Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 67 ze dne 06.12.2005

Usnesení č. 1

Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko v souladu se zřizovací listinou Nemocnice Blansko a v souladu se smlouvou o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení kategorie B s Fondem národního majetku ze státu na Město ukončit nájemní vztah na provozování lékárny v objektu Nemocnice Blansko v souladu se zněním nájemní smlouvy včetně dodatků a v souladu s obecně závaznými právními úpravami.

Usnesení č. 2
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko zabezpečit provoz ústavní lékárny jako samostatného hospodářského střediska Nemocnice Blansko, v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví o kategorizaci zdravotnických zařízení, kategorie B, vydaným dne 25. ledna 2002.

Usnesení č. 3
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko zajistit veškeré právní, ekonomické, provozní a odborné kroky k zabezpečení chodu ústavní lékárny od 1. 7. 2006.

Usnesení č. 4
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko jednat se současným nájemcem o odkoupení stávajícího vybavení lékárny v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s bezplatným užitím znaku Města Blanska pro BOX TV, s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje smlouvu o přijetí dotace z JMK ve výši 40.000,- Kč na výstroj a výzbroj jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu ZPR 2005/15.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/25 a ukládá odboru FIN předložit je na nejbližším zasedání zastupitelstva.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka