BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 66 ze dne 29.11.2005

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za 1. až 3. čtvrtletí 2005.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor dveře č. 15, pomocné a společných prostor v budově polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Sylvii Kovandové, Barvičova 82, Brno, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 3
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 55/21 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 70 m2 za účelem výstavby dvou, příp. tří garáží (ulice Dvorská, lokalita řadových garáží).

Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 857/254 ostatní plocha o výměře cca 141 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáží (pod hřbitovem v Blansku).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 639/5 orná půda a parc. č. 642/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 14.500 m2, za účelem zbudování hřiště pro malou kopanou a jeho užívání (staré baseballové hřiště na Písečné).

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 345 trvalý travní porost o výměře 471 m2 a část pozemku parc. č. 204/2 (dle PK) o výměře cca 45 m2, vše k. ú. Dolní Lhota a souhlasí se zveřejněním záměru dát tyto pozemky do výpůjčky, za účelem údržby pozemků a sečení trávy.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1619/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko, za účelem narovnání hranice pozemku parc. č. 818/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko souběžně s komunikací na ulici Východní.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění a provozování letního posezení k restauraci Snack bar Koruna, Rožmitálova 32, Blansko, jeho úklidu a údržby panu Michalu Kuglerovi, bytem Blansko na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 5.692,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2006 (u restaurace Snack bar Koruna, Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 9
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 1746/2 ostatní plocha, parc. č. 707/21 ostatní plocha, parc. č. 620/55 orná půda, parc. č. 707/6 ostatní plocha, parc. č. 707/7 ostatní plocha, parc. č. 707/19 ostatní plocha a parc. č. 707/20 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o celkové výměře 717 m2 od vlastníka těchto pozemků za cenu 240,- Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí případný rozdíl v dani z převodu nemovitosti, který vznikne rozdílem daně z ceny dohodnuté a daně z ceny dle znaleckého posudku (komunikace, chodník a zeleň v sídlišti Písečná).

Usnesení č. 10
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 7 přijatého 13. ZM dne 13. 9. 2004 tak, že bude znít takto: Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 2122/1 zastavěná plocha, nádvoří v výměře 393 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 1.000,- Kč/m2 s tím, že k výmazu zástavního práva dojde postupem uvedeným v materiálu odboru INV k této věci.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v umístění kanalizačního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemku parc. č. 858/21 orná půda v k. ú. Těchov ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 jako povinného, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, za cenu dle znaleckého posudku (zemědělský pozemek v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 12
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č.16 z 15. ZM dne 27. 2. 2001 tak, že podmínka směny pozemků uvedená ve druhé odrážce bude znít takto:
AGRO-ND spol. s r. o. uhradí Městu Blansko rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle znaleckých posudků na ocenění směňovaných pozemků ve vlastnictví Města Blansko a ve vlastnictví AGRO-ND spol. s r.o., která bude snížena o částku 31.230,- Kč. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S154/NS-Ne ze dne 10. 8. 2005 na nájem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko do doby odprodeje předmětné části pozemku dle usnesení č. 5 z 18. ZM dne 20. 6. 2005. Čl. V, odst. 1 citované smlouvy bude doplněn o závazek nájemce dokončit výstavbu nejpozději do 30. 6. 2006 (Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 14
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a odsouhlasit zrušení usnesení č. 19 přijatého na 16. zasedání zastupitelstva dne 21. 3. 2005.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s bezúplatným převodem budoucího parkoviště, specifikovaného v materiálu, fy TRIDO, s. r. o. po jeho kolaudaci s podmínkou garance využití parkoviště veřejností a doporučuje k projednání na zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s projektem Regenerace sídliště Blansko – Písečná, souhlasí s předložením projektu na MMR a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s koupí elektrické přípojky na „Sportovním ostrově“ vedené po pozemcích parc .č. 1060/6, 1060/25, 1060/1 v k. ú. Blansko od Zery Rájec a. s., za cenu 15.000,- Kč vč. DPH, a souhlasí s provedením kroků nutných k zajištění bezpečného provozování uvedených v materiálu (věcná břemena, revize apod.)

Usnesení č. 18
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej části plochy č. 6 o výměře max. 2510 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 262/6, 262/8, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 203, 204 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska a z částí ploch pozemků parc. č. 523/2, 519/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti Zdeněk Musil – AKSM Blansko, Jiráskova 22, Blansko, IČO 10528628 za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení odpovídající části urbanizovaných ploch, veřejná zeleň, plochy Z1 – změna B3, nacházející se na pozemku parc. č. 1006/63 v k. ú. Blansko, do urbanizovaných ploch, plochy pro dopravní služby – plochy D, a doporučuje k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 20
Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, číslo smlouvy 1-170/2005-14.

Usnesení č. 21
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhu Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B31 – Sídliště Zborovce.

Usnesení č. 22
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko vydání obecně závazné vyhlášky o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se doplní a změní stávající vymezení závazné části, na základě schválení skupiny Změn D5, K7, B21, B22, B23 a B31.

Usnesení č. 23
Rada projednala předložený materiál a vzala na vědomí územní vymezení a označení ulic v části města Blansko – Klepačov. Jedná se o ulice Dlouhá, Na Příhoně, Na Špici, Polní, Na Milíři, Jílová, Zátiší, Pod Skalkou, Potoční a Facírka.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 845/96 ostatní plocha, hřiště o výměře 1887 m2 v k. ú. Blansko (školní hřiště ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17) Asociaci školních sportovních klubů České republiky, Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17, registrace u Ministerstva vnitra ČR č. VSC/1-12409/92-R, za účelem provozování školního hřiště, a to na dobu určitou, minimálně 15 let a pověřuje odbor ŠKOL k uzavření smlouvy o výpůjčce.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje udělení výjimky z vyhlášky Města Blansko č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Myslivecké sdružení Macocha na pořádání Mysliveckého plesu v prostorách Městského klubu Blansko dne 7. ledna 2006 v době od 20.00 hodin do 03.00 hodin.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje návrh sportovní komise na rozdělení rezervy finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2005: TJ Sokol Blansko– 1 tis. Kč na sportovní činnost, AMK Blansko – 5 tis. Kč na sportovní činnost.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Dvorská 96 dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 28
Rada projednala návrh změny vyhlášky č. 2/2001 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit tuto vyhlášku v novém znění.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s odkoupením majetku (plynové topidlo – 2 ks, plynový sporák – 1 ks, elektrický bojler – 1 ks), který je zařízením bytu v 1. poschodí budovy Zámek 2, od Muzea Blansko za finanční úhradu ve výši 24.705,- Kč. Příjem z prodeje majetku zůstane ve výnosech Muzea Blansko za rok 2005.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí přehled uzavřených dohod o uznání závazku.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Malíka, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí za uvolněný byt na ul. Bezručova 5, Blansko pro pana Machače, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada i nadále souhlasí s prodejem postupně uvolňovaných bytů v bytovém domě na ul. Jasanová 24, Blansko, a to obálkovou metodou s výší minimální ceny dle materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se ruší Vyhláška č. 4/1993 – Domovní řád pro domy v majetku Města Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje Směrnici o hospodaření s byty v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 70 o výměře 14,10 m2 + ost. 8,30 m2 v zadním křídle radnice nám. Svobody 3, Blansko, pro paní J. Sychrovou, Blansko na dobu neurčitou za účelem finančního poradenství za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 39 m2 v přízemí budovy čp. 149 na ul. Sadová 2, Blansko, společnosti FALKO-N, s. r. o., Sadová 2, Blansko, IČO: 25564013 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.950,- Kč/m2/rok za účelem užívání jako kancelář stavební a obchodní firmy.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s odprodejem budovy bývalé MŠ čp. 66 na pozemku parc. č. 145 – zast. plocha o výměře 516 m2 a pozemků parc. č. 145 – zast. plocha o výměře 516 m2, parc. č. 146 – zahrada o výměře 560 m2, parc. č. 147/4 o výměře 233 m2 (dle geometrického plánu č. 274-10209/2004) vše v k. ú. Horní Lhota P. Markusovi, Lysice, za kupní cenu 2.111.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor – jedné třídy v bývalé MŠ na Klepačově.

Usnesení č. 41
Rada ukládá odboru KOM zabezpečit oddělení přísálí v KD Klepačov od sálu tak, jak je uvedeno v materiálu odboru.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje návrh cen na r. 2006 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl uzavřené dne 12. 8. 2004 po úpravách uvedených v předloženém materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit jej ke schválení Zastupitelstvu města.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ukládá odboru FIN předložit ji k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu ZPR 2005/13 a ZPR 2005/14.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/22 a RO 2005/23 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2006 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ČR ve výši 3.492.000,- Kč a zajištění formou směnky a směnečného prohlášení. K podpisu smlouvy a vystavení směnky pověřuje starostku města. Ukládá finančnímu odboru předložit návrh usnesení k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 49
Rada bere na vědomí návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.