Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 60 ze dne 28.06.2005

Usnesení č. 1

Rada jmenuje Mgr. Ivanu Kučerovou za členku Komise pro zahraniční styky.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky č. p. 1596, č. dv. 142, o celkové výměře 9,45 m2, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33) pro skladové a archivační účely.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s tím, že nebude podán návrh na vyklizení nebytových prostor a s ohledem na ust. § 676 OZ bere na vědomí, že nájemní smlouva na lékárnu v Nemocnici Blansko se obnovuje na rok za stejných podmínek, jako byla sjednána původně.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje realizaci investiční akce – klimatizace pro laboratoř OKB, a to přijetí daru klimatizační jednotky od firmy DPC CZECH s.r.o., Brno, Palackého třída 2850/56, která bude umístěna na objektu Nemocnice Blansko, Sadová 33, na parc. č. 3281 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje plán investic Nemocnice Blansko na rok 2005.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely ordinace praktického lékaře, č. dv. 77 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Jiřímu Dandovi, bytem Havlíčkova 7, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely ordinace praktického lékaře pro dospělé, č. dv. 67 a 68 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Ivo Neradovi, bytem Křížkovského 55, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely psychiatrické ambulance, č. dv. 128 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Pavlu Martincovi, bytem Osvobození 6, 679 04 Adamov.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely ordinace praktického lékaře pro dospělé, č. dv. 69 a 70 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Antonínu Weinhöferovi, bytem Dvorská 86, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely ordinace praktického lékaře pro dospělé, č. dv. 46 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Marii Nechutové, bytem Čelakovského 20, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely ordinace praktického lékaře pro dospělé, č. dv. 71 a 72 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Věře Jíňové, Žižkova 9, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely urologické ambulance, č. dv. 48 a 49 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Aloisi Hrozovi, bytem Sladkovského 1341/7, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely stomatologické ambulance, č. dv. 24 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Marii Klapušové, bytem Sloupečník 59, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely stomatologické ambulance, č. dv. 14 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Jarmile Kupkové, bytem Lažánky 192, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely stomatologické ambulance, č. dv. 25 a nebytových prostor stomatologického RTG v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, MUDr. Radomíře Ševčíkové, bytem Dvorská 90, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely kadeřnictví, č. dv. 159 v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko, paní Janě Svobodové, bytem 9. května 45, 678 01 Blansko a paní Erice Špičákové, bytem Absolonova 13, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 796/3 o výměře 240 m2, Zahradní č. 6, který je ve správě zdravotnického zařízení Nemocnice Blansko, paní Jarmile Svobodové, bytem 9. května č. 29, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro uskladnění materiálu pro mimořádné události (CO) o celkové výměře 61,99 m2 v budově polikliniky Nemocnice Blansko se Zdravotnickou záchrannou službou Blansko, p. o., K. H. Máchy 17, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 98,04 m2 pro úklidové místnosti v budovách Nemocnice Blansko firmě OLMAN spol. s.r.o., Jakuba Obrovského 228/1a, 635 00 Brno.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Bergla, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Vykydalové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Lipky, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Vrtěny, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s prominutím nájemného z bytu za 20 dní měsíce prosince 2004 pro paní Přikrylovou, Blansko z důvodu nemožnosti byt užívat.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Písaříkovou, Blansko s výší splátky 500,- Kč/měsíc a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí žádost pana Horáka a souhlasí s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě k bytu na ul. 9. května 26, Blansko, dle skutečností uvedených v předloženém materiálu.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 7. 2005 do 30. 9. 2005.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře o výměře 20,77 m2 + ostatní 2,70 m2 (WC, chodba) ve II. nadzemním podlaží budovy K. J. Mašky 2 Městské knihovně Blansko, IČO: 47885670, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem vybudování a provozování oddělení cizojazyčné literatury.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor kadeřnictví v OS Písečná – nájemce M. Hejčová, Blansko – pro sl. Uhlířovou, Adamov za účelem provozování kadeřnictví na dobu 2 let od 1. 8. 2005. V případě nedoložení živnostenského oprávnění do 1. 8. 2005 pozbývá toto usnesení platnosti.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s ukončením smlouvy č. 59/99/Pe se ZPMV, Praha, dohodou k 31. 7. 2005, pokud nedojde k uzavření nové nájemní smlouvy s novým nájemcem.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s podáním výpovědi firmě FALKO-N, s.r.o., Blansko, s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu nehrazení nájemného a cen služeb s nájmem spojených.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se změnou v organizaci provozu Základní školy T. G. M. Blansko, Rodkovského 2, která spočívá v ukončení výkonu činnosti školy v budově na pozemku parc. č. 1468 (budova na ul. B. Němcové) k 31. 8. 2005.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s použitím částky 150 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Salmova 17 k posílení jejího investičního fondu s tím, že uvedená částka bude použita v souladu s ustanovením § 31 odst.2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na provedení opravy – výměny podlahové krytiny ve školní jídelně.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s použitím částky 250 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Blansko, Dvorská 96 k posílení jejího investičního fondu s tím, že uvedená částka bude použita v souladu s ustanovením § 31 odst.2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na provedení rekonstrukce sociálního zařízení pro děti na odloučeném pracovišti Blansko, Dvorská 30.

Usnesení č. 35
Rada ukládá příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Dvorská 26 odvod z investičního fondu ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele na úhradu závazku za sportovní areál.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č.2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Miroslavu Kopřivovi na pořádání tanečních večerů s reprodukovanou hudbou při občerstvení Gizela v rekreační oblasti Palava do 01.00 hodin v termínech dle písemné žádosti. Rada zplnomocňuje místostarostu Mgr. Poláka v případě problémů zrušit souhlas s udělením výjimky.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č.2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Tomáši Šenkovi na pořádání tanečních zábav s živou hudbou na hřišti v Blansku – Dolní Lhotě do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 38
Rada zřizuje podle § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Školskou radu při Základní škole Blansko, Dvorská 26;
Školskou radu při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17;
Školskou radu při Základní škole Blansko, Erbenova 13;
Školskou radu při Základní škole Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 39
Rada stanovuje podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. počet členů školských rad při základních školách na šest.

Usnesení č. 40
Rada jmenuje podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. členy školské rady:
Školská rada při ZŠ Blansko, Dvorská 26: Ing. Pavel Čípek, Jitka Dvořáková
Školská rada při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17: Olga Urbanová, Mgr. Miroslav Starý
Školská rada při ZŠ Blansko, Erbenova 13: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová
Školská rada při ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2: Ing. Svatava Dvořáková, Mgr. František Alexa

Usnesení č. 41
Rada vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných Městem Blansko, který je přílohou č. 6 materiálu odboru ŠKOL.

Usnesení č. 42
Rada ukládá ředitelům základních škol zřizovaných Městem Blansko podle § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. zajistit v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školských rad a v souladu s § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. svolat první zasedání školské rady v termínu do 15. 10. 2005.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s pronájmem kotelen v mateřských a základních školách za účelem jejich provozování firmě Zásobování teplem, s.r.o., Sukova 6, 678 01 Blansko, IČO 60731800, a to od 1. 9. 2005 za nájemné ve výši 234.500,- Kč, a pověřuje odbor ŠKOL k uzavření Smlouvy o nájmu a provozování zdroje tepla a smluv s tím souvisejících.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli BRAVIN GROUP s.r.o. na pořádání hudebních večerů s živou hudbou v prostorách letní zahrádky „Zámeček“ v Blansku do 01.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č.2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko na hudební večery s živou hudbou v prostorách letní zahrady Hotel Langr, s.r.o., Svitavská 35, Blansko do 24.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje, v souladu se směrnicí č. 3/2005, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání 7. ročníku festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík v Blansku.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování lékařské služby první pomoci ze dne 1. 1. 2004, č. 2004-OK-S001/Ok, v platném znění, s příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Blansko zastoupenou pověřeným MUDr. Petrem Hlavinkou.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí se zastavením soudní exekuce na dlužnou pokutu ve výši 8000,- Kč dle rozhodnutí živnostenského úřadu č. j. MŽÚ 835-127-99-BA.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. B 111 v bloku 01 na ulici Na Pískách v Blansku panu Tomáši Hovadíkovi, Blansko.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. B 121 v bloku 01 na ulici Na Pískách v Blansku paní Editě Puklové, Blansko.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. B 211 v bloku 02 na ulici Na Pískách v Blansku paní Anně Trojtlerové, Blansko.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. B 221 v bloku 02 na ulici Na Pískách v Blansku paní Ivance Babákové, Blansko.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje náhradníka na pronájem bytů zvláštního určení – bezbariérových jednopokojových bytů v bytové výstavbě Písečná I. etapa na ulici Na Pískách v Blansku pana Miroslava Kroupu, Blansko.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku manželům Emilu a Libuši Skulovým, Blansko.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jarmile Rychnovské, Blansko.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Olze Rekové, Blansko.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 43 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Emerencii Kučerové, Doubravice nad Svitavou.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Ludmile Skotákové, Blansko.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Dáše Švancarové, Blansko.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Jaroslavu Peterkovi, Blansko.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Martě Vykydalové, Blansko.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 49 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Rosalii Vildové, Blansko.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 50 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Milanu Dočkalovi, Blansko.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jaroslavě Žáčkové, Blansko.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jarmile Králíkové, Blansko.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jiřině Procházkové, Blansko.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Olze Kalové, Blansko.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Olze Maňouškové, Blansko.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 57 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Ludmile Štelmákové, Ostrov u Macochy.

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 58 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jarmile Ryšánkové, Doubravice nad Svitavou.

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Anně Sehnalové, Olomučany.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 60 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Kateřině Babolkové, Blansko.

Usnesení č. 73
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 37 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Julii Vymazalové, Blansko

Usnesení č. 74
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 38 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Zdence Musilové, Blansko

Usnesení č. 75
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 47 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Boženě Stejskalové, Blansko.

Usnesení č. 76
Rada schvaluje přijetí manželů Aloise a Danielu Kalovi, bytem Sloup do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 77
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace pro Svaz tělesně postižených, Místní organizace STP Blansko 1 z důvodu, že dotace na ozdravné pobyty již byla v letošním roce poskytnuta.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rehabilitačně výchovný pobyt v Luhačovicích pro Svaz tělesně postižených, okresní výbor Blansko.

Usnesení č. 79
Rada schvaluje odpis pohledávek místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2002 – 2004 u 212 poplatníků v celkové výši 21 921,23 Kč z důvodu úmrtí a změny bydliště mimo město Blansko.

Usnesení č. 80
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 670,- Kč vůči zemřelé Olze Páskové, naposledy bytem Blansko.

Usnesení č. 81
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/9 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 82
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/10 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 83
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu ZPR 2005/4.

Usnesení č. 84
Rada schvaluje prominutí úroku z prodlení vůči S.M.K., a.s., Blansko ve výši 20 000,- Kč.

Usnesení č. 85
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo INV-NS/117/99/Ko ze dne 28. 4. 2000, uzavřené mezi Městem Blansko a manžely Annou Unčovskou a Tuliem Saviolou, bytem Blansko, a to tak, že předmětem nájmu je část pozemku parc. č. 757/2 ovocné sady o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko. S ohledem na změnu předmětu nájmu bude upraveno nájemné (pozemky před BD Sadová 90-94 v Blansku).

Usnesení č. 86
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocné sady o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (záhon, označený č. 12 před byt. domy Sadová 90-94 v Blansku).

Usnesení č. 87
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 381/6 orná půda o výměře 1569 m2 a části parc. č. 363/8 trvalý travní porost o výměře cca 800 m2, oba v k. ú. Klepačov za účelem pasení ovcí (za zahradami RD na ul. Dlouhé v Klepačově).

Usnesení č. 88
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo INV-Výp/57/2000/Ko ze dne 20. 10. 2000 dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku (okolí domu čp. 20 v Olešné).

Usnesení č. 89
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky, ev. pronajmout část pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře cca 290 m2 v k. ú. Olešná za účelem úklidu, údržby a užívání jako předzahrádka a dvorek k domu čp. 20 v Olešné.

Usnesení č. 90
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 734/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní Lhota (pozemek v blízkosti RD Dolní Lhota 89 a vedle „parkových“ ploch v k. ú. Dolní Lhota).

Usnesení č. 91
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout případně dát do výpůjčky pozemky parc. č. st. 3796/1 zastavěná plocha o výměře 684 m2 a parc. č. 786/17 ostatní plocha o výměře 304 m2, oba v k. ú. Blansko, z důvodu zastavěnosti budovou a zpevněnou plochou jiného vlastníka (pozemky v areálu KSZ v Blansku, ul. Seifertova).

Usnesení č. 92
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 200 m2 za účelem zřízení zařízení staveniště a jeho užívání (vedle Penzionu v Blansku, na Písečné).

Usnesení č. 93
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 85 m2 a pozemku parc. č. 1444 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko panu Pavlu Svobodovi, bytem Blansko, za účelem zřízení venkovní galerie, zahradní architektury a provozování malého letního občerstvení na boku budovy „Galerie“, za účelem zřízení vstupu do kuchyně a soc. zařízení v budově „Galerie“ na pozemku parc. č. 571 zast. pl. v k. ú. Blansko, na dobu určitou jeden rok s tím, že před uplynutím doby výpůjčky je vypůjčitel oprávněn požádat o její prodloužení (vedle Městského klubu Blansko, ulice Hybešova).

Usnesení č. 94
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2575 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 53 m2 panu Josefu Padělkovi, bytem Doubravice n. Svitavou a paní Boženě Padělkové, bytem Blansko z důvodu zastavění pozemku rekreační chatou v jejich vlastnictví a jejího užívání k rekreaci, za nájemné 8,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek pod chatou v rekreační oblasti Palava, nad retenční nádrží v Blansku).

Usnesení č. 95
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko (dvě části o výměře každé z nich cca 3x6 m) společnosti Centrum KAB, a.s., Horňátecká 9/786, 182 00 Praha 8, IČO: 607 34 469, na dobu určitou do doby odprodeje předmětné části pozemku nejdéle však do 30. 11. 2005, za účelem vybudování dvou prodejních stánků, za dohodnuté nájemné ve výši 3.500,- Kč/rok (ulice Rožmitálova, Blansko).

Usnesení č. 96
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/83/94/Ko ze dne 23. 6. 1994, uzavřené mezi Městem Blansko a Akzent Media, spol. s r.o., Praha na nájem části pozemku a části oplocení, a to výpovědí ze strany pronajímatele v takové lhůtě, aby nájem dle této smlouvy skončil dnem 31. 12. 2005 a souhlasí s odstraněním části oplocení před pozemkem parc. č. 84/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko, podél komunikace ul. Poříčí v Blansku v termínu do 31. 3. 2006.

Usnesení č. 97
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/3/96/Ka ze dne 3. 1. 1996 na nájem části pozemku parc. č. 1392/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 100 m2 uzavřené mezi Městem Blansko a Ludmilou Jaroňovou, bytem Blansko, a to dohodou obou smluvních stran k 31. 12. 2005 (pozemek se nachází v lokalitě Staré Blansko-zahrádkářská oblast „Obtížky“, za bývalou cihelnou – směr ul. Brněnská, odbočka před hořickým lesem).

Usnesení č. 98
Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce číslo SM-V/64/96/Ko ze dne 23. 7. 1996 ve znění dodatků a to tak, že smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021 za účelem provozování sportovních činností a údržby celého areálu (areál ASK Blansko, Mlýnská).

Usnesení č. 99
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v umístění kanalizačního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemcích parc. č. 420/1, 420/2, 420/4, 420/5, 421, 422/1, 425/4 a 858/21 v k. ú.Těchov ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové jako povinného, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH (lesní pozemky v k. ú.Těchov).

Usnesení č. 100
Rada projednala předložený návrh a souhlasí, aby pro zimní období 2005/2006 nebyla v celém předloženém rozsahu, tj. na vymezených úsecích silnic II. a III. tříd na území obce s rozšířenou působností Blansko, zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Usnesení č. 101
Rada vydává Nařízení města Blansko o vymezení úseků silnic II. a III. tříd ve správním obvodu Blansko, na kterých se v zimním období 2005/2006 nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Usnesení č. 102
Rada schvaluje na návrh tajemníka MěÚ Blansko s účinností od 1. 10. 2006 změnu ve jmenování paní Hany Nedomové, vedoucí odboru hospodářských věcí, z doby určité na dobu neurčitou.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka