Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 66 ze dne 29.11.2005

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za 1. až 3. čtvrtletí 2005.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor dveře č. 15, pomocné a společných prostor v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Sylvii Kovandové, Barvičova 82, Brno, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 3
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 55/21 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 70 m2 za účelem výstavby dvou, příp. tří garáží (ulice Dvorská, lokalita řadových garáží).

Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 857/254 ostatní plocha o výměře cca 141 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáží (pod hřbitovem v Blansku).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 639/5 orná půda a parc. č. 642/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 14.500 m2, za účelem zbudování hřiště pro malou kopanou a jeho užívání (staré baseballové hřiště na Písečné).

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 345 trvalý travní porost o výměře 471 m2 a část pozemku parc. č. 204/2 (dle PK) o výměře cca 45 m2, vše k. ú. Dolní Lhota a souhlasí se zveřejněním záměru dát tyto pozemky do výpůjčky, za účelem údržby pozemků a sečení trávy.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1619/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko, za účelem narovnání hranice pozemku parc. č. 818/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko souběžně s komunikací na ulici Východní.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění a provozování letního posezení k restauraci Snack bar Koruna, Rožmitálova 32, Blansko, jeho úklidu a údržby panu Michalu Kuglerovi, bytem Blansko na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 5.692,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2006 (u restaurace Snack bar Koruna, Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 9
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 1746/2 ostatní plocha, parc. č. 707/21 ostatní plocha, parc. č. 620/55 orná půda, parc. č. 707/6 ostatní plocha, parc. č. 707/7 ostatní plocha, parc. č. 707/19 ostatní plocha a parc. č. 707/20 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o celkové výměře 717 m2 od vlastníka těchto pozemků za cenu 240,- Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí případný rozdíl v dani z převodu nemovitosti, který vznikne rozdílem daně z ceny dohodnuté a daně z ceny dle znaleckého posudku (komunikace, chodník a zeleň v sídlišti Písečná).

Usnesení č. 10
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 7 přijatého 13. ZM dne 13. 9. 2004 tak, že bude znít takto: Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 2122/1 zastavěná plocha, nádvoří v výměře 393 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 1.000,- Kč/m2 s tím, že k výmazu zástavního práva dojde postupem uvedeným v materiálu odboru INV k této věci.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v umístění kanalizačního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemku parc. č. 858/21 orná půda v k. ú. Těchov ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 jako povinného, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, za cenu dle znaleckého posudku (zemědělský pozemek v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 12
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č.16 z 15. ZM dne 27. 2. 2001 tak, že podmínka směny pozemků uvedená ve druhé odrážce bude znít takto:
AGRO-ND spol. s r. o. uhradí Městu Blansko rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle znaleckých posudků na ocenění směňovaných pozemků ve vlastnictví Města Blansko a ve vlastnictví AGRO-ND spol. s r.o., která bude snížena o částku 31.230,- Kč. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S154/NS-Ne ze dne 10. 8. 2005 na nájem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko do doby odprodeje předmětné části pozemku dle usnesení č. 5 z 18. ZM dne 20. 6. 2005. Čl. V, odst. 1 citované smlouvy bude doplněn o závazek nájemce dokončit výstavbu nejpozději do 30. 6. 2006 (Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 14
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a odsouhlasit zrušení usnesení č. 19 přijatého na 16. zasedání zastupitelstva dne 21. 3. 2005.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s bezúplatným převodem budoucího parkoviště, specifikovaného v materiálu, fy TRIDO, s. r. o. po jeho kolaudaci s podmínkou garance využití parkoviště veřejností a doporučuje k projednání na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s projektem Regenerace sídliště Blansko – Písečná, souhlasí s předložením projektu na MMR a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s koupí elektrické přípojky na „Sportovním ostrově“ vedené po pozemcích parc .č. 1060/6, 1060/25, 1060/1 v k. ú. Blansko od Zery Rájec a. s., za cenu 15.000,- Kč vč. DPH, a souhlasí s provedením kroků nutných k zajištění bezpečného provozování uvedených v materiálu (věcná břemena, revize apod.)

Usnesení č. 18
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej části plochy č. 6 o výměře max. 2510 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 262/6, 262/8, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 203, 204 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska a z částí ploch pozemků parc. č. 523/2, 519/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti Zdeněk Musil – AKSM Blansko, Jiráskova 22, Blansko, IČO 10528628 za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení odpovídající části urbanizovaných ploch, veřejná zeleň, plochy Z1 – změna B3, nacházející se na pozemku parc. č. 1006/63 v k. ú. Blansko, do urbanizovaných ploch, plochy pro dopravní služby – plochy D, a doporučuje k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 20
Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, číslo smlouvy 1-170/2005-14.

Usnesení č. 21
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhu Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B31 – Sídliště Zborovce.

Usnesení č. 22
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko vydání obecně závazné vyhlášky o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se doplní a změní stávající vymezení závazné části, na základě schválení skupiny Změn D5, K7, B21, B22, B23 a B31.

Usnesení č. 23
Rada projednala předložený materiál a vzala na vědomí územní vymezení a označení ulic v části města Blansko – Klepačov. Jedná se o ulice Dlouhá, Na Příhoně, Na Špici, Polní, Na Milíři, Jílová, Zátiší, Pod Skalkou, Potoční a Facírka.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 845/96 ostatní plocha, hřiště o výměře 1887 m2 v k. ú. Blansko (školní hřiště ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17) Asociaci školních sportovních klubů České republiky, Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17, registrace u Ministerstva vnitra ČR č. VSC/1-12409/92-R, za účelem provozování školního hřiště, a to na dobu určitou, minimálně 15 let a pověřuje odbor ŠKOL k uzavření smlouvy o výpůjčce.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Myslivecké sdružení Macocha na pořádání Mysliveckého plesu v prostorách Městského klubu Blansko dne 7. ledna 2006 v době od 20.00 hodin do 03.00 hodin.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje návrh sportovní komise na rozdělení rezervy finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2005: TJ Sokol Blansko– 1 tis. Kč na sportovní činnost, AMK Blansko – 5 tis. Kč na sportovní činnost.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Dvorská 96 dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 28
Rada projednala návrh změny vyhlášky č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit tuto vyhlášku v novém znění.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s odkoupením majetku (plynové topidlo – 2 ks, plynový sporák – 1 ks, elektrický bojler – 1 ks), který je zařízením bytu v 1. poschodí budovy Zámek 2, od Muzea Blansko za finanční úhradu ve výši 24.705,- Kč. Příjem z prodeje majetku zůstane ve výnosech Muzea Blansko za rok 2005.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí přehled uzavřených dohod o uznání závazku.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Malíka, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí za uvolněný byt na ul. Bezručova 5, Blansko pro pana Machače, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada i nadále souhlasí s prodejem postupně uvolňovaných bytů v bytovém domě na ul. Jasanová 24, Blansko, a to obálkovou metodou s výší minimální ceny dle materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se ruší Vyhláška č. 4/1993 – Domovní řád pro domy v majetku Města Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje Směrnici o hospodaření s byty v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 70 o výměře 14,10 m2 + ost. 8,30 m2 v zadním křídle radnice nám. Svobody 3, Blansko, pro paní J. Sychrovou, Blansko na dobu neurčitou za účelem finančního poradenství za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 39 m2 v přízemí budovy čp. 149 na ul. Sadová 2, Blansko, společnosti FALKO-N, s. r. o., Sadová 2, Blansko, IČO: 25564013 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.950,- Kč/m2/rok za účelem užívání jako kancelář stavební a obchodní firmy.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s odprodejem budovy bývalé MŠ čp. 66 na pozemku parc. č. 145 – zast. plocha o výměře 516 m2 a pozemků parc. č. 145 – zast. plocha o výměře 516 m2, parc. č. 146 – zahrada o výměře 560 m2, parc. č. 147/4 o výměře 233 m2 (dle geometrického plánu č. 274-10209/2004) vše v k. ú. Horní Lhota P. Markusovi, Lysice, za kupní cenu 2.111.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor – jedné třídy v bývalé MŠ na Klepačově.

Usnesení č. 41
Rada ukládá odboru KOM zabezpečit oddělení přísálí v KD Klepačov od sálu tak, jak je uvedeno v materiálu odboru.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje návrh cen na r. 2006 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl uzavřené dne 12. 8. 2004 po úpravách uvedených v předloženém materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit jej ke schválení Zastupitelstvu města.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ukládá odboru FIN předložit ji k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu ZPR 2005/13 a ZPR 2005/14.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/22 a RO 2005/23 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2006 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ČR ve výši 3.492.000,- Kč a zajištění formou směnky a směnečného prohlášení. K podpisu smlouvy a vystavení směnky pověřuje starostku města. Ukládá finančnímu odboru předložit návrh usnesení k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 49
Rada bere na vědomí návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka