Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 9 ze dne 24.02.2003

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s podáním návrhu na vyvlastnění budovy Svitavská 2, č. p. 303 a části pozemku st. p. č. 290, vše v k.ú. Blansko za účelem umístění a realizace veřejně prospěšné stavby okružní křižovatky "u pošty" v Blansku a doporučuje Zastupitelstvu města Blanska schválení podání tohoto návrhu s tím, že tento návrh nebude podán, pokud do 15. 3. 2003 dojde k dohodě o majetkoprávním vypořádání mezi zástupci Města Blansko nebo SUS JMK a vlastníky, stavbou křižovatky dotčených nemovitostí.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka