Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 52 ze dne 08.03.2005

Usnesení č. 1

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje uzavření Dohody o úpravě majetkových vztahů mezi Nemocnicí Blansko a Městem Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí jmenný seznam smluv o nájmu nebytových prostor, které uzavřela Nemocnice Blansko s provozovateli nestátních zdravotnických zařízení v budově polikliniky Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory pro provoz nestátního zdravotnického zařízení ve III. poschodí budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, na pozemku p. č. 2325 zast. plocha v k.ú. Blansko o výměrách 107,40 m2 + ostatní prostory 32,22 m2.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok 2005.

Usnesení č. 6
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, platné od 13.9.2004, kterým se příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko předává do správy hodnota technického zhodnocení na budovách a stavbách zdravotnického zařízení Nemocnice Blansko za období od 1.2.2004 do 31.12.2004. Rada města ukládá kontrolnímu oddělení předložit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje obsahové zaměření Střednědobého plánu interního auditu na roky 2005 až 2008.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje Plán interního auditu na rok 2005.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2005.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí informaci o zpracování Zprávy k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému na MěÚ Blansko za rok 2004 podle zákonné úpravy.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje rozpočtový výhled Města Blansko 2006 — 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání Zastupitelstva města.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1 003 500,- Kč, na opravy bytového fondu, vlastníkům obytných budov na území Města Blansko následujícím žadatelům:

Ukládá odboru FIN předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje, aby Město Blansko požádalo Státní fond rozvoje bydlení ČR o přijetí úvěru do výše 4 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu. Ukládá odboru finančnímu předložit ke schválení přijetí úvěru ze SFRB na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 14
Rada bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Miroslava Starého na funkci ředitele Základní školy Blansko, Salmova 17, ke dni 8. 3. 2005. Rada ukládá odboru ŠKOL vypsat výběrové řízení na tuto funkci.

Usnesení č. 15
Rada bere na vědomí zprávu o způsobu využití příspěvku z rozpočtu města v oblasti cestovní ruch Sdružením Horizont při pořádání 6. ročníku cestovatelského festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2004.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s předloženým návrhem textu Smlouvy o partnerské spolupráci mezi městy Komárno — Slovenská republika a Blansko — Česká republika a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 17
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1. 3. 2005 následovně:
– člen rady 2.020,- Kč
– předseda výboru 1.230,- Kč
– předseda komise 1.030,- Kč
– člen zastupitelstva 450,- Kč

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/13/00/Ne ze dne 3.7.2000 na nájem části pozemku parc. č. 1380/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Blansko, uzavřené mezi Městem Blansko a Moravia Gold s.r.o. výpovědí ze strany pronajímatele v souladu s čl. III, odst. 2 a 3 smlouvy, případně dohodou smluvních stran k nejbližšímu možnému termínu (část pozemku na Wanklově nám.).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání umístěného bezbariérového přístupového chodníku k prodejně Klenoty K&K v domě nám. Republiky 10, Blansko (část pozemku na Wanklově nám.).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 495/7 orná půda o výměře 1103 m2 v k. ú. Horní Lhota, a to za účelem sečení trávy a za účelem skladování dřeva na části tohoto pozemku o výměře max. 40 m2 ( lokalita za řadovými garážemi v Horní Lhotě).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1473 ostatní plocha o výměře cca 72 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování a provozování letního posezení — zahrádky u restaurace Bowling v Blansku, na ulici Dvorské v souladu se stanovisky příslušných odborů MěÚ.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 260/2 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 317-10428/2004 pozemek p. č. 95/3 zast. pl.) o výměře 3 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, zastavěného částí objektu ve vlastnictví fyzické osoby za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek v blízkosti RD Olešná 15).

Usnesení č. 23
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 865/21 ostatní plocha, parc. č. 865/23 ostatní plocha, parc. č. 865/26 ostatní plocha, parc. č. 865/27 ostatní plocha, parc. č. 865/32 ostatní plocha, parc. č. 865/33 ostatní plocha a parc. č. 865/35 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků zapsaných na LV č. 3337 v Blansku za cenu 240,- Kč/m2 (pozemky na Zborovcích).

Usnesení č. 24
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 1687 ostatní plocha o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 1686 ostatní plocha o výměře 3 m2, oba v k.ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků zapsaných na LV č. 4420 v Blansku za cenu 240,- Kč/m2 (pozemky na ul. Chelčického).

Usnesení č. 25
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č.239/6 ostatní plocha, parc. č. 224/3 ostatní plocha, parc. č.278 ostatní plocha, parc. č. 280/1 ostatní plocha, parc. č. 487/3 ostatní plocha a parc. č.894/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků zapsaných na LV č. 143 a LV č. 590 za ceny, uvedené ve stanovisku INV k této věci (pozemky v Lažánkách).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SLUŽ-ŽP-3/97-Re ze dne 31.10.1997 na nájem části pozemku parc. č. 623/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy na předmětnou část pozemku (křižovatka ulic Masarykova a Svitavská).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 623/2 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko z důvodu provozování reklamního panelu na pozemku umístěného (křižovatka ulic Masarykova a Svitavská).

Usnesení č. 28
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 740 m2 v k. ú. Blansko, tj. části označené v dosud nezapsaném geom. plánu číslo 2812 — 10026/2005 ze dne 17.2.2005, jako pozemek parc. č. 1759 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu 450 Kč/m2 s tím, že záležitost bude předložena zastupitelstvu až po zajištění zrušení zástavního práva k předmětné části pozemku.

Usnesení č. 29
Rada ukládá odboru FIN, aby zahájil jednání s ČMHB, a.s. Praha ve věci změny předmětu zástavy v zástavní smlouvě registrační číslo 3100/025293-01/00/01-002/00/R ze dne 4.9.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.4.2003 , tj. zrušení zástavního práva k části pozemku parc. č. 229/1 zast. pl. o výměře 740 m2 v k. ú. Blansko označené dle dosud nezapsaného GP jako pozemek parc. č. 1759 ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 30
Rada ukládá odboru FIN a INV, aby zahájil jednání s ČMHB, a.s. Praha ve věci získání souhlasu zástavního věřitele k uzavření nájemní smlouvy na část nemovitosti — pozemku tvořícího terasu letní restaurace — zahrádky na ulici Žižkova v Blansku na střeše garáží na pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 220 m2, označené dle dosud nezapsaného GP jako pozemek parc. č. 1758 ostatní plocha, za účelem rekonstrukce a provozování letní restaurace (zahrádky), na dobu neurčitou.

Usnesení č. 31
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 1362/16 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. Blansko za cenu, jak je uvedena ve stanovisku odboru INV — návrhu kupní ceny v tomto bodě materiálu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s ukončením nájemních smluv číslo
INV-NS/12/01/Ko ze dne 24.4.2001 na nájem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko,
INV-NS/35/99/Ne ze dne 26.5.1999 na nájem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko,
SM-NS/154/95/Ko ze dne 2.1.1996 na nájem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko,
SM-NS/154/95/Ko ze dne 2.1.1996 na nájem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko,
výpovědí ze strany pronajímatele s výpovědní lhůtou, jak je uvedena v každé příslušné smlouvě s tím, že v případě dohody s nájemcem budou ukončeny nájemní smlouvy dohodou smluvních stran k termínu, potřebnému k uvolnění ulice Rožmitálova.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení mezi městem Blansko a bytovým družstvem, kde bude zohledněno navýšení podílu města o 2.081.344,67 Kč.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi městem Blansko a bytovým družstvem, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 2.081.344,67 Kč.

Usnesení č. 35
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2004-INV-S020/OD, který bude obsahovat ustanovení týkající se změny termínů dokončení díla a bankovní záruky dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 36
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko pojmenování prostoru dočasné přeložky silnice II/374 — propojovací příčky ve středu území Průmyslové zóny Blansko Vojánky, názvem ulice „Ericha Roučky“.

Usnesení č. 37
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko pojmenování území vymezeného korytem řeky Svitavy a mlýnského náhonu při ulici Mlýnská názvem „Sportovní ostrov Ludvíka Daňka“ a změnu označení ulice v úseku mezi ulicemi Poříčí a Bezručova z „Ludvíka Daňka“ na název ulice „Na Řadech“.

Usnesení č. 38
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 5 o výměře 3500 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 211/2, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10 a 262/11, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti MTM TECH s.r.o., Janovská 375, Horní Měcholupy, Praha 10, IČO 60471417, za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 39
Rada, v návaznosti na usnesení č. 37, přijaté na 45. zasedání Rady města Blansko dne 30.11.2004, doporučuje zastupitelstvu schválení kompenzace nákladů na vybudování opěrné zdi na budoucím staveništi společnosti HYDROART s.r.o., Na Lukách 2, Blansko, IČO 25586475.

Usnesení č. 40
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 7 o výměře 1100 m2, sestávající se z částí plochy pozemku parc. č. 203, pozemek zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a částí ploch pozemků parc. č. 519/3 a 523/2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti PRINS METALLURGISCHE PRODUCTEN BLANSKO s.r.o., Klepačov 195, IČO 47907169, za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 41
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 4 o výměře 5000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 206/1, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2, 211/1, 211/2, 233/1, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10 a 262/11, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti OSZ s.r.o., Blansko — Těchov 261, IČO 63484285, za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 42
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 6 o výměře 3000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 203, 262/6, 262/9, 262/10 a 262/11, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti ČBE — ČKD Blansko Engeneering, a.s., Čapkova 2357/5, Blansko, IČO 25305034, za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s přidělením přístřeší — bytu č. 7/2 v domě Jungmannova 10, Blansko, manželům Vaškovým, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s prodejem plynovodů v majetku města Blanska Jihomoravské plynárenské, a.s., s uzavřením předložené kupní smlouvy i dohody o narovnání a doporučuje projednání v Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 45
V případě schválení prodeje plynovodů v majetku města Blansko zastupitelstvem města rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. na zbylé plynovody v majetku města Blansko.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bývalé MŠ v Lažánkách č. p. 73 na pozemku parc. č. 23 — zast. plocha o výměře 673 m2 včetně tohoto pozemku za cenu minimálně 1.500.000,- Kč s tím, že na záměru budou zveřejněna věcná břemena.

Usnesení č. 47
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na základních školách v Blansku pro školní rok 2005/06.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2004, které byly přiděleny organizacím a sdružením na návrh komise sportovní, komise mládeže a kulturní komise.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s pořádáním sportovní akce RC autoklubu Blansko — 12hodinového vytrvalostního závodu rádiem řízených modelů automobilů o pohár města Blanska, a to dne 16. 7. 2005 od 12.00 do 01.30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 50
Rada bere na vědomí navržený program 16. zasedání Zastupitelstva města Blanska.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka