Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 49 ze dne 01.02.2005

Usnesení č. 1

Rada revokuje usnesení č. 16 ze 43. RM konané dne 2. 11. 2004 týkající se přidělení přístřeší.

Usnesení č. 2
Rada revokuje usnesení č. 28 ze 4. RM konané dne 17. 12. 2002 týkající se přidělení přístřeší.

Usnesení č. 3
Rada revokuje usnesení č. 13 ze 13. RM konané 29. 4. 2003 týkající se přidělení náhradního bytu.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje dohodu o narovnání práv a povinností v souvislosti s výstavbou garážových stání mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje uzavření dohody o společném užívání stavby mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí s prominutím zbývající částky poplatku z prodlení pro paní Marečkovou, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pí Moniky Formánkové, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pí Lucie Landové, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Lucii Landovou, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Jana Peštu, Blansko.

Usnesení č. 11
Rada odkládá projednávání žádosti pana Pešty, Blansko, o prominutí penále z dlužného nájemného až do úplné úhrady tohoto nájemného.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Petera Vaška, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Miroslava Kroupu, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pana Mojmíra Hrachoviny, Blansko, a to do 30. 6. 2005.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kateřiny Vaňkové, Blansko, a to do 30.6.2005.

Usnesení č. 16
Rada nesouhlasí s odprodejem objektu bývalé MŠ v Horní Lhotě čp. 66 včetně zveřejňovaných pozemků dle přijaté žádosti, a to z důvodu nedodržení podmínek zveřejněného záměru.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy bývalé MŠ čp. 66 v Horní Lhotě na pozemku parc. č. 145 – zast. plocha o výměře 516 m2, pozemku parc. č. 145 – zast. plocha o výměře 516 m2, pozemku parc. č. 146 – zahrada o výměře 560 m2 a pozemku parc. č. 147/4 – ostatní plocha dle geometrického plánu č. 274-10209/2004 o výměře 233 m2 vše v k.ú. Horní Lhota za cenu minimálně Kč 2.100.000,-.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí, a to jednotky č. 2184/105 v bytovém domě na ul. L. Janáčka čp. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3 v k.ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 3710/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1263/1, 1262/4 a 1263/2 o velikosti 3710/36346 Hnutí humanitární pomoci, zast. J. Kratochvílovou, L. Janáčka 15, Blansko, IČO: 00545678 za podmínek, že bude po 20 let zachován současný účel užívání (což bude ve smlouvě o převodu ošetřeno finanční sankcí a předkupním právem města) a HHP uhradí veškeré náklady s převodem spojené a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se změnou smluvní strany ve smlouvách o nájmu nebytových prostor na ul. Chelčického 56, Blansko, z pana P. Havíře, na společnost Petr Havíř – velkoobchod s.r.o., se sídlem Blansko, Chelčického 56/1186, IČO: 269 50 740. Účel pronájmu zůstává nezměněn.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 24 – „Rekonstrukce rozvodny v enegocentru v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí s ponížením příspěvku Jihomoravského kraje na LSPP z důvodu, že o zajišťování LSPP nebylo dosud rozhodnuto u Ústavního soudu. Rada ukládá starostce seznámit s tímto stanoviskem hejtmana a zastupitelstvo Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 01 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Daně Šebelové, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje přijetí manželů Adolfa a Zdenky Martínkových, bytem Blansko, do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Petře Vykoukalové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje odpis pohledávek za vyplacený příspěvek na výživu dítěte v celkové výši Kč 161.553,- dle přiloženého materiálu odboru SOC z důvodu nevymahatelnosti a promlčení pohledávek.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje odpis pohledávek za vyplacený příspěvek na výživu dítěte č. spisu PNV Om 223/79 ve výši Kč 21.055,- a PNV 105/91 ve výši Kč 31.718,- dle přiloženého materiálu odboru SOC z důvodu nevymahatelnosti a ukládá odboru SOC předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkách s AGRO-ND spol. s r.o. na dluh v celkové výši 50.456,-Kč z titulu nájemní smlouvy č. smlouvu SM-NS/112/96/Ko, a to formou čtyř měsíčních splátek ve výši 12.614,- Kč.

Usnesení č. 29
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o narovnání s Milanem Sochorem a Evou Šmídovou, na základě které Město Blansko jmenovaným zaplatí každému z nich částku ve výši 122.788,70 Kč, a to jako rozdíl mezi žalovaným bezdůvodným obohacením za období od 1. 1. 2001 do 18. 3. 2003, které je ve výši 181.115,30 Kč u každého, a žalovanou částí kupní ceny z neplatné kupní smlouvy z 21. 12. 1989, která je ve výši 58.326,60 Kč u každého, včetně 3 % úroku z prodlení ročně z dlužné částky 122.788,70 Kč u každého za období od 11. 7. 2003 do zaplacení.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 86 ostatní plocha v k.ú. Horní Lhota o výměře cca 20 m2 za účelem výstavby jedné garáže z důvodu blízkosti zdroje pitné vody (vedle řadových garáží, naproti koupališti).

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha v k.ú. Blansko za účelem vybudování a provozování letního posezení ke kavárně v domě čp. 42, Rožmitálova 16, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 1600 m2 a pozemky parc. č. 1022/14 ostatní plocha a parc. č. 1022/15 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko (před autosalonem na ul. Svitavské, kolem budovy STK na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/141/99/Ne ze dne 10. 11. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko, dohodou ke dni rozhodnutí rady města v této věci s tím, že nájemné za měsíc leden 2005 nebude předepisováno (za zahradami v lokalitě U kamenného kříže).

Usnesení č. 34
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S016/OD (resp. 2227/2002), který bude obsahovat ustanovení týkající se změny ceny díla dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka