Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 61 ze dne 06.09.2005

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci MUDr. Dušana Kráčmara na členství v Komisi „Rada Zdravého města“.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rezignaci p. Michala Šalplachty, DiS. na členství v Komisi Rada Zdravého města z důvodu časového vytížení.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje p. Marka Langra za člena Komise dětí a mládeže.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na částečnou úhradu služeb osobní asistence pro těžce zrakově postižené blanenské občany pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Angele Novákové, Blansko.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I. pololetí 2005.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zařazením Rekonstrukce sprchových boxů na oddělení rehabilitace v Nemocnici Blansko do plánu investic na rok 2005.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zařazením akce „Změna oplocení areálu Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2005.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor dveře č. 142, pomocné prostory místnost č. 17, v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Radomíře Ševčíkové, Dvorská 90, 678 01 Blansko, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje rozbor hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2005.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 18 963,- Kč po zemřelém Josefu Srnském, naposledy bytem Blansko, z důvodu nezanechání žádného majetku.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace na provoz majitelce Studia Ina.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje po úpravách rozpočtová opatření č. RO 2005/11 – RO 2005/13 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje po úpravách změny položkového rozpočtu ZPR 2005/5 a ZPR 2005/6.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 3 492 000,- Kč na opravy bytového fondu, vlastníkům obytných budov na území Města Blansko, následujícím žadatelům:
Bytové družstvo nájemníků Absolonova 1606/21-24, Blansko na kompletní rekonstrukce rozvodů vody a odpadů ve výši 700 000,- Kč,
Ing. Dušan Martoch, Pražská 509/24, Blansko na rekonstrukci střechy ve výši 115 000,- Kč,
Společenství vlastníků domu Erbenova 1487, 2250/19,21 na výměnu oken ve výši 400 000,- Kč,
Markéta Drahovzalová, Horní Palava 385/28 na výměnu oken, střešní krytiny, ústřední topení, tepelné izolace a hydroizolace ve výši 300 000,- Kč,
Mgr. Zdenka Hlaváčková, Hořice čp. 12 na plynofikaci, výměnu oken, rozvod vody ve výši 100 000,- Kč,
Ilona Keprtová, Klepačov čp. 114 na kompletaci koupelny, zateplení, fasádu ve výši 120 000,- Kč,
Společenství vlastníků jednotek Dvorská 1823/36 na opravu lodžií, zateplení severní stěny ve výši 750 000,- Kč,
Ing. Aleš Petříček, Žižkova 201/32 na výměnu oken, dveří, garážová vrata ve výši 87 000,- Kč,
Petr Skoupý, Dobrovského 1044/9 na rekonstrukci střechy ve výši 230 000,- Kč,
Petr Alexa, Jasanová 2084/10 na výměnu závěsného balkónu, zateplení, fasádu, výměnu oken ve výši 60 000,- Kč,
Společenství vlastníků domu Wanklovo nám. 1391/2 na rekonstrukci výtahu, výměnu bojleru, opravy balkónů ve výši 530 000,- Kč,
Bc. Pavla Ševčíková, Těchovská 333/10 na přístavbu a stavební úpravy rodinného domu ve výši 100 000,- Kč.
Ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků Města Blansko a ukládá finančnímu odboru předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s použitím částky 138 452,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 na nákup výškově stavitelného školního nábytku na vybavení učebny školy.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s úhradou opravy poškození objektu herny stolního tenisu TJ ČKD Blansko v částce maximálně 8 tis. Kč, a to z položky 3371 – údržba městských sportovních zařízení.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu bývalého odloučeného pracoviště ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského 2 na ul. B. Němcové na pozemku parc. č. 1468 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 437 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování klubové činnosti a s podmínkami dle materiálu odboru ŠKOL.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S059/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a MŠ Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S060/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a MŠ Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S061/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a MŠ Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S062/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a MŠ Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S063/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a MŠ Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S057/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a ZŠ Blansko, Dvorská 26
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S055/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S058/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
s účinností od 1.září 2005.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje snížení provozního příspěvku školských příspěvkových organizací podle návrhu odboru ŠKOL a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 23
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předloženého materiálu. Rada ukládá odboru ŠKOL předložit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Muzeum Blansko k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi smluvními stranami Město Boskovice a Město Blansko, kterou Město Boskovice přenechává Městu Blansko do bezplatného užívání 4 skate prvky, a pověřuje starostku jejím podpisem.

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Vaška P., Blansko.

Usnesení č. 26
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Vaška B., Blansko.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Musila, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu dluhu.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Lohvyn, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s prominutím nájemného z bytu za měsíce únor, březen a duben 2005 pro pana Jeřábka, Blansko z důvodu nemožnosti byt užívat.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Kudrim, Blansko s výší splátky 2.000,--Kč/měsíc a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 31
Rada bere na vědomí, že paní Kohútová, Blansko, nepřijala přidělené náhradní ubytování – byt č. 9/3 na ul. Jungmannova 10, Blansko. Tímto pozbývá platnosti usnesení č. 14 z 20. rady města ze dne 9.9.2003.

Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí, že pan Marek Mynařík, Blansko, nepřijal přidělené přístřeší – byt č. 3A na ul. Jungmannova 10, Blansko. Tímto pozbývá platnosti usnesení č. 14 z 13. rady města ze dne 29.4.2003.

Usnesení č. 33
Rada bere na vědomí, že pan Oldřich Novotný, Blansko, nepřijal přidělené přístřeší – byt č. 2/2 na ul. Jungmannova 10, Blansko. Tímto pozbývá platnosti usnesení č. 7 z 26. rady města ze dne 16.12.2003.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování – bytu č. 9/3 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Richardu Vašíčkovi, Blansko, a to na dobu neurčitou.

Usnesení č. 35
Rada ruší usnesení č. 29 z 57. zasedání rady města konaného dne 26.6.2001.

Usnesení č. 36
Rada revokuje svoje usnesení č. 24 z 23. RM konané dne 4.11.2003.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s prodejem postupně uvolňovaných bytů v bytovém domě na ul. Jasanová 24, Blansko, a to obálkovou metodou s výší minimální ceny dle materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 707 v 7. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, o výměře 19,32 m2 + ost. 7,19 m2 (soc. zař., chodba) paní I. Smoudi, Blansko a paní M. Duchovné, Blansko, na dobu neurčitou, za účelem provozování masérských služeb za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 115 m2 na ul. Sadová 2, Blansko, Oblastní charitě Blansko, Komenského 19, Blansko, IČO: 44990260, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok za účelem realizace projektu „Pracovní rehabilitace“.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře o výměře 20,01 m2 + ostatní 2,60 m2 (WC, chodba) ve II. nadzemním podlaží budovy K. J. Mašky 2, Městské knihovně Blansko, IČO: 47885670, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem vybudování a provozování oddělení cizojazyčné literatury.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s výpůjčkou kanceláře č. 407 o výměře 17,70 m2 + ost. 3,9 m2 (WC, chodba) ve 4. patře budovy na nám. Republiky 1, Blansko Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství, Blansko, na dobu neurčitou za účelem provozování poradenského střediska činnosti svazu.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s výpůjčkou kanceláře č. 409 o výměře 17,70 m2 + ost. 3,9 m2 (WC, chodba) ve 4. patře budovy na nám. Republiky 1, Blansko, pro Centrum pro zdravotně postižené Jm kraje, Brno, na dobu neurčitou za účelem poskytování sociálně právního poradenství pro zdravotně postižené občany regionu Blansko.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s výpůjčkou kanceláře č. 408 o výměře 17,70 m2 + ost. 3,9 m2 (WC, chodba) ve 4. patře budovy na nám. Republiky 1, Blansko, pro C.T.S. studio, a.s., Praha, IČO: 26459132, na dobu neurčitou, za účelem zabezpečení zhotovování průkazových fotografií pro MěÚ Blansko.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s výpůjčkou části vestibulu v přízemí budovy na nám. Republiky 1, Blansko, o výměře 1 m2, pro firmu ALCO PLUS s.r.o., Lažany, IČO: 25501291, na dobu neurčitou za účelem umístění a provozování nápojového automatu na nealkoholické nápoje pro zajištění občerstvení zaměstnanců a návštěvníků MěÚ Blansko.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s podáním výpovědi firmě SITA MORAVIA, a.s. ze smlouvy č. 104101137 ze dne 22.6.2000.

Usnesení č. 46
Rada ukládá odboru KOM uzavřít smlouvu o sběru a likvidaci komunálního odpadu na svozová místa Sadová 2 a Smetanova 3, Blansko s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Usnesení č. 47
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi firmě FALKO-N, s.r.o., Blansko.

Usnesení č. 48
Rada ruší souhlas s podnájmem části nebytových prostor v přízemí Městského penzionu pro pana Motyčku.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v přízemí Městského penzionu – nájemce Okresní pobočka SOP v Blansku – panu Sobotkovi, Blansko, za účelem provozování občerstvení cukrárenského charakteru na dobu určitou 2 roky.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 82/99/Ku s panem Vykydalem dohodou k 30.9.2005.

Usnesení č. 51
Rada bere na vědomí odstoupení Hnutí humanitární pomoci, Blansko, od bezúplatného převodu jednotky 2184/105 v bytovém domě na ul. L. Janáčka (objekt Domova Olga) a ruší platnost svého usnesení č. 18 z 49. zasedání konaného dne 1.2.2005 a doporučuje zastupitelstvu zrušit platnost usnesení č. 21 ze 16. ZM konaného dne 21.3.2005.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl uzavřené dne 12.8.2004.

Usnesení č. 53
Rada revokuje usnesení č. 44 a č. 45 z svého 58 zasedání, které se konalo dne 31.5.2005.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o provozování veřejného osvětlení v Blansku se Službami Blansko, s. r. o. ze dne 7. 4. 2000.

Usnesení č. 55
Rada schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2002-KOM-S51/Ví mezi městem Blansko a Službami Blansko s. r. o.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje návrh textu na pamětní desku připomínající cestu E. Beneše z Blanska do Prahy v květnu 1945.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s odpuštěním poplatku z prodlení ve výši 6.475,- Kč paní Dagmar Půhonné, specifikovaného v platebním rozkazu č. Ro 1904/2003 a souhlasí se zastavením exekuce z důvodu úhrady dlužné částky a nákladů řízení.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s přibráním druhého společníka do společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. s tím, že podíl činní 51 : 49% podílu společníků ve prospěch Města Blansko s tím, že základní kapitál se zvýší minimálně o 6 mil. Kč. Ukládá právnímu oddělení předložit Zastupitelstvu města Blansko tento záměr.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje budovy čp. 66 na pozemku parc. č. 145 a pozemek parc. č. 145 a části pozemku parc. č. 147/1 ostatní plocha a parc. č. 148 zahrada v k. ú. Horní Lhota o výměře 233 m2 jako součást budovy čp. 66 v Horní Lhotě (jedná se o části pozemků, označené v dosud nezapsaném geom. plánu č. 274-10209/2004 jako parc.č. 147/4 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 831/2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zlepšení přístupu k domu a k parkování vozidla na oploceném pozemku ( pozemek vedle RD Horní Palava 37 v k. ú. Blansko ).

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2016 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 20 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží, za bytovým domem Sadová 90 v Blansku).

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1022 (dle PK) v k. ú. Blansko o výměře cca 70 m2, která je částí pozemku parc. č. 1022/3 orná půda v k. ú. Blansko, za účelem parkové úpravy předmětné části pozemku, bez možnosti oplocení, na dobu určitou (za budovou Poříčí 19, Blansko).

Usnesení č. 63
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 967/18 ostatní plocha o výměře 62 m2 a parc. č. 980/7 ostatní plocha o výměře 737 m2 v k. ú. Blansko k průmyslovému využití (pozemky v průmyslové zóně – součást areálu společnosti BLATA, s.r.o.).

Usnesení č. 64
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit částí pozemků parc. č. 205/7 ostatní plocha, parc. č. 268/10 ostatní plocha, parc. č. 268/14 ostatní plocha a parc. č. 205/10 ostatní plocha o výměře cca 260 m2 , vše v k. ú. Blansko, za účelem získání pozemků jiného vlastníka do vlastnictví Města Blansko (pozemky v blízkosti BILLY na ul. Svitavská v Blansku).

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 ovocné sady o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům paní Emílii Bartkové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 54,--Kč/rok (záhon, označený č. 12 před byt. domy Sadová 90-94 v Blansku).

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 381/6 orná půda o výměře 1569 m2 a části pozemku parc. č. 363/8 trvalý travní porost o výměře cca 800 m2, oba v k. ú. Klepačov paní Jitce Strakové a panu Ladislavu Kopáčkovi, oba bytem Klepačov, za účelem sezónního pasení ovcí, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 74,--Kč/rok + míra inflace od roku 2006 s tím, že oplocení pronajatých pozemků provede nájemce tak, aby odstup od oplocení zahrady domu Velan na Klepačově činilo cca 1,5 m (pozemky za zahradami RD na ul. Dlouhé v Klepačově).

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře cca 290 m2 v k. ú. Olešná panu Jiřímu Horovi ml. a paní Monice Mžikové, oba bytem Olešná, za účelem úklidu, údržby a užívání jako předzahrádka a dvorek k domu čp. 20 v Olešné, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 290,--Kč/rok.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 200 m2 společnosti GEOSAN GROUP, a.s., se sídlem v Kolíně, IČO: 25671464, za účelem zřízení zařízení staveniště a jeho užívání pro výstavbu garáží, na dobu určitou do doby právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu garáží pod bytovými domy na ul. Na Pískách v Blansku, nejpozději však do 30.6.2006 (pozemek vedle Penzionu v Blansku, na Písečné).

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 186/1 trvalý travní porost o výměře cca 220 m2 v k. ú. Blansko, za účelem údržby, úpravy a úklidu pozemku s možností provizorního oplocení paní Ing. Haně Zvěřinové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 220,--Kč/rok (lokalita ul. Jungmannova, Blansko).

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 10 z 47. schůze rady dne 21.12.2004 tak, že bude nově znít takto: „Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1362/18 ostatní plocha o výměře cca 100 m2, část pozemků parc. č. 1362/16 ostatní plocha a 1362/17 ostatní plocha, o výměře obou částí cca 70 m2, to vše v k. ú. Blansko, za účelem výstavby Komerčního objektu v Blansku dle architektonické studie zpracované Ing. arch. Jiřím Fránkem – varianta výstavby č. 2.“ V tomto smyslu bude předložen ZM návrh na opravu usnesení č. 1 z 16. ZM ze dne 21.3.2005 (ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 71
Rada doporučuje zastupitelstvu znovu projednat bezplatný převod (darování) pozemků v areálu Hasičského záchranného sboru v Blansku do vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, Brno.

Usnesení č. 72
Rada ukládá odboru INV písemně požádat Statutární město Brno o odprodej části pozemku parc. č.187/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Olešná u Blanska, která bude dotčena rekonstrukcí místní komunikace (pozemek pod místní komunikací v Olešné).

Usnesení č. 73
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části obecního pozemku parc. č. 1558 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve prospěch RACOM s.r.o. Nové Město na Moravě, IČO: 46343423, které bude spočívat v umístění, provozování, opravách a údržbě vodovodní přípojky na předmětné části pozemku, na dobu neurčitou, bezplatně (lokalita za vlečkovým přejezdem u bývalého areálu ČKD, směr do Lažánek).

Usnesení č. 74
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2004-INV-S017/OD, který bude obsahovat změnu termínu dokončení stavby dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí s bezúplatným převodem budoucího parkoviště, specifikovaného v materiálu, firmě TRIDO, s.r.o. po jeho kolaudaci a doporučuje k projednání na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 76
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Ing. Pavlem Matuškou na pozemcích v jeho vlastnictví a to parc. č. 271/1 ostatní plocha, parc. č. 1691/2 ostatní plocha, parc. č. 271/13 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko v souvislosti s rekonstrukcí komunikací v ulicích Na Lukách a Na Brankách.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení rezervních ploch bydlení na severozápadním okraji Horní Lhoty do ploch návrhových s tím, že v případě nesouhlasu dotčených orgánů státní správy je možno prověřit redukci již vymezených návrhových ploch při centrální části území Horní Lhoty a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídající části neurbanizovaných ploch, orná půda nacházející se na pozemku parc. č. 333 (předmětná část parcely se skládá z pozemků a částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr a to parc. č. 149/2, 103 ( vše dle PK ) v k. ú. Hořice do urbanizovaných ploch, plochy pro dopravní služby – plochy D, a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 79
Rada akceptuje zbourání rampy obchodního domu Centrum na ul. Rožmitálova.

Usnesení č. 80
Rada doporučuje ZM schválit poskytnutí půjčky společnosti Centrum KAB a.s. ve výši 136.850,- Kč skutečně vynaložených nákladů na demolici rampy s úrokem 7% a dobou splatnosti od 20.1.2006 do 20.12.2006.

Usnesení č. 81
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení: Zastupitelstvo Města Blansko souhlasí s poskytnutím ručení do výše 24.717 tis. Kč za závazky „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se sídlem v Boskovicích, ul. 17. listopadu 14, PSČ 680 01, IČ 49468952 vůči Komerční bance a.s., IČ 45317054, které vzniknou ze Smlouvy o úvěru ve výši 44.455 tis. Kč poskytnuté na spolufinancování investičních a souvisejících nákladů Projektu Dyje – dílčí projekt B.
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením příslušné Smlouvy o rušení s Komerční bankou, a. s. a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 82
Rada schvaluje předložený dodatek č. 6 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka