Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 31 ze dne 24.02.2004

Usnesení č. 1

Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2004.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 118 — Rekonstrukcc sociálních zařízení na lůžkových oddělení v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí zprávu k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému MěÚ Blansko za rok 2003.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje rozšíření plánu veřejnosprávní kontroly na rok 2004.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje Plán interního auditu na rok 2004.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku základních škol v Blansku.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje změnu přílohy Knihovního řádu Městské knihovny Blansko, upravující výši poplatků vybíraných od čtenářů, s platností od 1. 3. 2004.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře MŠ Blansko, Divišova 2a, ZŠ Blansko, Salmova 17 a ZŠ Blansko, Dolní Lhota dle předložených seznamů.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s odpisem nevymahatelné pohledávky ZŠ Blansko, Salmova 17 ve výši 621,10 Kč – neuhrazení nájemného firmou JVK Trading, spol. s r.o. Hradec Králové za umístění nápojového automatu.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje předložené strategické dokumenty informačního systému veřejné správy.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2003) ve výši 33.170 tis. Kč do rozpočtu roku 2004. Ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje po úpravách návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2004. Ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 750 tis. Kč na opravu bytového fondu vlastníkům obytných budov na území města Blansko.

Příjmení a jménoAdresaÚčel půjčkyČástka
Šup Rudolf a Anežka S. Čecha 5, Blansko Obnova střechy 100 000,-
Olbert Radim Bezručova 5, Blansko Zateplení, rekonstrukce topení, obnova oplocení 100 000,-
Elastra Group, s.r.o. Nám. Svobody 13, Blansko Výměna oken 90 000,-
Břoušek Martin Seifertova 12, Blansko Výměna oken 30 000,-
Společenství vlastníků Poříčí 2, Blansko Obnova střechy 100 000,-
Kroupová Františka Rodkovského 15, Blansko Výměna oken a venkovních dveří 35 000,-
BD 9. května 9. května 33, Blansko Výměna oken a obnova fasády 260 000,-
Pelan Jindřich Sloupečník 3, Blansko Výměna oken 35 000,-
Celkem     750 000,-

Ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s přijetím úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ČR do výše 4 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje po úpravách předložený návrh obecně závazné vyhlášky „Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.“. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí se zařazením žádosti paní Ivety Jaborníkové, trvale bytem Korbelova Lhota 18 do pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města.

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Květou Vladíkovou, Jungmannova 10, Blansko, a to s výší měsíční splátky 300,- Kč.

Usnesení č. 19
Rada doporučuje uzavřít dohodu s paní Květou Vladíkovou s výší měsíční splátky 1.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na převod nemovitostí – budovy čp. 4 na pozemku parc. č. 35/3, budovy čp. 5 na pozemku parc. č. 35/2 a části budovy čp. 3 na pozemku parc. č. 35/1, včetně pozemků zastavených budovami specifikovanými v situačním plánu, ve kterém je vyznačeno dělení budovy a pozemků.

Usnesení č. 21
Rada z důvodu časové tísně předběžně souhlasí s převodem nemovitostí ve vlastnictví města – budovy čp. 4 na pozemku parc. č. 35/3, budovy čp. 5 na pozemku parc. č. 35/2 a části budovy čp. 3 na pozemku parc. č. 35/1, včetně pozemků zastavených budovami specifikovanými v situačním plánu, ve kterém je vyznačeno dělení budovy a pozemků, které je v současné době realizováno, Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno.
Rada dále souhlasí s převodem nemovitostí — budovy čp. 1198 na pozemku parc. č. st. 1225 včetně pozemku minimálně zastavěného budovou z Jihomoravského kraje, Brno na město Blansko.
Oba převody budou uskutečněny vzájemnými darovacími smlouvami.
Rada doporučuje projednání v Zastupitelstvu města.
Souhlas Rady s výše uvedeným usnesením platí pouze v případě, že město neobdrží žádné další nabídky, či připomínky.

Usnesení č. 22
Rada odkládá řešení zhodnocení nemovitosti budovy č. p. 10 na nám. Svobody 12 v Blansku do doby ukončení soudního sporu o zbylou 1/3 nemovitosti.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor na ul. 9. května 3, Blansko — nájemce pan Pavel Vajdiš, Blansko — pro paní Ivetu Malíkovou, Blansko, IČO: 64473813, za účelem specializované prodejny krmiv, potřeb a doplňků pro psy a kočky, na dobu 2 roky.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — prodejny smíšeného zboží o celkové výměře 105,55 m2 v přízemí budovy Městského penzionu v Blansku pro paní Petru Sehnalovou, Blansko, IČO: 69708932, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny smíšeného zboží.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 3/2000/Pe s paní Sedlákovou, Blansko, dohodou k datu uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu bývalé kotelny K 22 na pozemku parc. č. 2382 o výměře 128 m2 a zveřejněním záměru výpůjčky pozemku p. č. 2382 o výměře 128 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/87/93/Ně/Ko ze dne 18. 6. 1993 na nájem pozemku parc. č. 183/1 zahrady v k. ú. Blansko uzavřené mezi Městem Blansko, jako pronajímatelem a panem Janem Matuškou, Komenského 22, Blansko, jako nájemcem výpovědí ze strany pronajímatele s půlroční výpovědní lhůtou, která skončí nejpozději ke dni 30. 10. příslušného roku (pozemek — zahrádka za RD Komenského 20 v Blansku).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 183/1 zahrada o výměře 121 m2 v k.ú. Blansko za účelem využití k zahrádkářkým účelům (pozemek – zahrádka za RD na ulici Komenského 20 v Blansku).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/17 zahrada o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko:
– cca 120 m2 pod vedením NTL plynovodu za účelem vytvoření přístupu a příjezdu z boční strany k RD Komenského 20 v Blansku a za účelem zřízení odstavné plochy pro automobil,
– cca 50 m2 za účelem zarovnání zahrady pod RD Zdíkova 3 v Blansku,
– cca 130 m2 nad vedením NTL plynovodu za účelem rozšíření zahrady a vytvoření odstavné plochy pro zákazníky k prodejně krmiv v RD Zdíkova 3, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 183/6 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 183/7 zahrada o výměře 113 m2 a parc. č. 183/8 zahrada o výměře 121 m2, vše v k. ú. Blansko, tedy pozemky o celkové výměře 349 m2, za účelem výstavby rodinného domku, přičemž vhodnost výstavby musí být prokázána územním řízením. Postup zveřejnění záměru, a dále. postup musí být v souladu s materiálem, předloženým radě v této věci (lokalita pozemků pod ulicí Hořická v Blansku).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 903/1 ostatní plocha o výměře 2128 m2 v k.ú. Blansko za účelem zajištění zavlažování zahrad v lokalitě Zborovce, údržby pozemků včetně vodní plochy-rybníčku ( zahrádkářská a chatová lokalita Zborovce).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat případně směnit části pozemků parc. č. 262/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 8 m2, parc. č. 207/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 305 m2, parc. č. 208/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 415 m2, parc. č. 210/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 367 m2 a parc. č. 233/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 720 m2, vše v k.ú. Horní Lhota u Blanska za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných komunikací (pozemky pod stavbou komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 210/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 15 m2, parc. č. 207/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 110 m2, parc. č. 208/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 90 m2, parc. č. 262/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 35 m2, vše v k.ú. Horní Lhota na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba, případně po provedení rekultivace za účelem realizace stavby komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. Stavba (části pozemků podél komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit částí pozemků parc. č. 273/5 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, parc. č. 263/6 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr a parc. č. 1691/10 ostatní plocha v k.ú. Blansko o výměře cca 200 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků (pozemek na ul. Na Brankách v Blansku).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 38 garáží s pojízdnou střechou (parkovací), které budou postaveny na částech pozemků parc. č. 620/5 ostatní plochy, parc. č. 620/81 ostatní plochy, parc. č. 620/77 ostatní plochy a parc. č. 639/22 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko a částí pozemků zastavěných těmito garážemi, a to části parc. č. 620/5 ostatní plochy, části parc. č. 620/81 ostatní plochy, části parc. č. 620/77 ostatní plochy a části parc. č. 639/22 ostatní plochy, o výměře všech částí dohromady cca 800 m2, vše v k.ú. Blansko, zájemcům z řad obyvatel sídliště Písečná s tím, že garáže jsou určeny pro obyvatele nově vybudovaných bytových nájemních domů Písečná I. a II. Zbývající garáže jsou určeny pro ostatní obyvatele sídliště Písečná.
Podmínkou převodu je akceptace užívání pojízdné střechy jako veřejného prostranství(parkovací stání) – věcné břemeno.
Cena garáže a zastavěného pozemku by činila max. 180.000,- Kč.
V případě více zájemců o koupi garáže, než je počet garáží, bude výběr kupců garáží řešen v obou skupinách zájemců (nájemníci bytových domů Písečná I. a II. a ostatní obyvatelé) formou losování za účasti notáře.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1058/4 zahrady o výměře 375 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádka panu Pavlu Mrázkovi, bytem Blansko, Bezručova 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok (pozemek u Salmova mlýna, vedle zimního stadionu v Blansku).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1429/5 ostatní plochy o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění reklamní tabule pro Pneuservis a ČSPH LIŠKA na ulici Poříčí v Blansku (travnatá plocha před vjezdem do areálu pneuservisu na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 38
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup částí pozemku parc. č. 192/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře cca 460 m2 v k.ú. Olešná do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (Město Brno) za cenu 130,- Kč/m2 navýšenou o náklady s převodem spojené (pozemek v Olešné v blízkosti stolárny u komunikace k bývalé skládce TDO).

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 6 z 9. ZM dne 15. 12. 2003 tak, že bude zrušena podmínka, že kupující zřídí ve prospěch vlastníka budovy č. p. 2023 na pozemcích parc. č. 3797/1 zastavěná plocha a parc. č. 3797/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko věcné břemeno spočívající v možnosti průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 786/17 v k.ú. Blansko (areál Krajského státního zastupitelství při ul. Seifertova).

Usnesení č. 40
Rada ruší usnesení č. 25 ze 14. zasedání Rady města Blansko dne 13. 5. 2003 (prodloužení umístění garáže na pozemku parc. č. 11/2 zast. pl. v k.ú. Blansko o pět let, lokalita Horní Palava).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy číslo INV-NS-30/98/Ne ze dne 25. 9. 1998 ve znění dodatku č. l a č. 2 na nájem pozemku parc. č. 11/2 zast. pl. v k.ú. Blansko dle čl. III, odst. 2 a odst. 3 citované smlouvy, tj. s šestiměsíční výpovědní lhůtou (lokalita Horní Palava).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout na dobu určitou část pozemku parc. č. 845/26 ostatní plochy o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem dočasného umístění jedné garáže Prefa, jako náhrada za stávající pronajatý pozemek (lokalita Horní Palava, areál skladů).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č. 155/1 ostatní plocha o výměře 1122 m2, parc. č. 298 orná půda o výměře 3518 m2, parc. č. 299 trvalý travní porost o výměře 3490 m2, parc. č. 300 trvalý travní porost o výměře 664 m2 a parc. č. 301 orná půda o výměře 1151 m2 v k.ú. Hořice za účelem provozování lyžařských vleků včetně technického zasněžování.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s podnájmem pozemků parc. č. 311 orná půda, parc. č. 69 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, parc. č. 306/2 trvalý travní porost, parc. č. 302 trvalý travní porost, parc. č. 226 orná půda v k.ú. Hořice na dobu neurčitou a s podnájmem pozemků parc. č. 225 trvalý travní porost, parc. č. 74 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, parc. č. 307 trvalý travní porost, parc. č. 309 trvalý travní porost v k.ú. Hořice na dobu určitou Tělocvičné jednotě Sokol Blansko, občanské sdružení, IČO: 49463748 za nájemné ve stejné výši, jaké je sjednáno v nájemních smlouvách na pronájem výše uvedených pozemků mezi Městem Blansko a vlastníky těchto pozemků za účelem provozování lyžařských vleků pro sportovní účely a v rámci toho i pro technické zasněžování a za účelem provádění údržby.

Usnesení č. 45
Rada pověřuje starostku podepsáním předložených dodatků č. 4 a 5 ke smlouvě o dílo č. 4/2002/Va.

Usnesení č. 46
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Blansko, označené jako B23.

Usnesení č. 47
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Blansko a Dolní Lhota, označených jako B17, B18 a D4.

Usnesení č. 48
Rada projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPn SÚ Blansko a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko její vydání.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje Technickým službám Blansko, s.r.o., zřízení nové volné živnosti „Technické činnosti v dopravě“.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka