Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 29 ze dne 27.01.2004

Usnesení č. 1

Rada odvolává Ing. Jolanu Havlovou z funkce místopředsedkyně Komise pro zahraniční styky z důvodu jejího odchodu ze zaměstnaneckého poměru k Městu Blansko s tím, že zůstane členkou této komise.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje sl. Janu Navrátilovou do funkce místopředsedkyně Komise pro zahraniční styky.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 117 – „Rekonstrukce kožního oddělení v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko, čl. II., bod 2, písm. d) (podmínka plné invalidity) pro pana Aloise Bartošíka, trvale bytem Jungmannova 10, Blansko, který má přiznanou částečnou invaliditu.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Aloisi Bartošíkovi, nar. 1950, trvale bytem Jungmannova 10, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Boženě Dvořákové, nar. 1975, trvale bytem nám. Svobody 11, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 7
Rada projednala návrh firmy Probe Plus, s.r.o. na doplnění obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2/2000 o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansko a nesouhlasí s projednáním návrhu na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 8
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej nemovitosti — restaurace Dělnický dům, Žižkova ul. č. p. 2362 v Blansku s přilehlým sálem včetně pozemku p. č. 229/2 o výměře 460 m2.

Usnesení č. 9
Rada ukládá odboru hospodářské správy zajistit ukončení smluvních vztahů, které souvisejí s provozem odboru SSP v termínu do 31. 3. 2004.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Českou republikou — Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako půjčitelem a Městem Blansko, jako vypůjčitelem, na budovu čp. 1, postavenou na pozemku p. č. st. 35/5, pozemek p.č. st. 35/5, budovu čp. 2 postavenou na pozemku p.č. st. 35/4 a pozemek p. č. st. 35/4, vše zapsané na LV č. 60000 pro obec a kat území Blansko, na dobu určitou od 27. 8. 2003 do doby převodu vlastnictví nemovitostí na město, nejdéle však 5 let.

Usnesení č. 11
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Pavla Grundzu, trvale bytem A. Dvořáka 4a, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Ludmilu Mathauserovou, Dolní Palava 28, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Ing. Petra Novohradského, bytem Dvorská 90, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prominutím 50 % penále paní Lucii Pavelkové, 9. května 18, Blansko a souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na zbývající část penále ve výši měsíční splátky 300,- Kč.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – bývalé předávací stanice o výměře 16,40 m2 – v objektu bývalé kotelny K 21 na ul. Absolonova, Blansko, společnosti Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s., se sídlem Sadová 2, Blansko, IČO: 25 58 37 43, za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem zřízení a provozování skladu materiálu k výměnnému programu HARM REDUCTION.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – místnosti vlastní kotelny o výměře 73 m2 — v objektu bývalé kotelny K 21 na ul. Absolonova, Blansko, Klubu tance se psem České republiky, se sídlem Dvorská 92, Blansko, IČO: 26 59 24 95, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok za účelem zřízení zázemí pro klub (včetně tréninků).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nově vybudovaných veřejných WC v zadním křídle radnice na nám. Svobody 3, Blansko, se společností Služby Blansko, s.r.o. na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5.000,- Kč + energie za účelem zajištění provozu.

Usnesení č. 18
Rada rozhodla o rozšíření předmětu podnikání společnosti Služby Blansko, s.r.o. o následující předmět podnikání:
– Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 608 o výměře 12,04 m2 + ost. 4,38 m2 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko paní Daše Mrázkové, Brno, IČO: 62 08 62 60 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok za účelem kanceláře pro finančního a úvěrového poradce.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s odprodejem budovy bývalé MŠ č. p. 66 na pozemku parc. č. 145 – zast. pl. o výměře 516 m2 a pozemků parc. č. 145 – zast. pl. o výměře 516 m2, parc. č. 147/1 – ost. pl. o výměře 605 m2 ( s věcným břemenem chůze a jízdy), parc. č. 148 – zahrada o výměře 958 m2 a parc. č. 146 – zahrada o výměře 560 m2 vše v k.ú. Horní Lhota společnosti Chambler s.r.o., Sladkovského 2a, Blansko, IČO: 25 54 86 54, za kupní cenu 3.200.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se změnou smluvní strany ve smlouvě o nájmu nebytových prostor na ul. K.J.Mašky 2, Blansko, č. KOM-2003/S068/Ně z pana L. Potůčka, IČO: 67 56 16 75, na společnost COP, spol. s r.o., Kařízek 4, Rokycany, IČO: 49 68 51 55, ve které je pan L. Potůček jediným jednatelem, a to od 1. 2. 2004. Účel pronájmu zůstává nezměněn.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí, aby nájemné:
a) za pronájem nebytových prostor a budov
b) za pronájem pozemků, sloužících k podnikání
nebylo pro rok 2004 zvyšováno o oficiální míru inflace (0,1%) vyhlášenou ČSÚ za rok 2003.

Usnesení č. 23
Rada revokuje usnesení č. 20 z 45. zasedání rady konaného dne 12. 12. 2000.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s panem Petrem Hynkem, Blansko, a to dle návrhu uvedeného v materiálu odboru KOM.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.