Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 34 ze dne 20.04.2004

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pana Leopolda Čáka na členství v Komisi Rada zdravého města z důvodu časového zaneprázdnění.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje fyzickou likvidaci opotřebovaného a neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí návrh nového znění Zřizovací listiny Nemocnice Blansko po úpravách a ukládá právnímu oddělení a kontrolnímu oddělení zajistit jeho posouzení FNM ČR. Po provedeném řízení předložit radě Zřizovací listinu Nemocnice Blansko tak, aby byla projednána na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 4
Rada ukládá Odboru finančnímu MěÚ Blansko a Nemocnici Blansko zajistit realizaci postupu finančních toků v souladu s přijatými zásadami financování.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje po úpravách návrh Komise kulturní na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2004 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Sylvě Harestové, Blansko, a to do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s panem Miroslavem Grundzou, Blansko, ve výši měsíční splátky 2 000,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada revokuje usnesení č. 35 z 32. schůze RM konané dne 23. 3. 2004.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k řádu veřejného pohřebiště.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 83 o výměře 12 m2 + ostatní 6,12 m2 (chodba, WC) v zadním křídle radnice společnosti MONTstar s. r. o., zast. Milanem Vladíkem, se sídlem Doubravice nad Svitavou, IČO: 25 52 33 68, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 600,-- Kč/m2/rok za účelem zpracování firemních účetních dat.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/91/95/Ko ze dne 14. 6. 1995, uzavřené mezi Městem Blansko a manžely Kopkovými, Blansko na nájem části pozemku parc. č. 886/1 ostatní plochy o výměře cca 120 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran, a to ke dni 30. 6. 2004 (lokalita zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko – Zborovce).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/1 ostatní plochy o výměře cca 120 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkaření (lokalita zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko – Zborovce).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 525/7 trvalý travní porost, 526/3 ostatní plocha, 780/14 orná půda, 624/86 orná půda, 646/1 trvalý travní porost, 646/2 trvalý travní porost, 512/25 lesní pozemek, 639/3 orná půda, 512/25 lesní pozemek, 639/3 orná půda, vše o celkové výměře 17136 m2, vše v k. ú. Těchov akciové společnosti Zemspol, a. s. Sloup, IČO: 25324390, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou podanou k 1. říjnu roku, za dohodnuté nájemné 675,-- Kč/rok + každoroční zvyšování o míru inflace, za účelem zemědělského obhospodařování (zemědělská půda v katastru Těchova).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře cca 2500 m2 v k. ú. Blansko paní Haně Rajtšlégrové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění a provozování oploceného cvičiště pro psy klubu Agility, za účelem umístění 2 ks mobilních buněk, chemického WC a odkládacích boxů pro psy (jedná se o lokalitu "sportovního ostrova" v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Svazku vodovodů měst a obcí, se sídlem v Boskovicích, IČO: 49468952, na dobu neurčitou, bezplatně, spočívající v uložení, existenci, opravách a údržbě kanalizace a objektů kanalizace na částech pozemků ve vlastnictví Města Blansko parc. č. 209/2 (dle PK), 210/2 (dle PK), parc. č. 233/1 (dle PK), parc. č. 503/4 (dle PK), parc. č. 90 ostatní plochy, parc. č. 147/3 ostatní plochy, vše v k. ú. Horní Lhota a parc. č. 967/1 (dle PK), parc. č. 970 (dle PK), parc. č. 271/7, 755/61, 778/2, 1372/4, 1380/2, 1691/3 vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, a to v rámci realizace stavby "Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje, akce č. 5: Blansko – ČOV a kanalizace" a podle projektové dokumentace zpracované firmou AQUA PROCON s. r. o. Brno (lokality: Horní Lhota – střed, Blansko – sídliště 9. května, ul. Smetanova, Staré Blansko).

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí a souhlasí s uvažovanými úpravami na části pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy v k. ú. Hořice o výměře cca 66 m2, s vypracováním projektové dokumentace na rekonstrukci autobusové čekárny s kanceláří pro Občanskou aktivitu části města Blansko – Hořice a vybudování vjezdu k nemovitostem č. pop. 5 v Hořicích na pozemku parc. č. 135 st. plocha, k pozemku parc. č. 135 st. pl. a k pozemku parc. č. 136 zahrady, vše v k. ú. Hořice (vjezd výměra cca 50 m2) a s nárokováním finanční částky na vypracování této projektové dokumentace pro rok 2005 (část pozemku při místní komunikaci v centru části města Blansko – Hořice, u stávající zastávky autobusů).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí, aby Zera Rájec a. s. vybudovala a uložila rozvod plynu po části obecního pozemku parc. č. 1019/3 — pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, kterému dle katastru nemovitostí odpovídají pozemky parc. č. 1019/37 orná půda, parc. č. 1019/44 ostatní plocha a parc. č. 1019/43 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko za podmínky, že v případě ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/Ko ze dne 30. 6. 1998 ve znění dodatků nájemce Zera Rájec, a. s. nebude požadovat po pronajímateli Městu Blansku finanční náhradu za vybudovaný rozvod plynu po předmětných pozemcích a s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (předmět nájmu se nachází v zaploceném areálu zahradnictví – skleníků na ulici Poříčí 5 v Blansku).

Usnesení č. 18
Rada pověřuje starostku podepsáním předloženého dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 4/2002/Va.

Usnesení č. 19
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blanska: KSMB navýšení prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2004 pro činnost Kina o 32 tis. Kč, tzn. na celkovou částku 813 tis. Kč.

Usnesení č. 20
Rada revokuje usnesení č. 15 z 33. zasedání rady ze dne 6. 4. 2004.

Usnesení č. 21
Rada ukládá kontrolnímu oddělení informovat radu a zastupitelstvo včas o všech záměrech souvisejících s částí B) t. j. Dohody o zajištění závazků ze smlouvy č. 01235-2004-321-S-Z/001/2004 ze dne 1. 2. 2004.

Mgr. Ivo Polák
místostarosta