Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 50 ze dne 22.02.2005

Usnesení č. 1

Rada jmenuje paní Blanku Kostkovou za členku Komise mládeže, pana Víta Baláka za člena Komise sportovní, paní Romanu Mišurcovou za členku Komise kulturní.

Usnesení č. 2
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1027 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko včetně stavby vodojemu, vše v k. ú. Blansko (roh ulic Sadová a Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1480/2 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání a provozování stávajícího reklamního zařízení o velikosti tabule cca 6 × 2,5 m, umístěného na předmětné části pozemku (pozemek ve stráni naproti ředitelství ČKD).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/134/95/Ko ze dne 13. 10. 1995 a o skončení nájmu pozemku parc. č. 1351/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 (po zastavění garáží vznikla parc. č. 4887 zast. pl., nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 ) s Martinem Smolíkem a Renatou Smolíkovou, bytem Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni uzavření nové nájemní smlouvy (pozemek je zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě řadových garáží před tratí Českých drah u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 4887 zast. pl., nádvoří v  k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek v lokalitě řadových garáží před tratí Českých drah u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit (převést) pozemky parc. č. 1006/62 ostatní plocha o výměře 423 m2, parc. č. 1006/67 ostatní plocha o výměře 213 m2, parc. č. 1006/70 ostatní plocha o výměře 1624 m2, parc. č. 1006/68 ostatní plocha o výměře 269 m2, parc. č. 1006/72 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 1006/71 ostatní plocha o výměře 487 m2, parc. č. 1006/66 orná půda o výměře 2899 m2, parc. č. 1006/69 ostatní plocha o výměře 209 m2 v k. ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání, sjednocení užívacích a vlastnických práv a výstavby Obchodního střediska Metra (pozemky při ul. Pražská).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1373/21 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 116 m2 za účelem údržby pozemku (pozemek při ulici Sadová).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 821/1 orná půda v k. ú. Blansko, a to části o výměře cca 70 m2 za účelem vybudování parkovací plochy, části o výměře cca 9 m2 za účelem vybudování přístupu pro vozíčkáře a pro zásobování a části o výměře cca 8 m2 za účelem vybudování chodníku a vstupu, to vše dále za účelem užívání těchto ploch k uvedenému účelu, za účelem úklidu a údržby těchto ploch, to vše v souvislosti s provozováním plánované prodejny potravin a vlastním nákladem vypůjčitele panu Viktoru Plachému, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek vedle prodejny koberců na Podlesí v Blansku).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 699 (dle PK), parc. č. 689 (dle PK) a parc. č. 688 (dle PK), které tvoří část pozemku parc. č. 700/1 ostatní plocha, o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko panu Radku Majerovi, bytem Blansko a Ing. Milanu Královi, bytem Blansko, za účelem výstavby polyfunkčního objektu pro sportovní stadion dle studie, zpracované ATD.PROJEKT s.r.o., Boskovice, jeho provozování a užívání jako občerstvení návštěvníků sportovních akcí, jako klubovna členů oddílu kopané a k zajištění bezbariérového WC pro celý areál, na dobu neurčitou s 6ti měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 10,- Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o inflaci do doby kolaudace stavby, po kolaudaci stavby pak za nájemné 20,- Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o inflaci (část pozemků v areálu fotbalového hřiště FK Blansko na ulici Údolní v Blansku).

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí se zřízením předkupního práva na kotelnu K 18 na pozemcích parc. č. 1817/1 zastavěná plocha a parc. č. 1817/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko (kotelna na ul. Dvorská).

Usnesení č. 11
Rada ruší usnesení č. 33 přijaté 45. RM dne 30. 11. 2004.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uzavřením dohody o narovnání mezi Městem Blansko a JUDr. Gabrielou Aberlovou, advokátkou — správcem konkursní podstaty úpadce VANÍČEK Stavebně-Obchodní spol. s r.o. Brno, ve které by bylo ošetřeno užívání částí pozemků parc. č. 885/1 a parc. č. 886/1 v k. ú. Blansko (dle nového označení parc. č. 4938 — zast. plocha, část parc. č. 885/1 a část parc. č. 886/1) v roce 2004 (pozemky při ul. Okružní).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Praha, IČO: 601 93 336, jako oprávněného, spočívajícího v umístění, provozu, údržbě a opravách podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na části pozemku parc. č. 639/22 ostatní plochy v k. ú. Blansko a v umístění, provozu, údržbě a opravách 12ti koncových bodů telekomunikační sítě na budovách — bytovém domě na pozemku parc. č. 4970 zast. pl., na bytovém domě na pozemku parc. č. 4969 zast. pl., na bytovém domě na pozemku parc. č. 4968 zast. pl. a na bytovém domě na pozemku parc. č. 4967 zast. pl., vše v k. ú. Blansko, to vše v rámci stavby "Blansko, Písečná, výstavba 180ti b.j. zřízení 12ti UR ÚPS". Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 4.000,- Kč (vedení telekom. sítě na Písečné, u nových bytových domů).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zřízením bezúplatných věcných břemen, které spočívají v umístění vodovodního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemcích parc. č. 559/33 ostatní plocha, parc. č. 559/27 ostatní plocha, parc. č. 559/2 ostatní plocha a parc. č. 559/28 ostatní plocha v k. ú. Blansko na ul. Brněnská ve vlastnictví právnických osob jako povinných, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 2798 — 3/2005 ze dne 20. 1. 2005, na dobu neurčitou, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady související se zřízením věcného břemene (vodovodní řad na ul. Brněnská v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada pověřuje starostku podepsáním Smlouvy o poskytnutí grantu Národního programu PHARE 2003 (část II) grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06. (Přístupová komunikace k podnikatelským objektům v Blansku), dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje přidělení přístřeší — stávajícího bytu v půdní vestavbě domu Jungmannova 10, Blansko paní Hrachovinové, Blansko, a to na dobu určitou 3 měsíců.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s prominutím nájmu paní Nagyové, Brno, a to za 6 měsíců po které neužívala pronajatou kancelář.

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí se snížením nájemného ve smlouvě č. 2004-KOM-S073/Pe s panem Neubauerem, Blansko na 1.500,- Kč/m2/rok, rada však souhlasí s nezvýšením nájemného o míru inflace pro rok 2005.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvách č. 24/99/NP/Ku a 25/99/NP/Ku o paní Moravcovou, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na odprodej garáže na ul. Komenského v Blansku.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s finančním vyrovnáním s  paní Mikšíkovou, a to dle materiálu odboru.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 10 v 1. PP v bytovém domě na ul. Okružní 1b, Blansko, paní J. Štůlové, Blansko, za nájemné ve výši 455,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 17 ve 2. PP v bytovém domě na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Novohradskému, Blansko, za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s postoupením pohledávky — projektových prací "Blansko — Generel odvodnění města" zpracovávaných dle smlouvy o dílo č. 2004-KOM-S050/Št — na "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se změnou způsobu likvidace odpadních vod z městské části Lažánky, spočívající ve vybudování čerpací stanice odpadních vod a jejich odvedení výtlačným řadem na městskou čistírnu odpadních vod a doporučuje k projednání v Zastupitelstvu města Blanska.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje změnu výše úhrad za pobyt v Městském penzionu Blansko s účinností od 1. 3. 2005 v souvislosti s novelou vyhlášky o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče a ukládá vedoucí penzionu přepracovat evidenční listy obytných jednotek, a to následovně:
– úhrnná částka úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, odvoz odpadů a vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou ........... 310 Kč/měsíc/obyvatel.
Ostatní úhrady zůstávají beze změny v souladu s vyhláškou MPSV ČR č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu garáže s paní Květoslavou Jarůškovou, Blansko, a to k datu 30. 6. 2005.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu garáže s panem Milanem Hossem, Blansko, a to k datu 31. 3. 2005.

Usnesení č. 29
Rada doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení č. 1 z 9. schůze městského zastupitelstva ze dne 12. 12. 1995.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2004) ve výši 40.485.400,- Kč do rozpočtu města roku 2005 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje po úpravě návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2005 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za přestupek uložené rozhodnutím č. j. P 108/99 ve výši 3.000,- Kč a ukládá oddělení PRÁV vymáhat ji nadále jako škodu vzniklou na majetku města po zaměstnavateli.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za přestupek uložené rozhodnutím č. j. P 99/99 ve výši 1.500,- Kč z důvodu ukončení její vykonatelnosti.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za přestupek uložené rozhodnutím č. j. P 100/99 ve výši 350,- Kč z důvodu ukončení její vykonatelnosti.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za přestupek uložené rozhodnutím č. j. P 160/99 ve výši 600,- Kč z důvodu ukončení její vykonatelnosti.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za dopravní přestupek uložené rozhodnutím č. j. RD/533/2001/DP ve výši 3.000,- Kč z důvodu nevymahatelnosti.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za dopravní přestupek uložené rozhodnutím č. j. RD/75/2002/DP ve výši 2.500,- Kč z důvodu její nevymahatelnosti.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za dopravní přestupek uložené rozhodnutím č. j. DOPR/438/2003 ve výši 15.000,- Kč z důvodu úmrtí dlužníka.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje odpis pohledávky pokut za přestupky uložených podle rozhodnutí č. j. KPP P 213/2002 ve výši 500,- Kč, rozhodnutí č. j. RD/32/2000/P ve výši 1.500,- Kč, rozhodnutí č. j. RD/694b/2001/DP ve výši 2.500,- Kč z důvodu jejich nevymahatelnosti.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení stavebního zákona uložené rozhodnutím č. j. SÚ D 10/98/-1319/98/So ze dne 21. 5. 1998 ve výši 39.400,- Kč a ukládá odboru FIN předložit návrh na odpis této částky na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje prominutí úroku z prodlení vůči S.M.K., a.s., Blansko ve výši 40.307,60 Kč a ukládá finančnímu odboru předložit návrh na odpis této částky na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 42
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků Města Blansko za rok 2004 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka