Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 30 ze dne 10.02.2004

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 s dílčími programy prevence kriminality v uvedeném pořadí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí hodnocení programu prevence kriminality na místní úrovni za rok 2003.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí, v návaznosti na Smlouvu o poskytnutí dotace obcím s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci ze dne 29. 1. 2004 mezi Jihomoravským krajem a obcí s rozšířenou působností: Město Blansko, uzavřenou na základě usnesení č. 875/03/Z z 22. Zastupitelstva Jihomoravského kraje, s uzavřením Smlouvy o poskytování lékařské služby první pomoci v Blansku pod číslem 2004-OK-S00l/Ok s příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Blansko zastoupenou ředitelkou, MUDr. Ilonou Rybářovou.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce počítačové soupravy pro nevidomé a slabozraké z Městské knihovny Blansko pro SONS — Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočku se sídlem v Blansku, Smetanova 3, na dobu 3 roků.

Usnesení č. 5
Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení Mgr. Ivo Polák, Mgr. Jiří Kučera, Mgr. František Alexa, Mgr. Vladimír Jančík, Mgr. Eva Nečasová, Jaroslav Jeřábek organizační přípravou oslav 100. výročí povýšení Blanska na město.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Janem Grundzou, Údolní 21, Blansko, a to ve výši měsíční splátky 300,-- Kč.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se změnou ve smlouvě č. 80/99/Pe s Finančním ředitelstvím, a to tak, že zálohy na služby (výtah, domovnické práce a odvoz odpadu) nebudou hrazeny a FŘ se zavazuje uhradit náklady na tyto služby jednorázově v rámci vyúčtování energií za předcházející rok.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením dohody o poskytování služeb a způsobu účtování těchto služeb pro objekt č. p. 2371 na ul. L. Daňka se společností InterCora, spol. s r. o.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky, která ruší Vyhlášku č. 5/96 o stánkovém prodeji ve městě Blansku a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 57/99/Pe na pronájem nebytových prostor v přízemí výškové budovy na Smetanově ul. v Blansku s paní Janou Mikšíkovou, dle čl. VII odrážka 2) této smlouvy.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/103/94/Ko ze dne 8. 11. 1994 na nájem části pozemku parc. č. 304/4 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku (část pozemku při ulici Hořické v Blansku).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 304/4 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům a za účelem sečení trávy, úklidu a údržby pozemku (část pozemku při ul. Hořická v Blansku).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/63/96/Ko ze dne 12. 4. 1996 na nájem části pozemku parc. č. 6/1 zahrady (dle dřívějšího stavu v KN p. č. 6) o výměře cca 235 m2 v k. ú. Klepačov, a to dohodou smluvních stran ke dni 1. 3. 2004.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebo dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 6/1 zahrady o výměře cca 235 m2 v k. ú. Klepačov za účelem úklidu a údržby, sečení trávy, příp. zahrádkaření.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 55/21 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 50 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání (jedná se o pozemek vedle objektu kotelny na ulici Dvorská v Blansku, za obytným domem č. p. 1497 Dvorská 20, směna za pozemek parc. č. 1817/2 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 43 m2, který je ve vlastnictví pana MVDr. Zdeňka Švancary).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy v k. ú. Hořice o výměře 13 m2 za účelem užívání umístěného prodejního stánku k provozování prodeje smíšeného zboží (část pozemku při místní komunikaci v části města Blansko – Hořice, vedle zastávky autobusů).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 4890 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Aleši Musilovi, bytem Blansko, Chelčického 52, z důvodu zastavění garáží a jejího užívání ke garážování vozidla, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 7,-- Kč/m2/rok (pozemek pod řadovou garáží u trati ČD u zastávky Blansko – město).

Usnesení č. 18
Rada schvaluje předložený dodatek č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko a ukládá tajemníkovi předložit ho zastupitelstvu k projednání.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka