Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 36 ze dne 18.05.2004

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci MUDr. Dušana Kráčmara na členství v Komisi pro životní prostředí.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 120 — „Nákup gastroendoskopu pro gastroenterologickou ambulanci Nemocnice“.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí zprávu o výši pohledávek z nájmů bytů a předkládá k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Miroslava Chemčuka, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 5
Rada revokuje usnesení č. 28 z 2.RM konané dne 26.11.2002 týkající se přidělení náhradního ubytování.

Usnesení č. 6
Rada přiděluje byt č. 8A o jedné místnosti se společným sociálním zařízením a společnou kuchyňkou v domě Jungmannova 10, Blansko paní Petře Jandové, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Nezvalovou, Blansko ve výši měsíční splátky 1.500,-- Kč a předkládá k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Lucii Landovou, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej id. 8/9 budovy č. p. 1588 na pozemku parc. č. st. 2122/1 na ul. Smetanova 3 o výměře 393 m2 v k. ú. Blansko a ukládá odboru KOM nabídnout spoluvlastnický podíl k případnému využití vlastnického práva druhému spoluvlastníkovi.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s 6-timěsíční výpovědní lhůtou v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor — prodejny nábytku v OS Písečná s firmou NEJČI nábytek s. r. o.

Usnesení č. 11
Rada rozhodla o úpravě cen za užití nehlídaných parkovacích stání, zřízených za účelem regulace dopravy v klidu na území města Blansko dle následujícího:
Cena za využití parkovacího místa osobním vozidlem:
první půlhodina 5,-- Kč
hodina 10,-- Kč
Cena za využití parkovacího místa autobusem:
hodina 30,-- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat
a) část pozemku parc. č. 85/1 ostatní plochy o výměře cca 13 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem rozšíření stavby garáže na pozemku parc. č. 85/2 ost. pl. v k. ú. Horní Lhota,
b) část pozemku parc. č. 85/1 ostatní plochy o výměře cca 13 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem rozšíření stavby garáže na pozemku parc. č. 84 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Horní Lhota a část pozemků parc. č. 85/1 ostatní plochy a parc. č. 86 ostatní plochy o výměře cca 52 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem výstavby nové garáže, která by byla přistavěna k poslední garáži na pozemku parc. č. 85/3 ostatní plochy v k. ú. Horní Lhota (lokalita řadových garáží u koupaliště v Horní Lhotě).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 690/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 66 m2 za účelem výstavby garáží (lokalita řadových garáží na ul. 9. května v Blansku).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/16/95/Ko, která byla uzavřena mezi ZERA Rájec a. s. a Městem Blansko dne 17. 4. 1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 1996 a dodatku č. 2 ze dne 5. 4. 2000 na nájem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni podpisu nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku (na pozemku se nachází prodejní stánek na náměstí Svobody v Blansku, vedle obchodního domu).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 1352/3 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby za účelem prodeje a oprav textilu a oděvů (jedná se o část pozemku, na kterém se nachází prodejní stánek na náměstí Svobody v Blansku, vedle obchodního domu).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které bude spočívat ve strpění průchodu a průjezdu po části obecních pozemků parc. č. 981/2 ostatní plocha a parc. č. 982/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko k objektu na pozemcích parc. č. 4227/1 zastavěná plocha a parc. č. 4227/2 zastavěná plocha, a to pro vlastníka budovy na pozemku parc. č. 4227/1 zastavěná plocha a parc. č. 4227/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, nyní pro Jaroslava Procházku, Petrovice za jednorázovou úplatu ve výši 60,-- Kč/m2, na dobu neurčitou (pozemky se nacházejí v areálu Stavební společnosti Blansko).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se změnou usnesení číslo 35 ze svého 31. zasedání dne 24. 2. 2004, a to takto:
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat 76 garáží , které budou postaveny jako patrové (38 garáží v přízemí + 38 garáží v 1. patře) na částech pozemků parc. č. 620/5 ostatní plochy, parc. č. 620/81 ostatní plochy, parc. č. 620/77 ostatní plochy a parc. č. 639/22 ostatní plochy, vše v k. ú. Blansko a částí pozemků zastavěných těmito garážemi, a to části parc. č. 620/5 ostatní plochy, části parc. č. 620/81 ostatní plochy, části parc. č. 620/77 ostatní plochy a části parc. č. 639/22 ostatní plochy, o výměře všech částí dohromady cca 800 m2, vše v k. ú. Blansko, zájemcům z řad obyvatel města Blansko s tím, že 38 garáží v 1. patře je určeno pro obyvatele nově vybudovaných bytových nájemních domů Písečná I. a II.. Zbývající garáže jsou prioritně určeny pro ostatní obyvatele sídliště Písečná a následně ostatní obyvatele města Blansko.
Cena 1 garáže a id. 1/2 pozemku zastavěného garáží by činila max. 160.000,-- Kč.
V případě více zájemců o koupi garáže, než je počet garáží, bude výběr kupců garáží řešen v jednotlivých skupinách zájemců formou losování za účasti notáře.

Usnesení č. 18
Rada ukládá odboru INV, aby pravidelně 1 krát za dva měsíce informoval radu na jejím zasedání o průběhu plnění harmonogramu prací výstavby bytových domů Zborovce a Písečná I a II.

Usnesení č. 19
Rada ukládá odboru INV, aby zahájil přípravné práce na zajištění potřebných podkladů pro podání žádosti o dotaci z programu SROP 2004 — 2006, týkající se akce rekonstrukce areálu letního koupaliště v Blansku v souladu s předloženým materiálem odboru INV.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje návrh odboru ŠKOL na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí informaci o přípravě VII. Historického a pivního jarmarku, který se uskuteční 29. května 2004.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře KSMB dle předložených seznamů.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře ZŠ Blansko, Dvorská 26 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře ZŠ Blansko, Erbenova 13 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje změnu způsobu zajištění výdeje obědů v Městském klubu důchodců podle předloženého materiálu a ukládá odboru KOM zrušit Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce č. BNH — 4/99/NP/Pe ze dne 1. 4. 1999.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2004/2 ve výši 55 tis. Kč, a to přesun z položky 5169 — služby na položku 5021 — mzdy a 5031, 5032 — zákonné odvody v rozpočtu Městského klubu důchodců.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí, aby ŠJ T. G. M. ul. Rodkovského pokryla vzniklou ztrátu z hospodaření roku 2003 použitím finančních prostředků z rezervního fondu ŠJ T. G. M. ul. Rodkovského. Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2003. Ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2003.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka