Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 55 ze dne 05.04.2005

Usnesení č. 1

Rada odvolává z funkce místopředsedy Komise bytové paní Martinu Kučerovou z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou a jmenuje do této funkce paní Martu Tesařovou.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje za člena Komise sportovní pana Aleše Vavřína.

Usnesení č. 3
Rada města souhlasí s návrhem společnosti Služby Blansko s. r. o. na způsob výměny dvou poruchových parkovacích automatů.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky — stomatologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, a to ordinaci č. dv. 26, o celkové výměře 30,68 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky — stomatologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, a to ordinaci č. dv. 16 a 17, o celkové výměře 46,58 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko budova na ul. Sadová 33)

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru poskytnout do výpůjčky Zdravotnické záchranné službě Blansko nebytové prostory v suterénu budovy polikliniky o výměře 61,99 m2 pro uskladnění materiálu sloužícího pro mimořádné události (sklad CO), v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obce a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33)

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vyřazením a následným prodejem ojetého motorového vozidla ŠKODA FELICIA KOMBI GLX 1,6 EGF654, BKE 29-93, které je pro Nemocnici Blansko nepotřebné.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., nebytové prostory o celkové výměře 98,04 m2 pro úklidové místnosti v budovách Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, na pozemku p. č. 2325, 3281, 3282, 3286 zast. pl., k. ú. Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., nebytové prostory o celkové výměře 9,56 m2 pro úklidové místnosti v budovách Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, na pozemku p. č. 2325 zast. pl., k. ú. Blansko.

Usnesení č. 10
Rada města souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené s PharmDr. Jitkou Navrkalovou dne 1. 4. 2000, pro provoz lékárny do 30. 6. 2006.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko na rok 2005.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2005.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Dlouhá Lhota.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje Dodatek č. 1, č. 2, a č. 3 ke Smlouvě o poskytování lékařské služby první pomoci ze dne 1. 1. 2004, č. 2004-OK-S001/Ok s příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Blansko zastoupenou pověřeným MUDr. Petrem Hlavinkou.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Blansko mezi Městem Blansko jako poskytovatelem a Zdravotnickou záchrannou službou Blansko, příspěvkovou organizací jako příjemcem .

Usnesení č. 16
Rada města schvaluje výši měsíčního peněžitého plnění předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností do 16. 3. 2005 ve výši 580,-- Kč měsíčně.

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Městské knihovny Blansko, Kulturního střediska města Blanska a Muzea Blansko za rok 2004 a plány činnosti na rok 2005.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na činnost ve výši 950 000,- Kč.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Městské knihovny Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Dvorská 96 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Divišova 2a dle předložených seznamů.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Základní školy Blansko, Salmova 17 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se spolupartnerstvím Města Blansko na XI. ročníku MPMK 2005.
Rada souhlasí s užitím náměstí Republiky dne 11. června 2005 pro ASK Blansko na pořádání XI. ročníku MPMK 2005.
Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam a stánků s občerstvením na náměstí Republiky dne 11. června 2005 pro ASK Blansko.
Rada souhlasí s umístěním znaku města Blanska v propozicích a na plakátech XI. ročníku MPMK 2005.
Rada ukládá Městské polici Blansko spolupracovat s organizačním výborem XI. ročníku MPMK 2005 při organizačních opatřeních a zabezpečení průběhu akce.
Rada ukládá Komisi pro zahraniční styky zabezpečit pozvání sportovců z partnerských měst a projednat příspěvek na úhradu nákladů jejich pobytu.
Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit tisk diplomů pro účastníky Lidového běhu městem Blansko.
Rada ukládá řediteli KSMB spolupracovat s organizačním výborem XI. ročníku MPMK 2005 při zajištění sportovně-kulturního programu.
Rada ukládá Komisi sportovní projednat příspěvek na XI. ročník MPMK 2005.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje text veřejného vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 ve znění podle přílohy č. 8 předloženého materiálu.

Usnesení č. 25
Rada jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 ve složení:
člen určený zřizovatelem — předseda Mgr. Ivo Polák
člen určený zřizovatelem Mgr. František Alexa
člen určený ředitelem krajského úřadu Mgr. Věra Hlaváčová
odborník v oblasti státní správy ve školství Mgr. Zdeněk Burýšek
pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 Mgr. Ludmila Nováková
školní inspektor České školní inspekce Mgr. Eva Šefránková

Usnesení č. 26
Rada pověřuje paní Janu Galitovou funkcí tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Vaňkové, Blansko a souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na zbývající část penále s měsíčními splátkami ve výši 500,-- Kč.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Rotreklové, Blansko a doporučuje projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Balažovičovi, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s prominutím zbývající části poplatku z prodlení paní Červené, Blansko.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Kolářové, Blansko a souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na zbývající část penále ve výši měsíční splátky 1.500,-- Kč.

Usnesení č. 32
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Kolářové, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Slouku, Blansko.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Černého, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí — výměnou stávajícího bytu za uvolněný byt na ul. Údolní 19, Blansko pro pana Miadika, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Balazse, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Vyskočilové, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Marečkovou, Blansko, s výší měsíční splátky 500,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s předloženou nájemní smlouvou na pronájem objektu bývalé kotelny K 23 na ul. Dvorská 56, Blansko.

Usnesení č. 40
Rada nesouhlasí se zkrácením výpovědní lhůty pro společnost ULH, s.r.o.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor na ul. L. Janáčka 13, Blansko — nájemce F. Jelínek, Blansko — pro firmu Levné topení s.r.o., zast. I. Jelínkovou, Krasová 63, IČO: 26306221 za účelem poradenské a obchodní činnosti a prodeje textilu, a to na dobu 1 rok.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zúžením smluvní strany ve smlouvách č. 24/99/NP/Ku a 25/99/NP/Ku o paní Šmerkovou, Blansko.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s prodloužením smluv č. 24/99/NP/Ku a 25/99/NP/Ku do roku 2011.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s realizací přístavby bývalé MŠ na Klepačově (nyní Centrum Velan), a to dle materiálu odboru.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 7,- Kč za vyúčtování elektrické energie za rok 2001 za garážový box na ul. Mlýnská.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje odpis pohledávky firmy Sardos s.r.o. ve výši 1.352,90 Kč.

Usnesení č. 47
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 364/1 orná půda o výměře 5.856 m2 v k. ú. Klepačov (lokalita Díly, Klepačov).

Usnesení č. 48
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 439 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota (lokalita Lohy, Horní Lhota).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 1473 ostatní plocha a parc. č. 1469 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře obou částí celkem cca 120 m2 za účelem vybudování a provozování letního posezení — zahrádky u restaurace Bowling v Blansku, na ulici Dvorské v souladu se stanovisky a za podmínek, uvedených ve vyjádření odboru SÚ a KOM k této záležitosti.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru vzájemného převodu obecního pozemku parc. č. 126 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 143 m2 a části obecního pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře cca 290 m2, oba v k. ú. Olešná u Blanska za část pozemků parc. č. 260/1 a parc. č. 258 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Olešná ve vlastnictví fyzických osob (pozemek pod býv. prodejnou Jednoty a okolní v Olešné).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 639/23 ostatní plocha v k. ú. Blansko jen o výměře cca 180 m2, za účelem provedení přístavby a nástavby stávající bývalé kotelny /z důvodu přestavby na bytový dům/ (sídliště Písečná, u bývalé kotelny na pozemku p. č. 4045 zast. pl. v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 52
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 574 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Klepačov (pozemek před RD čp. 95 v Klepačově).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darování pozemků v k. ú. Blansko: parc. č.1364/13 ostatní plocha o výměře 1 770 m2, parc. č.1477/9 ostatní plocha o výměře 316 m2, parc. č.1480/4 ostatní plocha o výměře 26 m2 a parc. č. 177/9 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Těchov za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemky zastavěné částmi komunikací v Těchově a v Blansku).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky částí pozemků parc. č. 432/2 a parc. č. 740, oba pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, které tvoří pozemek parc. č. 468 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota o výměře 100 m2, za účelem zřízení zařízení staveniště (pozemky v Dolní Lhotě u řadových garáží).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1480/2 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko paní Drahomíře Hlaváčové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání a provozování stávajícího reklamního zařízení o velikosti tabule cca 6x2,5 m, umístěného na předmětné části pozemku, za nájemné 12.912,--Kč/rok + každoroční zvyšování o míru inflace od roku 2006 (pozemek ve stráni naproti ředitelství ČKD).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1380/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Blansko společnosti Klenoty K&K, s.r.o., IČO: 25521977, Příkop 6, 602 00 Brno, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání umístěného bezbariérového přístupového chodníku k prodejně Klenoty K&K v domě nám. Republiky 10, Blansko, za účelem jeho údržby a úklidu, za nájemné ve výši 1.417,--Kč + každoroční zvyšování o míru inflaci od roku 2006 (část pozemku na Wanklově nám.).

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 495/7 orná půda o výměře 1103 m2 v k. ú. Horní Lhota panu Ladislavu Hrachovinovi, bytem Horní Lhota, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to za účelem sečení trávy a za účelem skladování dřeva pouze na části tohoto pozemku o výměře max. 40 m2, za nájemné 3,--Kč/m2/rok pouze z plochy pozemku potřebné ke skladování dřeva ( lokalita za řadovými garážemi v Horní Lhotě).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 740 m2 v k. ú. Blansko Pivovaru Černá Hora, a.s. , na dobu určitou 1 rok, za nájemné 61.664,--Kč/rok za účelem rekonstrukce a provozování letní zahradní restaurace jako součást rekonstruované restaurace "Dělnický dům" s tím, že případné stavební úpravy a ostatní změny na předmětu nájmu budou odsouhlaseny zástavním věřitelem.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 623/2 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko pro firmu Hepa s.r.o. Ráječko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 14.753,-- Kč/rok od roku 2005 + každoroční zvyšování o inflaci (křižovatka ulic Masarykova a Svitavská) .

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 4887 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 Petře Schnitzingerové, bytem Blansko z důvodu zastavění pozemku garáží v jejím vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 10,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v lokalitě řadových garáží před tratí Českých drah, u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemku parc. č. 1373/21 ostatní plocha v k. ú. Blansko takto: části o výměře 24 m2 manželům Marešovým, Blansko, části o výměře 34 m2 Ing. Jaromíru Mamulovi, Děčín a Zdence Tomanové, Praha, části o výměře 20 m2 manželům Hrdovým, Blansko, části o výměře 23 m2 Janu Škorpíkovi, Blansko za účelem údržby pozemku za cenu 1,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou (pozemek při ulici Sadová).

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2002-INV-NS/26/Ne ze dne 23. 10. 2002 na nájem části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko, uzavřené mezi Městem Blansko a Silvií Zouharovou, a to dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci s tím, že poměrná část nájemného za rok 2005 již nebude předepisována ( u budovy L.Janáčka 9, Blansko).

Usnesení č. 63
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 86 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem výstavby další garáže (lokalita řadových garáží naproti koupališti v Horní Lhotě).

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 32 z 52. schůze dne 8. 3. 2005, a to v odrážce čtvrté — číslo smlouvy SM-NS/57/95/Ko, ostatní text zůstává beze změny.

Usnesení č. 65
Rada ruší usnesení č. 19 z 37. schůze rady dne 1.6.2004.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s pronájem části pozemku parc. č. 1429/1 ostatní plochy o celkové výměře cca 2 m2 v k. ú. Blansko společnosti PNEUSERVIS LIŠKA, spol. s r.o. se sídlem v Ráječku, IČO: 25334531, na dobu neurčitou od 1. 5. 2005 s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 10.000,--Kč/za rok + míra inflace od roku 2006, za účelem umístění a údržby reklamního zařízení společnosti o rozměrech 5,2 × 2,4 m, pevně spojeného se zemí, v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu č.j.: SÚ RŠ 9/2005-253/2005/Rg ze dne 15. 2. 2005 (část pozemku — travnaté plochy podél komunikace na ul. Poříčí v Blansku, před oplocením zahradnictví Zery Rájec).

Usnesení č. 67
Rada souhlasí se změnou (opravou) hranic mezi pozemkem parc. č. 22 zastavěná plocha a pozemkem parc. č. 9 ostatní plocha ve vlastnictví Města Blansko, vše v k. ú. Olešná u Blanska, jak je vyznačeno v nákresu, který je přílohou materiálu k této věci (pozemky v Olešné).

Usnesení č. 68
Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene, které spočívá v umístění kanalizačního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemcích parc. č. 177/1 ostatní plocha a parc.č. 177/9 ostatní plocha, oba v k. ú. Těchov ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3/5, Brno jako povinného, a to ve prospěch města Blansko, jako oprávněného s tím, že město Blansko uhradí veškeré náklady související se zřízením věcného břemene (silniční pozemek na Těchově).

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s použitím znaku Města Blanska do dlažby ulice Nejsvětější Panny Marie v partnerském městě LEGNICA.

Usnesení č. 70
Rada jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Blansko do funkce vedoucího odboru investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko Ing. Marka Štefana s účinností od 11. 4. 2005.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka