Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 68 ze dne 20.12.2005

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci p. Pavla Vrány na členství v Komisi pro prevenci kriminality.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje p. Mgr. Stanislava Sotoláře za člena Komise pro prevenci kriminality.

Usnesení č. 3
Rada odvolává sl. Janu Navrátilovou z funkce místopředsedkyně Komise pro zahraniční styky z důvodu ukončení pracovního poměru a jmenuje do této funkce sl. Leonu Barancovou.

Usnesení č. 4
Rada odvolává paní Blanku Feilhauerouvou z funkce místopředsedkyně Komise „Rada Zdravého města“ z důvodu změny pracovního zařazení a jmenuje do této funkce Ing. Bohdanu Šlanhofovou.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zařazením investiční akce „Nákup nemocničního informačního systému“ do plánu investic pro rok 2006.

Usnesení č. 6
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko hospodařit v I. čtvrtletí 2006 podle rozpočtového provizoria, které odpovídá jedné čtvrtině rozpočtu na rok 2005 s výjimkou čerpání mzdových prostředků pro rok 2006, které budou vypláceny v souladu s právními předpisy platnými pro rok 2006.

Usnesení č. 7
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko předložit do 31.3.2006 ke schválení v Dozorčí radě Nemocnice Blansko konečnou verzi rozpočtu na rok 2006.

Usnesení č. 8
Rada projednala návrh na změnu směrnice č. 4/2004 „Základní pravidla vztahů zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury“ a schvaluje s účinností od 1.1.2006 její nové znění podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje návrh Kulturního střediska města Blanska na odepsání Zboží na skladě – Galerie účtu 132.002 v celkové výši 790,- Kč.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje návrh Kulturního střediska města Blanska na odepsání Materiálu na skladě – tiskové středisko účtu 112.001 v celkové výši 19.208,20 Kč.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Waška, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou stávajícího bytu za uvolněný byt na ul. Chelčického 48, Blansko pro paní Jandovou, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Stojkovičové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Goldmana, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je vlastníkem bytu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Kroupy, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že se stal nájemcem bezbariérového bytu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Pytelové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s narovnáním smlouvy na byt na ul. Bezručova 5, Blansko s Policií ČR dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje uzavření dohody o společném užívání stavby mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II – Blansko, družstvo.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 1.1.2006 do 31.3.2006.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu budovy č. p. 3 na pozemku parc. č. 16 – zast. pl., nádvoří, pozemku parc. č. 16 – zast. pl., nádvoří o výměře 459 m2 a pozemku parc. č. 17 – zahrada o výměře 1104 m2 vše v k. ú. Klepačov s tím, že budova musí být využívána i nadále pro poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej garáže – jednotky č. 1269/109 v bytovém domě na ul. L. Janáčka č. p. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3 v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 230/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1263/1, 1262/4 a 1263/2 o velikosti 230/36346 s tím, že na záměru bude uvedena kupní cena 160.000,- Kč jako minimální.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zúžením předmětu výpůjčky ve smlouvě č. 2005-KOM-S054/Pe s Úřadem práce v Blansku o přepážky č. 7 – 11 a kancelář č. 9 (+ poměrná část chodeb) v přízemí budovy na nám. Republiky 1, Blansko s účinností od 1.12.2005.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením nájmu dohodou s paní Královou, Blansko, k 31.12.2005.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se snížením úhrad nákladů spojených s užíváním předmětu výpůjčky organizaci ČMOS, Blansko.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje Nařízení, kterým se ruší Nařízení č. 03/2005 o rozsah, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Blansku.

Usnesení č. 26
Rada revokuje své usnesení č. 58 z 62. schůze rady města ze dne 4.10.2005.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2005 – 2006.

Usnesení č. 28
Rada ukládá odboru KOM zajistit zimní údržbu v souladu se schváleným Plánem zimní údržby pro zimní období 2005 – 2006.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Orálkové, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 4 500,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním předvánoční a vánoční akce (Den zdraví s Mikulášem, Předvánoční zastavení, Vánoce v azylovém domě), a to na nákup ovoce, cukrovinek a hraček pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Centrum pro matku a dítě, Blansko.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se změnou použití poskytnuté dotace na rok 2005 pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Linku důvěry v Blansku, a to 14 tis. Kč na částečnou úhradu energií a 6 tis. Kč na částečnou úhradu telefonních poplatků a ukládá odboru SOC uzavřít příslušný dodatek smlouvy.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. 311 v bloku 03 na ulici Na Pískách v Blansku paní Hejčové, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. 321 v bloku 03 na ulici Na Pískách v Blansku panu Zdrubeckému, Brno.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. 411 v bloku 04 na ulici Na Pískách v Blansku paní Zatkové, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. 421 v bloku 04 na ulici Na Pískách v Blansku paní Kazdové, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje programy prevence kriminality pro rok 2006 a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu ZPR 2005/16 – ZPR 2005/18.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje směrnici „Vymáhání pohledávek Města Blansko“ s platností a účinností od 1.1.2006.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje odpis pohledávky pokuty ve výši 8 000,-- Kč uložené rozhodnutím č.j. MŽÚ 835-127-99-BA z důvodu její nevymahatelnosti.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Nemocnice Blansko a to následovně: nařizuje odvod odpisů ve výši 4 851 279,- Kč a schvaluje příspěvek zřizovatele do investičního fondu ve výši 8 764 867,- Kč.

Usnesení č. 41
Rada nařizuje odvod zůstatku investičního fondu k 31.12.2005 Nemocnice Blansko na účet zřizovatele.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/27.

Usnesení č. 43
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1017/52 ostatní plocha o výměře cca 132 m2 v k. ú. Blansko (zeleň vedle bývalé kotelny na Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S125/R-NS/Ne ze dne 18.10.2004 na nájem části pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování umístěného reklamního a informačního zařízení (před oplocením HZS na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 509/1 ostatní plocha o výměře 15.947 m2, parc. č. 509 zastavěná plocha nádvoří o výměře 7 m2, oba v k. ú. Horní Lhota a parc. č. 948/1 ostatní plocha o výměře 7.436 m2 a parc. č. 4668 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 112 m2, oba v k. ú. Blansko včetně budovy technického zázemí na pozemcích parc. č. 4668 zast. pl. a parc. č. 509/2 zast. pl. v k. ú. Blansko a Horní Lhota (areál překladiště).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS-38/98/Ne ze dne 30. 9. 1998 na nájem části pozemku parc. č. 1635 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko (pozemek nyní označen jako parc. č. 4662 zast. pl.) dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, v blízkosti bytového domu Mahenova 3, Blansko).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 4662 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 22 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, v blízkosti bytového domu Mahenova 3, Blansko ).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2002-INV-NS013/Ko-Poz ze dne 10. 4. 2002 na nájem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře 22,5 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (umístění prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby, v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská, Blansko).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 23 m2 za účelem provozování prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby k prodeji tiskovin a ostatního doplňkového sortimentu – cigaret, cukrovinek a drogistického zboží (umístění prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby, v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská, Blansko).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/22/99/Ko ze dne 24. 3. 1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2001 na nájem části pozemku parc. č. 3100 zastavěná plocha, díl „b“, o výměře 3 m2 v k. ú. Blansko (pozemek je nyní označen jako parc. č. 3100/2 zast.pl., v k. ú. Blansko) dohodou obou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby za obytným domem na ul. Sadová a hřištěm Gymnázia Blansko).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 3100/2 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 3 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby za obytným domem na ul. Sadová a hřištěm Gymnázia Blansko).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s pronájmem id. části 446/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko panu Petru Hartlovi, bytem Blansko, Podlesí 5, za účelem užívání pozemku z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě č. p. 1806, Podlesí 5, Blansko, na dobu určitou do doby rozhodnutí příslušného úřadu ve věci uplatněné restituce, za nájemné 32,-- Kč/rok (pozemek pod bytovým domem Podlesí 5, Blansko).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2269 zast. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko panu Luďku Klimešovi, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jeho vlastnictví ke garážování osobního automobilu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 10,-- Kč/m2/rok (lokalita řadových garáží na ul. Vodní v Blansku).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1650/5 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Pavlu Machačovi, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jeho vlastnictví ke garážování osobního automobilu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 10,-- Kč/m2/rok (lokalita řadových garáží u trati ČD v Blansku – městě).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 3796/1 zastavěná plocha o výměře 684 m2 za nájemné 10,- Kč/m2/rok a parc. č. 786/17 ostatní plocha o výměře 304 m2 za nájemné 5,- Kč/m2/rok, oba v k. ú. Blansko Krajskému státnímu zastupitelství, Mozarova 3, 601 52 Brno, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem parkování vozidel, úklidu a údržby (parc. č. 786/17) a z důvodu zastavěnosti budovou budoucího nájemce (parc. č. st. 3796/1) (pozemky v areálu KSZ v Blansku, Seifertova ul.)

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části obecních pozemků parc. č. 844/19 ostatní plocha a parc. č. 844/22 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, ve prospěch Jihomoravské plynárenské, a. s., IČO: 49970607, se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, které spočívá v uložení, provozování, údržbě a opravách plynové přípojky k budově kotelny K31 v Blansku, na ulici Dvorské, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 50,--Kč za běžný metr vedení přípojky (ul. Dvorská, Blansko).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti strpět zřízení a provoz plynové přípojky včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek parc. č.177/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno jako povinného, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného (komunikace v Těchově).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy INV-NS/28/2000/Ne ze dne 1.11.2000 na nájem části pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2005 (za zámeckou zdí v Dolní Palavě).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 844/57 ostatní plocha, parc. č. 1352/15 ostatní plocha, parc. č. 745/6 ostatní plocha, parc. č. 755/36 ostatní plocha, parc. č. 55/21 ostatní plocha, parc. č. 1427 ostatní plocha, parc. č. 1362/18 ostatní plocha, parc. č. 1363/17 ostatní plocha, parc. č. 881/56 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování informačních a reklamních panelů pro výlep plakátů.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Závist.

Usnesení č. 62
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2006.

Usnesení č. 63
Rada schvaluje předložený dodatek č. 7 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s návrhem textu příkazní smlouvy, na jejímž základě bude na veletrhu REGIONTOUR 2006 prováděna propagace subjektů cestovního ruchu z Blanenska.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka