Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 38 ze dne 29.06.2004

Usnesení č. 1

Rada schvaluje návrh darovací smlouvy, kterou Město Blansko daruje Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje 2 kusy elektronických sirém typu UEAJ 600.000, umístěné na bytových domech v Blansku na ul. A. Dvořáka 4a a Bezručova 5 a to z důvodu zajištění trvalé funkčnosti uvedených sirén a jejich začlenění do systému vyrozumění a varování obyvatelstva.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje přijetí paní Blaženy Šamalíkové, bytem Blansko do jednolůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje jako náhradnici na přijetí do jednolůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko paní Alenku Vaverkovou, bytem Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje přijetí manželů Petra a Janu Potomských, bytem Blansko do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Marii Soldánové, Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení — bezbariérového bytu č. B — 1.14 na ulici Okružní v Blansku panu Antonínu Kašparovi, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení — bezbariérového bytu č.  B — 1.33 na ulici Okružní v Blansku panu Dobromilu Křížovi, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení — bezbariérového bytu č. B — 1.43 na ulici Okružní v Blansku paní Věře Kupčové, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje bezúplatný převod drobného hmotného majetku přesně specifikovaného v příloze, s nímž hospodaří Nemocnice Blansko a i nadále ho nepotřebuje k plnění svých úkolů, do vlastnictví privátních lékařů v obvodním zdravotním středisku, kteří ho dosud užívali na základě nájemní smlouvy.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 121 — „Nákup vybavení do ambulance ORL Nemocnice Blansko“.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 122 — „Nákup UV ozařovacího panelu na kožní oddělení Nemocnice Blansko“.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí „Přehled vybraných zdravotnických prostředků a ostatních zařízení s předpokládaným návrhem na obnovu v letech 2004 — 2010“.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s podnájmem části 1 místnosti v přízemí budovy Polikliniky sloužící provozu kadeřnictví pro Eriku Špičákovou, Blansko Klepačov, Dlouhá 30, a to pouze do 30. 6. 2005, kdy končí smlouva o nájmu nebytových prostor (nájemci Svobodová/Kalová).

Usnesení č. 14
Rada jako dozorčí rada Nemocnice Blansko bere na vědomí odpověď ředitele Nemocnice Blansko na dopis společnosti IFCOR–99, s.r.o. ve věci výzvy k plnění smlouvy.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č.2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli MATRAS.CZ, s.r.o. na pořádání rockových festivalů a tanečních zábav s živou hudbou v prostorách lomu Arnoštov do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č.2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Miroslavu Kopřivovi. na pořádání tanečních večerů s reprodukovanou hudbou při občerstvení Gizela v rekreační oblasti Palava do 24.00 hodin v termínech dle písemné žádosti. Rada zplnomocňuje místostarostu Mgr. Poláka v případě problémů zrušit souhlas s udělením výjimky.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí  s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Městské knihovny Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí  s užitím prostředků investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Salmova 17 ve výši 65 tis. Kč; na opravu výplně zábradlí na balkonech u tělocvičen.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s povolením  výjimky z počtu dětí na jednu třídu  na 25 dětí, a to v MŠ Blansko, Dvorská 96 ve  všech třídách mateřské školy a v MŠ Blansko, Údolní 8 ve třídách, které jsou umístěny v budově Údolní 8.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje návrh kulturní komise na přidělení finančního příspěvku pro Společnost Katolický dům Blansko ve výši 5 tis. Kč; na zajištění kulturních a vzdělávacích programů pro dětí v roce 2004  a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemcem příslušnou smlouvu.

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí  informaci o změně nákladů na mzdy na výdej obědů v Městském klubu důchodců.

Usnesení č. 22
Rada projednala petici rodičů dětí MŠ Blansko, Dvorská a konstatovala, že provádění změn v organizační struktuře předškolního zařízení i v personální oblasti v důsledku snížení počtu dětí k 1. 9. 2004 a na to navazující normativní metodou financování je plně v kompetenci ředitelky předškolního zařízení.

Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí oznámení Mgr. Jiřího Javorského o vzdání se funkce ředitele ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 ke dni 31. 8. 2004.

Usnesení č. 24
Rada jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 ve složení:
Mgr. Ivo Polák, předseda
Mgr. František Alexa
člen určený odborem školství KrÚ Jm kraje
Mgr. Zdeněk Burýšek
pedagogický pracovník ZŠ T.G.M Blansko, Rodkovského 2
člen ČŠI určený Jihomoravským inspektorátem.

Usnesení č. 25
Rada pověřuje paní Janu Galitovou funkcí tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli p. Tomáši Šenkovi na pořádání tanečních zábav s živou hudbou na hřišti v Blansku — Dolní Lhotě do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 27
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2004/6.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 8.368,- Kč; za panem Jiřím Marečkem, naposledy bytem Blansko, Rožmitálova 12 z důvodu neznámého pobytu.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 1.953,- Kč; za panem Radoslavem Drbalem, bytem Blansko, Dvorská 20.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 345,- Kč; za paní Ludmilou Slezákovou, naposledy bytem Brno, Nové Sady 16 z důvodu neznámého pobytu a nehospodárnosti dalšího vymáhání.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 8.545,- Kč; za panem Michalem Horákem, bytem Blansko, Dvorská 20 z důvodu zastavení exekuce pro nedostatek majetku.

Usnesení č. 32
Rada doporučuje odpis pohledávky ve výši 64.465,- Kč; za panem Robertem Novotným, naposledy bytem Blansko, Dvorská 38 z důvodu neznámého pobytu a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 4.000,- Kč; za paní Janou Hnilicovou, bytem Olomučany z důvodu, že povinná nemá žádný majetek, který je možno exekuovat.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s výkupem DHIM (dle seznamu, který je přílohou tohoto materiálu) od správce konkursní podstaty úpadce ČKD Blansko za cenu 36.000,- Kč;.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s upřesněním usnesení č. 16 ze 34. zasedání dne 20. 4. 2004 na základě žádosti paní Věry Peterkové, bytem Blansko — Hořice takto: rada bere na vědomí a souhlasí s uvažovanými stavbami a úpravami na části pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy v k. ú. Hořice na výměře cca 100 m2 — prodejna smíšeného zboží, která bude umístěna v návaznosti na autobusovou čekárnu směrem jízdy z Hořic do Blanska, rekonstrukce stávající autobusové čekárny a vybudování vjezdu k nemovitostem č. p. 5 v Hořicích na pozemku parc. č. 135 st. plocha, k pozemku parc. č. 135 st. pl. a k pozemku parc. č. 136 zahrady, vše v k. ú. Hořice a s nárokováním finanční částky na vypracování projektové dokumentace pro autobusovou čekárnu pro rok 2005 (část pozemku při místní komunikaci v centru části města Blansko-Hořice, z obou stran stávající čekárny autobusů).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/15/97/Ko ze dne 5. 2. 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 5. 2000, uzavřené mezi firmou VRBA, s.r.o., IČO: 469 932 23, se sídlem Sukova 1052/6, Blansko a Městem Blansko na nájem části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 400 m2, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 30. 6. 2004 dle článku III., odstavce 2. nájemní smlouvy a s vrácením přeplatku poměrného nájemného od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2004 ve výši 6.500,- Kč; (odstavná plocha na jižní straně budovy Vodní 9/č. p. 1992 v Blansku, objízdná plocha kolem západní strany objektu a zpevněná plocha před vstupy do objektu ze severní strany ve dvoře).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení pozastavení výkonu usnesení č. 3 z 8. ZM dne 22. 9. 2003, dále rada souhlasí s odkladem udělení souhlasu za město k vynětí ze ZPF a souhlasí s odkladem podávání příp. dalších vyjádření za Město Blansko do stavebního řízení na povolení výstavby prodejny na části pozemku parc. č. 821/1 orná půda v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/35/00/Ne ze dne 20. 2. 2001 na nájem částí pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětné části pozemku (část pozemku pod byt. domem Podlesí 5, Blansko).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 321 m2 v k. ú. Blansko za účelem úpravy vztahu k pozemku vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě Podlesí 5, Blansko a z důvodu zastavění pozemku bytovým domem č. p. 1806 v Blansku, Podlesí 5.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/66/94/Ko ze dne 11.10.1994, uzavřené mezi panem Josefem Musilem, Blansko a Městem Blansko na nájem části pozemku parc. č. 304/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 210 m2, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 30.6.2004 — dle článku VII., odrážky třetí nájemní smlouvy (travnatá plocha v lokalitě Staré Blansko, „Obtížky“, nad ulicí Pod Strání).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 304/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 210 m2 k zahrádkářským účelům a k sečení trávy (travnatá plocha v lokalitě Staré Blansko, „Obtížky“, nad ulicí Pod Strání).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání k dočasné skládce zásypového materiálu při výstavbě bytových domů „Výstavba Bytových domů — II. etapa, Blansko — Písečná“ (pozemek v lokalitě Písečná v Blansku, při komunikaci nad zařízením staveniště, pod Obchodní akademií v Blansku).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 za účelem úpravy zeleně a její údržby na náklady žadatele bez realizace oplocení (lokalita Blansko — Zborovce, za zahradou řadového rodinného domu na ul. Sloupečník, v blízkosti potoka Sloupečník).

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat či pronajmout pozemek parc. č. 3973 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko (pozemek pod budovou Sladkovského 2a, Blansko).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 262/6 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře cca 50 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek u komunikace do Horní Lhoty v blízkosti překladiště TDO).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dlouhodobě pronajmout část pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 980 m2 v k. ú. Blansko jako součást restaurace „Dělnický dům“ za účelem letního provozování zahradní restaurace (jedná se o pozemek — letní posezení v zahradě za Městským klubem v Blansku).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 674/16 zahrady o výměře cca 138 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům panu Františku Gargošovi, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 345,- Kč;/rok (lokalita zahrádek u hřiště ZŠ Erbenova v Blansku).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/1 ostatní plochy o výměře cca 120 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkaření paní Drahomíře Jordánkové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 180,- Kč;/rok (lokalita zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko — Zborovce).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko panu Bořivoji Novotnému, bytem Rájec — Jestřebí, za účelem užívání umístěné dočasné stavby prodejního stánku ve vlastnictví pana Novotného, za účelem prodeje a oprav textilu a oděvů, za nájemné 17.000,- Kč;/rok, od roku 2005 každoročně zvyšované o míru inflace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že stavba prodejního stánku bude povolena jako dočasná na 3 roky (jedná se o část pozemku, na kterém se nachází prodejní stánek na náměstí Svobody v Blansku, vedle obchodního domu).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plochy o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 783/12 ostatní plochy o výměře 1 m2 , oba v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování 2 ks světelných reklamních panelů pevně spojených se zemí společnosti FaK Trading s. r.o., Brno, IČO: 607 337 72, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné celkem 20.000,- Kč;/rok + míra inflace od roku 2005 (část pozemku vedle bezbariérového chodníku na nám. Wanklovo z nám. Republiky, část pozemku na nám. Svobody, travnaté plochy naproti parku, při chodníku zaúsťujícího do ulice Seifertova).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Praha, IČO: 601 933 36, jako oprávněného, spočívajícího v umístění, provozu, údržbě a opravách účastnického rozvaděče MIS 1bQT a k němu vedoucího kabelu 25 x N 0,4 na obecní nemovitosti — budově č. p. 2371 v Blansku na pozemku parc. č. 4843 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko — Pizzerie, areál Kauflandu v Blansku — na venkovní stěně této budovy, ve výšce 1,3 m nad úrovní terénu a 1,5 m od levého rohu zdi budovy. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 500,-- Kč;.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Praha, IČO: 601 933 36, jako oprávněného, spočívajícího v umístění, provozu, údržbě a opravách podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na části pozemku parc. č. 787/8 ostatní plochy v k. ú. Blansko a v umístění, provozu, údržbě a opravách koncového bodu telekomunikační sítě na budově č. p. 822 v Blansku, ZŠ Rodkovského v Blansku, to vše v rámci stavby „Blansko, ul. Rodkovského — ÚPS“. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 660,- Kč; (vedení telekom. sítě na ulici Rodkovského s přípojkou k ZŠ na ul. Rodkovského).

Usnesení č. 53
Rada nesouhlasí s návrhem pí Štěpánky Růžičkové, Horní Lhota, zastoupené jejím synem Mgr. Jaroslavem Růžičkou, na prodej pozemků 197/4, 262/13, 262/12 v Průmyslové zóně Blansko Městu Blansko za cenu 400,- Kč;/m2 z toho důvodu, že část pozemků je pro Město Blansko nepotřebná (ochranné pásmo vysokotlaku plynu, komunikace.....)

Usnesení č. 54
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S016/OD (resp. 2227/2002), který bude obsahovat ustanovení dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 55
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S005/OD (resp. 4/2002/Va), který bude obsahovat ustanovení dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje převzetí dokumentace Ing. Kleinbauera řešící výstavbu polyfunkčního domu na území západní části Wanklova náměstí (Smetanova 1) způsobem, který je uveden v Zápisu z předmětného jednání konaného dne 17. 6. 2004 na Městském úřadu  Blansko a který je také součástí předkládaného materiálu odboru INV.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení výkup pozemku parc. č. 1380/5 ostatní plochy o výměře 901 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku za dohodnutou cenu.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s výpůjčkou nebo pronájmem části pozemku parc. č. 1380/5 ostatní plochy v k. ú. Blansko ve vlastnictví ČR — Okresního soudu Blansko, a to části pozemku zastavěné „Polyfunkčním objektem“, na dobu určitou v souladu s podmínkami dotačního programu SROP — Opatření 2.3 — Regenerace a revitalizace vybraných měst, projektu Regenerace a revitalizace středu města Blansko a v souvislosti s tím pověřuje Ing. Jindřicha Krále dojednáním konkrétních podmínek uzavíraného smluvního vztahu (případné výše nájemného, délky trvání smluvního vztahu).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s tím, aby PROJEKT — Regenerace a revitalizace středu města Blansko, který bude podáván v rámci dotačního programu SROP — Opatření 2.3 — Regenerace a revitalizace vybraných měst, obsahoval části uvedené v bodech 1. až 5. dle předloženého materiálu odboru INV. Dále pověřuje starostku, aby dle aktuální situace při shromažďování podkladů pro žádost o dotaci, případně rozsah projektu po projednání ve vedení města upravila.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 7. 2004 do 30. 9. 2004.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí, aby nájemné z bytů s neregulovaným nájemným nebylo pro rok 2004 zvyšováno o oficiální míru inflace (0,1%) vyhlášenou ČSÚ za rok 2003.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s uzavření dohody o uznání závazku s panem Kudrym, Blansko, ve výši měsíční splátky 1.000,- Kč; a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s prominutím poplatku z prodlení z dlužného nájemného ve výši 50 % pro pana Kubalu, Blansko.

Usnesení č. 64
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní J. Černou, Blansko.

Usnesení č. 65
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní R. Flekovou, Blansko.

Usnesení č. 66
Rada  nesouhlasí s výměnou bytu paní Pernicové, Blansko za uvolněný byt na ul. Jasanová 24.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s využitím bytu o velikosti 1+1 ve 3. patře bytového domu Jasanová 24 pro odbor SOC za předpokladu vrácení bytu 2+1 v  tomtéž domě.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2+1 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, Blansko, za podmínek uvedených  v materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí paní Jandové, Blansko, a to na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 70
Rada revokuje usnesení č. 6 z 36. zasedání RM konaného dne 18. 5. 2004.

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s posunutím termínu stanoveného pro provedení rekolaudace nebytových prostor ve smlouvě č. 2003-KOM-S082/Pe se společností GAME LAND s.r.o., a to o 6 měsíců, tj. na 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy.
Rada souhlasí s posunutím platby nájmu v případě neprovedení rekolaudace ve stanoveném termínu a čl. IV., odst. 5. smlouvy bude znít: „Nájemné bude hrazeno ode dne nabytí právní moci Rozhodnutí povolení změny účelu nájmu (rekolaudace) prostor. pokud rekolaudace nebude provedena do 12ti měsíců ode dne podpisu smlouvy, tj. Do 15. 12. 2004, zavazuje se nájemce začít hradit od lhůty stanovené k provedení rekolaudace nájemné ve výši 80.000,- Kč;/rok, tzn. 20.000,- Kč;/čtvrtletí.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 72/99/Ku s paní  Šušnovou, Blansko a Ing. Ješinou, Blansko s podmínkami:
– smlouva bude převedena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
– do smlouvy bude zakomponováno pravidelné zvyšování nájmu o míru inflace za předcházející  rok.

Usnesení č. 73
Rada nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor — cukrárny v přízemí Městského penzionu dle předložených žádostí z důvodu nesplnění podmínek dle oznámení o pronájmu a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na pronájem.

Usnesení č. 74
Rada souhlasí s aktualizací příloh vymezujících opravy nad rámec běžné údržby a investiční akce ve smlouvě se společností Larix, s.r.o. dle materiálu odboru a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek ke smlouvě.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí s provedením oprav v areálu zahradnictví na ul. Sadová, Blansko, a to dle materiálu odboru, realizovaných v rámci rozpočtu schváleného pro odbor KOM v celkové výši do 120.000,- Kč;.

Usnesení č. 76
Rada souhlasí s instalací klimatizačního systému a provedením samostatného vstupu do části pizzerie v prostorách budovy na ul. L. Daňka 5, Blansko pronajatých smlouvou č. 2002-KOM-S110/Pe  a umořením investic vložených do těchto úprav na nájemném do výše max. 266.931,- Kč;, což je částka, která nebyla vyčerpána při dostavbě prostor k účelu dle smlouvy. Podmínkou je, že provedení klimatizace má přednost a samostatný vstup do pizzerie bude proveden pouze v případě, že nájemce při úpravách nepřekročí uvedený limit.

Usnesení č. 77
Rada, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve veřejné obchodní soutěži Nakládání s komunálním odpadem pro město Blansko, schvaluje předložené pořadí uchazečů a pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s uchazečem  RWE Umwelt CZ s.r.o., Rumunská 1,  120 00 Praha 2, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí s prodejem dvou bloků levičského travertinu o rozměrech cca  120x100x90 cm a cca  80x40x30 cm.

Usnesení č. 79
Rada ukládá místostarostovi Ing. Jindřichu Královi co nejefektivněji využít maximální výši finančního podílu města na celkové investici v rámci dotačního programu SROP — Opatření 2.3 — regenerace a revitalizace vybraných měst, projektu Regenerace a revitalizace středu Blanska.

Usnesení č. 80
Rada ukládá starostce předkládat radě a zastupitelstvu každý rok do 30. 6. plán využití odloučených pracovišť ZŠ Salmova v Dolní Lhotě s ohledem na zájmy občanů této části města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka