Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 62 ze dne 04.10.2005

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s užitím znaku města na nové společné mapě měst Blanska, Boskovic a Letovic vydané firmou P. F. Art, s. r. o.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 43 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jarmile Matusoviczové, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 50 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Libuši Kopecké, Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem volného bytu č. 51 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Františce Skotákové, Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Lydii Kroupové, Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Janě Kitnerové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jarmile Sekaninové, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 60 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Blaženě Jabůrkové, Olomučany.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. B 211 v bloku 02 na ulici Na Pískách v Blansku panu Radoslavu Drbalovi, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. B 211 v bloku 02 na ulici Na Pískách v Blansku pana Vratislava Zrubeckého, Brno.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se změnou institutu správy majetku města na formu jeho pronájmu Nemocnici Blansko. Za tím účelem ukládá ředitelce Nemocnice Blansko, aby ve spolupráci s vedoucím Kontrolního oddělení Města Blansko předložili, po projednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR a po získání jeho souhlasného stanoviska, žádost o provedení změny na FNM ČR.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje změnu č. 1 rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2005.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko navazující na změnu č. 1 rozpočtu na rok 2005.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s tím, aby finanční prostředky zřizovatele poskytované příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko byly převedeny formou dotace do investičního fondu s určením na pořízení nových investic a technické zhodnocení majetku svěřeného této příspěvkové organizaci do správy. Poskytnuté finanční prostředky formou dotace budou poskytovateli po ukončení hospodářského roku vyúčtovány.

Usnesení č. 15
Rada ukládá ředitelce příspěvkové organizace Nemocnice Blansko předložit nejpozději do 30. 11. 2005 zřizovateli předpoklad použití investičního fondu k 31. 12. 2005.

Usnesení č. 16
Rada ukládá finančnímu odboru předložit na jednání rady v prosinci 2005 změnu závazných ukazatelů Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zařazením investiční akce „Rozšíření lůžek následné péče v Nemocnici Blansko“ do plánu investic na rok 2005.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zařazením investiční akce „Nákup váhy pro pacienty na oddělení hemodialýzy Nemocnice Blansko“.

Usnesení č. 19
Rada revokuje svoje usnesení č. 17 z 60. schůze rady města, konané dne 28. 6. 2005, a to z důvodu, že je projednáván záměr na odprodej nemovitého majetku Města Blansko spravovaného Nemocnicí Blansko, rodinného domu čp. 1123 na Zahradní č. 6 v Blansku, na pozemku p. č. st.1111, pozemku p. č. st. 1111 o výměře 230 m2 a pozemku p. č. 796/3 o výměře 240 m2, vše zapsané na LV č. 10001 Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, pracoviště Blansko.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu ZPR 2005/7.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003-ŠKOL-S053/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a příspěvkovou organizací Muzeum Blansko s účinností od 1. října 2005.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124, dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 23
Rada povoluje od 1. 9. 2005 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy takto:
– Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 – výjimka na počet 25 dětí ve všech třídách této mateřské školy;
– Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a – výjimka na počet 25 dětí ve všech třídách této mateřské školy;
– Mateřská škola Blansko, Údolní 8 – výjimka na počet 25 dětí ve všech třídách této mateřské školy;
– Mateřská škola Blansko, Divišova 2a – výjimka na počet 25 dětí ve 2 třídách, ve kterých nejsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SMM-NS/5/97/Ne ze dne 17. 2. 1997 na nájem id. části 680/13480 pozemku parc. č. 2437 zast. pl. v k. ú. Blansko, uzavřené mezi Městem Blansko a manžely Krejčími, bytem Ráječko, a to dohodou ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku (pozemek pod bytovým domem Podlesí 5).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 680/13535 pozemku parc. č. 2437 zast. pl. v k. ú. Blansko z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě čp. 1806 na pozemku parc. č. 2437 zast. pl. v k. ú. Blansko (pozemek pod bytovým domem Podlesí 5).

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájmu části pozemku dle smlouvy 2003-INV-Poz-S133/Ko-NS a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 845/35 ostatní plocha o výměře cca 186 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako součást zahrady parc. č. 846/3 v k. ú. Blansko, k zahrádkaření (lokalita Sever II, součást zaplocené soukromé zahrady).

Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1319 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Těchov (zeleň podél místní komunikace na Obůrku).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1017/72 trvalý travní porost o výměře 100 m2 a parc. č. 1019/6 zahrada o výměře 492 m2 v k. ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemky na ul. Divišova v Blansku).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků, resp. jejich částí parc. č. 84/1 zahrada, parc. č. 84/11 ostatní plocha, parc. č. 84/12 ostatní plocha, parc. č. 83/6 trvalý travní porost a parc. č. 1394/3 zastavěná plocha v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 600,- Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemku u Úřadu práce Blansko).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s zřízením věcného břemene, které spočívá v právu průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 31/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko k budově čp.1 na pozemku parc. č. st. 35/5 zastavěná plocha, k budově čp. 2 na pozemku parc. č. st. 35/4 zastavěná plocha, k budově bez čísla popisného na pozemku parc. č. st. 35/6 zastavěná plocha a k pozemkům parc. č. st. 35/5 zastavěná plocha, parc. č .st. 35/4 zastavěná plocha a parc. č. st. 35/6 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko pro MUZEUM BLANSKO, IČO: 372919, jako oprávněného z věcného břemene, a to bezplatně.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy číslo 144 810, uzavřené mezi Lesy ČR, s. p. a Městem Blansko dne 11. 1. 2001 ve znění dodatků, a to dle návrhu Lesů ČR, do 31. 12. 2010 s možností v posledním roce nájmu sjednat pokračování nájmu (pozemky v areálu retenční nádrže Palava ).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 96 z 60. schůze rady města dne 28. 6. 2005 tak, že nově zní:
„Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/25/96/Ko ze dne 15. 1. 1996, uzavřené mezi Městem Blansko a Akzent Media, spol. s r.o., Praha na nájem části pozemku a části oplocení, a to výpovědí ze strany pronajímatele v takové lhůtě, aby nájem dle této smlouvy skončil dnem 31. 1. 2006 a souhlasí s odstraněním části oplocení před pozemkem parc. č. 84/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko, podél komunikace ul. Poříčí v Blansku v termínu do 31. 3. 2006 (na ul. Poříčí v Blansku).“

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s přemístěním výtvarného prvku „Proměny“ ze středu kruhové křižovatky na místo dle schválené projektové dokumentace rekonstrukce komunikace Rožmitálova, tzn. na její západní stranu.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí s převedením krajské silnice III/374 34 v km 0,000 – 0,638 km, tj. délky 0,638 km (jednosměrná komunikace při západním okraji městské části Horní Lhota) do kategorie místních komunikací tzn. nabytí do majetku Města Blanska a nedoporučuje k projednání na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s převedením úseku v km 35,980 – 34,503 km, tj. délky 1,477 km (od křižovatky U zahradnictví Blansko – křiž. U vodárny – ul. Petra Bezruče – ul. Pražská – po novou křižovatku před Horní Lhotou) krajské silnice II/374 do kategorie místních komunikací tzn. nabytí do majetku Města Blanska a doporučuje k projednání na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 36
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S016/OD (resp. 2227/2002). Dodatek č. 6 bude obsahovat předmětu díla, změnu termínu dokončení díla do 31. 7. 2005, změnu termínu dokončení sadových úprav SO 18 do 15. 11. 2005 a změnu platebních podmínek dle materiálu odboru INV.

Usnesení č. 37
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2003-INV-S024/OD dle materiálu odboru INV.

Usnesení č. 38
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2003-INV-S024/OD dle materiálu odboru INV.

Usnesení č. 39
Rada na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve veřejné soutěži Rekonstrukce areálu letního koupaliště v Blansku schvaluje předložené pořadí uchazečů a pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s uchazečem Skanska CZ region Brno s.r.o., Bohunická č. p. 133/50, 619 00 Brno.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se započtením pohledávky pana Hegera, Ostrov u Macochy, vůči uznaným nákladům na zhodnocení uvedeným v předloženém materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 41
Rada nesouhlasí s odpuštěním zbývající dlužné částky panu Hegerovi, Ostrov u Macochy.

Usnesení č. 42
Rada v případě uhrazení zbývajícího dluhu souhlasí s odpuštěním poplatku z prodlení a smluvní pokuty panu Hegerovi, Ostrov u Macochy.

Usnesení č. 43
Rada ve věci vydání bezdůvodného obohacení požadovaného firmou TOP 1 spol. s r.o. trvá na svém usnesení č. 22 z 31. schůze RM konané dne 24. 2. 2004.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvě č. KOM-2003-S088/Ně o občanské sdružení Mateřské centrum Sluníčko zastoupené paní Hančovou, Blansko a rozšířením účelu nájmu o provozování Mateřského centra Sluníčko.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se změnou účelu nájmu ve smlouvě č. 24/99/NP/Ku z jídelny zdravé výživy na prodejnu zdravé výživy a čajovnu.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvách č. 24/99/NP/Ku a 25/99/NP/Ku o pana L. Bezděka, Ostrov u Macochy.

Usnesení č. 47 Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky kanceláře č. 70 v zadním křídle radnice.

Usnesení č. 48
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Olaha, Blansko.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Danielové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Jeřábka, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že v uplynulých 3 letech byl evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Novohradského, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že v uplynulých 3 letech byl evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s prominutím nájemného z bytu za měsíc listopad 2004 pro pana Borovku, Blansko z důvodu nemožnosti byt užívat.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu manželům Součkovým, Blansko.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy paní Harestové, Blansko, z důvodu dluhu na nájemném.

Usnesení č. 55
Rada schvaluje uzavření dohody o společném užívání stavby mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2005.

Usnesení č. 57
Rada vydává Nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Blansku.

Usnesení č. 58
Rada ukládá odboru KOM zajistit zimní údržbu v souladu s vydaným Nařízením o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka