Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 58 ze dne 31.05.2005

Usnesení č. 1

Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2004 a schvaluje použití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2004 ve výši 10 400 954,42 Kč k úhradě ztrát z výsledků hospodaření předchozích období.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí 2005.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely stomatologické ambulance, č. dv. 26 v Nemocnici Blansko, Sadová čp.1596, Blansko, MUDr. Ireně Vrtělové, Antonína Dvořáka 1, Blansko, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro úklidové účely, místnost č. 15, 24, 68 a 69 v Nemocnici Blansko, Sadová čp.1596, Blansko, firmě SIMACEK SERVICE INTERNATIONAL, spol. s.r.o., Dřevařská 12, Brno, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s použitím částky 350 tis. Kč z investičního a rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko na pořízení nového knihovnického informačního systému.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uzavřením Městské knihovny Blansko v termínu od 25. července do 19. srpna 2005 z důvodu čerpání celozávodní dovolené zaměstnanců a instalace nového knihovnického informačního systému.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje prodej 2 ks nepotřebných knižních regálů z majetku Městské knihovny Blansko pro Obecní knihovnu Krhov za cenu 420,- Kč.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem kotelen v mateřských a základních školách za účelem jejich provozování od 1. 9. 2005 a s podmínkami dle materiálu odboru ŠKOL.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje návrh odboru ŠKOL na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadatelce paní Evě Rulíškové na pořádání hudební produkce s živou hudbou v prostorách před restaurací Zátiší dne 3. 6. 2005 od 18.00 hodin do 24.00 hodin.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2005 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 12
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh sportovní komise na poskytnutí finančních příspěvků na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení TJ Olympia Blansko, OREL Jednota Blansko, TJ ČKD Blansko, FK Blansko a ASK Blansko na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 13
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací podle předloženého materiálu. Rada ukládá odboru ŠKOL předložit dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a po kolaudaci a geometrickém zaměření odprodat část pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko, a to dvou částí o výměře každé z nich cca 3 × 6 m, za účelem výstavby dvou prodejních stánků v souladu s projektem Rekonstrukce ulice Rožmitálova v Blansku.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1022 (dle PK) o výměře cca 30 m2 v k.ú. Blansko z důvodu jeho zastřešení střechou garáže ve vlastnictví fyzických osob (u bývalého motorestu na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2003-ŠKOL-S052/Ja ze dne 19. 12. 2003 ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi Městem Blansko a KSMB Blansko, a to tak, že výměra předmětu nájmu – pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko bude snížena o 85 m2.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 85 m2 a pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko za účelem zřízení venkovní galerie, zahradní architektury a provozování malého letního občerstvení na boku budovy "Galerie", za účelem zřízení vstupu do kuchyně a soc. zařízení v budově "Galerie" na pozemku parc. č. 571 zast. pl. v k. ú. Blansko, ve vlastnictví fyzické osoby (vedle Městského klubu Blansko, ulice Hybešova).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/89 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko za účelem zpevnění plochy, úpravy plochy, její údržby a za účelem vytvoření části odstavné plochy pro osobní automobily, to vše vlastním nákladem nájemce a za podmínky respektování stanovisek SÚ a KOM k této záležitosti (ul. Příkrá č. 3, Blansko, podél plotu zahrady).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 186/1 trvalý travní porost o výměře cca 220 m2 v k. ú. Blansko, za účelem údržby a úklidu pozemku a za účelem vybudování příjezdu ke stolařské dílně na pozemku parc. č. 4706 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko (lokalita ul. Jungmannova, Blansko).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2000-INV-NS019/Ko-Poz. ze dne 28. 6. 2000 na nájem pozemku parc. č. 2575 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 53 m2 s Pionýrskou skupinou Boskovice, zastoupenou vedoucím p. Vladimírem Farským, se sídlem v Boskovicích, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nové nájemní smlouvy (pozemek pod rekreační chatou ve vlastnictví fyzických osob v rekreační oblasti Palava Blansko, nad retenční nádrží).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2575 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 53 m2 z důvodu zastavění pozemku rekreační chatou ve vlastnictví fyzických osob a jejího užívání k rekreaci (pozemek pod rekreační chatou v rekreační oblasti Palava Blansko, nad retenční nádrží).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 58 z 55. RM dne 5. 4. 2005, a to tak, že nájemné se mění na částku 20,- Kč/m2/rok (pronájem části pozemku p. č. 229/1 zast. pl. o výměře 740 m2 v k. ú. Blansko, na dobu 1 roku Pivovaru Černá Hora).

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí se změnou způsobu hrazení nájemného dle nájemní smlouvy z 24. 1. 2001 na pronájem pozemku parc. č. 225 trvalý travní porost v k. ú. Hořice (pozemek u lyžař. vleků v Hořicích).

Usnesení č. 24
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S016/OD (resp. 2227/2002), který bude obsahovat ustanovení týkající se změny předmětu a ceny díla dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 25
Rada vydává Nařízení, kterým se ruší Nařízení č. 1/2003 o závazných podmínkách schválené energetické koncepce města Blanska s účinností od 1. 6. 2005.

Usnesení č. 26
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko pojmenování nově vzniklé ulice obsluhující čtyři bytové domy na sídlišti Písečná názvem „Na Pískách“.

Usnesení č. 27
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označených jako B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32.

Usnesení č. 28
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Těchov, Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska, označených jako T11, T12, T13, D6, D7, H3.

Usnesení č. 29
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zpráv o projednání návrhů změn a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko a Klepačov, označených jako B21, B22, B23, K7.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Kolmačkovou, Blansko.

Usnesení č. 31
Rada revokuje usnesení č. 12 z 37. schůze rady města konané dne 1. 6. 2004.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Sylvě Harestové, Blansko, a to do 30. 9. 2005.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Magdaléně Kočkové, Blansko, a to do 30. 9. 2005.

Usnesení č. 34
Rada nadále trvá na svém usnesení č. 37 z 55. schůze Rady města Blansko, neboť odvolání slečny Vyskočilové považuje za neopodstatněné.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou stávajícího bytu za první uvolněný městský byt, který nebude štítový, pro manžele Aleše a Olgu Havelkovy, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v přízemí Městského penzionu o výměře 55 m2 na dobu neurčitou Okresní pobočce SOP v Blansku, zast. JUDr. Krejčím, IČO: 70888418 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok za účelem poradenské činnosti (související s poskytováním zdravotní, léčebné a lázeňské péče).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v přízemí Městského penzionu – nájemce Okresní pobočka SOP v Blansku – panu Motyčkovi, Blansko, za účelem provozování občerstvení cukrárenského charakteru na dobu určitou 2 roky.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 5 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Petrželovi, Blansko, za nájemné ve výši 441,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s odprodejem bývalé MŠ v Lažánkách č. p. 73 na pozemku parc. č. 23 – zast. plocha o výměře 673 m2 včetně tohoto pozemku za cenu 1.000.000,- Kč firmě Milenium CZ, s.r.o., zast. P. Ježkem, Lažánky 207, IČO: 255 65 664 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Součástí kupní smlouvy budou věcná břemena:
– strpění užívání místnosti pro potřeby OA Lažánky
– strpění umístění zařízení kabelové televize
– strpění umístění zařízení pro vysílání obecního rozhlasu
– strpění umístění pobočky Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro kupující (budoucího vlastníka budovy č. p. 73), a to průchodu přes pozemek parc. č. 25 – ostatní plocha a průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 38 – ostatní plocha (rozsah věcných břemen bude specifikován geometrickým plánem) a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se změnou výpovědní lhůty ve smlouvě č. 2005-KOM-S002/Pe s Triangle Sport Klubem z tříměsíční na šestiměsíční.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s podnájmem objektu bývalé kotelny K 23 – nájemce Triangle Sport Klub, zast. I. Grimem, Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí – pro F. Grima, Černá Hora, IČO: 757 73 228 na dobu 2 roky.

Usnesení č. 43
Rada nesouhlasí s dalším prodloužením podnájmu stávajících prostor překladiště nevyužívaných Technickými službami Blansko, s.r.o. pro společnost SITA Moravia, a.s.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy ze dne 7. 4. 2000 o provozování veřejného osvětlení v Blansku se Službami Blansko, s.r.o..

Usnesení č. 45
Rada schvaluje uzavření nové smlouvy o provozování veřejného osvětlení v Blansku se Službami Blansko, s.r.o..

Usnesení č. 46
Rada souhlasí, aby KSMB Blansko použilo svůj rezervní fond k úhradě ztráty vzniklé z hospodaření roku 2004 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí, aby ŠJ TGM Blansko, ul. Rodkovského použila svůj rezervní fond k úhradě ztráty vzniklé z hospodaření roku 2004 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 48
Rada dodatečně schvaluje Školní jídelně TGM Blansko, ul. Rodkovského příspěvek na provoz ve výši 40 644,- Kč, který bude plně krytý odvodem odpisů z majetku předaného do správy školní jídelně zřizovací listinou a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 u příspěvkových organizací a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 u organizací Služby Blansko, s.r.o. a Technické služby Blansko, s.r.o. a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje bez výhrad hospodaření Města Blansko, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2004, včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2004 vyhotovené společností AUDIT KORREKT, s.r.o., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2004.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu ZPR 2005/2.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jarmile Coufalové, bytem Blansko.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Augustinu Horáčkovi, bytem Blansko.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm a rekondiční pobyt v Jánských Lázních pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka Blansko.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na výstavu kompenzačních pomůcek v Olomouci pro Bílý klíč porozumění, Blansko.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravné pobyty do Jánských Lázní a Rapotína pro Svaz tělesně postižených, Místní organizace STP Blansko 1.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravný pobyt do Tří Studní pro Svaz tělesně postižených, Místní organizace č. 2, Blansko.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rekondiční pobyt do lázní Poděbrady pro Svaz postižených civilizačními chorobami, Základní organizace č. 3, Blansko.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu energií pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, středisko “Pěkná modrá.“

PhDr. Jaroslava Králová
starostka