Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 64 ze dne 01.11.2005

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 16 „Nákup drtiče do stravovacího provozu Nemocnice Blansko“ do plánu čerpání fondu rozvoje v roce 2005.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky – stomatologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 15, o celkové výměře 26,88 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru Nemocnice Blansko s GE Money Bank a.s., na období od 22. listopadu 2005 do 22. listopadu 2006.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 42 „Sklad špinavého prádla v Nemocnici Blansko“ do plánu čerpání fondu rozvoje v roce 2005.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje rozšíření plánu veřejnosprávních kontrol a interního auditu na rok 2005.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/41/99/Ma ze dne 27. 7. 1999 na nájem id. části 446/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to ke dni rozhodnutí rady v této věci (pozemek pod bytovým domem Podlesí 5, Blansko).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 446/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě čp. 1806 na pozemku parc. č. 2437 zast. pl. v k. ú. Blansko (pozemek pod bytovým domem Podlesí 5, Blansko).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 712/47 ostatní plocha, parc. č. 712/1, parc. č. 712/3, parc. č. 712/4, parc. č. 712/5, parc. č. 713/2, parc. č. 713/3, parc. č. 713/4, vše dle PK v k. ú. Blansko o výměře cca 450 m2 za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů (pozemky v blízkosti ČKD Blansko Engineering, a. s. na ul. Čapkova v Blansku).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 523/9 orná půda, parc. č. 210/2 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, parc. č. 233/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr a parc. č. 262/11 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem zastavění v souladu se schváleným územním plánem (průmyslová zóna Vojánky).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem id. část 680/13535 pozemku parc. č. 2437 zast. pl. v k. ú. Blansko Radce a Pavlu Machačovým, bytem Blansko, z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě čp. 1806 na pozemku parc. č. 2437 zast. pl. v k. ú. Blansko, na dobu určitou do doby rozhodnutí PÚ, za nájemné 49,-- Kč/rok (pozemek je pod bytovým domem Podlesí 5).

Usnesení č. 11
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu ZPR 2005/10.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/20 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 71 o výměře 14,35 m2 + ost. 8,50 m2 v zadním křídle radnice pro Českomoravskou mysliveckou jednotu okresní myslivecký spolek Blansko, zast. JUDr. Kšicou, předsedou, se sídlem Mahenova 13, Blansko, IČO: 67777031 na dobu neurčitou s 5timěsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení a provozování sídla Okresního mysliveckého spolku za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – skladu o výměře 16,40 m2 v bývalé kotelně K 21 na ul. Absolonova, Blansko, Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, 602 00 Brno, IČO: 60557621, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem provozování skladu materiálu k výměnnému programu HARM REDUCTION. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2006.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 154 m2 v přízemí objektu Sadová 2, Blansko, Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, 602 00 Brno, IČO: 60557621, na dobu určitou 10 let, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok za účelem provozování nízkoprahového centra pro děti a mládež. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2006.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s výměnou garážového stání č. 13 ve II. PP domu na ul. Okružní 1b, Blansko, za garážové stání č. 5 v I. PP domu panu M. Orálkovi, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s prodloužením termínu dokončení rekonstrukce objektu čp. 139 na ul. Komenského 16, Blansko, firmě VRBA, s.r.o. do 30. 6. 2006.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Údolní 8 dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s bezplatným užitím znaku Města Blanska na sérii pohlednic pro Jihomoravský kraj pro firmu SPRINT Olomouc.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka