Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 41 ze dne 05.10.2004

Usnesení č. 1

Rada schvaluje fyzickou likvidaci opotřebovaného a neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s použitím částky 160 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Blansko, Divišova 2a k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady této příspěvkové organizace.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s použitím částky 150 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Erbenova 13 k posílení jejího investičního fondu. Současně ukládá příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Erbenova 13 odvod z investičního fondu ve výši 210 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování dokončení rekonstrukce atletické dráhy na školním hřišti.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje přijetí paní Alenky Vaverkové, bytem Blansko do jednolůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje jako náhradníka na přijetí do jednolůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko pana Zdeňka Bilíka, bytem Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jiřině Havránkové, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Metoději Mikuláškovi, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem bytu č. 19 a č. 25 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Marii Součkovou, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje „Pravidla pro užívání bytu v majetku města“ jako přílohu k nájemní smlouvě o nájmu bytu.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej rodinného domu Komenského 26, Blansko, č. p. 324 na pozemku par. č. st. 305 a pozemku par. č. st. 305 o výměře 123 m2 v k. ú Blansko, a to za minimální cenu 312.000,- Kč.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Průchové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu změny údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem kulturního domu na Těchově panu Čechovi, Blansko na dobu neurčitou za nájemné ve výši 40.000,- Kč/rok za účelem provozování pohostinství, kulturních a sportovních akcí se zakomponováním podmínek dle zveřejněného záměru pronájmu do nájemní smlouvy. V případě nedoložení dokladů opravňujících žadatele k podnikání, pozbývá souhlas platnosti.

Usnesení č. 14
Rada bere na vědomí změnu statutárních orgánů a sídla společnosti GAME LAND s.r.o. a ukládá odboru KOM tuto změnu zakomponovat do nájemních smluv se společností GAME LAND s.r.o. a souhlasí s aktualizací smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 13/99/NP/Ku.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/30/94/Ko ze dne 21. 2. 1994 ve znění dodatku č. 1 a o skončení nájmu pozemku parc. č. 2264 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 , a to dohodou obou smluvních stran ke dni uzavření nové nájemní smlouvy (pozemek je zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby na ulici Vodní v Blansku v areálu řadových garáží).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2264 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (ulice Vodní v Blansku, areál řadových garáží).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 712/37 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko paní Janě Rosendorfové, bytem Spešov, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že umístění stavby se povoluje na dobu 5 let, za nájemné ve výši 15.600,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2005, z důvodu zastavění pozemku prodejním stánkem, jeho užívání a provozování pro prodej tisku, cenin, drobného zboží, kuřáckých potřeb, cukrovinek, balených alkoholických a nealkoholických nápojů (bez možnosti konzumace) a pro provoz sazky (pod prodejním stánkem na Písečné při ul. Čapkova).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1324/1 trvalý travní porost a části pozemku parc. č. 1319 (dle PK) o výměře cca 280 m2, vše v k. ú. Blansko manželům Evě a Ing. Jiřímu Crhovým, bytem Blansko, za účelem rozšíření soukromého pozemku a vytvoření zahrady kolem plánované stavby RD, bez možnosti oplocení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (část pozemků při ulici Josefa Lady v Blansku, pod vysokým napětím, jak je vyznačena v přiložené situaci z katastrální mapy).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 22 ze 37. RM dne 1. 6. 2004 takto: rada souhlasí se zúžením předmětu nájmu v nájemní smlouvě mezi Městem Blansko a ZEROU Rájec a.s., IČO: 25564854, Blanenská 86, Rájec — Jestřebí, č. INV-NS/18/2000/Ko ze dne 16. 6. 2000 ve znění dodatků, a to dohodou obou smluvních stran dle čl. III., odst. 2. nájemní smlouvy, který se týká ukončení nájmu části pozemku parc. č. 1366/1 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 695 m2 k termínu 30. 9. 2004 a v tomto smyslu s uzavřením dohody o skončení nájmu části pozemku a s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, ve kterém bude upraven předmět nájmu a poměrně sníženo nájemné od 1. 1. 2004 (jedná se o část pozemku v zahrádkářské a chatové lokalitě Zborovce v Blansku, v současné době se na něm nachází stavba komunikace vedoucí k nemovitostem na kraji lesa a k lesu).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s dodatečným povolením stavby komunikace na části pozemku parc. č. 1366/1 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko za podmínek, uvedených ve stanovisku odboru INV k tomuto materiálu (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Zborovce, komunikace vedoucí k nemovitostem na kraji lesa a k lesu).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Českého Telecomu, a.s. Praha, které bude spočívat:
a) v umístění, provozování, opravách a údržbě veřejného telekomunikačního zařízení — koncového bodu na budově rozestavěného bytového domu na pozemku parc. č. 4938 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši odpovídající spoluvlastnickému podílu na rozestavěné budově, a to z celkové částky 500,- Kč,
b) v umístění, provozování, opravách a údržbě vedení veřejné telekomunikační sítě po obecních pozemcích parc. č. 870/23, 862/303, 881/64, 885/1, 885/27, 885/28, 885/29, 885/30, 885/31, 885/37, 885/39, 885/81, 885/82 a 885/83, vše ostatní plochy, vše v katastrálním území Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 80,- Kč/m2 plochy záboru .

Usnesení č. 22
Rada bere na vědomí a souhlasí se závěry předloženými starostkou ke strategii koncepce rozvoje Nemocnice Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.