Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 43 ze dne 02.11.2004

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí stanoviska jednotlivých odborů k petici občanů Lažánek a ukládá Ing. Královi odpovědět dle stanovisek jednotlivých odborů.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice Blansko ve výši 2.376,- Kč.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy k pronájmu reklamní plochy mezi Nemocnicí Blansko a Mgr. Susan Hamadehovou — oční optika.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí po úpravách s předloženým návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s úplatným převodem movitého majetku — inventáře Nemocnice Blansko privátním lékařům na základě Kupní smlouvy, ve výši dle odborného posudku. Tomuto prodeji nebude předcházet nabídková povinnost dalším zájemcům. Případně rada souhlasí s pronájmem tohoto movitého majetku samostatnou nájemní smlouvou.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s odprodejem majetku Nemocnice Blansko za cenu stanovenou odborným posudkem.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje žádost Nemocnice Blansko na poskytnutí předloženého revolvingového úvěru.

Usnesení č. 8
Rada zřizuje pro výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko Komisi pro otevírání obálek a jmenuje za členy této Komise pro otevírání obálek:
– PhDr. Jaroslava Králová
– Mgr. Ivo Polák
– Ing. Jindřich Král

Usnesení č. 9
Rada zřizuje pro výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko Komisi pro výběrové řízení a jmenuje za členy této Komise pro výběrové řízení:
– 1 člen Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče ČR při Nemocnici v Blansku
– 1 člen Profesní odborové Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska při Nemocnici v Blansku
– MUDr. Jan Machač, člen České lékařské komory
– MUDr. Jan Pokorný, člen České stomatologické komory
– 1 člen České lékárnické komory
– PhDr. Jaroslava Králová
– Mgr. Ivo Polák
– Ing. Jindřich Král
– MUDr. Josef Drbal
– MUDr. Zdeněk Grünwald
– Mgr. Miroslav Starý

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem ordinace č. dv. 74 v budově Nemocnice Blansko MUDr. Miloslavě Buchtové, L. Janáčka 7, Blansko, IČO 49468618, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem ordinace č. dv. 86 v budově Nemocnice Blansko MUDr. Františku Řezníkovi, Pod Javory 14, Blansko, IČO 47886676, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem ordinace č. dv. 66 v budově Nemocnice Blansko MUDr. Milanovi Trávníčkovi, Na Vyhlídce 519, Rájec-Jestřebí, IČO: 47884622, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s použitím částky 42 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského 2, k posílení jejího investičního fondu, a to na nákup serveru počítačové sítě.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro paní Vdolečkovou.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro paní Písaříkovou.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s přidělením přístřeší — bytu č. 14 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Šenkýřovi, Blansko, a to na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 19 na ul. Poříčí na pozemku parc. č. 2736 — zast. plocha o výměře 263 m2, pozemku parc. č. 2736 — zast. plocha o výměře 263 m2 a pozemku parc. č. 4043 — zast. plocha o výměře 6 m2 včetně komínu na tomto pozemku stojícího vše v k.ú. Blansko za nabízené ceny a ukládá znovu zveřejnit záměr za min. cenu 350 tis. Kč.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem objektu bývalé kotelny K 23 na ul. Dvorská 56, Blansko, pro Triangle Sport Klub, Sportovní klub mládeže Gymnázia Rájec-Jestřebí, zast. I. Grimem, se sídlem Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO: 266 28 252 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 90.000,- Kč/rok za účelem zřízení a provozování sportovního speeningového centra a ukládá odboru KOM na jednání rady předložit nájemní smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se snížením výměry pronajatého pozemku parc. č. 845/26 v nájemní smlouvě č. SM-NS/42/96/Ko s Kovovýrobou PMJ, s.r.o. o 150 m2 (bez změny výše nájemného).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zrušením provozní doby noclehárny stanovené pro zimní období od 1.11. — 31.3. ve smlouvě č. 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko. Provoz noclehárny bude po celý rok zajištěn od 20.00 — 8.00 hod. Dále rada souhlasí se zvýšením úhrady za přenocování na 30,- Kč/noc ve výše uvedené smlouvě, a to od 1. 11. 2004.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na plynovody v majetku Města Blanska s JMP a.s.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku parc.č. 242/3 zahrada o výměře 662 m2 v k.ú. Blansko ve prospěch Svazku vodovodů a kanalizací města a obcí se sídlem v Boskovicích, které spočívá v oprávnění Svazku užívat pozemek za účelem provozování, za účelem oprav a údržby vodovodního potrubí a kanalizace, včetně objektů kanalizace, bezplatně, a to na dobu neurčitou s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena před případným rozhodnutím zastupitelstva o odprodeji části uvedeného pozemku (pozemek u řeky Svitavy, na ul. Svitavská).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 242/3 zahrada o výměře cca 219 m2 v k.ú. Blansko, za účelem realizace stavby "Svitava, Blansko, úprava koryta" 170 202, a to pouze části dotčené uvedenou stavbou (pozemek u řeky Svitavy, na ul. Svitavská).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 653 m2 v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby "Svitava, Blansko, úprava koryta" 170 202, a to pouze části dotčené uvedenou stavbou s tím, že předmětná část pozemku je zatížena věcným břemenem (pozemek u řeky Svitavy, na ul. Svitavská, za autosalonem).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc.č. 4805 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1.257 m2, parc. č. 242/11 ostatní plocha o výměře 233 m2 vše v k. ú. Blansko dle žádosti ze dne 21. 10. 2004 PID S009P003A22H.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 11/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady u RD (při ulici Horní Palava, vedle RD Horní Palava 16).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/137/95/Ko ze dne 13. 10. 1995 a o skončení nájmu pozemku parc. č. 1351/10 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 s Josefem a Vlastou Pořízkovými, bytem Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni uzavření nové nájemní smlouvy (pozemek je zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě řadových garáží před tratí Českých drah u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 4888 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek v lokalitě řadových garáží před tratí Českých drah u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 209/2 (dle PK) o výměře 370 m2 v k. ú. Horní Lhota a část pozemku parc. č. 1352/7 orná půda o výměře 140 m2 v k.ú. Ráječko, za účelem realizace stavby komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba (části pozemků podél komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem pozemek parc. č. 2264 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 panu Zdeňku Khýrovi, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jeho vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 7,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou (pozemek na ulici Vodní v Blansku, v areálu řadových garáží).

Usnesení č. 31
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 117-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Hořice u Blanska o výměře 635 m2 za dohodnutou kupní cenu 24.045,- Kč od vlastníka tohoto pozemku (pozemek, na kterém se nachází stavba lyžařského vleku v Hořicích).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S058/R-NS/Ne ze dne 21. 5. 2003 na nájem části pozemku parc. č. 772/3 zahrady o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran, tj. Města Blansko a Jitky Smejkalové, ke dni rozhodnutí rady města v této věci (na oplocení domu Sadová 46, Blansko).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s dispozičním řešení rekonstrukce areálu letního koupaliště uvedeným v materiálu odboru INV a dalším postupem, uvedeným v předloženém materiálu odboru INV, ve věci přípravy realizace zajišťování akce "Rekonstrukce areálu letního koupaliště".

Usnesení č. 34
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2004/8 — 2004/11.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka