Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 37 ze dne 01.06.2004

Usnesení č. 1

Rada jmenuje členkou Komise pro občanské záležitosti pí Alenu Řičánkovou.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2003 a schvaluje použití hospodářského výsledku – zisku za rok 2003 ve výši 60.339,89 Kč; k úhradě ztrát z minulých let.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a ukládá odboru hospodářské správy předložit smlouvu ke schválení na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s použitím znaku Města Blansko na propagační materiály a bulletin pro baseballový klub Olympia Blansko při příležitosti konání Mistrovství Evropy v baseballu kadetů 2004.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. RO 2004/2 – č. RO 2004/24, č. RO 2004/27- č. RO 2004/28. Ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení rozpočtová opatření na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2004/3 – ZPR 2004/5.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí postoupení pohledávek Silnicemi Brno, spol. s r.o., ve výši 4 mil. Kč; splatná k 30. 6. 2005 a  ve výši 2 917 797,31 Kč; splatná k 30. 6. 2006, Komerční bance, a.s., a nemá proti tomu námitek.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje variantu  B – sjednocení sníženého koeficientu pro výpočet výsledné sazby daně z nemovitostí v částech města. Ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí ve městě Blansko a jeho částech. Ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10
Rada projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko její vydání.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prominutím penále z dlužného nájemného ve výši 50 % pro pana Grundzu, Blansko.
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na penále z dlužného nájemného pro pana Grundzu, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s prominutím penále z dlužného nájemného ve výši 50 % pro paní Sylvu Harestovou, Blansko.
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na penále z dlužného nájemného pro paní Sylvu Harestovou, Blansko, a to ve výši splátky 500,- Kč;.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/78/95/Ko ze dne 4. 10. 1995 uzavřené mezi Městem Blansko a paní Helenou Širůčkovou, Blansko na nájem části pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 138 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku (lokalita zahrádek u hřiště ZŠ Erbenova v Blansku).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 138 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (lokalita zahrádek u hřiště ZŠ Erbenova v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plochy o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 783/12 ostatní plochy o výměře 1 m2 , oba v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování dvou světelných reklamních panelů pevně spojených se zemí (část pozemku vedle bezbariérového chodníku na nám. Wanklovo z nám. Republiky, část pozemku na nám. Svobody, travnaté plochy naproti parku, při chodníku zaúsťujícího do ulice Seifertova).

Usnesení č. 16
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 1116/2 vodní plocha v k. ú. Těchov vzhledem k tomu, že na užívání tohoto pozemku je již uzavřen smluvní vztah (rybník na Češkovicích).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s  pronájmem části pozemku parc. č. 1429/1 ostatní plochy o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko akciové společnosti Kaleda, a.s. Brno, IČO: 25585410, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.200,- Kč;/rok + míra inflace od roku 2005, za účelem umístění a údržby reklamní a informační tabule pevně spojené se zemí, upozorňující na a. s. Kaleda v Blansku (část pozemku v travnaté ploše vedle komunikace, naproti křižovatce ulic Poříčí a L. Daňka, před oplocením zahradnictví Zery Rájec).

Usnesení č. 18
Rada ruší usnesení č. 25 z  35. zasedání rady města Blansko dne 4. 5. 2004 (ukončení smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S027/R-NS/Ne).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1429/1 ostatní plochy o celkové výměře cca 4 m2 v k. ú. Blansko společnosti PNEUSERVIS LIŠKA, spol. s r.o. se sídlem v Ráječku, IČO: 25334531, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.200,- Kč;/za 1 kus/rok + míra inflace od roku 2005, za účelem umístění a údržby reklamních a informačních zařízení Autocentra Liška v Blansku pevně spojených se zemí (část pozemku — travnaté plochy podél komunikace na ul. Poříčí, naproti vjezdu do Autocentra Liška, před oplocením zahradnictví Zery Rájec).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 598/2 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko Danielu Pavloňovi, D – PRODUCTION, reklamní agentura, se sídlem Hradní ul. 3, 680 01 Boskovice, za účelem umístění dočasné stavby nepřenosného reklamního zařízení — reklamních a informačních hodin a za účelem užívání a údržby tohoto zařízení na vlastní náklady, za nájemné 1.200,- Kč;/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (v travnaté ploše vedle chodníku na ulici Nádražní v Blansku před budovou ČAD a.s.)

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře 4.965 m2 v k. ú. Blansko AMK Blansko, Klubu cyklotrialu, se sídlem Bartošova 8, Blansko, za účelem vybudování a provozování částečně oploceného areálu pro biketrial a horská kola AMK Blansko, klubu cyklotrialu, za účelem vybudování umělé dráhy pro biketrial, volně přístupné dráhy pro horská kola se skoky a klopenými zatáčkami, za účelem využívání areálu k pořádání závodů a soustředění mládeže včetně biketrialové reprezentace a umístění dočasné stavby mobilní buňky, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou (jedná se o lokalitu „sportovního ostrova“ v Blansku).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zúžením předmětu nájmu v nájemní smlouvě mezi Městem Blansko a ZEROU Rájec a.s., IČO: 25564854, Blanenská 86, Rájec – Jestřebí, č. INV-NS/18/2000/Ko ze dne 16. 6. 2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2002 a dodatku č. 2 ze dne 20. 6. 2003, a to s dohodou obou smluvních stran dle čl. III., odst. 2. nájemní smlouvy, který se týká ukončení nájmu části pozemku parc. č. 1366/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 695 m2 dohodou obou smluvních stran k termínu 1. 10. 2005, který bude v případě neaktuálnosti uvolnění pro Město Blansko prodlužován vždy o 1 rok a v tomto smyslu s uzavřením dohody o skončení nájmu části pozemku a s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, ve kterém bude upraven předmět nájmu a po skutečném uvolnění části pozemku poměrně sníženo nájemné (jedná se o část pozemku v zahrádkářské a chatové lokalitě Zborovce v Blansku, v současné době tvoří součást půdního celku).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene čís. 2003-INV-Poz-S149/Ko-BS/Bř, uzavřené mezi Městem Blansko a Kaleda, a.s., IČO: 25585410, se sídlem Špitálka 113/41, Brno dne 12. 1. 2004, kterým bude změněn čl. III., odst. 3., věta druhá a třetí citované smlouvy, týkající se vybudování oplocení, a to v souladu se stanoviskem odboru INV k tomuto bodu materiálu (lokalita v průmyslové zóně – Vojanky, před budovou autoservisu firmy Kaleda, a.s. v Blansku, Poříčí 26).

Usnesení č. 24
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 369 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Dolní Lhota na 213,- Kč;/m2 u zastavěné plochy a 86,- Kč;/m2 u ostatní plochy s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 25
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej pozemků resp. jejich částí v průmyslové zóně Blansko-Vojanky za účelem jejich zastavění, a to parc. č. 182 (PK), parc. č. 183 (PK), parc. č. 184 (PK), parc. č. 187/5 (PK), parc. č. 187/6 (PK), parc. č. 188/1 (PK), parc. č. 188/2 (PK), parc. č. 189, parc. č. 190, parc. č. 262/3 (PK), parc. č. 262/4 (PK), parc. č. 516/1 ostatní plocha, parc. č. 516/2 ostatní plocha, parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 961/5 (PK) o výměře cca 8400 m2 v k. ú. Horní Lhota společnosti ČeMeBo s.r.o., Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 22 z 32. RM ze dne 23. 3. 2004 tak, že doba výpůjčky se mění z doby neurčité na dobu určitou do 30. 6. 2014.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se změnou doby nájmu u nájemních smluv na užívání pozemků v lyžařském areálu na Hořicích uzavřených v souladu s usnesením č. 22 ze 41. RM dne 10. 10. 2000 a s usnesením č. 21 ze 46. RM dne 16. 1. 2001 z doby neurčité na dobu určitou do 30. 6. 2014 s tím, že na tuto dobu budou uzavřeny i smlouvy podnájemní.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu schválit revokaci usnesení č. 1 z 11. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaného dne 15. 3. 2004 . Nové usnesení bude znít takto:
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 1369/14, 1469, 1470 a 1471, vše ostatní plochy o celkové výměře cca 1050 m2 , vše v k. ú. Blansko (částí pozemků zastavěných budovou „Bowlingového centra“) panu Ing. Vlastimilu Chládkovi, bytem Brno, za cenu 400,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti a uhradí případné náklady na přípravu pozemků pro výstavbu, tj. přeložky sítí, apod.
Kupní smlouva bude mimo jiné obsahovat následující údaje či ujednání:
– předmětem kupní smlouvy budou pozemky zastavěné stavbou Společensko-rekreačního centra Blansko, dle geometrického plánu, který bude vypracován v souladu s vydaným pravomocným územním rozhodnutím č.j. SÚ ÚR 23/2004-4813/2004/Ša ze dne 15.dubna 2004
-v případě, že do 31.3.2005 nebude stavba zahájena, převede kupující předmětné pozemky zpět do vlastnictví města a uhradí veškeré náklady s tím spojené. Smluvní cena za zpětný odprodej bude ve výši 50% původní kupní ceny
-kupující vystaví ke dni podpisu kupní smlouvy bankovní garanci ve prospěch města Blansko ve výši 1,5 mil. Kč;, která v případě, že kupující nebude postupovat dle bodu 2, (pokud tato situace nastane), připadne městu Blansko.

Usnesení č. 29
Rada po projednání žádosti Ing. Ivana Kleinbauera souhlasí a doporučuje zastupitelstvu schválit revokaci usnesení č. 9, které bylo schváleno dne 9. 12. 2002 na 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko, v tom smyslu, že toto pozbývá platnosti v případě, že Ing. Ivan Kleinbauer nezíská pravomocné stavební povolení, které je uvedeno v Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2003-INV-S076/BBŘ – Ma , do 30. 6. 2004.

Usnesení č. 30
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhu Regulačního plánu Blansko – Luhy, řešícího koncepci zastavitelných ploch na rozhraní katastrálních území Blansko a Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 31
Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit ji zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 33
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zrušení příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87 ke dni 31. 8. 2004 z důvodu jejího sloučení s příspěvkovou organizací Základní škola Blansko, Salmova 17 s účinností od 1. 9. 2004 a určit, že přejímající organizací příspěvkové organizace Základní školy Blansko, Dolní Lhota 87 je Základní škola Blansko, Salmova 17, na kterou s účinností od 1.9.2004 přejdou veškerá práva a závazky Základní školy Blansko, Dolní Lhota 87.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje návrhy loga pro oslavy 100. výročí povýšení Blanska na město podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 35
Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s předchozím souhlasem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Mgr. Miroslava Starého do funkce ředitele Základní školy Blansko, Salmova 17, s účinností od 1. července 2004.

Usnesení č. 36
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit novou obecně závaznou vyhlášku o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansko dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 37
Rada schvaluje převedení zůstatku potravinových zásob vedených na účtech Města Blanska nově vzniklým právním subjektům mateřských škol a ZŠ Blansko, Dolní Lhota bezplatně, formou darovací smlouvy. Současně ukládá odboru ŠKOL předložit darování pro MŠ Blansko, Rodkovského 2a a MŠ Blansko, Dvorská 96, jejichž výše zásob přesahuje 20 tis. Kč;  nejbližšímu zastupitelstvu města Blanska ke schválení.

Usnesení č. 38
Rada projednala rozbor neinvestičních nákladů za rok 2003 u mateřských škol zřizovaných městem a rozhodla ponechat příspěvek rodičů na neinvestiční náklady mateřských škol a školních družina na současné výši.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí  s užitím prostředků investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 ve výši 50 tis. Kč; na pořízení dataprojektoru pro odbornou multimediální učebnu naukových předmětů.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje předloženou změnu položkového rozpočtu a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje nákup automobilu dle předloženého materiálu pro příspěvkovou organizaci KSMB.

Usnesení č. 42
Rada  schvaluje prodej tiskařského stroje Romayor a ruční řezačky papíru z majetku KSMB za cenu 39.000,- Kč; s tím, že inventarizační čísla a bližší specifikace budou uvedeny v kupní smlouvě.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko panu Tomáši Greplovi na pořádání koncertu v prostorách lomu Arnoštov dne 11. 6. 2004 od 20.00 do 02.00 hodin.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným funkcionářům s platností od 1. 6. 2004 následovně:
radní ve výši 1.960,- Kč;
předsedové výborů ve výši 1.200,- Kč;
předsedové komisí ve výši 1.000,- Kč;
členové zastupitelstva ve výši 440,- Kč;
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.
Rada ukládá odboru kancelář tajemníka předložit k projednání zastupitelstvu města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka