Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 39 ze dne 31.08.2004

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory pro provoz nestátního zdravotnického zařízení v přízemí budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, 678 33 Blansko tak, jak jsou uvedeny v předloženém materiálu.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 15 — „Realizace vzduchotechniky v nefrologické, hematologické ambulanci a strojovně rehabilitace v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 16 — „Rekonstrukce neurologické ambulance v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 18 — „Rekonstrukce centrální evidence RDG v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 19 — „Nákup přístroje EMG na oddělení neurologie v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 20 — „Nákup EKG holteru a monitorovací jednotky v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí podání žádosti o státní dotaci na Rekonstrukci vstupu na poliklinice a výměna výtahů v Nemocnici Blansko a souhlasí s realizací investiční akce „Rekonstrukce vstupu na poliklinice a výměna výtahů v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje a doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru Městem Blansko od příspěvkové organizace Nemocnice Blansko ve výši 32.664.988,64 Kč, kterým je technické zhodnocení nemovitého majetku Nemocnice Blansko k 1. únoru 2004.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje a doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí daru Městem Blansko příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 9.265.661,- Kč, kterým je movitý majetek předaný státem do vlastnictví Města Blansko v hodnotě do 20.000,- Kč podle účetního stavu k 1. únoru 2004.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje a doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí daru Městem Blansko příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 26.185.468,53 Kč, kterým je movitý majetek předaný státem do vlastnictví Města Blansko v hodnotě nad 20.000,- Kč podle účetního stavu k 1. únoru 2004.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 3200 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1570 m2, zastavěný budovou HZS, parc. č. 1015/44 orná půda o výměře 106 m2, parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3190 m2, parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 552 m2 a část parc. č. 1019/3 (dle PK) o výměře cca 288 m2, vše v k. ú. Blansko za účelem užívání k činnosti Hasičského záchranného sboru, územního odboru Blansko (areál HZS v Blansku, na ul. Poříčí).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění kanalizační šachty a kanalizační přípojky na částech pozemků parc. č. 1373/21 ostatní plocha a parc. č. 1373/22 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko ve prospěch vlastníka nemovitosti-rodinného domu čp. 1908 na pozemku parc. č. 2819 zastavěná plocha v k. ú. Blansko bezplatně na dobu neurčitou (pozemky při ul. Sadová).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc.č. 1243, 1244, 1245/1, 1249, 1250/1, 1265, 1266, 1267, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1297, 1298, 1299, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko za účelem sjednocení spoluvlastnických podílů na společných částech domů na těchto pozemcích a spoluvlastnických podílů na zastavěných pozemcích (pozemky pod bytovými domy ul. 9. května a Chelčického).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 2382 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 128 m2 v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání z důvodu zastavění budovou bývalé kotelny K22 v Blansku na ulici Salmova, ve vlastnictví fyzických osob (Salmova ul., Blansko).

Usnesení č. 16
Rada ruší usnesení č. 17 z 37. zasedání rady města dne 1. 6. 2004 z důvodu nemožnosti umístit na předmětné části pozemku reklamní tabuli (pronájem části parc. č. 1429/1 ost. pl. o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění jedné reklamní a  informační tabule firmy Kaleda, a. s., a jejího užívání (před oplocením HZS v Blansku, vedle křižovatky ulic L. Daňka a Poříčí).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 13. 2. 1998 na nájem části pozemku parc. č. 712/19 ostatní plocha, nyní označena jako část pozemku parc. č. 712/37 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 36,3 m2, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku (pod prodejním stánkem na Písečné).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 712/37 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku prodejním stánkem (pod prodejním stánkem na Písečné při ul. Čapkova).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 1324/1 trvalý travní porost o výměře 379 m2 a část pozemku parc. č. 1319 (dle PK) o výměře cca 100 m2, vše v k. ú. Blansko za účelem rozšíření soukromého pozemku a vytvoření zahrady kolem plánované stavby RD (pozemky při ulici Josefa Lady v Blansku, pod vysokým napětím).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 826/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku pro výstavbu rodinného domu (ulice Horní Palava, před bývalým RD č. 20, Blansko).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 209/1 (dle PK) o výměře 48 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem realizace stavby komunikace II/374 Rájec — Blansko, II. stavba (části pozemků podél komunikace II/374 Rájec — Blansko, II. stavba).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 778/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13,05 m2 v k. ú. Blansko za účelem zbudování samostatného vchodu a rampy pro tělesně postižené do budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Seifertova 6/1336, Blansko (část pozemku se nachází ve středu města Blansko, před budovou č. p. 1336 na ulici Seifertova 6, vedle lékárny ALBA).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem id. 520/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 321 m2 v k. ú. Blansko panu Janu Novotnému, bytem Blansko, za nájemné 37,-Kč/rok a souhlasí s pronájmem id. 704/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 321 m2 v k. ú. Blansko paní Radce Zábranové, bytem Jedovnice, za nájemné 50,-Kč/rok, oběma za účelem úpravy vztahu k pozemku vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě Podlesí 5, Blansko, a z důvodu zastavění pozemku tímto bytovým domem, na dobu určitou do doby rozhodnutí příslušného úřadu ve věci restituce.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 980 m2 v k. ú. Blansko společnosti Pivovar Černá Hora, a. s., IČO: 25310887, na dobu určitou 15 let ode dne podpisu smlouvy, za nájemné 80.000,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2005, za účelem provozování letní zahradní restaurace jako součásti restaurace „Dělnický dům“ na ul. Žižkova v Blansku, za podmínek uvedených ve stanovisku KSMB.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Blansko společnosti MiTTaG spol. s r. o., IČO: 00547514, pozemní a průmyslové stavitelství, Chaloupkova 578/3, Brno, za účelem užívání k dočasné skládce zásypového materiálu při výstavbě bytových domů „Výstavba Bytových domů — II. etapa, Blansko — Písečná“, na dobu určitou do 31. 10. 2004 (pozemek v lokalitě Písečná v Blansku, při komunikaci nad zařízením staveniště, pod Obchodní akademií v Blansku).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko Michalu Bernátovi, Blansko, za účelem úpravy zeleně a její údržby na náklady žadatele bez realizace oplocení, za nájemné 1,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, (lokalita Blansko — Zborovce, za zahradou řadového rodinného domu na ul. Sloupečník).

Usnesení č. 28
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení opravu usnesení č. 8 z 9. zasedání zastupitelstva města Blansko dne 15. 12. 2003, které bude nově znít takto:
„Zastupitelstvo souhlasí výkupem částí pozemku parc. č. 1296 trvalý travní porost o výměře 354 m2 v k. ú. Blansko (část označená v geometrickém plánu číslo 2734-150/2004 ze dne 22. 6. 2004 jako pozemek parc. č. 1269/5 trvalý travní porost o výměře 305 m2 a část označená jako díl "a" o výměře 49 m2, sloučená do pozemku parc. č. 1355/1 ostatní plochy) od vlastníka pozemku pana MUDr. Pavla Doležela za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s výkupem pozemku nese Město Blansko“ (lokalita ul. Alešova v Blansku).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení výkup pozemku parc. č. 452/7 ostatní plocha o výměře 84 m2 a části pozemku parc. č. 452/1 ostatní plochy o výměře cca 450 m2 (část určená ČD, a.s., SDC Brno a nyní vyznačená v situaci), vše v k. ú. Blansko od vlastníka pozemku za účelem přípravy a realizace stavby „Multifunkční sběrný dvůr“ za cenu dle znaleckého posudku (lokalita Staré Blansko, u stávající sběrny surovin firmy ASA, v blízkosti drážního tělesa).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 452/7 ostatní plochy o výměře 84 m2 a části pozemku parc. č. 452/1 ostatní plochy o výměře cca 450 m2 (část vyznačená v situaci a určená ČD, a.s., SDC Brno), vše v k. ú. Blansko, na dobu určitou do doby odkupu těchto pozemků, za účelem přípravy a realizace stavby „Multifunkční sběrný dvůr“ a jeho provozování, za nájemné stanovené vlastníkem pozemků (lokalita Staré Blansko, u stávající sběrny surovin firmy ASA, v blízkosti drážního tělesa).

Usnesení č. 31
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup id. 14739/325456338 pozemku st. Parc. č. 2839 zastavěná plocha v k. ú. Blansko od manž. Grycových, Blansko za stejných podmínek, za jakých jej nabyli kupní smlouvou ze dne 28. 8. 2002 (pozemek pod bytovým domem na ul. Pekařská).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko za cenu 15,- Kč/m2 (pozemek u hřiště bývalého ČKD).

Usnesení č. 33
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 2122/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 393 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví města za cenu max 1.819,- Kč/m2 s navýšením o daň z převodu nemovitostí a pověřuje starostku města jednáním s vlastníkem pozemku o snížení kupní ceny.

Usnesení č. 34
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 1750/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1750/2 ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1750/3 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 1750/5 ostatní plocha o výměře 69 m2 a část pozemku parc. č. 341/1 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko za cenu dle znaleckého posudku za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů (pozemky v blízkosti firmy Synthon, s.r.o.).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 47 z 38. zasedání RM dne 29. 6. 2004, a to tak, že výměra části pozemku parc. č. 674/16 zahrady v k. ú. Blansko činí 113 m2 a nájemné činí 282,-Kč/rok. Ostatní text usnesení zůstává beze změny (nájem části pozemku na zahrádku u hřiště ZŠ Erbenova v Blansku).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 52 z 38. zasedání RM dne 29. 6. 2004, a to tak, že do textu za .... „na části pozemku parc. č. 787/8 ostatní plochy“ se doplňuje „a části parc. č. 871 zastavěná plocha, nádvoří“ ... a výše jednorázové úhrady se mění na 1.220,- Kč. Ostatní text usnesení zůstává beze změny (zřízení úplatného věcného břemene na obecních pozemcích, lokalita ulice Rodkovského, Blansko, ve prospěch Českého Telecomu, a.s.).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s změnou nájemní smlouvy číslo INV-NS-50/99/Ne ze dne 25. 8. 1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2000 a to tak, že jediným nájemcem části pozemku dle této smlouvy zůstává pan Jaroslav Slouka, bytem Blansko. Změna bude provedena uzavřením dodatku ke smlouvě mezi Městem Blansko a panem Jaroslavem Sloukou, bytem Blansko (nájem provizorní zahrádky pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se změnou (opravou) hranic mezi pozemkem parc. č. 901/44 ve vlastnictví Města Blansko a pozemky parc. č. 900/10, parc. č. 901/60 a parc. č. 901/6 v k. ú. Blansko a se zrušením pozemku parc. č. 900/6 v k. ú. Blansko (pozemky v zahr. lokalitě ve Zborovcích).

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na odprodej částí pozemků parc. č. 577/1 a parc. č. 1378/7 v k. ú. Blansko, jejichž odprodej byl schválen usnesením č. 7 z  19. ZM dne 18. 12. 2001 a usnesením č. 3 z 3. ZM dne 24. 2. 2003, do 31. 12. 2005 (pozemky při ul. Husova v Blansku).

Usnesení č. 40
Rada ruší usnesení č. 37 z 38. RM dne 29. 6. 2004 (usnesení se týkalo odsouhlasení pozastavení výkonu usnesení č. 3 z 8. ZM dne 22. 9. 2003).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 755/38 ostatní plocha, parc. č. 755/39 ostatní plocha a parc. č. 755/46 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko pro společnost Harpen ČR, s. r. o., se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, IČO: 25115171, které spočívá ve strpění existence, údržby a oprav bezkanálového rozvodu tepla v předmětných pozemcích, a to v rozsahu určeném geometrickým plánem číslo 2638-095/2003, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč s tím, že náklady se zřízením věcného břemene bude hradit oprávněný (jedná se o teplovodní potrubí centrálního zásobování teplem v lokalitě „Starých bytovek“ v Blansku).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene průchodu po obecním pozemku parc. č. 1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, jehož rozsah bude vymezen geometrickým plánem, na pozemky parc. č. 12/22 zahrada a 12/5 zahrada, oba v k. ú. Blansko, ve prospěch každého vlastníka těchto pozemků, nyní ve prospěch Marie Honzové, bytem Brno a Jany Vaňkové, bytem Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně s tím, že oprávněné z věcného břemene uhradí veškeré náklady se zřízením břemene spojené (lokalita Horní Palava, Blansko).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se změnou dílčího termínu dokončení stavebního objektu střechy na Bytovém domu SO 01 a Bytovém domu SO 02 do 20. 9. 2004, který bude obsažen v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S016/OD (resp. 2227/2002).

Usnesení č. 44
Rada schvaluje zveřejnění výzvy k podávání developerských záměrů na zajištění zástavby lokality Blansko-Luhy v souladu se schváleným regulačním plánem této lokality.

Usnesení č. 45
Rada s ohledem na obtížnou vymahatelnost smluvní pokuty soudní cestou na firmě KOREKT INVEST, s. r. o., doporučuje zastupitelstvu schválit vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty.

Usnesení č. 46
Rada projednala předložený návrh a souhlasí, aby pro zimní období 2004/2005 nebyla v celém předloženém rozsahu, tj. na vymezených úsecích silnic II. a III. tříd na území obce s rozšířenou působností Blansko, zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje předložený návrh Nařízení města Blanska o vymezení úseků silnic II. a III. tříd ve správním obvodu Blansko, na kterých se v zimním období 2004/2005 nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2004.

Usnesení č. 49
Rada ukládá odboru ŠKOL za účasti odboru FIN projednat plnění rozpočtu s příspěvkovými organizacemi: KSMB, ZŠ ul. Dvorská, ZŠ TGM ul. Rodkovského, MŠ ul. Divišova a MŠ ul. Rodkovského.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. RO 2004/32 — RO 2004/60. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje změnu závazných ukazatelů takto:
– Přikazuje PO Nemocnice Blansko odvést vybrané nájemné v plné výši zřizovateli.
– Přikazuje PO Nemocnice Blansko odvést odpisy z majetku předaného do správy v plné výši zřizovateli.
– Poskytnutí příspěvku na provoz s výjimkou mzdových nákladů PO Nemocnice Blansko ve výši odvedeného nájemného.
– Poskytnutí příspěvku na provoz s výjimkou mzdových nákladů PO Nemocnice Blansko ve výši odpisů z majetku předaného do správy.
– Přikazuje PO Nemocnice Blansko provést opravy a větší údržbu charakteru investic do budov majetku užívaného PO Nemocnice Blansko, a to jak vlastního tak předaného do správy, a to minimálně ve výši 2,8 mil. Kč.
– Ukládá odboru FIN provést nový rozpis závazných ukazatelů PO Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 52
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2004/7.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná — Blansko, družstvo, IČO 26891140, zástavním právem k pozemku p. č. 620/5 k. ú. Blansko ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná — Blansko, družstvo, IČO 26891140, zástavním právem k rozestavěné stavbě bytového domu Písečná I, 90 b. j. v Blansku ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zajištěním úvěru Bytového družstva Písečná — Blansko, družstvo, IČO 26891140, formou ručitelského prohlášení druhého ručitele ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná II, družstvo, IČO 26914425, zástavním právem k pozemkům p. č. 620/5 a 639/22 k. ú. Blansko ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná II, družstvo, IČO 26914425, zástavním právem k rozestavěné stavbě bytového domu Písečná II 90 b. j. v Blansku ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zajištěním úvěru Bytového družstva Písečná II, družstvo, IČO 26914425, formou ručitelského prohlášení druhého ručitele ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 59
Rada schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku, která obsahuje celé znění § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zajištěním úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 4 mil. Kč formou směnky a směnečného prohlášení. K podpisu a vystavení navrhuje starostku města. Ukládá odboru FIN předložit návrh k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 61
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Černého, Blansko.

Usnesení č. 62
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Petlachovou, Blansko.

Usnesení č. 63
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Jančíkovou, Blansko.

Usnesení č. 64
Rada projednala stížnost paní Maulisové a konstatuje, že odbor KOM při sestavování pořadí žadatelů o byt postupoval v souladu s platnou vyhláškou.

Usnesení č. 65
Rada nesouhlasí s udělením výjimky pro zařazení žádosti paní Skoumalové, Blansko, do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Šenkýřem, Blansko, ve výši měsíční splátky 2 000,- Kč.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s prominutím poloviny neuhrazeného poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro paní Daňkovou, Blansko.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s pronájem bytu č. 24 v domě Jasanová 24, Blansko, o velikosti 2+1 v pořadí
1.Dagmar Pernicová, Blansko
2.Manželé Havelkovi, Blansko
3.Manželé Jakubcovi, Blansko.
za podmínky vrácení nyní užívaného městského bytu.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 201 o výměře 12,88 m2 + ost. 5,02 m2 a 202 o výměře 12,60 m2 + ost. 4,91 m2 ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, panu M. Neubauerovi, Blansko, IČO: 13076981 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.650,- Kč/m2/rok za kanceláře a 825,- Kč/m2/rok za společné prostory (dle usnesení z 18. RM) za účelem prodeje finančních produktů.

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s prodloužením termínu pro vyklizení kanceláří č. 201, 202 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, pro Všeobecnou stavební spořitelnou Komerční banky, a.s., do 31. 8. 2004 s tím, že úhrada za užívání prostor za měsíce červenec a srpen 2004 bude zaplacena ve výši dle původní nájemní smlouvy.

Usnesení č. 71
Rada souhlasí se změnou smluvní strany ve smlouvě o umístění zařízení č. BNH-3/99/NP/Pe z firmy NETLINE s.r.o., na firmu DITTO s.r.o., se sídlem Lesní 5, 678 01 Blansko, IČO: 25306219 z důvodu změny vlastnictví zařízení umístěného na střeše výškové budovy Smetanova 3, Blansko, kterého se týká předmětná smlouva.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2004-KOM-S034/Pe s CC Systems a.s., Hodonín, dohodou k datu podpisu nájemní smlouvy s novým nájemcem.

Usnesení č. 73
Rada nesouhlasí s odprodejem bývalé MŠ v Lažánkách čp. 73 na pozemku parc. č. 23 — zast. plocha a nádvoří o výměře 673 m2, pozemku parc. č. 23 — zast. plocha a nádvoří o výměře 673 m2 a pozemku parc. č. 38 — ostatní plocha o výměře 1251 m2 vše v k. ú. Lažánky za cenu nabídnutou žadateli o odprodej.

Usnesení č. 74
Rada na základě odstoupení žadatele revokuje usnesení č. 20 z 29. zasedání RM konaného dne 27. 1. 2004, které se týká prodeje budovy MŠ v Horní Lhotě.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy bývalé MŠ čp. 66 v Horní Lhotě na pozemku parc. č. 145 — zast. plocha o výměře 516 m2, pozemku parc. č. 145 — zast. plocha o výměře 516 m2, pozemku parc. č. 146 — zahrada o výměře 560 m2 a pozemku parc. č. 147/4 — ostatní plocha dle geometrického plánu č. 274-10209/2004 o výměře 233 m2 vše v k. ú. Horní Lhota za cenu minimálně 2.854.000,- Kč, případně na pronájem budovy.

Usnesení č. 76
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem budovy kulturního domu na Těchově čp. 171 na pozemku parc. č. 1-zast. plocha o výměře 467 m2 v k. ú. Těchov ke kulturním, společenským a sportovním účelům s podmínkami uvedenými v materiálu odboru.

Usnesení č. 77
Rada revokuje svoje usnesení č. 21 z 31. zasedání RM konaného dne 24. 2. 2004 týkající se vzájemných darovacích smluv s JmK (objekty ZUŠ) a doporučuje revokaci k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 78
Rada na základě rozboru situace a sdělených stanovisek kompetentních odborů souhlasí se stávajícím umístěním separačních kontejnerů na ul. Zdíkova a petici občanů považuje za bezdůvodnou.

Usnesení č. 79
Rada schvaluje výpověď Smlouvy o zajištění mobilního sběru a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu mezi Městem Blansko a společností SITA MORAVIA, a.s., podepsané dne 29. listopadu 2000 dohodou tak, aby smlouva byla ukončena k 31. 12. 2004.

Usnesení č. 80
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM tento dodatek předložit na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 81
Rada souhlasí s užitím prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Dvorská 26, ve výši 149.988,80 Kč na nákup stolů a židliček do školní jídelny a s fyzickou likvidací stávajících stolů a židliček.

Usnesení č. 82
Rada schvaluje ukončení platnosti Nájemní smlouvy č. 2003–ŠKOL–S056/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a ZŠ Blansko, Dolní Lhota 87, ke dni 31. 8. 2004 z důvodu zrušení ZŠ Blansko, Dolní Lhota 87, jako samostatného právního subjektu.

Usnesení č. 83
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003 — ŠKOL — S058/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a ZŠ Blansko, Salmova 17 a pověřuje starostku jeho podpisem.

Usnesení č. 84
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit:
– bezúplatný převod nemovitostí — budova čp. 1, stojící na stavební parcele č. 35/5 (kulturní památka), stavební parcela č. 35/5 o výměře 1485 m2 (kulturní památka), budova čp. 2, stojící na stavební parcele č. 35/4, stavební parcela č. 35/4 o výměře 196 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí České republiky vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Blansko na listu vlastnictví číslo 60000 pro obec a katastrální území Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko;
– podmínky uvedené v čl. III. připravované smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

Usnesení č. 85
Rada schvaluje směrnici Základní pravidla vztahů zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury s platností od 1. 9. 2004

Usnesení č. 86
Rada souhlasí s bezplatným užitím znaku Města Blansko ve stylizované mapce v záhlaví regionální strany deníku ROVNOST.

Usnesení č. 87
Rada schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky o znaku a vlajce města Blanska a ukládá odboru OHS předložit vyhlášku ke schválení na jednání ZM.

Usnesení č. 88
Rada schvaluje předložený návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka