Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 35 ze dne 04.05.2004

Usnesení č. 1

Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko Občanské aktivitě Horní Lhota na pořádání tanečních zábav s živou hudbou v prostorách TJ Sokol Horní Lhota do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje návrh komise mládež na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2004 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků na sportovní činnost v roce 2004.

Usnesení č. 4
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh sportovní komise na poskytnutí finančních příspěvků na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení TJ Olympia Blansko, OREL Jednota Blansko, TJ ČKD Blansko a ASK Blansko na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 5
Rada ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje přijetí pana Lubomíra Strejčka, bytem Blansko do jednolůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje jako náhradnici na přijetí do jednolůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko paní Stanislavu Dvořáčkovou, bytem Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu jednopokojového bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku — sociální bydlení paní Haně Smejkalové, a to o šest měsíců.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu zdravotně ozdravného pobytu v Lázních Kostelec u Zlína pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Blansko na zakoupení diktafonu, úhradu cestovného a tisk letáků.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z  rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na výstavu kompenzačních pomůcek v Olomouci a částečnou úhradu dopravy do Lázní Kostelec u Zlína pro Bílý klíč porozumění, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených, okresní výbor, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na zakoupení točířské hlíny pro Občanské sdružení Filadelfia, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 7 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravné pobyty v Rapotíně a Jánských Lázních pro Svaz tělesně postižených, Místní organizace STP, Blansko 1.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rekondiční pobyt v Poděbradech pro Svaz postižených civilizačními chorobami, Základní organizace č. 3, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rekondiční pobyt v Malenovicích pro Svaz tělesně postižených, Místní organizace č. 2, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na edukačně preventivní pobyt pro Svaz diabetiků, územní organizace, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 40 tis. Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů bez odvodů na základě tarifní složky mzdy a na částečné pokrytí provozních nákladů pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v Blansku.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 20 tis. Kč na částečnou úhradu energií pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Linku důvěry v Blansku.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 50 tis. Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů bez odvodů na základě tarifní složky mzdy, na nájemné v souvislosti s realizací projektu a na částečnou úhradu energií pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Charitní dům sociální prevence Okno dokořán.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 120 tis. Kč na částečnou úhradu energií a částečnou úhradu provozních nákladů pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Blansko, Centrum pro matku a dítě v Blansku.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s  uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2004 sk. 4 ve výši 30 tis. Kč na částečnou úhradu energií a částečnou úhradu provozních nákladů pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, projekt „Pěkná modrá“.

Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2003.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1429/1 ostatní plochy o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění reklamní a informační tabule pevně spojené se zemí, upozorňující na a. s. Kaleda v Blansku (část pozemku v travnaté ploše vedle komunikace, naproti křižovatce ulic Poříčí a L. Daňka, před oplocením zahradnictví Zery Rájec).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S027/R-NS/Ne na nájem části pozemku parc. č. 1429/5 ost. pl. v k. ú. Blansko za účelem umístění reklamního a informačního zařízení ARAL, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového právního vztahu na část pozemku, na který bude toto zařízení přemístěno (část pozemku před vjezdem do Autocentra na ul. Poříčí, travnatá plocha po pravé straně komunikace ve směru do D. Lhoty).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1429/1 ostatní plochy o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění 3 ks reklamních a informačních zařízení Autocentra Liška v Blansku pevně spojených se zemí (část pozemku — travnaté plochy podél komunikace na ul. Poříčí, naproti vjezdu do Autocentra Liška, před oplocením zahradnictví Zery Rájec).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře 4 965 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování a provozování částečně oploceného areálu pro biketrial a horská kola AMK Blansko, klubu cyklotrialu, za účelem vybudování umělé dráhy pro biketrial, volně přístupné dráhy pro horská kola se skoky a klopenými zatáčkami, za účelem využívání areálu k pořádání závodů a soustředění mládeže včetně biketrialové reprezentace a za účelem umístění mobilní buňky (jedná se o lokalitu "sportovního ostrova" v Blansku).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 598/2 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění nepřenosného reklamního zařízení — reklamních hodin (v travnaté ploše vedle chodníku na ulici Nádražní v Blansku před budovou ČAD a. s.)

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 967/1 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 54 m2 v k. ú. Blansko (pozemek na ul. Poříčí — před reálem firmy AMTEX Radiátory s. r. o.).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 785/3 ostatní plochy o výměře cca 24 m2 (6,1 × 3,8 m) v k. ú. Blansko panu Chu Thi Minh Phuong, bytem Brno, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 250,-- Kč/m2/rok + míra inflace od roku 2005, za účelem zřízení a provozování letní "zahrádky" pro bistro Panda v budově Seifertova 1a v Blansku (jedná se o část pozemku — travnatou plochu před okny bistra v budově Seifertova 1a).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 202/3 vodní plocha o výměře obou cca 25 m2 v k. ú. Blansko Asociaci sportovních klubů Blansko, IČO: 43420567, se sídlem Mlýnská 16, Blansko, za účelem užívání umístěné dočasné stavby mobilní buňky ve vlastnictví ASK Blansko k provozování sázkové kanceláře Sazka — sportka, za nájemné 500,-- Kč/rok, zvyšované každoročně o míru inflace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek za okružní křižovatkou „u bývalé pošty“ v Blansku, za kamennou zídkou s vývěsními skříňkami při ulici Svatopluka Čecha).

Usnesení č. 32
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 230/1 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 69 m2 v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, t. j. Statutárního města Brna za cenu 130,-- Kč/m2 (pozemek v Olešné, v blízkosti stolárny, u komunikace k bývalé skládce TDO).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které bude spočívat ve strpění průchodu a průjezdu po části obecních pozemků parc. č. 1429/5 ostatní plocha a parc. č. 1429/11 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko do areálu Autocentra Liška, a to pro vlastníka budovy č. p. 2379 na pozemku parc. č. 4941 zastavěná plocha, nádvoří, pozemku parc. č. 1429/2 ostatní plocha a parc. č. 1019/33 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, nyní pro Pneuservis Liška, spol. s r. o., IČO: 25334531, Osvobození č. p. 365, Ráječko, za jednorázovou úplatu ve výši 60,-- Kč/m2, na dobu neurčitou (pozemky se nacházejí na ulici Poříčí v Blansku a tvoří vjezd do areálu Autocentra Liška).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Martinou Rotreklovou, bytem Vranová, a to ve výši měsíční splátky 500,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 24 na ul. Dvorská 38, Blansko, na pozemku parc. č. 2387 — zast. plocha o výměře 173 m2 a pozemku parc. č. 2387 — zast. plocha o výměře 173 m2 Českému červenému kříži, úřadu oblastního spolku, Sadová 2, Blansko za kupní cenu 450 000,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy bývalé MŠ Lažánky č. p. 73 na pozemku parc. č. 23 o výměře 673 m2, pozemku parc. č. 23 — zast. pl. a nádvoří o výměře 673 m2 a pozemku parc. č. 38 — ostatní plocha o výměře 1251 m2 za cenu min. 2 534 000,-- Kč.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu bývalé kotelny K 23 na pozemku parc. č. 2794 — zast. pl. o výměře 146 m2.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem opláštění štítové zdi výškové budovy o šířce cca 15 m a výšce cca 36 m firmě PRIMA Blansko s. r. o., zast. Jiřím Blažkem, Blansko, IČO: 60749920, za nájemné ve výši 500,-- Kč/m2/rok s podmínkami:
– nájemné bude hrazeno pouze za obsazenou plochu
– návrh reklamy bude před zveřejněním odsouhlasen pronajímatelem, zastoupeným odborem KOM
– nájem za zveřejněnou reklamu bude uhrazen jednorázově se splatností 30 dnů

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v OS Písečná, a to prostor o výměře cca 521 m2 v 1. patře objektu a prostor o výměře cca 152 m2 v přízemí firmě NEJČI nábytek s r. o., se sídlem v Opavě, IČO: 25905465, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 256,-- Kč/m2/rok za prostory v 1. patře a 267,-- Kč/m2/rok za prostory v přízemí za účelem prodeje nábytku a bytových doplňků.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s ukončením nájemních smluv č. 30/2000/Pe a č. 2002-KOM-S129/Pe na pronájem nebytových prostor v OS Písečná s panem Zd. Kuncem, Sedlčany, dohodou k 31. 5. 2004.

Usnesení č. 41
Rada pověřuje odbor KOM uzavíráním dodatků ke smlouvám o výpůjčce na příslušenství k prodaným bytovým domům. Tyto dodatky budou uzavírány v případě změn v příslušenství jednotlivých domů.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 857/70 v k. ú. Blansko firmě Boris Schrogel, Východní 250, 530 03 Pardubice, IČO: 11585650 za účelem umístění automatu na svíčky za částku 1 000,-- Kč/rok.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, a to příspěvek na provoz Muzea Blansko ve výši 950 000,-- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem o poskytnutí této dotace.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka