Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 57 ze dne 10.05.2005

Usnesení č. 1

Rada jmenuje p. Karla Ťoupka členem Komise sportovní.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje do funkce předsedy Občanské aktivity Horní Lhota p. Vítězslava Matušku.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí rezignaci doc. Ing. Jaromíra Roučky, Csc., na funkci předsedy Komise pro investiční a územní rozvoj s tím, že zůstává členem této komise.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje do funkce předsedy Komise pro investiční a územní rozvoj Ing. Jindřich Krále.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2005 podle přílohy č. 1 materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Kulturního střediska města Blanska dle předložených seznamů.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli p. Radku Opatřilovi na pořádání koncertu SESSION BKD v Městském klubu Blansko dne 18. 6. 2005 od 18.00 hodin do 4.00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko Občanské aktivitě Horní Lhota na pořádání tanečních zábav s živou hudbou v prostorách TJ Sokol Horní Lhota do 2.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje návrh komise mládeže na rozdělení finančních prostředků na zájmovou činnost v roce 2005 podle přílohy č. 5 materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s odstraněním Památníku povodním inv. č. 433 umístěným na pozemku Města Blansko p. č. 1060/20 v k. ú. Blansko

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinaci praktického lékaře pro dospělé pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 77, o celkové výměře 26,34 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinaci praktického lékaře pro dospělé pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 67 a 68, o celkové výměře 38,77 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – psychiatrickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 128, o celkové výměře 35,85 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinaci praktického lékaře pro dospělé pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 69 a 70, o celkové výměře 39,47 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinaci praktického lékaře pro dospělé pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 46, o celkové výměře 32,81 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinaci praktického lékaře pro dospělé pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 71 a 72, o celkové výměře 39,47 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – urologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 48 a 49, o celkové výměře 42,65 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky – stomatologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 24, o celkové výměře 33,36 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky – stomatologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 14, o celkové výměře 26,88 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky – stomatologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 25, o celkové výměře 35,46 m2 a stomatologický rtg. o celkové výměře 13,78 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – provozování kadeřnictví, č. dv. 159, o celkové výměře 31,36 m2, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku p. č. 796/3 pro užívání zahrady o celkové výměře 240 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú., obec a okres Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se stavebními úpravami pátého podlaží v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí podanou informaci o možnostech získání dotací z různých státních programů pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 25
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, platné od 13. 9. 2004. Rada ukládá kontrolnímu oddělení předložit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí materiál k problematice kravína na ul. Husova a pily na Sportovním ostrově a ukládá starostce zaslat odpověď panu Šrámkovi v intencích stanoviska odboru SÚ a oddělení PRAV dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu ZPR 2005/1.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje rozpočtové opatření RP 2005/3 a ukládá odboru FIN předložit k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko, čl. II., bod 2, písm. c) pro pana Jaroslava Staňka, Blansko z důvodu zdravotního stavu.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 34 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Jaroslavu Staňkovi, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Marii Sýkorové, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Magdaléně Rychnovské, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněných bytů č. 34, 18 a 36 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku pana Josefa Sedláčka, bytem Doubravice nad Svitavou.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Marii Tiché, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Martě Buchálkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se změnou účelu na poskytnutí dotace za rok 2004 pro občanské sdružení Bílý klíč k porozumění dle předložené žádosti a ukládá odboru SOC uzavřít příslušný dodatek smlouvy.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s prominutím nájemného z bytu za měsíce prosinec 2004, leden, únor a březen 2005 pro paní Musilovou, Blansko z důvodu nemožnosti byt užívat.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Svrčkovi, Blansko, po uzavření dohody o uznání závazku na zbývající část penále s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.

Usnesení č. 39
Rada ruší usnesení č. 28 z 6. schůze rady města konané dne 14.3.1995.

Usnesení č. 40
Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 5 z 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 19.6.2001.

Usnesení č. 41
Rada ukládá odboru KOM sepisovat s dlužníky písemné uznání dluhu do 18 splátek.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 13 o výměře 12 m2 ve 2. PP v bytovém domě na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Orálkovi, Blansko, za nájemné ve výši 480,- Kč/m2/rok – smlouva bude uzavřena s platností od 1. 7. 2005.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit jej ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 778/2 ostatní plocha o výměře cca 9 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění části pozemku bezbariérovou přístupovou rampou do lékárny ALBA v budově čp. 1683 v Blansku, Seifertova 6a .

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1017/98 ostatní plocha o výměře 12 m2 a parc. č. 1017/99 ostatní plocha o výměře 351 m2, oba v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů těchto pozemků (pozemky u budovy KHS Jmk na ul. Mlýnská).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky části pozemků parc. č. 269/1 a parc. č. 269/2, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 440 m2 a části pozemku parc. č. 230/1 zahrada o výměře 113 m2, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem využití pozemku pro dětský koutek (přilehlé pozemky u Občerstvení u autobusové zastávky v Horní Lhotě).

Usnesení č. 47
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1350/76 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáže (lokalita u trati ČD, zast. Blansko – město).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 1473 ostatní plocha a parc. č. 1469 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře obou částí celkem cca 120 m2 panu Ing. Chládkovi, bytem Brno, za účelem vybudování a provozování letního posezení – zahrádky u restaurace Bowling v Blansku, na ulici Dvorské v souladu s podmínkami, uvedenými ve vyjádření odboru SÚ a KOM k tomuto záměru, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 12.000,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2006.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s pronájmem nemovitostí – střechy garáží na části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko, tvořící terasu letní restaurace – zahrádky na ulici Žižkova v Blansku Pivovaru Černá Hora, a. s., IČO: 25310887, na dobu neurčitou, s 6ti měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 18.336,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2006, za účelem rekonstrukce a provozování letní restaurace (zahrádky) k restauraci Dělnický dům na ul. Žižkova v Blansku (část restaurace – zahrádky na ul. Žižkova v Blansku).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 432/2 a parc. č. 740, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, které tvoří pozemek parc. č. 468 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota o výměře 100 m2, za účelem zřízení zařízení staveniště, na dobu určitou do 30. 4. 2007, firmě D.I.S. Brno, Křižíkova 72, Brno (pozemky v Dolní Lhotě u řadových garáží).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu po části obecních pozemků parc. č. 1362/16 ostatní plocha a 1362/17 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko v rozsahu, který bude specifikován geometrickým plánem (v rozsahu stávajícího vjezdu), na pozemek parc. č. 90/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko ve prospěch vlastníka nemovitostí – pozemku parc. č. 90/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko a budovy čp. 44 v Blansku, Vodní 1, tj. nyní ve prospěch Marcely Klevetové, bytem Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně s tím, že náklady se zřízením břemene nese oprávněný (lokalita ulice Poříčí, Blansko).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s úhradou, vyvolanou stavbou rekonstrukce ulice Rožmitálova, za odstranění stánků – trvalých staveb – a ušlý zisk majitelům těchto stánků, panu Janu Rolníkovi a panu Pham Thach Anh, každému ve výši 100.000,- Kč, a s likvidací těchto stánků na náklady Města Blanska.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje znění „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizaci projektu“ a doporučuje k projednání Zastupitelstvu města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.