Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 44 ze dne 16.11.2004

Usnesení č. 1

Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 22 — „Zpracování projektové dokumentace a provedení regulace a měření topení v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky — dětské oddělení, a to ordinací č. dv. 93 s přísl. o celkové výměře 26,17 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada posoudí finanční analýzu vztahující se k pronájmům nebytových prostor v Nemocnici Blansko, kterou předloží nově jmenovaný ředitel Nemocnice Blansko a při schvalování nových nájemních smluv na nebytové prostory bude postupováno v souladu se zřizovací listinou Nemocnice Blansko a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s užitím prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2, v maximální výši 120 tis. Kč na pořízení udržovací skříně do výdejny.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro pana Miadíka, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí — výměnou bytu za jiný volný byt 1+1 pro paní Miladu Marečkovou, Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Lucii Landovou, 9. května 20, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem B. Vaškem, Blansko, s výší splátky 1.000,-- Kč/měsíc.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Mišurce z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu neplatné žádosti.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Mathauserové z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu, že je dlužníkem vůči městu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s odprodejem rodinného domu č. p. 324 na ul. Komenského 26 na pozemku parc. č. 305 — zast. plocha o výměře 123 m2 včetně tohoto pozemku vše v k. ú. Blansko žadatelům dle pořadí:
1. V. Pokorný, Blansko, za kupní cenu 360.000,-- Kč
2. A. Prohászková, Blansko, za kupní cenu 350.000,-- Kč
3. M. Znoj, Brno, za kupní cenu 350.000,-- Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města Blanska.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 20,01 m2 + ost. 2,60 m2 ve II. NP objektu na K. J. Mašky 2 pro paní J. Sychrovou, Blansko, na dobu neurčitou, za účelem finančního poradenství za nájemné ve výši 300,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v přízemí výškové budovy na ul. Smetanova 3, Blansko — nájemce paní Zukalová, Křtiny — pro Tomáše Zukala, Křtiny, IČO: 757 25 860 za účelem provozování cestovní agentury na dobu 2 roky.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem budovy bývalé MŠ v Lažánkách č. p. 73, případně odprodej této budovy s pozemkem parc. č. 23 — zast. plocha o výměře 673 m2 za cenu min. 2.342.000,-- Kč dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2004/12 — 2004/13.

Usnesení č. 17
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení bezúplatného převodu obecních pozemků v areálu HZS v Blansku.

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 812/7 orná půda a parc. č. 812/8 orná půda, oba v k. ú. Blansko (naproti Domova důchodců v Blansku).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 2003-INV-Poz-S134/Ko-Výp ze dne 3. 11. 2003 na výpůjčku pozemku parc. č. 559/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 3036 m2 s MH & GUSTAV HEESS a. s., IČO: 26886898, se sídlem Náměstí Svobody 13/9, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětný pozemek (pozemek tvoří částečně zpevněnou plochu v blízkosti průmyslového objektu — energobloku v areálu průmyslových objektů na ulici Brněnská v Blansku — bývalý Agrostav).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3036 m2, parc. č. 559/15 ostatní plocha o výměře 640 m2 a parc. č. 554 — pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře 277 m2, všechny v k. ú. Blansko, za účelem skladování stavebního materiálu na části pozemku parc. č. 559/16 ostatní plochy a za účelem údržby zbylé plochy pozemků na náklady firmy TEMP METAL s. r. o. — sečení trávy, úklid, apod. (pozemky tvoří částečně zpevněnou plochu panely a zbylou ostatní plochu v blízkosti průmyslového objektu — energobloku v areálu průmyslových objektů na ulici Brněnská v Blansku — bývalý Agrostav).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 516 orná půda o výměře 609 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem zemědělského obhospodařování (v Dolní Lhotě, při účelové komunikaci).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 4 zast. pl., nádvoří a parc. č. 364/6 orná půda, oba v k. ú. Klepačov o výměře cca 115 m2 za účelem příjezdu k sousedním nemovitostem a za účelem jejich údržby (části pozemků za Kulturním domem na Klepačově).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 346/2 lesní pozemek o výměře cca 900 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby a úklidu pozemku společnosti Synthon, s. r. o. Blansko, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou (lesní pozemky nad areálem společnosti Synthon, s. r. o. na Starém Blansku).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/85 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko Věře Peterkové, bytem Blansko — Hořice za účelem provozování umístěného prodejního stánku pro prodej ovoce, zeleniny, tisku, cigaret, balených potravin a drogistického zboží, za nájemné ve výši 17.737,-- Kč/rok, které bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace od roku 2005, na dobu určitou do 20. 8. 2008, která je shodná s dobou povolení dočasné stavby prodejního stánku na základě rozhodnutí Odboru Stavební úřad MěÚ Blansko (část pozemku, na kterém je umístěný prodejní stánek na ulici Čelakovského v Blansku).

Usnesení č. 25
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003-ŠKOL-S052/Ja ze dne 19. 12. 2003 uzavřené mezi Městem Blansko a Kulturním střediskem města Blanska podle předloženého návrhu a pověřuje starostku jeho podpisem.

Usnesení č. 26
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S005/OD (resp. 4/2002/Va), který bude obsahovat ustanovení dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. st. 1181 a parc. č. 655/18 — ovocný sad, vše v k. ú. Blansko z ploch sady — zahrady, do ploch rekreační zástavby S2 s možností přestavby na trvalé bydlení formou RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc.č. 450 a 445 v k.ú. Těchov z neurbanizovaných ploch orné půdy a trvalých travních porostů do ploch rekreační zástavby S2 a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení části pozemku parc. č. 862/24 v k. ú. Blansko z funkční plochy sportovních areálů a zařízení do funkční plochy B1 pro účely nízkopodlažní výstavby RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení ploch parc. č. 579/9, 579/10 a 579/11 v k. ú. Blansko z funkční plochy B3 do funkční plochy B1 pro účely nízkopodlažní výstavby RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení funkční plochy B1 — parc. č. 178/2 vč. přilehlého RD, vše v k. ú. Blansko, do plochy vyšší občanské vybavenosti pro účely ubytovacího penzionu a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení ploch průmyslových areálů na pozemcích parc. č. 586/1, 586/3 a 876 vše v k. ú. Blansko do ploch vyšší občanské vybavenosti, případně i v kombinaci s plochami pro podnikání P2 a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení části pozemku 624/1 v k. ú. Těchov (vyznačené v situaci předmětné změny) z neurbanizovaných polních ploch mezi urbanizované — rekreační a zahrádkářské chaty a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. 1297/4, 1297/5 a 1297/6 v k. ú. Blansko z výhledové plochy pro bydlení do plochy návrhové určené pro nízkopodlažní bytovou zástavbu — RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. 150/32, 150/33 a 150/27 vše v k. ú. Dolní Lhota z ploch neurbanizovaných do plochy určené pro nízkopodlažní bytovou zástavbu — RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s postupem pořizování změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, dle žádosti Jana a Marie Nejezchlebových, Palackého č. 42, 678 01 Blansko, dle doporučení odboru INV, který je uveden v předloženém materiálu (t. j. po dohodě s  projektantem o rozsahu řešeného území a způsobu jeho uspořádání dodat stavebnímu úřadu novou dokumentaci Návrhu B22 k opakovanému projednání).

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemku parc. č. 519/2 v k. ú. Horní Lhota z ploch podnikatelských aktivit do ploch určených pro občanskou případně rekreační zástavbu a nedoporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení části pozemku parc. č. 881/31 v k. ú. Těchov — Češkovice z neurbanizované plochy (orná půda) do ploch určených pro výstavbu rekreačních a zahrádkářských chat, případně i s možností přestavby na trvalé bydlení a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemku parc. č. 275/4 v k. ú. Blansko z ploch nízkopodlažní zástavby RD — B1 na plochy určené pro podnikání — P2 a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. 365, 366 a 367 vše v k. ú. Horní Lhota z ploch sady a zahrady do ploch určených pro nízkopodlažní bytovou zástavbu — RD a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pořízením změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající ve změně funkčního vymezení pozemků parc. č. 881/36, 881/37, 881/51, 881/65, popřípadě i severozápadní části pozemků parc. č. 862/13 a 862/308, vše v k. ú. Blansko, které budou zařazeny do ploch kapacitních forem bydlení — typy B2 nebo B3 (umožňujících integraci doplňkových kapacit zařízení charakteru občanské vybavenosti) a do ploch sportovně rekreačních aktivit S1 a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 42
Rada projednala předložený návrh a doporučuje zastupitelstvu vydání OZV o závazné části Regulačního plánu Blansko — Luhy.

Usnesení č. 43
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje zastupitelstvu schválení Návrhu Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Dolní Lhota, označené jako D5.

Usnesení č. 44
Rada projednala předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko zastavení pořizování Regulačního plánu Blansko — areál Adast a schválení pořízení změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, týkající se úpravy urbanistické koncepce v prostoru areálu Adast, tzn. změny obslužného skeletu území a rozšíření funkčního typu B5 — centrální městská zástavba.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka