Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 3 ze dne 19.12.2006

Usnesení č. 1

Rada jmenovala za člena Komise sportovní Ing. Lubomíra Zbořila.

Usnesení č. 2
Rada jmenovala za člena Komise sportovní Ing. Jaromíra Nováka.

Usnesení č. 3
Rada jmenovala za členku Komise „Rada Zdravého města“ Mgr. Helenu Holišovou Kotovou.

Usnesení č. 4
Rada jmenovala za člena Komise „Rada Zdravého města“ Ing. Zdeňka Šamana.

Usnesení č. 5
Rada jmenovala za člena Komise dětí a mládeže pana Ivo Fajmana.

Usnesení č. 6
Rada jmenovala za člena Komise kulturní pana Rostislava Bočka.

Usnesení č. 7
Rada jmenovala za členku Komise zahraničních styků PhDr. Zorku Kubišovou.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 50 do plánu investic pro rok 2006 „Nákup videobronchoskopického systému na plicní oddělení v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem dvou vozidel formou leasingu v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 10
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko hospodařit v průběhu 1. čtvrtletí 2007 podle rozpočtového provizoria daného zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Usnesení č. 11
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko předložit do 31. 3. 2007 ke schválení rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2007.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s odkupem obchodní společnosti Nemocnice Blansko s.r.o.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v 1. podlaží budovy Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, a to pomocné skladové prostory o výměře 15,18 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 4,55 m2, firmě CHRIŠTOF, spol. s r. o., Sportovní 3, 682 01 Vyškov.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje směrnici o majetku města a jeho evidenci.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2006/17 a č. ZPR 2006/18.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2006/22.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje Program Partnerství pro rok 2007 – vybudování kamerového bodu v lokalitě Sportovního ostrova Ludvíka Daňka a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje po úpravách vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko ve znění navržených změn.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje odpis dvou pohledávek za vyplacené dávky sociální péče v celkové výši 2.326,- Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se změnou účelu použití poskytnuté dotace na rok 2006 pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Centrum pro matku a dítě v Blansku, a to 130 tis. Kč na úhradu energií, 60 tis. Kč na úhradu ostatních provozních nákladů (materiál), 10 tis. Kč na úhradu oprav a udržování a 40 tis. Kč na částečnou úhradu revize a ostatních služeb včetně služeb spojů a ukládá odboru SOC uzavřít příslušný dodatek smlouvy.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou účelu použití poskytnuté dotace na rok 2006 pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Charitní dům sociální intervence Okno dokořán Blansko, a to 4.100,- Kč na úhradu energií, 10 tis. Kč na úhradu materiálových nákladů a 10.900,- Kč na úhradu služeb (opravy a údržba, služby spojů, ostatní služby) a ukládá odboru SOC uzavřít příslušný dodatek smlouvy.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby a souhlasí s tím, aby starostka města pověřila zastupováním Města Blansko v těchto smluvních vztazích vedoucí odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 ceník úhrad za úkony pečovatelské služby.

Usnesení č. 25
Rada revokuje usnesení č. 4 z 8. zasedání rady města konaného dne 11. 2. 2003.

Usnesení č. 26
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení návrh Dodatku č. 2 ke smlouvám o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a příslušnou obcí při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům obce s tím, že tento Dodatek č. 2 bude uzavřen s obcí Ráječko, Olomučany a Spešov. Rada ukládá odboru SOC předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek a části pozemků parc. č. 242/11 ostatní plocha a 242/1 ostatní plocha o výměře obou částí 317 m2 (zastavěno klempírnou), vše v k. ú. Blansko z důvodu zastavění budovami ve vlastnictví právnické osoby (na ul. Svitavská), a to na dobu určitou do 31. 10. 2007.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemku parc. č. 598/22 a 598/28, oba ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování informačního panelu pro ČSPH ÖMV v Blansku, při ul. Svitavské.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 875/39 ostatní plocha o výměře cca 160 m2 za účelem rozšíření soukromého pozemku p. č. 875/68 zahrada v k. ú. Blansko a poté za účelem výstavby 1 ŘRD na těchto sloučených částech pozemků, za předpokladu kladného stanoviska správců sítí k záměru a za předpokladu respektování stanoviska SÚ k této věci (ul. Zborovecká).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 743 pozemek ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr o výměře 35 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů (pozemek v areálu společnosti Steko v k. ú. Dolní Lhota).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře 51 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu se jedná o pozemek parc. č. 862/313 ostatní plocha o výměře 4 m2 a část pozemku parc. č. 862/314 ostatní plocha o výměře 47 m2) v k. ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu Sloupečník 18, Blansko a jejího využívání k zahrádkářským účelům(lokalita Sloupečník, část pozemku vedle RD Sloupečník 18, Blansko).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 862/259 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady za rodinným domem Sloupečník 46, Blansko a jeho využívání k zahrádkářským účelům (lokalita Sloupečník, část pozemku vedle RD Sloupečník 46, Blansko).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře cca 42 m2 v k. ú. Blansko Jiřímu Ševčíkovi, Blansko a Soně Ševčíkové, Blansko za účelem výstavby a provozování kadeřnictví, za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok do doby kolaudace stavby, případně do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (pokud bude vydáno) a po kolaudaci stavby, případně po vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby za nájemné 50,- Kč/m2/rok zvyšované každoročně o míru inflace, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek při ulici Mahenova).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 49 zahrada v k. ú. Klepačov o výměře 728 m2 Ivo Tronečkovi, bytem Klepačov, z toho části o výměře cca 708 m2 za účelem zahrádkářského využívání, za nájemné 1.062,- Kč/rok a části o výměře cca 20 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/rok z důvodu zastavěnosti této části stavbou provizorní garáže, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek vedle RD č. p. 14 v Klepačově).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se změnou a doplněním usnesení č. 54 z 1 RM, a to
– odrážka druhá usnesení se doplňuje a zní: „zvýšeno nájemné na 10,- Kč/m2/rok u části předmětu nájmu o výměře 17 m2“,
– doplňuje se odrážka čtvrtá a zní: „celý předmět nájmu má výměru 84 m2“.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s provedením změny zápisu v katastru nemovitostí u pozemků parc. č. st. 419 zastavěná plocha a parc. č. 1571/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Ráječko formou souhlasného prohlášení Města Blansko a Obce Ráječko (pozemky pod regulační stanicí plynu).

Usnesení č. 37
Rada projednala předložený materiál a schvaluje změny v rozpočtových částkách Komise „Rada Zdravého města“.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2006 u příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle materiálu předloženého odborem ŠKOL . Usnesení č. 39
Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska uzavřela podnájemní smlouvu na dobu delší než 1 měsíc na podnájem 1 kanceláře v přízemí Dělnického domu se společností APLEG – TREND, s.r.o. a upravila stávající podnájemní smlouvu se společností ASM consulting, s.r.o.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se stanovením cen krátkodobých podnájmů a služeb pro plesy v roce 2007 v prostorách Dělnického domu v rámci doplňkové činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Černohorská restaurace s.r.o. na uspořádání akce Silvestr 2006 v prostorách restaurace Dělnický dům dne 31. 12. 2006 v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací nepoužitelného a neupotřebitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů. Usnesení č. 43
Rada projednala žádost Klubu Agility – Blansko a nesouhlasí s proplacením rezervovaného příkonu pro odběrné místo ze sítě nízkého napětí ve výši 12.500,- Kč.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 v maximální výši 260 tisíc Kč na dokončení opravy osvětlení v některých učebnách (na základě doporučení KHS), na doplacení opravy zábradlí pavilonu A, na vybavení infocentra nábytkem a na nákup licencí pro provoz učebny PC a infocentra.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Grundzu, Blansko.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Janespalovou, Blansko.

Usnesení č. 47
Rada revokuje svoje usnesení č. 31 ze své 1. schůze ze dne 14. 11. 2006.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 2/2 v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Ludmile Vintrové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s podnájmem bytu na ulici Jasanová 30, Blansko, a to na dobu 2 let, dle materiálu odboru.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s pronájmem služebního bytu v ZŠ Erbenova v Blansku paní Odehnalové, Rudice 191.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zpětným prodloužením nájemní smlouvy paní Tererové do 31. 3. 2007.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 4 o výměře 12 m2 ve II. PP bytového domu na ul. Okružní 1b panu P. Veselému, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 8 o výměře 12 m2 ve II. PP bytového domu na ul. Okružní 1b panu M. Veselému, Blansko, za nájemné ve výši 450,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/18 – ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 8 × 5 m přimknutého k zadní části budovy dílen v Horní Palavě společnosti KOVOVÝROBA PMJ, s.r.o., zast. Zd. Jelínkem, Horní Palava 57, IČO: 46905812 za nájemné ve výši 70,- Kč/m2/rok za účelem umístění zásobní nádrže na plyn.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s možností platby záloh na el. energii ve smlouvách, ve kterých byly náklady na el. energii přeúčtovávány vždy po obdržení faktury od dodavatele, a to z důvodu jednostranné změny účtování společností E.ON.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM tento dodatek předložit ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje úpravu Plánu zimní údržby pro zimní období 2006 – 2007 týkající se chodníku na ulici Poříčí.

Usnesení č. 58
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2007.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka