Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 56 ze dne 19.04.2005

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Františka Poly z funkce člena Komise pro zahraniční styky ze zdravotních a rodinných důvodů.

Usnesení č. 2
Rada odvolává Ing. Milana Kiselu z funkce místopředsedy Komise pro investice a územní rozvoj.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje Ing. Marka Štefana do funkce místopředsedy Komise pro investice a územní rozvoj.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č.2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli MATRAS.CZ, s.r.o. na pořádání tří koncertů v prostorách lomu Arnoštov do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Základní školy Blansko, Dvorská 26 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a dle předložených seznamů.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Údolní 8 dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Základní školy T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Školní jídelny Blansko, Rodkovského 2 dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Muzea Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí informaci o výsledku zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2005/06.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů pro rok 2005.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje užívání závěsného odznaku pro tajemníka Městského úřadu Blansko pro přijímání státoobčanského slibu při udělení státního občanství ČR podle § 12 odst. 4 zák. č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s podáním žádostí Nemocnice Blansko o dotace na investiční akce „Osazení termostatických ventilů, úpravy strojoven a doplnění systému měření a regulace v Nemocnici Blansko“, „Obnova dialyzačních monitorů na oddělení hemodialýzy v Nemocnici Blansko“, „Obnova osobních a nákladních výtahů v Nemocnici Blansko“ a „Dokončení výměny oken na objektech v Nemocnici Blansko“ ze státního případně krajského rozpočtu v letech 2005 – 2006.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem zubní laboratoře, č. dv. 19 v Nemocnici Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, paní Daně Mazánkové, Hybešova 516, Jedovnice, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezplatně převést (darovat) pozemky parc. č. 95 o výměře 320 m2, parc. č. 96 o výměře 360 m2, parc. č. 97 o výměře 538 m2 a parc. č. 128/2 o výměře 887 m2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Ráječko za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemky po pravé straně komunikace ze Spešova do Ráječka, za zahradami rodinných domů ve Spešově).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S145/Ne-NS ze dne 18. 11. 2003, uzavřené mezi Městem Blansko a paní Skalickou takto:
předmětem nájmu dle uvedené smlouvy je část pozemku parc. č. 2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 350 m2,
účel nájmu dle této smlouvy je užívání k zahrádkářským účelům, umístění kolny, sečení trávy a úklid a údržba pozemků,
nájemné dle této smlouvy činí 132,-- Kč/rok,
do ostatních ujednání bude doplněno, že nájemce umožní přes předmět nájmu průchod na pozemek parc. č. 6/1 zahrada v k. ú. Klepačov případnému nájemci části tohoto pozemku.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny a platná.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout k zahrádkářským účelům část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 590 m2 v k.ú. Klepačov (za bývalou školou na Klepačově, zaploceno).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zvýšením nájemného za pozemky ve vlastnictví města, zastavěné garážemi, na částku 10,-- Kč/m2/rok s platností od 1. 1. 2006.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s ukončením nájmu obecních pozemků v lokalitě vymezené „Regulačním plánem Blansko-Luhy“ v k. ú. Horní Lhota a k. ú. Blansko, pronajatých dle nájemních smluv číslo INV-NS/34/99/Ko ze dne 31. 5. 1999 ve znění dodatků a číslo INV-NS/18/2000/Ko ze dne 16. 6. 2000 ve znění dodatků Zeře Rájec, a.s., IČO: 25564854 tak, aby nájem potřebných pozemků byl ukončen po oboustranné dohodě ke dni 30. 9. 2006 (způsob ukončení uveden v materiálu k tomuto bodu). V případě, že k takové dohodě nedojde, souhlasí rada s ukončením nájmu obecních pozemků dle nájemních smluv číslo INV-NS/34/99/Ko ze dne 31. 5. 1999 ve znění dodatků a číslo INV-NS/18/2000/Ko ze dne 16. 6. 2000 ve znění dodatků, uzavřených mezi Městem Blansko a Zerou Rájec, a.s., IČO: 25564854, a to výpovědí ze strany pronajímatele s jednoroční výpovědní lhůtou, která začne běžet dnem 1. 10. 2005.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s opravou nájemní smlouvy číslo SMM-NS/94/96/Ne ze dne 1. 12. 1996 tak, že z čl. IV smlouvy bude vypuštěno ujednání o zvyšování nájemného o inflaci (lokalita u řadových garáží při ul. Příkré v Blansku).

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí existenci právního nástupce nájemce a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 6. 1. 1995, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a INFO, s.r.o. Slušovice, kterým bude konstatována změna osoby nájemce na: „outdoor akzent s.r.o., IČO: 00545911, Praha 1, Karlova 27, PSČ: 110 00“, a kterým bude upřesněn předmět nájmu dle této smlouvy na „část pozemku parc.č. 1001/4 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k. ú. Blansko“ (na ulici Pražské, travnatá plocha u bývalé prodejny nábytku).

Usnesení č. 25
Rada schvaluje dodatek č. 2, registrační číslo 3100/025293-01/00/01-002/00/R, ke Smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 23. 8. 2000, kterým se Hypoteční banka, a.s. se sídlem v Praze 4 vzdává zástavního práva a pověřuje starostku podepsáním shora uvedeného dodatku.

Usnesení č. 26
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2005 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 56. schůzi rady města.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje novelizovanou směrnici o „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Dosedlovou, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Danku Mullerovou, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro manžele Vaškovy, Blansko.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Pavelkovou, Blansko dle materiálu odboru.

Usnesení č. 32
Rada nesouhlasí se zpět vzetím žaloby na výpověď z bytu panu Přikrylovi, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Reinovi, Blansko a souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na zbývající část penále s měsíčními splátkami ve výši 200,-- Kč.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Reina, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 1. 4. 2005 do 30. 6. 2005.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře o výměře 10,92 m2 + 3,93 m2 (chodba, WC) ve III. NP v objektu na ul. K.J.Mašky 2, Blansko, panu Musilovi, Blansko na dobu neurčitou za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok za účelem provozování advokátní kanceláře.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře č. 1007 o výměře 16,20 m2 + 11,34 m2 (chodba, WC) v 10. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, společnosti Contactel s.r.o., Vinohradská 174, Praha 3, IČO: 257 33 621 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok za účelem prodeje internetových a hlasových služeb.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bývalé MŠ v Lažánkách č. p. 73 na pozemku parc. č. 23 – zast. plocha o výměře 673 m2 včetně tohoto pozemku za cenu minimálně 1.000.000,- Kč s tím, že na záměru budou zveřejněna věcná břemena uvedená v materiálu.

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu města udělit čestné občanství prezidentovi České republiky Václavu Klausovi u příležitosti oslav 100. výročí povýšení Blanska na město.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje předložený dodatek č. 5 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka