Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 59 ze dne 07.06.2005

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pí Anežky Klimešové na členství v Komisi Rada zdravého města.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje sl. Pavlu Podsedníkovou za členku Komise Rada zdravého města.

Usnesení č. 3
Rada revokuje usnesení č. 36 z 57. schůze rady města konané dne 10. 5. 2005, kterým souhlasila se změnou účelu poskytnutí dotace pro občanské sdružení Bílý klíč porozumění, Blansko.

Usnesení č. 4
Rada trvá na vrácení části dotace ve výši 2 tis. Kč, která byla poskytnuta občanskému sdružení Bílý klíč porozumění, Blansko na základě smlouvy č. 2004-SOC-S012/Löff, a to z důvodu nepoužití této části dotace k účelu vymezenému výše citovanou smlouvou.

Usnesení č. 5
Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Evu Kadrmasovou do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 s účinností od 1. července 2005.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ Salmova v Dolní Lhotě ve školním roce 2005/06 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 7
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zrušení odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace, na adrese Blansko, Údolní 2 ke dni 31. 8. 2005.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Pavlem Grundzou, Blansko, s výší splátky 1.000,- Kč/měsíc a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce č. SMM-V/109/96/Ne ze dne 15. 12. 1996 (ve znění dodatků) dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí s žádostmi paní Moravcové o rozšíření a následné zúžení smluvní strany ve smlouvách č. 24/99/NP/Ku a 25/99/NP/Ku.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 10/2001/Te se Službou škole Blansko dohodou k 30. 6. 2005.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře cca 155 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů (lokalita při ul. Nad Žlíbkem v Blansku).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 690/20 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k. ú. Blansko za účelem zastavění částmi garáží (lokalita garáží při ul. 9. května).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 230/1 zahrada o výměře 113 m2 a částí pozemků parc. č. 269/1 a parc. č. 269/2, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 440 m2, vše v k. ú. Horní Lhota, paní Evě Nečasové, bytem Horní Lhota, za účelem využití pozemku pro dětský koutek, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (přilehlé pozemky u „Občerstvení u autobusové zastávky“ v Horní Lhotě).

Usnesení č. 15
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 8 ze 13. ZM dne 13. 12. 2004 tak, že bude nově znít: Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 117 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Hořice u Blanska o výměře 878 m2 za dohodnutou kupní cenu 31.335,- Kč od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko (pozemek, na kterém se nachází stavba lyžařského vleku v Hořicích u Blanska).

Usnesení č. 16
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků, resp. částí parc. č. 247/7 ostatní plocha a parc. č.247/9 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,- Kč/m2 (pozemky v blízkosti firmy Moravostav na Starém Blansku).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako vlastníka pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko a vlastníka garáží na tomto pozemku, které spočívá v oprávnění průchodu a průjezdu na střechu garáží na pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko přes část pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 740 m2 v k. ú. Blansko, označenou v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 2812 -10071/2005 jako pozemek parc. č. 1759 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako vlastníka budovy čp. 240 v Blansku, Hybešova 1, které spočívá v umístění, vedení, opravách a údržbě vodovodní přípojky po části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 740 m2 (část zveřejněná k odprodeji, v dosud nezapsaném geometrickém plánu číslo 2812-10071/2005 označena jako pozemek parc. č. 1759 ostatní plocha v k. ú. Blansko), na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako vlastníka budovy čp. 240 v Blansku, Hybešova 1, které spočívá v umístění, vedení, opravách a údržbě kanalizační přípojky po části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 740 m2 (část zveřejněná k odprodeji, v dosud nezapsaném geometrickém plánu číslo 2812-10071/2005 označena jako pozemek parc. č. 1759 ostatní plocha v k.ú. Blansko), na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako vlastníka budovy čp. 240 v Blansku, Hybešova 1, které spočívá v umístění, vedení, opravách a údržbě vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 229/2 zastavěná plocha, nádvoří a v budově č. p. 2362 v Blansku (obojí ve vlastnictví Pivovaru Černá Hora, a.s.)., na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 1395/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, které spočívá v povinnosti vlastníka tohoto pozemku strpět vybudování, existenci, opravy a údržbu dešťové kanalizace včetně výustního objektu v rámci stavby "Rekonstrukce areálu letního koupaliště v Blansku, SO 07 Přípojky energií" na části uvedeného pozemku, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, na dobu neurčitou (pozemek v blízkosti koupaliště v Blansku).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 51 z 57. schůze rady dne 10. 5. 2005, a to tak, že do usnesení se za "parc. č. 1362/17 ostatní plocha", doplňuje: "a parc. č. 1362/18 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko".... Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný (lokalita ulice Poříčí, Blansko).

Usnesení č. 23
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 1 o výměře 4000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 197/3 a 262/4, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska a odprodej plochy č. 3 o výměře 2000 m2, sestávající z částí ploch pozemků parc. č. 187/1, 197/3, 197/4, 262/13, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti ATONA s. r. o. Svitavská 37, Blansko, IČO 26226413 za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zpracováním projektu Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu „Sportovní ostrov Ludvíka Daňka“ v Blansku, bráně Moravského krasu a souhlasí s předložením projektu na MMR a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje financování akce „Rekonstrukce koupaliště Blansko“ do výše 90 mil. Kč, formou úvěru s dobou splatnosti 12 let u bankovního domu vybraného na základě obchodní veřejné soutěže dle zákona 40/2004 Sb. a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší jednání ZM.

Usnesení č. 26
Rada doporučuje zastupitelstvu zplnomocnit starostu města k podpisu úvěrové smlouvy s bankou, která bude vyhlášena jako vítěz obchodní veřejné soutěže a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje rozpočtová opatření RO 2005/4 – RO2005/6 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28
Rada ukládá odboru finančnímu předložit na prosincové zasedání zastupitelstva města ke schválení rozpočtové opatření, týkající se poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci ve výši 4.504. 600,- Kč Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Blansko za účelem ručení bezúročného úvěru čerpaného u ČMZRB, a.s.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu ZPR 2005/3.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí materiál a informace o situaci v Svazku vodovodů a kanalizací.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje ručení města za bezúročný úvěr Svazku Blansko až do výše 58.392.101,- Kč odpovídající podílu nákladů města a pověřuje starostku podpisem ručitelského prohlášení. Úvěr bude čerpán u ČMZRB a. s. výhradně na realizaci projektu Dyje – dílčí projekt B – region Blanensko v celkovém objemu až 105.000.000,- Kč a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blanska.

Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 33
Rada bere na vědomí dopis prezidenta Václava Klause o nepřijetí čestného občanství města Blanska a doporučuje zastupitelstvu seznámení se s obsahem dopisu a přijetí usnesení o tom, že prezident Václav Klaus nepřijal čestné občanství a nestal se čestným občanem města Blanska.

Usnesení č. 34
Rada doporučuje zastupitelstvu přijmout deklaratorní usnesení o tom, že prezident Edvard Beneš je čestným občanem města Blanska od r. 1937.

Usnesení č. 35
Rada bere na vědomí, že Město Blansko je ze zákona vlastníkem nemovitostí – zámku Blansko a zámeckého parku.

Usnesení č. 36
Rada bere na vědomí, že Město Blansko je na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastníkem nemovitostí na nám. Republiky v Blansku, budova bývalého Okresního úřadu Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.