Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 65 ze dne 15.11.2005

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 43 „Rozšíření kamerového systému v Nemocnici Blansko“ do plánu investic na rok 2005.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s přidělením bytu pro paní Nezvalovou, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Nezvalové, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky o hospodaření s byty a s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Marečkovou, Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou stávajícího bytu za uvolněný byt na ul. 9. května 26, Blansko pro paní Bártovou, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Němce, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že v uplynulých 3 letech byl evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Sedláka, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Prohászkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Kolmačkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Kolmačky, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Nováka, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Bandyho, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Maulisové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Šebelové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 15 o výměře 15,80 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko Ing. Hradeckému, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s rozšířením předmětu výpůjčky ve smlouvě č. 2005-KOM-S054/Pe s Úřadem práce v Blansku o 5 kanceláří (specifikovaných v materiálu odboru) ve 4. patře budovy na nám. Republiky 1, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada revokuje svoje usnesení č. 13 z 63. schůze RM konané dne 18. 10. 2005.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 80/99/Pe s Finančním ředitelstvím v Brně dohodou k 30. 4. 2006.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se započtením pohledávky pana Hegera, Ostrov u Macochy, vůči uznaným nákladům na zhodnocení uvedeným v předloženém materiálu odboru KOM s připočtením faktury podložené zaslaným potvrzením.

Usnesení č. 20
Rada revokuje svoje usnesení č. 40-42 z 62. schůze RM konané dne 4. 10. 2005.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/29/94/Ko ze dne 11. 2. 1994 ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi Městem Blansko a Ing. Stanislavem Klimešem na nájem pozemku parc. č. 2269 zast. pl. v k. ú. Blansko, a to dohodou ke dni 31. 12. 2005.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2269 zast. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyz. osoby ke garážování osobního automobilu (lokalita řadových garáží na ul. Vodní v Blansku).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/47/94/Ko ze dne 31. 3. 1994 ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi Městem Blansko a Marií Machačovou na nájem pozemku parc. č. 1650/5 zast. pl. v k. ú. Blansko, a to dohodou ke dni 31. 12. 2005.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1650/5 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyz. osoby ke garážování osobního automobilu (lokalita řadových garáží u trati ČD, zastávka Blansko-město).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 743 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Dolní Lhota o výměře cca 150 m2 za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů (pozemek v areálu firmy STEKO v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 26
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 279 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 12 m2 a parc. č. 256 ostatní plocha o výměře 490 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska (pozemky v blízkosti firmy B.O.I.S. FILTRY v Horní Lhotě).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků, příp. jejich částí parc.č. 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 197/3 a parc. č. 262/4, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska, nacházejících se v průmyslové zóně, v plochách označených jako plocha č. 1 a č. 3, za účelem dořešení majetkoprávních vztahů.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 808/9 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 396 m2 Jiřímu a Jarmile Vymazalovým, bytem Blansko, za účelem využití pozemku k zahrádkářským účelům, za nájemné 594,-- Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (zahrada – zahrádkářská lokalita Lovětín u Nemocnice Blansko).

Usnesení č. 29
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 13 přijatého na 18. zasedání zastupitelstva města dne 20. 6. 2005 tak, že bude znít: Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 247/7 ostatní plocha o výměře 178 m2, parc. č. 247/9 ostatní plocha o výměře 977 m2 a parc. č.247/10 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,- Kč/m2 za 1064 m2 a 180,- Kč/m2 za 111 m2 (pozemky v blízkosti firmy Moravostav na „Starém Blansku“).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo INV-Výp/26/98/Ne ze dne 13. 5. 1998 na část pozemku parc. č. 1060/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci (areál sportovišť ASK Blansko).

Usnesení č. 31
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu ZPR 2005/11 a ZPR 2005/12.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/21 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 33
Rada povoluje pro školní rok 2005/06 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku z počtu žáků ve třídách ZŠ Blansko, Dvorská 26 takto :
Třída 4.A – výjimky na počet 33 žáků,
Třída 8.B – výjimka na počet 32 žáků,
Třída 9.D (třída pro žáky se zdravotním postižením) – výjimka na počet 17 žáků.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jitce Kuběnové, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Jiřině Šenkové, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Anně Urbanové, Blansko.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje přijetí paní Libuše Hudcové, bytem Blansko do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje jako náhradníka na přijetí do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko pana Zdeňka Bilíka, bytem Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 2 500,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s rehabilitační péčí a cvičením pro diabetiky v bazénu Nemocnice Blansko pro Svaz diabetiků ČR, územní organizace Blansko.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje odpis 17 pohledávek za vyplacený příspěvek na výživu dítěte v celkové výši 74 666,- Kč dle přiloženého materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti a promlčení pohledávek.
Rada schvaluje odpis pohledávky za vyplacenou dávku sociální péče ve výši 1 413,- Kč dle přiloženého materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávky.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s užitím znaku města v nové publikaci „Blansko a okolí“ vydané Nakladatelstvím Sursum Tišnov.

Usnesení č. 42
Rada bere na vědomí podání odporu proti platebnímu rozkazu č. j. 10C 402/2005 a souhlasí, aby v tomto sporu zastupovala Město Blansko advokátka JUDr. Vlasta Němcová.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka