oprávnění vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko podepisovat rozhodnutí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko vydaná ve správním řízení a rozhodnutí a osvědčení, na které se nevztahuje správní řád.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Jasanova 24 v Blansku paní Marcele Nárožné, nar. 1937, trvale bytem Dvorská 20, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Věře Tučové, nar. 1927, trvale bytem Absolonova 4, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje jako náhradníka na pronájem uvolněného bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Jasanova 24 v Blansku a uvolněného bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku pana Josefa Maixnera, nar. 1924, trvale bytem Divišova 29, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Boženě Dvořákové, nar. 1975, trvale bytem B. Němcové 1, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolního oddělení MěÚ Blansko.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje realizaci položky č. 96 – "Monitorovací kamera včetně monitoru".

Usnesení č. 12
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 97 – II. etapa "Rekonstrukce rehabilitace spojená s rekonstrukcí objektu laboratoří a rentgenů".

Usnesení č. 13
Rada schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2002) ve výši 25.376 tis. Kč do rozpočtu roku 2003. Rada ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje po úpravách návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2003. Rada ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15
Rada odvolává členy komise pro vyhodnocování žádostí o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví občanů na území města Blansko: Mgr. Michala Krále, Ing. Luďka Skotáka, Ing. Jindřicha Krále, Ing. Jana Pořízka, Ing. Luďka Odehnala, p. Libuši Jelínkovou.

Usnesení č. 16
Rada jmenuje nové členy komise pro vyhodnocování žádostí o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví občanů na území města Blansko: Ing. Jindřich Král – místostarosta města Blansko, Mgr. Miroslav Starý – člen Rady města Blansko, RSDr. Milan Šebela – člen Zastupitelstva města Blansko, Ing. Petr Rizner – vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Blansko, Ing. Luděk Odehnal – vedoucí investičního oddělení odboru INV MěÚ Blansko, Petr Alexa – zaměstnanec finančního odboru MěÚ Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Alešem Paděrou, 9. května 3, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 600,- Kč.

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Vladimíru Smékalovou, trvale bytem Dolní Lhota 20 a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou bytu paní Blaženy Hudcové, 9.května 1, Blansko za uvolněný byt 9. května 3, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s přidělením přístřeší pro manžele Janu a Jaroslava Březovské, Jungmannova 10, Blansko, a to stávajícího bytu č. 6/1 v půdní vestavbě domu Jungmannova 10, Blansko o jedné místnosti se společnou kuchyní a společným sociálním zařízením s ostatními nájemci, na dobu určitou šest měsíců.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Josefa Červenky, Sloupečník 92, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady, a to z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Aleny Průchové, Absolonova 13, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, jelikož paní Průchová přestala splňovat podmínky pro zařazení do pořadí.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Pavla Fořtíka, Dvorská 86, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, jelikož pan Fořtík přestal splňovat podmínky pro zařazení do pořadí.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem objektu restaurace a vinárny "Sýpka" čp. 78 na pozemku p.č. 58/2 v k.ú. Blansko na dobu neurčitou za účelem provozování restaurace a vinárny žadatelům v následujícím pořadí:
1. AZK Group, a.s., zast. Mgr. Zd. Veselým, předsedou představenstva, Smetanova 51, 602 00 Brno, IČO: 25549740 za nájemné ve výši 1.500.000,- Kč/rok
2. Ivan Hudec, Blansko, IČO: 68118627 za nájemné ve výši 540.000,- Kč/rok
3. Petr Popelka, Blansko, IČO: 13077961 za nájemné ve výši 450.000,- Kč/rok

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 705 v 7. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko o celkové výměře 44,12 m2 + ost.plocha 16,41 m2 Finančnímu ředitelství Brno, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, IČO: 006921 za účelem zřízení a provozování kanceláře pro správce vyměřovacího oddělení za nájemné 1.500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 805B a 805C v 8. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko o výměře 13,33m2 + ost.plocha 5,31m2 a 19,60m2 + ost. plocha 7,80m2 Katastrálnímu úřadu Brno-město, Moravské nám.1, 601 51 Brno, IČO: 00213730 za účelem užívání jako sklad a archiv za stejných podmínek jako kancelář č. 211.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením nájmu kanceláře č. 211 ve 2. patře výškové budovy s Katastrálním úřadem Brno-město dohodou ke dni podpisu nájemní smlouvy na pronájem kanceláří č. 805B a 805C.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se snížením nájemného firmě TOP 1 spol. s r.o. za pronájem objektu na nám. Svobody 10/12, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s nezvýšením nájemného o průměrnou míru inflace za rok 2002 firmě TOP 1 spol. s r.o. za pronájem objektu na nám. Svobody 10/12, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada revokuje usnesení č. 29. z 56. zasedání rady města konaného 5.6.2001.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se změnou doby určité na dobu neurčitou s 6ti měsíční výpovědní lhůtou ve smlouvě na pronájem objektu č.p. 5 na pozemku p.č. 35/2 v k.ú. Blansko se Službami Blansko, s.r.o., s tím, že nájemné činí částku 314.238,- Kč/rok (+ inflace), a to s účinností od 18.12.2002.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy č. 6/2002 Bsko o poskytnutí finančního příspěvku se Svazkem VaK na zajištění inženýrské činnosti při realizaci projektu Dyje, technického opatření "Blansko – ČOV a kanalizace".

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1019/3 (dle PK) v k.ú. Blansko o výměře do 1 m2 za účelem umístění informační tabule pevně spojené se zemí o velikosti 0,5 m2, upozorňující na provozovnu pneuservis.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s úpravou nájemní smlouvy číslo INV-NS/7/02/Ne ze dne 29.8.2002 uzavřením dodatku č. 1 k této smlouvě, kterým bude upraven:
čl. V, odst. 1, písm. e), první odrážka takto:
-nejpozději do 30.4.2003 zajistit vydání územního rozhodnutí tak, aby v tomto termínu bylo pravomocné,
a čl. V, odst. 3 takto:
Pronajímatel se zavazuje v souladu s usnesením č. 3 z 22 zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 18.6.2002 předložit nájemci k podpisu smlouvu o budoucí kupní smlouvě za podmínek, uvedených ve stanovisku odboru INV k materiálu projednávaném 22. zasedáním zastupitelstva města v této věci, a to do 30ti dnů ode dne právní moci stavebního povolení na výstavbu, jak je uvedena v čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy.

Usnesení č. 35
Rada na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy potvrzuje setrvání ve funkci Mgr. Věry Gottwaldové, ředitelky ZŠ Blansko, Erbenova 13, Mgr. Jiřího Javorského, ředitele ZŠ Blansko, Rodkovského 2, Mgr. Dušana Krumnikla, ředitele ZŠ Blansko, Dvorská 26, Mgr. Anny Sládkové, ředitelky ZŠ Blansko, Salmova 17 do 30.6.2004 a Ludmily Sloukové, ředitelky Školní jídelny Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje odvolání a jmenování členů komisí rady dle předloženého písemného materiálu po úpravách s účinností k 1.2.2003.

Usnesení č. 37
Rada ukládá tajemníkovi předložit zastupitelstvu města k projednání návrh personálních změn v obsazení výborů zastupitelstva města dle upraveného předloženého písemného materiálu.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje Programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2002 – 2006.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka