Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 32 ze dne 23.03.2004

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pí Petry Rajtšlégrové a Mgr. Radky Ježkové na členství v Komisi Rada zdravého města z důvodu časové vytíženosti.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje za člena Komise Rada zdravého města pana Michala Šalplachtu a npor. Mgr. Martinu Bočkovou.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Zuzaně Nahodilové, nar. 1978, trvale bytem Sadová 94, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce movitých věcí a Smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Blanskem a ČR — Úřadem práce v Blansku.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Městské knihovny Blansko, Kulturního střediska města Blanska a Muzea Blansko za rok 2003 a plány činnosti na rok 2004.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko na taneční večery s živou hudbou v prostorách letní zahrady Hotel Langr, s.r.o., Svitavská 35, Blansko do 24.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pořádáním sportovní akce RC autoklubu Blansko — 12-ti hodinového vytrvalostního závodu rádiem řízených modelů automobilů O pohár města Blanska, a to dne 17. 7. 2004 od 12.00 do 01.30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se spolupartnerstvím města Blanska na X. ročníku MPMK 2004.
Rada souhlasí s užitím náměstí Republiky dne 12. června 2004 pro ASK Blansko na pořádání X. ročníku MPMK 2004.
Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam a stánků s občerstvením na náměstí Republiky dne 12. června 2004 pro ASK Blansko.
Rada souhlasí s umístěním znaku města Blanska v propozicích a na plakátech X. ročníku MPMK 2004.
Rada ukládá Městské polici Blansko spolupracovat s organizačním výborem X. ročníku MPMK 2004 při organizačních opatřeních a zabezpečení průběhu akce.
Rada ukládá komisi pro zahraniční styky zabezpečit pozvání sportovců z partnerských měst a projednat příspěvek na částečnou úhradu nákladů jejich pobytu.
Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit tisk diplomů pro účastníky Lidového běhu městem Blansko.
Rada ukládá řediteli KSMB spolupracovat s organizačním výborem X. ročníku MPMK 2004 při zajištění sportovně — kulturního programu.
Rada ukládá sportovní komisi projednat příspěvek na X. ročník MPMK 2004.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře MŠ Blansko, Rodkovského 2a dle předložených seznamů.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Muzea Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 11
Rada odvolává Mgr. Annu Sládkovou z funkce ředitelky ZŠ Blansko, Salmova 17 ke dni 30. 6. 2004 a ukládá odboru ŠKOL předložit radě města návrh na jmenování členů konkursní komise.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s termínem změny v obsazení funkce ředitelky MŠ Blansko, Rodkovského 2a podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje předloženou smlouvu s Krajským úřadem Jihomoravského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky v k. ú. Těchov, a to pozemky parc. č. 525/7 trvalý travní porost, 526/3 ostatní plocha, 780/14 orná půda, 624/86 orná půda, 646/1 trvalý travní porost, 646/2 trvalý travní porost, 512/25 lesní pozemek, 639/3 orná půda, 512/25 lesní pozemek, 639/3 orná půda, o celkové výměře cca 17.136 m2, vše za účelem zemědělského obhospodařování (zemědělská půda v katastru Těchova).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku parc. č. 130/1 zahrady o výměře 371 m2 v k. ú. Horní Lhota dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/163/99/Ne ze dne 1. 12. 1999, uzavřené mezi Městem Blansko a Aloisem Pokorným a Petrou Effenbergerovou, Rájec-Jestřebí, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětný pozemek, nejpozději však k 31. 5. 2004 (pozemek v Horní Lhotě, v zahradách nad RD čp. 16 v Horní Lhotě).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 130/1 zahrady o výměře 371 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem údržby pozemku sečením trávy a údržby porostů (pozemek v Horní Lhotě v zahradách nad RD čp. 16 ).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře cca 2.500 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování oploceného cvičiště pro psy klubu Agillity, za účelem umístění 2 ks mobilních buněk, chemického WC a odkládacích boxů pro psy (jedná se o lokalitu "sportovního ostrova" v Blansku).

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 682 trvalý travní porost o výměře 1717 m2 v k. ú. Lažánky (louka v lokalitě Stádliska v Lažánkách).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 682 trvalý travní porost o výměře 1717 m2 v k. ú. Lažánky za účelem užívání jako louka, za účelem údržby pozemku (louka v lokalitě Stádliska v Lažánkách).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 304/4 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko panu Ivo Špičákovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, k zahrádkářským účelům a za účelem sečení trávy, úklidu a údržby pozemku (část pozemku při ul. Hořická v Blansku).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 903/1 ostatní plocha o výměře 2.128 m2 v k. ú. Blansko Českému zahrádkářskému svazu, ZO Blansko, IČO: 62073150, se sídlem Křížkovského 59, Blansko, za účelem zajištění zavlažování zahrad v lokalitě Zborovce, údržby pozemků včetně vodní plochy — rybníčku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (zahrádkářská a chatová lokalita Zborovce).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 155/1 ostatní plocha o výměře 1122 m2, parc. č. 298 orná půda o výměře 3518 m2, parc. č. 299 trvalý travní porost o výměře 3490 m2, parc. č. 300 trvalý travní porost o výměře 664 m2 a parc. č. 301 orná půda o výměře 1151 m2 v k. ú. Hořice za účelem provozování lyžařských vleků včetně provedení technického zasněžování, za účelem údržby pozemků a za účelem vybudování víceúčelového objektu sloužícího jako technické zázemí lyžařského areálu na částech pozemků parc. č. 155/1, parc. č. 300 a parc. č. 301 v k.ú. Hořice u Blanska Tělocvičné jednotě Sokol Blansko na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 210/2 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 15 m2, parc. č. 207/2 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 110 m2, parc. č. 208/2 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 90 m2, parc. č. 262/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 35 m2, vše v k. ú. Horní Lhota na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba, případně po provedení rekultivace za účelem realizace stavby komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba (části pozemků podél komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1429/5 ostatní plochy o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko společnosti PNEUSERVIS LIŠKA, spol. s r. o., se sídlem Ráječko, Osvobození 365 za účelem umístění reklamní tabule ARAL pneuservisu a ČSPH na ulici Poříčí v Blansku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.200,- Kč/rok + míra inflace od roku 2005 (travnatá plocha před vjezdem do areálu pneuservisu na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 25
Rada ruší usnesení č. 78 ze 76. RM konané dne 3. 9. 2002.

Usnesení č. 26
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 310/17 zahrada v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 240,- Kč/m2 (na ul. Hořická, pod komunikací).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2002-INV-NS/16/Ne ze dne 15. 5. 2002 na nájem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plochy o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci s tím, že nájemné pro rok 2004 už nebude předepisováno (část chodníku před budovou Rožmitálova 16, Blansko).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Annu Nečasovou, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Karla Ťoupka, Adamov.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro slečnu Helenu Ševčíkovou, Blansko.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zařazením žádostí paní Aleny Štrajtové, Hany Novotné a Hany Smejkalové, všechny bytem Blansko, do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 32
Rada nesouhlasí s udělením výjimky pro zařazení do pořadí žadatelů o pronájem bytu pro paní Zuzanu Nahodilovou, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se změnou smlouvy o nájmu bytu s panem Přikrylem, Blansko, a to dle materiálu odboru.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Peštovi, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kolářové, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 211 o výměře 32,48 m2 + ost. 12,67 m2 a 212 o výměře 12,04 m2 + ost. 4,70 m2 ve 2. patře výškové budově Smetanova 3, Blansko, společnosti CC Systems a.s., Národní tř. 101, Hodonín; IČO: 25589881 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok za účelem vzdělávacích aktivit — pořádání rekvalifikačních kurzů.

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí s pronájmem bývalé kotelny K 23 na ul. Dvorská 56, Blansko, panu Rajtšlégrovi, Blansko, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se změnou předmětu nájmu — zmenšením pronajatých prostor — ve smlouvě č. 2003-KOM-S077/Pe ze dne 10. 12. 2003 s panem Sehnalem, Blansko, a to z důvodu reálného dělení budovy, ve které se pronajaté prostory nacházejí.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem opláštění štítové zdi budovy Smetanova 3, Blansko, s tím, že na záměru bude uvedena částka za pronájem min. 500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu bývalé kotelny K 24 na ul. Dvorská 38 na pozemku parc. č. 2387 o výměře 173 m2 a pozemku parc. č. 2387 o výměře 173 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. KOM-2003-S016/Te s Hospodářskou komorou okresu Blansko, Blansko, dohodou k 30. 4. 2004.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p. č. 857/70 v k. ú. Blansko za účelem umístění automatu na svíčky.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka