Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 40 ze dne 21.09.2004

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se vzorem Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a se způsobem výpočtu úhrady podle počtu obyvatel.
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcemi Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Kulířov, Lažany, Lipovec, Milonice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Ráječko, Senetářov, Spešov, Svinošice, Šebrov-Kateřina a Vilémovice.

Usnesení č. 2
Rada, v souladu se směrnicí č. 4/2002, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,-- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání 6. ročníku festivalu Rajbas *Outdoor* Kotlík 2004 v Blansku.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje návrh na odepsání 104 ks knih a hudebních nosičů z fondu Městské knihovny Blansko dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s bezúplatným převodem inventáře městského televizního studia z majetku KSMB do majetku Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 5
Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s předchozím souhlasem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, RNDr. Pavla Nezvala do funkce ředitele Základní školy T. G. M. Blansko, Rodkovského 2 s účinností od 1. října 2004.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 55 m2 v přízemí Městského penzionu panu Josefu Vyoralovi, Zlín, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 130,-- Kč/m2/rok za účelem provozování kavárny s cukrárnou a umístění počítačů pro přístup k internetu, popř. hraní počítačových her s tím, že provozní doba bude max. do 20.00 hod.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vypovězením smlouvy o užívání prostor č. 63/99/Pe s panem Matyášem, a to dle čl. V. odr. 2. smlouvy.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se změnou předmětu nájmu — zvětšením pronajatých prostor — ve smlouvě č. KOM-6/2000/Pe ze dne 3. 5. 2000 se ZUŠ Blansko, a to z důvodu reálného dělení budovy, ve které se pronajaté prostory nacházejí s tím, že dodatek týkající se změny předmětu nájmu bude účinný od 1. 4. 2004.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bývalé kotelny K 19 na ul. Poříčí na pozemku parc. č. 2736 — zast. plocha, nádvoří, pozemku parc. č. 2736 — zast. plocha, nádvoří o výměře 263 m2 a pozemku parc. č. 4043 — zast. plocha o výměře 6 m2 včetně komínu na tomto pozemku stojícího, vše v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí zprávu odboru KOM týkající se možností dalšího využití výškové budovy Smetanova 3, Blansko a ukládá odboru INV, aby u vybrané alternativy využití — rekonstrukce výškové budovy na polyfunkční objekt, zpracoval studii proveditelnosti.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pro pana Hudečka, Blansko do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo 2002-INV-Výp/15/Ne ze dne 30. 9. 2002 na část pozemku parc. č. 886/1 zahrada o výměře cca 230 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku, nejpozději však ke dni 31. 10. 2004 (provizorní hřiště pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 886/1 zahrada o výměře cca 230 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako hřiště pro nájemníky domu Okružní 3a-c, Blansko, za účelem užívání posezení u ohniště pro dům Okružní 3c, Blansko, za účelem údržby a úklidu s tím, že se stále jedná o veřejnou plochu bez oplocení (pozemek pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 2382 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 128 m2 v k. ú. Blansko panu Radku Šindelářovi a panu Josefu Šindelářovi, oba bytem Blansko, za účelem užívání pozemku z důvodu zastavění budovou bývalé kotelny K22 v Blansku na ulici Salmova a jejího užívání, na dobu určitou, do doby rozhodnutí příslušného úřadu ve věci restituce (Salmova ul., Blansko).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko společnosti KALEDA, a. s. Brno, IČO: 25585410, za účelem umístění jedné reklamní a informační tabule firmy Kaleda, a. s. a jejího užívání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1 200,-- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2005 (před oplocením HZS v Blansku, vedle křižovatky ulic L. Daňka a Poříčí).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 209/1 (dle PK) o výměře 48 m2 v k. ú. Horní Lhota Správě a údržbě silnic JM kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČO: 44992785, za účelem realizace stavby komunikace II/374 Rájec — Blansko, II. stavba, na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na uvedenou stavbu, případně po provedení rekultivace za účelem realizace stavby komunikace II/374 Rájec — Blansko, II. stavba. Výpůjčka pozemku bude realizována uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce číslo 2004-INV-Poz-S039/Výp-Ne (části pozemků podél komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 778/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k. ú. Blansko ČR — ÚZSVM, se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, Územní pracoviště Brno, IČO: 69797111, za účelem zbudování samostatného vchodu a rampy pro tělesně postižené do budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Seifertova 6/1336, Blansko, na dobu neurčitou (část pozemku se nachází ve středu města Blansko, před budovou č. p. 1336 na ulici Seifertova 6, vedle lékárny ALBA).

Usnesení č. 18
Rada pověřuje starostku podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S016/OD (resp. 2227/2002) jehož součástí bude nový výkaz výměr zpracovaný na základě prováděcí dokumentace.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s bezplatným užitím znaku Města Blansko pro sportovní klub HC BLANSKO.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje předložený dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.