Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 63 ze dne 18.10.2005

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí informaci k žalobě vedené pod č. 6C 155/2004 a ukládá právnímu oddělení pokračovat v soudním řízení.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu ZPR 2005/8 a ZPR 2005/9.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/19 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem objektu bývalého odloučeného pracoviště ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 na ul. B. Němcové za účelem provozování klubové činnosti, a to pro Sdružení ULITA, Hybešova 6, 678 01 Blansko, IČO 62 07 75 89, za nájemné ve výši 1,- Kč/rok a pověřuje odbor ŠKOL k uzavření nájemní smlouvy.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se změnou Nájemní smlouvy č. 2003-ŠKOL-S058/Ja ze dne 18.12.2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.9.2004 a Dodatku č. 2 ze dne 12.9.2005 uzavřené mezi Městem Blansko jako pronajímatelem a ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 jako nájemcem. Změna bude provedena Dodatkem č. 3, a to tak, že předmětem nájmu nebude školní hřiště na pozemku parc. č. 845/96 rekreační plocha, hřiště o výměře 1887 m2 a nájemné se sníží o částku 10 tis. Kč.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky školní hřiště ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 na pozemku parc. č. 845/96 rekreační plocha, hřiště o výměře 1887 m2 v k.ú. Blansko za účelem jeho provozování a s podmínkami dle materiálu odboru ŠKOL.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s navýšením kapacity mateřské školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v budově na adrese Blansko, Dolní Lhota 177 ze stávající počtu 23 na 25 dětí a s navýšením kapacity MŠ Blansko, Údolní 8 ze stávajícího počtu 100 na 104 dětí, a to od 1.9.2006.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Růžičku, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou stávajícího bytu za byt č. 31 na ul. 9. května 1, Blansko pro paní Šebelovou, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Vaškovou, Blansko s výší splátky 500,- Kč/měsíc a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Švédovou, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s odstoupením od smlouvy č. 2005-KOM-S002/Pe dle čl. VI., odrážka 3.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s ukončením smlouvy č. 80/99/Pe s Finančním ředitelstvím v Brně dohodou.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 5 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Peterkovi, Blansko za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 8 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Matuškovi, Blansko za nájemné ve výši 450,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV -NS/12/2000/Ko ze dne 17.4.2000 na nájem části pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran, a to ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku (u restaurace Snack bar Koruna, Rožmitálova 32, Blansko).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění a provozování letního posezení k restauraci Snack bar Koruna, Rožmitálova 32, Blansko, jeho úklidu a údržby.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SMM-NS/68/97/Ne ze dne 27. 10. 1997 a o skončení nájmu pozemku parc. č. 808/9 louky v k. ú. Blansko o výměře 396 m2 s Karlem a Lenkou Brázdovými, bytem Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni uzavření nové nájemní smlouvy (zahrada – zahrádkářská lokalita Lovětín u Nemocnice Blansko).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/9 louky v k. ú. Blansko o výměře 396 m2 za účelem využití pozemku k zahrádkářským účelům (zahrada – zahrádkářská lokalita Lovětín u Nemocnice Blansko).

Usnesení č. 20
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 642/1 ostatní plocha, parc. č. 639/5 orná půda a parc. č. 649/2 ostatní plocha, vše o výměře cca 20.700 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Písečná, nad Zvláštní školou).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2016 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 20 m2 panu Liboru Kryštofovičovi, bytem Brno, z důvodu zastavění pozemku garáží v jeho vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou (pozemek pod garáží, za bytovým domem Sadová 90 v Blansku).

Usnesení č. 22
Rada bere na vědomí oznámení TJ Olympia Blansko o ukončení smlouvy o výpůjčce číslo SM – Výp/117/93/Ně ze dne 1.11.1993 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.10.2003 na užívání částí pozemků parc. č. 639/5 orná půda a parc. č. 642/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to ke dni 31.12.2005.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ASK Blansko, jako oprávněného, které spočívá v povinnosti Města Blansko, jako povinného, strpět na pozemku parc. č. 1060/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko sportovní plochy a zařízení, konkrétně strpění atletické dráhy, strpění sektorů pro skok do výšky, pro skok do dálky, pro skok o tyči, pro vrh koulí, pro hod oštěpem a pro hod diskem, vše na dobu neurčitou, bezplatně (velké hřiště v areálu ASK Blansko).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se záměrem prodeje obálkovou metodou za nejvyšší cenovou nabídku vozidel – Hyundai Sonáta 2,0 i BKH 41-01 za min. Cenu 150 tis. Kč a Hyundai Sonáta 2,0 i BKD 93-51 za min. cenu 25 tis. Kč a ukládá odboru OHS uskutečnit tento prodej obálkovou metodou v nejvyšší cenové nabídce v termínu do 30.10.2005. Na základě tohoto výsledku uzavřít smlouvu o prodeji vozidel.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka