Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 8 ze dne 11.02.2003

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za členku Komise pro občanské záležitosti paní Martu Mokrou s účinností od 12.2.2003.

Usnesení č. 2
Rada ukládá všem odborům MěÚ uvádět do materiálů pro jednání zastupitelstva města případná stanoviska výborů zastupitelstva a komisí rady.

Usnesení č. 3
Rada odvolává paní Jitku Zemánkovou z funkce místopředsedkyně Komise pro školství a vzdělávání a jmenuje do této funkce paní Libuši Mandysovou s účinností k 12.2.2003.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje Dohodu o užívání nerezového jídlonosiče s plastovým termoobalem mezi Městem Blansko a uživatelem jídlonosiče a ukládá odboru SOC uzavřít dohodu s klienty pečovatelské služby s účinností od 1.3.2003.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí, v návaznosti na Smlouvu o poskytnutí dotace obcím s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci ze dne 24.1.2003 mezi Jihomoravským krajem a obcí s rozšířenou působností: Město Blansko, uzavřenou na základě usnesení č. 530/02/Z 16 Zastupitelstva Jihomoravského kraje, s uzavřením Smlouvy o poskytování lékařské služby první pomoci v Blansku s příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Ilonou Rybářovou.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 4 Cm 137/2002, kterým byly ze soupisu konkursní podstaty úpadce Galaxie, s.r.o vyňaty nemovitosti – hotel Dukla a související a přilehlé pozemky a souhlasí s tím, že správkyně konkursní podstaty nepodá proti tomuto rozsudku odvolání.

Usnesení č. 7
Rada projednala předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú.Těchov, Blansko a Dolní Lhota, označených jako T10, B19, B20, B21 a D4.

Usnesení č. 8
Rada vzala na vědomí závěry uzavřené v Zprávě o projednání změn T10, B19, B20 a D4 včetně skutečnosti, že v průběhu projednání nedošlo k uplatnění námitek.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1603/1 ostatní plochy o výměře 92 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plochy o výměře cca 60 m2 v k.ú. Blansko (část pozemku, která je zaplocena) za účelem užívání jako součást areálu Českého Telecomu, a.s. a za účelem přístupu a příjezdu do tohoto areálu.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 270/3 (dle PK) o výměře 1 m2 v k.ú. Těchov (část pozemku parc. č. 319/8 (KN) ostatní plocha v k.ú. Těchov) za účelem umístění nepřenosného reklamního zařízení (na konci městské části Blansko – Obůrka, po pravé straně místní komunikace ve směru jízdy z Obůrky do lokality Češkovice k hotelu Panorama a Zahradnímu městu).

Usnesení č. 12
Rada ruší usnesení č. 15 ze 78. zasedání rady města ze dne 21.10.2002 o pronájmu pozemků parc. č. 998/15 – ost. plocha a parc. č. 998/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, oba v k.ú.Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemků parc. č. 998/15 – ostatní plocha o výměře 295 m2 a parc. č. 998/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci -původ pozemkový katastr o výměře 240 m2, oba v k.ú. Blansko, které budou zastavěny stavbou přeložky státní silnice II/374-I. etapa Blansko – Rájec za účelem realizace stavby "Přeložka státní silnice II/374-I. etapa Blansko – Rájec".

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1337/1 zahrady o výměře cca 50 m2 v k.ú. Blansko Josefu a Marii Vyskočilovým, Blansko za účelem údržby pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (část pozemku na ulici Josefa Lady v Blansku, vedle komunikace před RD J. Lady 9, lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zřízením bezúplatných věcných břemen, které spočívají v umístění kanalizačního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemcích parc. č. 8/1 (dle PK), parc. č. 79/1 (dle PK), parc. č. 146/20 (dle PK), parc. č. 148 (dle PK), parc. č. 151/20 (dle PK), parc. č. 161/6 (dle PK), parc. č. 205/61 (dle PK), parc. č. 205/65 (dle PK), parc. č. 205/68 (dle PK), parc. č. 421, parc. č. 422, parc. č. 432/2, parc. č. 455, parc. č. 457 a parc. č. 858/7, vše v k.ú. Těchov, ve vlastnictví fyzických i právnických osob jako povinných, a v umístění vodovodního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob na pozemku parc. č. 28 v k.ú.Těchov, ve vlastnictví fyzických osob jako povinných, a to ve prospěch města Blansko, jako oprávněného s tím, že město Blansko uhradí veškeré náklady související se zřízením věcného břemene.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zřízením bezúplatných věcných břemen, které spočívají v umístění inženýrských sítí technického vybavení území průmyslové zóny Blansko – Vojánky, dle schválené projektové dokumentace zpracované společností K 4, a.s. Brno, v jejich údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemcích dotčených těmito sítěmi v k.ú. Blansko, Horní Lhota a Dolní Lhota, ve vlastnictví fyzických i právnických osob jako povinných, a to ve prospěch vlastníků těchto sítí, jako oprávněných.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s jednostranným odstoupením Města Blansko od nájemní smlouvy č. 2002-INV-NS014/Ki, která byla uzavřena mezi a.s. ADDAX INVEST, se sídlem v Brně, IČO: 25586963 a Městem Blansko dne 25.3.2002 na nájem částí pozemků parc. č. 620/5 ostatní plochy, parc. č. 639/22 ostatní plochy a parc. č. 639/28 ostatní plochy, všechny v k.ú. Blansko, a to z důvodu neplnění podmínek nájemní smlouvy v článku IV. – nezahájení výstavby v termínu do 31.12.2002 (pozemky v lokalitě Písečná).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/19/96/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Františkem a Marcelou Zouharovými, bytem Lažánky na nájem pozemku v k.ú. Lažánky, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 15.2.2003 s tím, že poměrná část nájemného za rok 2003 nebude požadována (pozemek za zástavbou rodinných domů na konci městské části Blansko – Lažánky, po pravé straně směrem na Jedovnice).

Usnesení č. 19
Rada vydává Nařízení města Blansko o závazných podmínkách schválené energetické koncepce města Blansko.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pořízením změny Úpn SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemku parc. č. 364/23 v k.ú. Klepačov z ploch neurbanizovaných do ploch určených pro nízkopodlažní zástavbu RD a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí jako vlastník pozemků s výjezdem a vjezdem na předmětné pozemky, dotčené případnou zástavbou prodejny potravin na ul. Svitavská a s napojením na inženýrské sítě.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Alfrédem Foldvárym, Bezručova 5, Blansko, a to ve výši splátky 1.400,- Kč/měsíc.

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu pro paní Martinu Rotreklovou, Údolní 17, Blansko a ukládá odboru KOM podat žalobu na vyklizení bytu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 145,35 m2 v II. NP budovy č.p. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko Městské knihovně Blansko na dobu neurčitou za účelem zřízení a činnosti regionálního oddělení knihovny a archivu za nájemné uvedené v žádosti s tím, že smlouva bude uzavřena až po vyklizení archivů stavebním úřadem.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s užíváním jedné třídy a soc. zařízení v bývalé škole na Klepačově Občanskou aktivitou Klepačov, a to za účelem cvičení s tím, že v případě pronájmu nebytových prostor v bývalé škole bude toto užívání ukončeno.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor na ul. L. Janáčka 13, Blansko – nájemce F. Jelínek, Blansko – pro firmu Levné topení s.r.o., zast. Ivanou Jelínkovou, Krasová 63, IČO: 26306221 za účelem obchodní a poradenské činnosti v oblasti topenářství, a to na 2 roky.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi firmě Netline, s.r.o., se sídlem Boskovice, Vodní 14.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s podáním výpovědi společnosti Conseco, s.r.o., od 12.3.2002 přejmenované na společnost PHOENIX HEALTCARE INTELLIGENCE, s.r.o., se sídlem Smetanova 3, Blansko, IČO: 25306162, s 1měsíční výpovědní lhůtou z důvodu nehrazení nájemného.

Usnesení č. 29
Rada revokuje svoje usnesení č. 30 ze 4. zasedání rady města konaného dne 17.12.2002.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce s městem Adamov a městem Letovice a s uzavřením smlouvy o nájmu za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok za kanceláře a 500,- Kč/m2/rok za ostatní užívané prostory s městem Boskovice za účelem zachování pracovišť státní sociální podpory v těchto městech od 1.1.2003. Rada souhlasí s uzavřením smluv souvisejících, tj. smluv o poskytování či zabezpečení služeb.

Usnesení č. 31
Rada bere na vědomí změnu odbavovacího systému MHD Blansko po úpravách na základě připomínek ze zastupitelstva města.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se změnou tarifu při hotovostní platbě z 6,- Kč na 7,- Kč a čtvrtletní časové jízdenky z 432,- Kč na 450,- Kč a ukládá odboru KOM předložit tuto změnu tarifů na jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje po úpravách vnitřní platový předpis ke stanovení platu ředitelů škol, předškolních a školských zařízení v působnosti Města Blansko.

Usnesení č. 34
Rada odvolává ke dni 31.12. 2003 paní Jitku Ševčíkovou z funkce ředitelky Městské knihovny Blansko z důvodu dosažení věku s nárokem na odchod do starobního důchodu.

Usnesení č. 35
Rada ukládá tajemníkovi vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele Městské knihovny Blansko s předpokládaným nástupem ke dni 2.1. 2004.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s odpisem pohledávky vůči zemřelému Josefu Bandymu, bytem Blansko, 9. května 18 ve výši 140 656,- Kč a doporučuje zastupitelstvu, aby tento odpis schválil. Rada ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s nákupem 43 ks akcií ČSAD Blansko, a. s. za cenu 250,- Kč/ks a doporučuje zastupitelstvu schválení tohoto záměru. Rada ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 38
Rada ruší úkol č. 61/29 a doporučuje zastupitelstvu města v souladu se stanoviskem Finančního výboru revokovat usnesení č. 38 z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.9.2001. Rada ukládá odboru FIN předložit tento bod k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 820 tis. Kč na opravu bytového fondu dle doporučení komise a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2003 a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje dílčí programy prevence kriminality v pořadí (dle písemného materiálu), ve kterém jsou uvedeny v Komplexním programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2003 a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 42
Rada bere na vědomí a souhlasí s hodnocením programu prevence kriminality na místní úrovni za rok 2002 a současně doporučuje tento materiál předložit Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 43
Rada bere na vědomí výsledek průzkumu mezi členy zastupitelstva města ve věci doručování materiálů pro jednání zastupitelstva města. Rada ukládá tajemníkovi předložit tento materiál zastupitelstvu města k projednání s tím, že nedoporučuje změnit zavedený systém.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje po úpravách předložený návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka