Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 47 ze dne 21.12.2004

Usnesení č. 1

Rada jmenuje do funkce ředitele Nemocnice Blansko paní MUDr. Ilonu Rybářovou s účinností od 1. 2. 2005.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky — dětské oddělení, a to ordinací č. dv. 104 s příslušenstvím o celkové výměře 38,08 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 23 — „Nákup dvou kusů dialyzačních monitorů na oddělení dialýzy v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem ordinace č. dv. 93 v Nemocnici Blansko, Sadová 1596, Blansko, MUDr. Jindřišce Henkové, Ráječko 163, Rájec-Jestřebí, na dobu neurčitou se 6-ti měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí a využití prostředků Města Blansko — příspěvek na poskytnutí sociálních služeb na území města Blansko uzavřené mezi Městem Blansko a Centrem pro zdravotně postižené, detašované pracoviště Blansko dne 7. 4. 2004 s tím, že příspěvek se poskytuje na úhradu nájemného nebytových prostor na ulici Boženy Němcové 1a v Blansku a po přestěhování na nám. Republiky 1 v Blansku a částečnou úhradu nákladů v souvislosti se stěhováním.

Usnesení č. 6
Rada ruší usnesení č. 25 z 39. RM dne 31. 8. 2004 (dlouhodobý pronájem části p. č. 229/1 zast. pl. o výměře cca 980 m2 v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 750 m2 v k. ú. Blansko za účelem rekonstrukce a provozování letní restaurace (zahrádky) k restauraci Dělnický dům za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka budovy č. p. 240 v Blansku (Městského klubu), jak je uvedeno v usnesení níže (restaurace — zahrádka na ul. Žižkova v Blansku).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část nemovitostí — pozemku tvořícího terasu letní restaurace — zahrádky na ulici Žižkova v Blansku na střeše garáží na pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře cca 230 m2, za účelem rekonstrukce a provozování letní restaurace (zahrádky) k restauraci Dělnický dům na ul. Žižkova v Blansku (část restaurace — zahrádky na ul. Žižkova v Blansku).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako vlastníka budovy č. p. 240 v Blansku, které bude spočívat v právu užívání části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, která bude předmětem odprodeje dle druhého návrhu usnesení uvedeného v tomto bodu tohoto materiálu, za účelem průchodu a průjezdu k zadnímu vchodu do budovy č. p. 240 v Blansku, v možnosti manipulace s jevištní technikou, dovozu rekvizit a zásobování a za účelem průchodu do budovy č. p. 240 v Blansku z terasy zahrádky, na dobu neurčitou, bezplatně (letní restaurace — zahrádka na ul. Žižkova v Blansku).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat, případně směnit část pozemku parc. č. 1362/16 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby Komerčního objektu v Blansku dle architektonické studie zpracované Ing. arch. Zdeňkem Fránkem — varianta výstavby č. 2., jak byla předložena na jednání rady (pozemek na rohu ulice Rožmitálova a Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezplatně převést nebo odprodat pozemky parc. č. 3200 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1570 m2, zastavěný budovou HZS, parc. č. 1015/44 orná půda o výměře 106 m2, parc.č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3190 m2, parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 552 m2 a část parc. č. 1019/3 (dle PK) o výměře cca 288 m2, vše v k. ú. Blansko za účelem užívání k činnosti Hasičského záchranného sboru, územního odboru Blansko (areál HZS v Blansku, na ul. Poříčí).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 586/32 ostatní plocha o výměře 954 m2 v k.ú. Lažánky za účelem užívání jako louka, případně pastvina a za účelem údržby pozemku (louka v lokalitě Stádliska v Lažánkách).

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek, příp. část pozemku parc. č. 491/13 ostatní plocha o výměře 2937 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem zajištění přístupu na pozemek parc. č. 491/12 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota (lokalita pozemků nad řadovými garážemi v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 682 trvalý travní porost o výměře 1717 m2 v k. ú. Lažánky panu Pavlu Šebelovi, Lažánky, na dobu neurčitou, za účelem užívání jako louka, případně pastvina a za účelem údržby pozemku (louka v lokalitě Stádliska v Lažánkách).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře cca 500 m2 v k.ú. Blansko společnosti MiTTaG spol. s r.o., IČO: 00547514, pozemní a průmyslové stavitelství, Chaloupkova 578/3, Brno, za účelem užívání k dočasné skládce zásypového materiálu při výstavbě bytových domů v lokalitě Blansko — Písečná, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v lokalitě Písečná v Blansku, při komunikaci nad zařízením staveniště, pod Obchodní akademií v Blansku).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 150 m2 v k.ú. Klepačov Ludvíku Mauerovi, bytem Blansko — Klepačov, za účelem skladování plechových částí vozidel a jiných náhradních dílů pro automobily, bez rizik pro životní prostředí, tzn. bez skladování nebezpečných odpadů, za nájemné 20,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek se nachází za budovou junáků a hasičů v části města Blansko — Klepačov, vedle autoopravárenské dílny).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 929/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 20 m2 Zdeňku Vykonalovi, bytem Blansko, za účelem umístění mobilní buňky k využití jako zázemí pro pracovníky stavební firmy při výstavbě rodinného domu, na dobu určitou do 30. 6. 2005 (pozemek — nezpevněná příjezdová cesta v zahrádkářské lokalitě Zborovce).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3036 m2, parc.č. 559/15 ostatní plocha o výměře 640 m2 a parc.č. 554 — pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře 277 m2, všechny v k. ú. Blansko, společnosti TEMP Metal s.r.o., IČO: 63485354, se sídlem Brněnská 23, Blansko, za účelem skladování stavebního materiálu na části pozemku parc. č. 559/16 ostatní plochy a za účelem údržby zbylé plochy pozemků na náklady firmy TEMP METAL s.r.o. — sečení trávy, úklid, apod., na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou (pozemky tvoří částečně zpevněnou plochu panely a zbylou ostatní plochu v blízkosti průmyslového objektu — energobloku v areálu průmyslových objektů na ulici Brněnská v Blansku — bývalý Agrostav).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 4 zastavěná plocha, nádvoří a parc. č. 364/6 orná půda, oba v k. ú. Klepačov o výměře cca 115 m2 Martinu a Renatě Večeřovým, Blansko a Ludvíku Mauerovi, Blansko — Klepačov, za účelem příjezdu ke svým nemovitostem a za účelem údržby předmětu výpůjčky, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou (části pozemků za Kulturním domem na Klepačově).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se změnou (opravou) hranic mezi pozemkem parc.č. 890 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr a pozemkem parc. č. 1365/2 — ostatní plocha ve vlastnictví Města Blansko, vše v k. ú. Blansko (pozemky ve Zborovcích).

Usnesení č. 21
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2004-INV-S017/OD, který bude obsahovat změnu termínu dokončení stavby dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 22
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvám o uzavření budoucí smlouvy kupní a dohody budoucích spoluvlastníků o užívání společné věci č. 2004-INV-S031/Ki, který bude obsahovat změnu termínu dokončení stavby a změnu termínů splátek dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1352/17 zahrada o celkové výměře cca 130 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby zeleně bez oplocení této části obecního pozemku a vytvoření odstavné plochy — cca dvou parkovacích míst pro zákazníky k prodejně krmiv v RD č. p. 70 Zdíkova 3, Blansko (pozemek při komunikaci ulic Zdíkova a Komenského v Blansku.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/1/2002/Ne ze dne 15. 2. 2002 mezi Městem Blansko a Službami Blansko s. r. o. na nájem části pozemku parc. č. 36/1 zast. pl. v k. ú. Blansko a na nájem dočasné stavby tržnice, a to dohodou k dohodnutému datu. V případě, že Město Blansko neobdrží dotaci z programu SROP na akci "Regenerace a revitalizace středu města Blansko", pozbývá toto usnesení platnosti ( nám. Svobody, tržnice).

Usnesení č. 25
Rada bere na vědomí projekty prevence kriminality Dobrodružství a Senior linka 156“.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje předložený dodatek č. 4 Organizačního řádu MěÚ Blansko. Jde o navýšení pracovního místa v rozsahu poloviny pracovní doby na odboru kancelář tajemníka — úsek cestovní ruch s platností od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje návrh Kulturního střediska města Blansko na odepsání pohledávek účtu 311 — Odběratelé ve výši 158 372,30 Kč dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s navýšením limitu zaměstnanců v Kině Blansko od 1. 1. 2005 o 0,25 pracovního úvazku na zajištění prodeje vstupenek (pokladní).

Usnesení č. 29
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Myslivecké sdružení Macocha na pořádání Mysliveckého plesu v prostorách Městského klubu Blansko dne 14. ledna 2005 v době od 20.00 hodin do 03.00 hodin.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí č. 2004-OHS-S 43/Ned. ze dne 30. 3. 2004 uzavřené mezi Městem Blanskem a ČR — Úřadem práce v Blansku.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2004/25 — 2004/29.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2004/110 — RO 2004/117.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení živnostenského zákona uložené rozhodnutím č.j. RŽÚ/469/98/ZeR ze dne 6. 3. 1998 ve výši 15.000,-- Kč.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení živnostenského zákona uložené rozhodnutím č.j. RŽÚ/1875/98/KrM ze dne 28. 8. 1998 ve výši 5.000,-- Kč.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení povinností na úseku vodního hospodářství uložené rozhodnutím č.j. RŽP/2143-1/00-Tř ze dne 22. 9. 2000 ve výši 20.000,--Kč.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení živnostenského zákona uložené rozhodnutím č.j. RŽÚ2097/99OnA ze dne 13. 9. 1999 ve výši 1.000,-- Kč.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení povinnosti na úseku životního prostředí uložené rozhodnutím č.j. RŽP/2273/98-Su ze dne 30. 4. 1999 ve výši 10.000,-- Kč.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje odpis pohledávky za nájem nebytového prostoru za úpadcem PHOENIX HEALTCARE INTELLIGENCE, s.r.o se sídlem v Blansku, Smetanova 3 ve výši 4 951,-- Kč.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Městu Blansko, a to příspěvek na provoz Muzea Blansko v roce 2004.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s prominutím nájemného z bytu za měsíc listopad 2004 pro paní Musilovou, Blansko.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pí Taťány Musilové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s vyřazením žádostí o byt pánů Kamila a Roberta Homolových, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádostech.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Veroniky Kolomazníčkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádostech.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 604 o výměře 52,19 m2 + ost. 18,99 m2 v 6. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko Občanskému sdružení Život a zdraví, Praha, IČO: 65997298 na dobu neurčitou za účelem zázemí pro Klub zdraví (osvětová činnost v oblasti zdraví) za nájemné ve výši 1,-- Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem garáže č. 1 o výměře 16,5 m2 v bytovém domě na ul. Okružní 3A, Blansko žadatelům v pořadí:
1. Jiří Němec, Okružní 3A, Blansko, za nájemné ve výši 700,-- Kč/m2/rok
2. Jiří Nejezchleb, Okružní 3A, Blansko za nájemné ve výši 450,-- Kč/m2/rok
3.Simona Slouková, Okružní 3B, Blansko, za nájemné ve výši 440,--Kč/m2/rok

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem I. NP v bývalé MŠ v Lažánkách pro firmu Milenium CZ, s.r.o., IČO: 255 65 664, Blansko, na dobu určitou do 31. 8. 2006, za nájemné 1,-- Kč/rok za účelem zajištění potřeb firmy (prodej materiálu pro sítotisk) s podmínkami uvedenými v materiálu odboru.

Usnesení č. 48
Rada nesouhlasí s uzavřením dohody o dodávce služeb na dodávku tepla a teplé vody do budovy na ul. Seifertova 6, Blansko s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to od 1. 1. 2005.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na bezúplatný převod nemovitostí, a to jednotky č. 2184/105 (= budovy č. p. 2184) v bytovém domě na ul. L. Janáčka č. p. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3 v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 3710/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1263/1, 1262/4 a 1263/2 o velikosti 3710/36346 za podmínek:
– bude po 20 let zachován současný účel nájmu
v případě realizace převodu žadatel uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 50
Rada nesouhlasí s prominutím nájemného pro OS ČČK za pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, pro rok 2005.

Usnesení č. 51
Rada nesouhlasí s prominutím úhrady faktury KOF 000372 ze dne 9. 7. 2004 panu Robertu Ondráškovi, Blansko. Rada souhlasí s prodloužením splatnosti faktury do konce roku 2005.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s tím, aby v nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Blansko a Technickými službami Blansko, s.r.o. na prostory „překladiště“ (viz usnesení č. 49 z 45. RM) byla zakotvena možnost podnajímat plochy neužívané pro vlastní činnost. Současně rada schvaluje podnájem pro společnost SITA Moravia, a. s. na dobu od 1. 1. do 30. 6. 2005.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka