Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 1 ze dne 14.11.2006

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s provedením stavební úpravy sprchového boxu v objektu rodinného domku Zahradní č. 2.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pomocných prostor skladu čistého prádla v 1. podlaží budovy Nemocnice Blansko, místnost č. 1.47c a podíl na společných prostorách o celkové výměře 19,73 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – provozní místnost v přízemí budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová 33, čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko pro provozování kadeřnictví, místnost č. 1 a podíl na společných prostorách, tj. ideální polovinu o celkové výměře 31,36 m2 paní Edině Gavrič, Krajní 2, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová 33, čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko – pomocné prostory pro úklidovou místnost č. 29 o celkové výměře 3,04 m2 firmě ALCHEMA, s.r.o., Dolní Palava 26, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s vyřazením kopírky Canon, inventární číslo 23DM00001, z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124.

Usnesení č. 6
Rada povoluje od 1. 9. 2006 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy takto :
– Mateřská škola Blansko, Údolní 8 – výjimka na počet 26 dětí ve všech třídách této mateřské školy;
– Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – výjimka na počet 25.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 v maximální výši 100 tisíc Kč na vybavení školy novým nábytkem.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Brychtové, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Hebronovou, Blansko

Usnesení č. 10
Rada schvaluje přijetí paní Vašíčkové, Blansko do jednolůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje jako náhradníka na přijetí do jednolůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko paní Skotákovou, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje přijetí manželů Dvořáčkových, Blansko do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje jako náhradníky na přijetí do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko pana Jakubce a paní Pavlů, bytem Brťov – Jeneč.

Usnesení č. 14
Rada pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena Zastupitelstva města Blansko Ing. Lubomíra Toufara.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje užívání závěsného odznaku pro tyto členy Zastupitelstva města Blansko: Mgr. Ivo Poláka, Ing. Jindřicha Krále a Ing. Lubomíra Toufara.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2006/14.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2006/15 až RO 2006/17 a ukládá odboru FIN předložit rozpočtová opatření ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2006 –
– 270 000,00 Kč Muzeu Blansko na dokončení signalizačního zabezpečení budovy Zámku 1,
– 70 000,00 Kč ZŠ TGM ul. Rodkovského na provoz (pokrytí zvýšených nákladů za energie v roce 2006),
– 20 000,00 Kč MŠ ul. Divišova na provoz (pokrytí zvýšených nákladů za energie v roce 2006),
– 100 000,00 Kč KSMB na provoz (pokrytí zvýšených nákladů za energie v roce 2006),
– 200 000,00 Kč Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na zokruhování vodovodu v Dolní Lhotě,
– 860 184,00 Kč Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na přeložku vodovodu na Hořicích,
– 160 042,00 Kč Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na rekonstrukci komunikace III. kolonie na Klepačově (oprava vodovodních řadů v této komunikaci) a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí příspěvku ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Černého, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Antonína, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Večeřové, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidována jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Sterze, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Marka, Blansko, z pořadníku žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí s udělením výjimky ze Směrnice č. 8/2005 Hospodaření s byty v majetku Města Blansko slečně Lohvyn, Blansko.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Krupkovou, Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Danielovou, Blansko.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Vránu, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Hudečka, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy panu Babajanovi, Blansko, protože byt neužívá.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 2/1 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Petrovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 2/2 v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Janespalové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 32
Rada revokuje usnesení č. 73 z 80. schůze Rady města Blansko konané dne 22. 8. 2006.

Usnesení č. 33
Rada pověřuje starostku města, aby zastupovala Město Blansko ve Společenství vlastníků jednotek Jasanka.

Usnesení č. 34
V souvislosti se záměrem transformace služeb penzionu na pečovatelskou službu, která bude s účinností od 1. 1. 2007 poskytována v domě zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou, kterým bude současný objekt penzionu, ukládá rada odboru KOM zajistit úkoly spojené s uzavřením nájemních smluv s obyvateli Městského penzionu v Blansku, kteří byli na základě rozhodnutí Města Blansko do penzionu přijati.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí, aby nové nájemní smlouvy uzavírané s účinností od 1. 1. 2007 na byty v bývalém Městském penzionu neobsahovaly tzv. exekuční doložku. Jedná se pouze o smlouvy uzavírané se stávajícími uživateli bytů.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k obstaravatelské smlouvě s firmou Vrba, s.r.o., kterým bude rozšířen seznam domů města Blanska, které jsou ve správě firmy Vrba, s.r.o., o bytový dům Blansko, Pod Javory 32, a to od 1. 1. 2007.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného u domu Vodní 3, Blansko, v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného ze současné výše na 20,22 Kč/m2.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného u domu na ul. Komenského 24, Blansko, v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z částky 12,31 Kč/m2 na 15,86 Kč/m2 .

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 16 o výměře 15,80 m2 v podzemních garážích panu Ing. Štefkovi, Ph.D., Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 5 ve II. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, paní Barákové, Blansko na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 201 o výměře 12,88 m2 + ost. 5,02 m2 (chodba, WC) a kanceláře č. 202 o výměře 12,60 m2 + ost. 4,91 m2 (chodba, WC) ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Svazu tělesně postižených v ČR, IČO: 62075357, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok za účelem zajištění projektu Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany a jako poradna pro STP.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 104 o výměře 12,88 m2 + ost. 4,97 m2 (chodba, WC) v 1. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, IČO: 65399447, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok za účelem umístění inventáře.

Usnesení č. 43
Rada nesouhlasí s pronájmem skladu č. 76 o výměře 2,30 m3 + ostatní 1,35 (soc. zař. chodba) v zadním křídle radnice a místnost ponechává pro potřeby města Blanska.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se změnou výše nájemného v nájemní smlouvě na pronájem kanceláře č. 75 v zadním křídle radnice s paní Ing. Zouharovou, Bořitov, na 800,- Kč/m2/rok (400,- Kč/m2/rok za ostatní, tj. soc. zař. a chodba).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s prominutím nájemného panu Matuškovi za období, kdy se opravovala komunikace vedoucí k pronajatému objektu.

Usnesení č. 46
Rada nesouhlasí s náhradou ušlé mzdy ve výši 2 měsíčních nájmů panu Matuškovi z důvodu, že nebyly doloženy podklady dokládající oprávněnost výše ušlé mzdy.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 845/18 o výměře 8 × 5 m v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 48
Rada nesouhlasí se změnou ve smlouvě o výpůjčce č. SMM-V/70/96/Ne z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2026.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s podnájmem části objektu čp. 325 na ul. Komenského 28, Blansko – vypůjčitel Česká tábornická unie, Tábornický klub Tuláci – pro Pionýr, nezávislou dětskou organizaci, Pionýrskou skupinu Blansko, zastoupenou panem Strážnickým na dobu 2 roky.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje Smlouvu o pronájmu uzavřenou mezi městem Blansko a bytovým družstvem „Výhledy“, a souhlasí s roční výší nájmu 6.000,- Kč.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1319 ostatní plocha o výměře cca 76 m2 v k. ú. Těchov (pás o šířce 4 m a délce cca 19 m podél hranice pozemku p. č. 1303 zahrada v k. ú. Těchov), za účelem rozšíření soukromého pozemku a pro výstavbu RD (zeleň podél místní komunikace na Obůrku).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 364/1 orná půda v k. ú. Klepačov za účelem výstavby rodinných domů (lokalita Díly).

Usnesení č. 53
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 812/5 ost. pl., parc. č. 813/3 orná půda, část parc. č. 812/4 ost. pl. a část parc. č. 813/2 orná půda, vše v k. ú. Blansko (lokalita při ul. Pod Sanatorkou, Blansko).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s doplněním účelu nájmu dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/17/98/Ko ze dne 6. 4. 1998, a to sepsáním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterým bude :
– doplněn účel nájmu o větu: „za účelem umístění dočasné stavby dřevěného přístřešku pro uskladnění zahradního nábytku a nářadí, za účelem stání osobního automobilu nebo možnosti venkovního posezení“,
– zvýšeno nájemné na 10,- Kč/m2/rok,
– výpovědní lhůta se mění na tříměsíční.
Nájemní smlouva bude v dalších ujednáních upravena tak, aby odsouhlasené změny byly v souladu s těmito ujednáními.

Usnesení č. 55
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru vzájemného převodu části obecního pozemku parc. č. 36/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 96 m2 v k. ú. Blansko za pozemek parc. č. 205/3 zahrada o výměře 139 m2 v k. ú. Blansko, ale souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 205/3 zahrada v k. ú. Blansko a ukládá odboru INV jednat s vlastníkem o ceně.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 49 zahrada o výměře 728 m2 v k. ú. Klepačov za účelem využití pozemku k zahrádkářským účelům a za účelem umístění provizorní dřevěné garáže na části pozemku o výměře cca 20 m2 (pozemek vedle RD č. p. 14 v Klepačově).

Usnesení č. 57
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 255/1 ostatní plocha o výměře 751 m2 v k. ú. Blansko, a to z důvodu uplatnění restitučního nároku dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (pozemek na Starém Blansku, naproti Synthonu).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 271/2, parc. č. 271/4, parc. č. 271/7, parc. č. 273/1, parc. č. 1691/3 a parc. č. 1691/4, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o celkové výměře 1.968 m2 , za účelem jejich využití jako manipulační plocha (pozemky na „Starém Blansku“ mezi tratí ČD a firmou TRIDO s.r.o.).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře cca 42 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění objektem jiného vlastníka (pozemek při ulici Mahenova).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s prodloužením termínu pro uzavření kupní smlouvy na odprodej části pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 42 m2 do 31. 12. 2008 s tím, že nedodržení tohoto termínu pro uzavření kupní smlouvy budoucími kupujícími bude sankcionováno.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 95 o výměře 35 m2, parc. č. 96 o výměře 55 m2, parc. č. 97 o výměře 80 m2 a parc. č. 128/2 o výměře 340 m2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Ráječko pro účely stavby „Svitava, Spešov – ochranné hráze – číslo stavby 170 311 (pozemky mezi tratí ČD a řekou Svitavou za zahradami rodinných domů ve Spešově).

Usnesení č. 62
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 11 z 18. zasedání zastupitelstva města tak, že bude znít: „Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) částí pozemků parc. č. 95, parc. č. 96, parc. č. 97 a parc. č. 128/2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Ráječko, které nebudou dotčeny stavbou „Svitava, Spešov – ochranné hráze – číslo stavby 170 311 Obci Spešov s tím, že obdarovaný uhradí poplatky s převodem spojené, přičemž darovací smlouva bude uzavřena až po kolaudací této stavby a jejím geometrickém zaměření (pozemky mezi tratí ČD a řekou Svitavou za zahradami rodinných domů ve Spešově)“.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 576/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování dočasného parkovacího místa a jeho užívání k parkování osobního automobilu tělesně postiženého, a to panu Jindřichu Blažkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 100,- Kč/rok (Masarykova ul. Blansko, vedle chodníku).

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1650/5 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 Milošovi a Anděle Librovým, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jejich vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzických osob, v lokalitě řadových garáží u trati ČD, zastávka Blansko – město).

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 364/1 orná půda o výměře cca 135 m2 v k. ú. Klepačov panu Rudolfu Lukáškovi, bytem Blansko, za účelem dočasného uskladnění zeminy, za nájemné 7,- Kč/m2/rok, na dobu určitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek se nachází za RD a zahradou Ing. Ševčíka).

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/85 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 20 m2 panu Leonardu Paličkovi, bytem Brno, za účelem provozování prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby k prodeji ovoce, zeleniny, tisku, cigaret, balených potravin a drogistického zboží za nájemné ve výši 18.851,- Kč/rok včetně zvýšení o roční míru inflace, na dobu určitou do 20. 8. 2008 (část pozemku pod prodejním stánkem ve vlastnictví fyzické osoby, křižovatka ulic Čelakovského, Dvorská v Blansku).

Usnesení č. 67
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení výkup pozemku parc. č. 464/3 zahrada, pozemku parc. č. 3931 zastavěná plocha a budovy č. ev. 509 na pozemku parc. č. 3931 zast. pl., vše v k. ú. Blansko včetně všech součástí a příslušenství od spoluvlastníků těchto nemovitostí za cenu 750 tis. Kč (lokalita u čistírny odpadních vod).

Usnesení č. 68
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 341 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,- Kč/m2 (pozemek v Horní Lhotě).

Usnesení č. 69
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 541/1, parc. č. 541/2, parc. č. 541/3, parc. č. 541/4, parc. č. 541/5, parc. č. 542, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a parc. č. 542/2 trvalý travní porost, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko, za cenu 200,- Kč/m2 (pozemky na „Starém Blansku“ v blízkosti psího útulku).

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/95/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 746/36 (dle PK) o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, a to výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ze strany nájemce. Nájem dle výpovědi skončí dnem 31. 12. 2006 (pozemek v blízkosti bytového domu Erbenova 19 a 21 v Blansku, u hřiště ZŠ na Erbenově ulici).

Usnesení č. 71
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 34 a č. 35 z 81. schůze Rady města Blansko dne 19. 9. 2006, a to tak, že doba výpůjčky se mění v obou usneseních na dobu určitou – 5 let ode dne podpisu smlouvy (výpůjčka pozemků pod a vedle budovy TJ ČKD Blansko, ul. Údolní).

Usnesení č. 72
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 323/8 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2 v k. ú. Hořice u Blanska panu Jindřichu Kuncovi, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek v chatové lokalitě na Hořících, svah, mokřina, bažina).

Usnesení č. 73
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 862/13 orná půda, 862/272 ostatní plocha, 862,303 ostatní plocha, 862/305 ostatní plocha a 862/306 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko ve prospěch společnosti Telefónika O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, IČO: 601 93 336, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 80,- Kč/m2 plochy záboru pozemků.

Usnesení č. 74
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umožnění přeložky vodovodního řadu, jeho existence, provozu, údržby a oprav na části pozemku parc. č. 808/2 zahrada v k. ú. Blansko, které zřídí ve prospěch Města Blansko povinný, tj. vlastník pozemku parc. č. 808/2 zahrada v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene průchodu a průjezdu přes části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha a parc. č. 84/12 ostatní plocha na pozemek parc. č. 84/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 84/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném orientačně ve snímku z mapy, který je přílohou materiálu odboru INV k této věci (pozemky vedle budovy Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 76
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 9 o výměře cca 1.500 m2, sestávající se z částí či celých ploch pozemků parc. č. 201, 200, 199, 198, 262/6, 205, 204, 203, 523/2 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti OLDŘICH POKLADNÍK, se sídlem Husova 238/19, Blansko, IČO: 494 71 091 za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí s výkupem elektro – rozvodnice na pozemku parc. č. 1060/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu max. 38.000,- Kč vč. DPH od AMK Blansko, klub cyklotrialu, Bartošova 8, 678 01 Blansko, IČO: 494 638 29.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí s pořízením všech Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Hořice (dle žádostí paní Vítové, manželů Kuchařových, pana Ševčíka a zohlednění výsledků Konceptu Změny Ho1) s tím, že budou tyto Změny řešeny jako jedna Změna a tuto doporučuje k projednání a schválení na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 79
Rada nesouhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na parc. č. 1327/30 v k. ú. Blansko z ploch neurbanizovaných, louky a pastviny, drobné zemědělské pozemky do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinných domech, nízkopodlažní zástavba (dle žádosti paní Voráčové) a doporučuje zastupitelstvu města neschvalovat pořízení změny do doby, než navrhovatelka doloží výsledek prověření zastavitelnosti pozemku a připojitelnosti nezbytných inženýrských sítí.

Usnesení č. 80
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající ve vymezení ploch k protipovodňovým opatřením na samosprávném území města Blanska, dle předloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení této Změny.

Usnesení č. 81
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení parc. č. 679/18 a st. 3267 oba v k. ú. Blansko z ploch urbanizovaných, veřejná zeleň – Z1 do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinném domě, nízkopodlažní zástavba (dle žádosti pana Ježe) a doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení této Změny.

Usnesení č. 82
Rada nesouhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení parc. č. 1336, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 1335/6, 1335/7, 1338 v k. ú. Těchov z ploch neurbanizovaných, louky a pastviny do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinných domech, nízkopodlažní zástavba (dle žádosti paní Sloukové) a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení této Změny s tím, že dojde-li ke schválení v zastupitelstvu, nebude pořizování Změny zahájeno dříve, než doloží navrhovatelka souhlas od orgánu ochrany lesa a lesních pozemků.

Usnesení č. 83
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídajících částí pozemků parc. č. 793, 796, 799, 802, 805, 817 vše v k. ú. Těchov z ploch urbanizovaných, výhledové plochy (rezervní plochy) pro bydlení do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinných domech, nízkopodlažní zástavba (dle žádosti manželů Martinkových) a doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení této Změny.

Usnesení č. 84
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídajících částí pozemků parc. č. 381/31 (orná půda) a 377/1 (louky a pastviny) vše v k. ú. Klepačov z ploch neurbanizovaných do ploch urbanizovaných, individuální rekreace s možností celoročního obývání (na základě žádosti paní Šenkové) a doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení této Změny.

Usnesení č. 85
Rada nesouhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídajících částí pozemků parc. č. 280 v k. ú. Dolní Lhota z ploch neurbanizovaných, veřejná zeleň do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinných domech, nízkopodlažní zástavba (na základě žádosti paní Juřičkové) a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení této Změny.

Usnesení č. 86
Rada ukládá odboru INV jednat s vlastníkem pozemku o jeho odkupu do majetku města.

Usnesení č. 87
Rada projednala předložený materiál odboru SÚ a schvaluje změny v rozpočtových částkách Komise Rada zdravého města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka