Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 28 ze dne 13.01.2004

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s povýšením rozpočtového provizoria Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2004 o 550 tis. Kč. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s odepsáním pohledávky TAT Auto, spol. s r. o., ve výši 3.894,-- Kč z důvodu vyhlášení konkurzu na dlužníka a nevymahatelnosti pohledávky.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s odepsáním pohledávky uložené rozhodnutími Komise pro projednávání přestupků pod č. j. P 117/97, P 5/98, P 39/98, KPP P 264/2000, KPP P 264/01 ve výši 2.700,-- Kč + příslušenství z důvodu nevymahatelnosti pohledávky.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Miladě Marečkové, Jungmannova 10, Blansko, a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na úhradu poplatku z prodlení s paní Miladou Marečkovu, Jungmannova 10, Blansko, a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí s výměnou přístřeší — přidělením bytu mimo pořadí pro paní Miladu Marečkovou, Jungmannova 10, Blansko, a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu — přístřeší pro paní Květu Vladíkovou, Jungmannova 10, Blansko, a to na 6 měsíců.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy č. 33/99/Pe na pronájem garážového boxu č. 1 na ul. Mlýnská s Českým statistickým úřadem, a to do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 33 na ul. Jasanová na pozemku parc. č. 4045 – zast. pl. o výměře 386 m2 včetně tohoto pozemku žadateli panu Radku Šinkorovi, Blansko, za kupní cenu 700.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 8 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská paní Monice Vágnerové, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 450,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s dalším prodloužením podnájmu nebytových prostor v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko. Pokud nájemce těchto prostor, paní Mikšíková, nehodlá sám nebyt. prostory užívat, má možnost nájem ukončit výpovědí.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se změnou výpovědní lhůty v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu bývalé MŠ na ul. Dvorská 28 na 6ti měsíční, dále rada souhlasí s řešením připomínek k této smlouvě dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/124/95/Ko ze dne 14. 6. 1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 1997 na nájem pozemku parc. č. 1058/4 zahrady o výměře 375 m2 v k. ú. Blansko, uzavřené mezi Městem Blansko a paní Jindrou Zachovalovou, a to dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci, tj. ke dni 13. 1. 2004 (část pozemku u Salmova mlýna, vedle zimního stadionu v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1058/4 zahrady o výměře 375 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádka (část pozemku u Salmova mlýna, vedle zimního stadionu v Blansku).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/132/95/Ko ze dne 10. 10. 1995 ve znění dodatku, uzavřené mezi Městem Blansko a manžely Kneblovými na nájem pozemku parc. č. 4890 zastavěná plocha, nádvoří (dříve 1351/12 ost. pl.) o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k zastavěnému pozemku parc. č. 4890 zast. plocha nádvoří v k. ú. Blansko (pozemek pod řadovou garáží u trati ČD u zastávky Blansko – město).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 4890 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod řadovou garáží u trati ČD u zastávky Blansko – město).

Usnesení č. 18
Rada ukládá odboru INV předložit žádost společnosti Elastra Group spol s r. o., o směnu pozemků radě k projednání až po schválení zadání změny ÚPn SÚ Blansko, která se týká předmětné lokality.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 1369/14, 1469, 1470 a 1471, vše ostatní plocha o celkové výměře cca 1050 m2, vše v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby „ (pozemky pod parkovištěm při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 310/10 zahrady o výměře cca 120 m2 v k. ú. Blansko Haně a Miroslavu Rechovým, bytem Blansko, Hořická 42, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, za účelem úpravy a užívání jako přístupová cesta, za účelem případného osázení zelení, za účelem úklidu a údržby pozemku, za nájemné ve výši 5,-- Kč/m2/rok (lokalita ulice Hořické, před vjezdem k RD Hořická 42).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 772/3 zahrady o výměře cca 125 m2 v k. ú. Blansko paní Haně Rampulové, bytem Blansko, Sadová 46, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem obdělávání a užívání jako zahrádka a za účelem údržby a úklidu zbývající (neobdělávané) části pozemku, který tvoří okolí bytového domu Sadová 46, Blansko, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok (část pozemku u bytového domu Sadová 46, Blansko).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 319/8 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře do 1 m2 akciové společnosti EUROREGION a. s., se sídlem Hudcova 78, Brno, provozovna: hotel PANORAMA, Těchov č. p. 168, IČ: 25331256, za nájemné 1.200,-- Kč/rok povýšené od 1. 1. 2004 o míru inflace za předcházející kalendářní rok, za účelem využití umístěného nepřenosného reklamního zařízení — směrové reklamní tabule k hotelu Panorama, na dobu neurčitou (jedná se o část pozemku po pravé straně při komunikaci směrem z části města Blansko — Obůrka do lokality Češkovice k hotelu Panorama).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S037/R-NS ze dne 16. 4. 2003 na nájem části pozemku parc. č. 1019/3 (dle PK) o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran, a to ke dni 15. 1. 2004.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje předloženou Organizační strukturu MěÚ Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka