Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 42 ze dne 19.10.2004

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čís. 2003-INV-Poz-S118/Ko-NS, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Vítězslavem Čechem, bytem Blansko — Těchov dne 1. 10. 2003, a to dle článku III., odstavce 2 písm. a) nájemní smlouvy písemnou dohodou obou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy s novým nájemcem (část pozemku parc.č. 857/85 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, na kterém je umístěný prodejní stánek na ulici Čelakovského v Blansku).

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 857/85 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby za účelem prodeje ovoce, zeleniny, tisku, cigaret, balených potravin a drogistického zboží (část pozemku, na kterém je umístěný prodejní stánek na ulici Čelakovského v Blansku).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc.č. 346/2 lesní pozemek o výměře cca 900 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby a úklidu pozemku (lesní pozemky nad areálem společnosti Synthon, s. r. o. na Starém Blansku).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/65/99/Ko ze dne 15. 10. 1999 uzavřené mezi městem Blansko a Jaroslavem a Věrou Pokladníkovými, bytem Lažánky na nájem pozemku parc. č. 438 trvalý travní porost o výměře 570 m2 a části pozemku parc. č. 437 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. Lažánky, a to dohodou k 31. 10. 2004 (lokalita Márovky, pod lesem v Lažánkách).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 437 orná půda a 438 trvalý travní porost, oba v k. ú. Lažánky, za účelem zahrádkaření a za účelem údržby pozemků (lokalita Márovky, pod lesem v Lažánkách).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 886/1 zahrada o výměře cca 230 m2 v k. ú. Blansko panu Zdenku Janečkovi, bytem Blansko, Okružní 3a-c, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako hřiště pro nájemníky domu Okružní 3a-c, Blansko, za účelem užívání posezení u ohniště pro dům Okružní 3a-c, Blansko, za účelem údržby a úklidu pozemku s tím, že se stále jedná o veřejnou plochu bez oplocení (pozemek pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko).

Usnesení č. 7
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 158 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Olešná o výměře 3 m2 od vlastníků pozemku za cenu dle znaleckého posudku (pozemek zastavěný částí budovy občanské aktivity v Olešné).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu výkup nemovitých staveb označených jako „Úprava křižovatky silnic II/374 a III/37435“, „Úprava silnice II/374 — průsečná křižovatka“ a „Místní komunikace na ul. L. Daňka a části chodníků na ul. L. Daňka a ul. Bezručova“ do vlastnictví Města Blansko za cenu 1 000,-- Kč.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s prominutím nájemného za rok 2005 dle nájemní smlouvy č. INV-NS/80/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 mezi Městem Blansko a paní Marií Fadrnou (část pozemku — zahrádky u bytového domu Křížkovského 29, Blansko).

Usnesení č. 10
Rada schvaluje Směrnici pro veřejné zakázky.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí — výměnou uvolněného bytu č. 50 v domě Bezručova 5, Blansko, pro paní Hruškovou, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování — bytu č. 8a v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Miroslavu Kudrymu, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvě na pronájem bytu 2+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko s paní Dagmar Pernicovou, Blansko o pana Dalibora Svěráka, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uzavřením dohody o zrušení darovacích smluv s JmK.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se změnami ve smlouvě č. BNH-4/99/NP/Pe s panem Volfem, a to dle bodů 1-5 předloženého materiálu a ukládá odboru KOM uzavřít dodatek k nájemní smlouvě se zakomponováním jednotlivých změn s účinností od 1. 1. 2005.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s odprodejem movitých věcí (vnitřní zařízení kuchyně na ul. K. J. Mašky), jejichž seznam a ceny jsou uvedeny v příloze č. 3 předloženého materiálu panu Volfovi.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s odkupem 9 nádob k převozu obědů pro MKD za 200,-- Kč/kus od pana Volfa.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje po úpravách Plán zimní údržby pro zimní období 2004 — 2005 a ukládá zajistit zimní údržbu v souladu s tímto plánem.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje Smlouvu o pronájmu uzavřenou mezi Městem Blansko a Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 1298, 1620, 1621, č. or. 2, 3, 4, na nám. Míru v Blansku, společenství, a souhlasí s roční výší nájmu 2 400,-- Kč.

Usnesení č. 20
Rada odvolává z funkce ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, jejímž je zřizovatelem, Ing. Ivana Kozáka s okamžitou platností od 20. 10. 2004.

Usnesení č. 21
Rada pověřuje JUDr. Janu Navrátilovou dočasným vedením Nemocnice Blansko, a to s účinností od 20. 10. 2004 do data jmenování nového ředitele, který bude vybrán ve výběrovém řízení.

Usnesení č. 22
Rada ukládá starostce města vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Nemocnice Blansko a předložit na 43. zasedání RM návrh složení výběrové komise, vše v souladu s platnými právními předpisy.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka