Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 48 ze dne 18.01.2005

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s povýšením rozpočtového provizoria Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2005 o 9.975 tis. Kč a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje po úpravách rozpočtové provizorium Nemocnice Blansko na I. čtvrtletí 2005 a ukládá Nemocnici Blansko předložit na 50. zasedání rady města konané dne 22. 2. 2005 vyrovnaný návrh rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2005 s podrobným rozborem očekávaných výnosů a nákladů, a to zejména v oblastech příjmů od zdravotních pojišťoven včetně řešení pohledávek, dopadu odpisů do části výnosů i nákladů a usměrňování mzdových prostředků.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem ordinace č. dv. 104 v Nemocnici Blansko, Sadová 1596, Blansko, MUDr. Jiřině Machatové, Kamnářská 4, Blansko, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s prominutím zbývající části poplatku z prodlení pro pana Slouku, Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Kudriovou, Blansko s výší měsíční splátky 500,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Staňka, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem, příp. odprodej garážových stání v bytovém domě na ul. Okružní 1b dle podmínek uvedených v materiálu.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na opravu kanalizační přípojky z nemovitostí manželů Emila Vašíčka a Margity Dubnické Blansko.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2004.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje Program Partnerství pro rok 2005 — propojení MKDS na Policii ČR a doporučuje ke chválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí hodnocení programu prevence kriminality na místní úrovni za rok 2004.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění dodávky obědů, uzavřené mezi Městem Blansko a p. Rudolfem Volfem dne 1. 4. 1999 ve znění dodatků č. 1 a 2, který doplňuje mechanizmus úpravy cenové kalkulace obědů, a to v závislosti na výši nájemného. Současně rada schvaluje s účinností od 1. 2. 2005 zvýšit příspěvek na obědy blanenským důchodcům (rozdíl mezi cenou oběda a výší úhrady od strávníka), a to u stravy normální a dietní na 3,60 Kč/jeden oběd (původně 3,00 Kč) a u obědů o víkendech na 3,80 Kč/jeden oběd (původně 3,30 Kč).

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 857/254 ostatní plocha o výměře cca 141 m2 v k. ú. Blansko (pod hřbitovem v Blansku).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemku parc. č. 821/1 orná půda v k. ú. Blansko, a to části o výměře cca 70 m2 za účelem vybudování parkovací plochy, části o výměře cca 9 m2 za účelem vybudování přístupu pro vozíčkáře a pro zásobování a části o výměře cca 8 m2 za účelem vybudování chodníku a vstupu, to vše dále za účelem užívání těchto ploch k uvedenému účelu, za účelem úklidu a údržby těchto ploch, to vše v souvislosti s provozováním plánované prodejny potravin a vlastním nákladem žadatele (pozemek vedle prodejny koberců na Podlesí v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout, příp. dát do výpůjčky část pozemků parc. č. 699 (dle PK), parc. č. 689 (dle PK) a parc. č. 688 (dle PK), o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby polyfunkčního objektu pro sportovní stadion dle studie, zpracované ATD.PROJEKT s.r.o., Boskovice (část pozemků v areálu fotbalového hřiště FK Blansko na ulici Údolní v Blansku).

Usnesení č. 16
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani směnit obecní pozemek parc. č. 345 trvalý travní porost v k. ú. Dolní Lhota (pozemek u místní komunikace v Dolní Lhotě k lomu).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 491/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem vytvoření zahrady u RD ( pozemek nad řadovými garážemi v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků: parc. č. 1022/1 orná půda, parc.č. 1022 — pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, parc. č. 1022/6 ostatní plocha a dle dosud nezapsaného geometrického plánu část pozemku parc. č. 1022/2 ostatní plocha a parc.č. 1022/12 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko o výměře cca 500 m2 (pozemky okolo nemovitosti č. p. 2263 na ulici Poříčí 19 v Blansku, vedle čerpací stanice pohonných hmot — CORN OIL).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1352/17 zahrada o výměře cca 130 m2 v k. ú. Blansko Stanislavu a Vladimíře Štreitovým, Blansko, za účelem údržby zeleně bez oplocení této části obecního pozemku a vytvoření odstavné plochy — cca dvou parkovacích míst pro zákazníky k prodejně krmiv v RD č. p. 70 Zdíkova 3, Blansko, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou (pozemek při komunikaci ulic Zdíkova a Komenského v Blansku).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 586/32 ostatní plocha o výměře 954 m2 v k. ú. Lažánky panu Pavlu Šebelovi, bytem Lažánky, za účelem užívání jako louka, případně pastvina a za účelem údržby pozemku, na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou (louka v lokalitě Stádliska v Lažánkách).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení, které doplní usnesení č. 13 z 12. zasedání zastupitelstva dne 14.6.2004, a to tak, že zbývajících 8 volných garáží v 1. patře patrových garáží na Písečné v Blansku bude prodáno prioritně zájemcům z řad obyvatel ulice Jasanové a sídliště Písečná a v případě nezájmu zájemcům z řad ostatních obyvatel města Blansko. Ostatní text usnesení č. 13 zůstává beze změny a platný (1. patro nově budovaných garáží na ul. Jasanové v Blansku, pod bytovými domy Písečná I a II).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s nahrazením plynové přípojky PE25 na pozemku parc.č. 262 (dle PK) v k.ú. Olešná u Blanska prodloužením plynovodu STL PE63 nákladem manželů Muchových, bytem Adamov s tím, že po jeho kolaudaci a geometrickém zaměření bude prodloužení plynovodu PE 63 převedeno kupní smlouvou do vlastnictví Města Blansko za cenu stanovenou postupem, který je uveden v předloženém materiálu odboru INV.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích parc. č. 424/3, 428/2, 428/7, 430/16, 430/17, 430/18, 430/23, 430/32, vše v k. ú. Těchov, které spočívá v povinnosti vlastníků těchto pozemků strpět existenci, opravy a údržbu dešťové a splaškové kanalizace na uvedených pozemcích, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, bezplatně, na dobu neurčitou, v rozsahu, vymezeném geometrickým plánem číslo 651-443/2004, ověřeném katastrálním úřadem dne 8. 12. 2004 pod č.j.: 771/2004 (lokalita "Na slunku", Těchov).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zvýšením poplatků v Městské knihovně Blansko za nové čtenářské průkazy opatřené čárovým kódem: dříve 20,- Kč, nové průkazy cena 25,- Kč.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Muzea Blansko dle předložených seznamů.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka