Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 33 ze dne 06.04.2004

Usnesení č. 1

Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 119 — Nákup a montáž myčky a dizenfektoru podložních mís na oddělení následné péče v Nemocnici Blansko

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru — chirurgické ambulance č. 86 s přísl. o celk. výměře 92,47 m2, dále ordinaci praktického lékaře s přísl. č. 73 a 74 o celk. výměře 41,90 m2 a ordinaci praktického lékaře s přísl. č. 65 a 66 o celk. výměře 40,20 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice na ul. Sadová 33 v Blansku).
Zveřejnění záměru a smlouva bude Nemocnicí Blansko uzavřena po odsouhlasení nového znění zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje směrnici č. 2/2004 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, která s účinností od 1. 5. 2004 nahrazuje stávající směrnici č. 2/2002.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 4. 2004 do 30. 6. 2004.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor — obchodní místnosti o výměře 10 m2 v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko, paní Křížové, Blansko na dobu neurčitou za nájemné ve výši 4 500,-- Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny dámského prádla.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem bývalé kotelny K 19 na ul. Poříčí, Blansko, na pozemku parc. č. 2736 — zast. plocha o výměře 263 m2 panu Pšikalovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 25 000,-- Kč/rok za účelem užívání jako sklad.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 22 na ul. Salmova na pozemku parc. č. 2382 — zast. pl. o výměře 128 m2 J. a R. Šindelářovým, Blansko, za kupní cenu 200 000,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 2382 — zast. plocha o výměře 128 m2 J. a R. Šindelářovým, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v přízemí výškové budovy na ul. Smetanova 3, Blansko — nájemce paní Zukalová, Křtiny — pro JUDr. Jiřího Pehala, Doubravice nad Svitavou, IČO: 18543677 za účelem podnikání v oboru pojišťovnictví na dobu 2 roky.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se snížením záloh ve smlouvě č. 2002-KOM-S110/Pe se společností PIZZAZZ, s. r. o., Blansko, o 12 000,-- Kč/čtvrtletí.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje ukončení Dohody o narovnání — systém nakládání s komunálními odpady na území města Blanska podepsané dne 29. listopadu 2000 mezi Městem Blansko (objednatel) a SELIO, spol. s. r. o. (obstaratel), v souladu s článkem XII, odst.12.1., ke dni 31. 12. 2004.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje výpověď z Nájemní smlouvy, dodatku č. 1, na pronájem překladiště TDO podepsané dne 29. listopadu 2000 mezi Městem Blansko (pronajímatel) a SELIO, spol. s. r. o. (nájemce). Ukládá odboru KOM předat výpověď v souladu s článkem VIII, odst. 8.1, smlouvy tak, aby smlouva byla ukončena k 31. 12. 2004.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje vypsání veřejné obchodní soutěže na komplexní nakládání s komunálními odpady na území města Blanska. Ukládá odboru KOM zajistit VOS tak, aby nová smlouva na uvedenou činnost byla uzavřena s účinností od 1. 1. 2005.

Usnesení č. 14
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2004, včetně ročních odměn ředitelů a odměn při odchodu do starobního důchodu a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav).

Usnesení č. 15
Rada ukládá ředitelům PO zákaz čerpání mzdových prostředků na 13. a 14. platy bez dalšího souhlasu RM.

Usnesení č. 16
Rada doporučuje ZM schválit odepsání pohledávky — dlužné částky příspěvků na zakoupení a úpravu motorového vozidla povinného Maršálka Josefa ve výši 35 171,-- Kč a ukládá finančnímu odboru předložit návrh na odpis této pohledávky na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za přestupek uložené rozhodnutím č. j. KPP 137/01 ve výši 1 000,-- Kč.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za přestupek uložené rozhodnutím č. j. RD/347/2001/DP ve výši 3 000,-- Kč.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za přestupek uložené rozhodnutím č. j. RD/632/2001/DP ve výši 13 000,-- Kč.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení zákona o vodách uložené rozhodnutím č. j. RŽP/661-1/00/Tř ve výši 10 000,-- Kč.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení živnostenského zákona uložené rozhodnutím č. j. RŽÚ/1861/97/OnA ve výši 3 500,-- Kč.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za přestupek uložené rozhodnutím č. j. RD/215/2002/DP ve výši 7 500,-- Kč.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s odepsáním pohledávky Aleny Kalové ve výši 9 520,-- Kč z důvodu nevymahatelnosti pohledávky.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o obhospodařování cenných papírů, kterým je dána možnost společnosti AAAM uzavírat jménem města smlouvy, které budou minimalizovat riziko měnových ztrát při obchodech v rámci portfolia spravovaného touto společností.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2004/1, ve výši 30 tis. Kč na opravy budovy městského penzionu.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 785/3 ostatní plochy o výměře cca 24 m2 (6,1 × 3,8 m) v k. ú. Blansko za účelem zřízení letní „zahrádky“ pro bistro Panda v budově Seifertova 1a v Blansku (jedná se o část pozemku — travnatou plochu před okny bistra v budově Seifertova 1a).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čís. SM-NS/42/94/Ko ze dne 25. 3. 1994 ve znění dodatků, uzavřené s ASK Blansko, Mlýnská 16, Blansko, IČ: 43420567, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 15. 4. 2004 s tím, že poměrné nájemné za rok 2004 nebude předepisováno z důvodu ukončení činnosti provozovny od 10/2003 (jedná se o ukončení nájmu objektu buňky „Sazka — sportka“ a ukončení nájmu části pozemků parc. č. 202/2 ostatní plocha a parc. č. 202/3 ost. vod. plocha o výměře cca 20 m2 , na kterých byla před výstavbou okružní křižovatky „u bývalé pošty“ buňka umístěna).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 202/3 vodní plocha o výměře obou částí cca 25 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání umístěné mobilní buňky ve vlastnictví ASK Blansko k provozování sázkové kanceláře Sazka — sportka (pozemek za okružní křižovatkou „u bývalé pošty“ v Blansku, za kamennou zídkou s vývěsními skříňkami při ulici Svatopluka Čecha).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plochy o výměře cca 356 m2 v k. ú. Blansko paní Věře Karešové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 534,-- Kč/rok, za účelem užívání jako zahrádka (lokalita zahrádek na Zborovcích, pod BD Okružní 3a-c).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/26 ostatní plochy o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Karlu Sitarovi, bytem Blansko, za nájemné 7,-- Kč/m2/rok, za účelem dočasného umístění jedné garáže Prefa k parkování osobního automobilu s tím, že nájemné začne nájemce platit dnem umístění dočasné stavby na předmětné části pozemku, nejpozději však dnem 1. 10. 2004 (lokalita v Horní Palavě, areál městských skladů).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej části pozemků v Průmyslové zóně Vojánky, o výměře cca 3 000 m2, společnosti NSD, s. r. o.

Usnesení č. 32
Rada jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Blansko, Salmova 17 ve složení: Mgr. Ivo Polák, předseda; Mgr. František Alexa, Mgr. Eva Šefránková; člen určený odborem školství KrÚ Jm kraje; Mgr. Miloš Randula a pedagogický pracovník ZŠ Blansko, Salmova 17, určený volbou.

Usnesení č. 33
Rada pověřuje paní Janu Galitovou funkcí tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 34
Rada bere na vědomí informaci o výsledku zápisu dětí do mateřských škol.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje předložený dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka