Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 45 ze dne 30.11.2004

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení p. Erika Řezníka ze členství v Komisi sportovní z důvodu pracovního vytížení.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje změnu výše úhrad za pobyt v Městském penzionu Blansko s účinností od 1. 1. 2005 a ukládá vedoucí penzionu přepracovat evidenční listy obytných jednotek, a to následovně:
– sazba úhrady za 1 m2 podlahové plochy............................ 16,42 Kč/m2.
Ostatní úhrady zůstávají beze změny v souladu s vyhláškou MPSV ČR č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Marii Součkové, Blansko.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko ke dni 30.9.2004 včetně přijatých opatření statutárního zástupce pověřeného vedením organizace k zajištění hospodaření do konce roku 2004.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s odpisem pohledávky firmy KASPO plus s. r. o., Blansko vůči Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje úpravu plánu veřejnosprávní kontroly na rok 2004.

Usnesení č. 8
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko odepsat pohledávku z důvodu ukončení konkurzu na majetek úpadce BEVI, spol. s r. o. ve výši 92.454,34 Kč.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se schválením varianty B (osvobození všech poplatníků, kteří vlastní na území města stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci) v návrhu vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního odpadu.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ukládá odboru FIN předložit ji k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. RO 2004/61 — RO 2004/108. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje změnu závazných ukazatelů takto:
Přikazuje příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko provést opravy a větší údržbu charakteru investic do budov majetku užívaného příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, a to jak vlastního, tak předaného do správy, a to minimálně ve výši 1,8 mil. Kč.
Ukládá odboru FIN provést nový rozpis závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje výpůjčku majetku předaného Fondem národního majetku ČR městu Blansko, který se nachází v objektech nemocnice Blansko, příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2004/14 až ZPR 2004/24.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 18.474,- Kč po zemřelém Janu Šancovi, naposledy bytem Blansko.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 4.325,- Kč po zemřelé Zdence Šebelové, naposledy bytem Blansko.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 1.085,- Kč za Oldřichem Hiršem, naposledy bytem Blansko.

Usnesení č. 18
Rada na základě usnesení okresního soudu doporučuje odpis pohledávky ve výši 60.509,- Kč za panem Zdeňkem Achcenitem, naposledy bytem Blansko a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje na základě doporučení komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši
3.851.500,- Kč na opravu bytového fondu vlastníkům obytných budov na území Města Blansko, a to:
– Společenství vlastníků, Dvorská 90, Blansko na zateplení obvodového pláště, výměna oken, fasáda ve výši 1.500 tis. Kč,
– Zita Jahodová, Havlíčkova 9, Blansko na výměnu oken ve výši 55 tis. Kč,
– SVD nám. Republiky, Wanklovo nám. 1, Blansko na rekonstrukci výtahu ve výši 300 tis. Kč,
– Společenství vlastníků, Smetanova 7, Blansko na výměnu dveří, rekonstrukci výtahů ve výši 400 tis. Kč,
– Společenství vlastníků, Dvorská 42 — 48, Blansko na výměnu dveří, zateplení štítů ve výši 500 tis. Kč,
– Lenka Švancarová, Absolonova 9, Blansko na výměnu oken ve výši 26 tis. Kč,
– Dagmar Čípková, Křižkovského 15, Blansko na výměnu oken, rekonstrukci elektro a vodo instalace, rekonstrukci plynového topení ve výši 350 tis. Kč,
– Ing. Jan Šustáček, Vodní 4, Blansko na výměnu oken ve výši 21 tis. Kč,
– Společenství vlastníků, Sadová 1329/5, Blansko na zateplení obvodového pláště, fasádu z ulice Seifertova ve výši 75 tis. Kč,
– MUDr. Eva Kelnerová, Sloupečník 1, Blansko na zasklení balkonů ve výši 16 tis. Kč,
– Anna Mokrá, Nádražní 9, Blansko rekonstrukce vytápění ve výši 80 tis. Kč,
– Bohumil Hort, Údolní 15, Blansko na generální opravu střechy a nadstavbu RD Dolní Lhota čp. 1 ve výši 100 tis. Kč,
– Jiří Horáček, Dvorská 38, Blansko na obnovu bytového jádra ve výši 100 tis. Kč,
– Zdeněk Dvořáček, 9. května 51, Blansko na rekonstrukci střechy ve výši 72.500,- Kč,
– Bytové družstvo, Dvorská 82, Blansko na kompletní rekonstrukci rozvodů vody a odpadů ve výši 256 tis. Kč.
Ukládá odboru FIN předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2005. Ukládá odboru finančnímu předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s delegováním pravomocí na radu města při schvalování rozpočtových opatřeních z důvodu poukázaných dotací od státu a podobně s platností do 31. 12. 2004. Ukládá odboru finančnímu předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s užitím prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Salmova 17 v maximální výši 50 tis. Kč na instalaci klimatizační jednotky do učebny PC.

Usnesení č. 23
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Vyhláška č. 9/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje návrh sportovní komise na rozdělení rezervy finančních prostředků na sportovní činnost v roce 2004: TJ ČKD Blansko — 7 tis. Kč, ASK Blansko — oddíl kulturistiky — 4 tis. Kč, Olympia Blansko — 5 tis. Kč, AMK Blansko — 6 tis. Kč.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře cca 500 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání k dočasné skládce zásypového materiálu při výstavbě bytových domů v lokalitě Blansko — Písečná (pozemek v lokalitě Písečná v Blansku, při komunikaci nad zařízením staveniště, pod Obchodní akademií v Blansku).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 150 m2 v k. ú. Klepačov za účelem skladování plechových částí vozidel a náhradních dílů, bez skladování nebezpečných odpadů (pozemek se nachází za budovou junáků a hasičů v části města Blansko — Klepačov, vedle autoopravárenské dílny).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s úpravami v nájemní smlouvě čís. SM-NS/5/98/Ko, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a p. Ludvíkem Mauerem, bytem Klepačov ze dne 16. 3. 1998, týkající se pronájmu části pozemku parc. č. 4 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 150 m2 v k. ú. Klepačov na toto znění:
– v článku V., odstavci 1., písmeno h): nájemce se zavazuje ponechat volný pás pozemku p. č. 4 zast. pl., nádvoří v k. ú. Klepačov v šířce 1,5 m podél obvodových zdí budovy kulturního domu pro údržbu a opravy,
– v článku II., odstavci 2.: předmět nájmu je přenechán do nájmu za účelem parkování automobilů a skladování plechových částí automobilů a náhradních dílů, bez skladování nebezpečných odpadů (převodovek, motorů, náplní apod.),
– ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou nezměněna a v tomto smyslu rada ukládá odboru INV uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, (pozemek se nachází za kulturním domem v části města Blansko — Klepačov před autoopravárenskou dílnou).

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemků parc. č. 183/6, 183/7 a 183/8, vše kultura zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 170 m2 za účelem výstavby 5 garáží (pozemky na Starém Blansku, pod ulicí Hořickou).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 183/6, 183/7 a 183/8, vše kultura zahrada v k. ú. Blansko o výměře 349 m2, za účelem výstavby RD, stejným způsobem odprodeje, jak byl schválen v usnesení č. 1 z 12 ZM (pozemky na Starém Blansku, pod ulicí Hořickou).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 929/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 20 m2 za účelem umístění mobilní buňky k využití jako zázemí pro pracovníky stavební firmy při výstavbě rodinného domu (pozemek — nezpevněná příjezdová cesta v zahrádkářské lokalitě Zborovce).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 209/2 (dle PK) o výměře 370 m2 v k. ú. Horní Lhota a části pozemku parc. č. 1352/7 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Ráječko Správě a údržbě silnic JmK, p. o. k., Brno, na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu komunikace II/374 Rájec — Blansko, II. stavba, případně po provedení rekultivace, za účelem realizace stavby komunikace II/374 Rájec — Blansko, II. stavba (části pozemků podél komunikace II/374 Rájec — Blansko, II. stavba).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 4888 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 Davidu Kraváčkovi, bytem Blansko — Hořice z důvodu zastavění pozemku garáží v jeho vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 7,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v lokalitě řadových garáží před tratí Českých drah u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. INV/NS/2001/Ki/32 z 8. 6. 2001, kterým bude:
upraven nájemce, tzn. nájemcem bude JUDr. Ivo Dufek, advokát — správce konkurzní podstaty úpadce VANÍČEK Stavebně-Obchodní spol. s r. o., Kainarova 33, Brno,
upravena doba nájmu, a to do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu bytového domu v Blansku na ul. Okružní,
upraven předmět nájmu dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to část o výměře 45 m2 za cenu 240,- Kč/m2 a zbývající část o výměře 722 m2 za cenu 15,- Kč/m2 a dále výkup pozemku parc. č. 686/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr za cenu schválenou usnesením č. 9 z 22. ZM dne 18. 6. 2002, to vše za podmínek uvedených ve stanovisku odboru INV k tomuto materiálu (pozemky — “hřiště ČKD“ a okolí).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu schválit odkoupení nově vybudované komunikace na ulici Hořická v Blansku, jak je uvedeno v materiálu odboru INV včetně zastavěných pozemků od vlastníků těchto nemovitostí za cenu ve výši 25 % celkových prokazatelných pořizovacích nákladů maximálně však za cenu 167.947,- Kč.

Usnesení č. 36
Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 8 z 12. zasedání zastupitelstva města dne 14. 6. 2004 z důvodu odstoupení žadatele od žádosti o odprodej pozemků.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej pozemků, případně jejich částí v Průmyslové zóně Vojánky, o výměře cca 1500 m2, společnosti HYDROART s. r. o., Na Lukách 2, Blansko, a to parc. č. 262/4, parc. č. 187/4, parc. č. 187/3, parc. č. 187/2, parc. č. 187/1, parc. č. 262/2 a parc. č. 205, to vše pozemky ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej pozemků, případně jejich částí v Průmyslové zóně Vojánky, o výměře cca 3500 m2, společnosti MTM Tech, s.r.o., Praha 10, Janovská 375 za podmínky, že společnost MTM Tech, s.r.o. předloží „Schválení investorského záměru pro průmyslovou zónu Blansko-Vojánky“ vydané agenturou CzechInvest Praha.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej pozemků, případně jejich částí v Průmyslové zóně Vojánky, o výměře cca 4000 m2, společnosti PYROTEK CZ, s. r. o., Dolní Lhota č. p. 203, 678 01 Blansko za podmínky, že společnost PYROTEK CZ, s. r. o. předloží „Schválení investorského záměru pro průmyslovou zónu Blansko-Vojánky“ vydané agenturou CzechInvest Praha.

Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí zprávu o výši pohledávek z nájmu bytů k 30. 6. 2004 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s prodloužením výpovědní lhůty pro pana Daňka, Blansko, do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje smlouvu o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 1 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 17. března 2004 č. j. OAM-152-4-1/2004. Touto smlouvou bude poskytnuta dotace ve výši 150.000,- Kč na zajištění bydlení pro azylanta a dotace ve výši 150.000,- Kč na rozvoj infrastruktury.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy č. 33/99/Pe na pronájem garážového boxu č. 1 na ul. Mlýnská s Český statistickým úřadem, a to do 31. 12. 2005.

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí se snížením nájmu z 1.000,- Kč/rok na 1,- Kč/rok pro Klub tance se psem.

Usnesení č. 45
Rada nesouhlasí se snížením nájmu za pronájem nebytových prostor — vývařovny na ul. K. J. Mašky — s panem Volfem na částku 300,- Kč/m2/rok s účinností od 1. 1. 2005.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s hrazením oprav vnitřního zařízení a vybavení uvedeného v příloze Dodatku č. 9 ke smlouvě č. BNH-4/99/NP/Pe s panem Volfem nad 5.000,- Kč pronajímatelem s tím, že pokud budou opravy vnitřního zařízení nutné z důvodu špatného užívání nájemce, bude oprava hrazena nájemcem, ať je v jakékoliv výši.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s podáním výpovědi paní Mrázkové, Brno, z nájemní smlouvy na pronájem kanceláře ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, a to pro neplacení nájmu s 1-měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 19 na ul. Poříčí na pozemku parc. č. 2736 — zast. plocha o výměře 263 m2, pozemku parc. č. 2736 — zast. pl. o výměře 263 m2 a pozemku parc. č. 4043 — zast. pl. o výměře 6 m2 včetně komínu na tomto pozemku stojícího vše v k. ú. Blansko panu Žabkovi, Blansko za cenu 410.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 509/1 a 509/2 v k. ú. Horní Lhota a pozemků p. č. 948/1 a 4668 v k. ú. Blansko se společností Technické služby Blansko, s. r. o. na dobu neurčitou za nájemné ve výši 38.500,- Kč/rok za účelem vybudování zázemí pro jejich činnost (využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce vodovodního řadu o délce 320 m ležící na pozemcích parc. č. 559/2, 559/16 a 559/17 v k. ú. Blansko, od firmy MH&Gustav Heess a. s..

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na stavbu Inženýrské sítě Těchov — Žižlavice s vlastníky dotčených pozemků.

Usnesení č. 52
Rada schvaluje zřízení nové volné živnosti „Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“ pro společnost Technické služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.