Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 70 ze dne 31.01.2006

Usnesení č. 1

Rada schvaluje změnu výše úhrad za pobyt v Městském penzionu Blansko s účinností od 1. 3. 2006 v souvislosti s novelou vyhlášky o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče a ukládá vedoucí penzionu přepracovat evidenční listy obytných jednotek, a to následovně:
– úhrnná částka úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, odvoz odpadů a vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou..........340,- Kč/měsíc/obyvatel. Ostatní úhrady zůstávají beze změny v souladu s vyhláškou MPSV ČR č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy bývalé ZŠ na Obůrce čp. 63 na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 a pozemku parc. č. 315 – zast. pl, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov minimálně za cenu dle znaleckého posudku s věcným břemenem strpění pobočky Městské knihovny v této budově a s tím, že bude zachován stávající účel jako škola, a to min. po 20let.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s bezúplatným převodem budovy čp. 3 na pozemku parc. č. 16 – zast. pl., nádvoří, pozemku parc. č. 16 – zast. pl., nádvoří o výměře 459 m2 a pozemku parc. č. 17 – zahrada o výměře 1104 m2 vše v k. ú. Klepačov HHP, L. Janáčka 15, Blansko, s tím, že bude min. po 20 let zachován současný účel užívání (což bude ve smlouvě o převodu ošetřeno finanční sankcí) a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s odprodejem garáže – jednotky č. 1269/109 v bytovém domě na ul. L. Janáčka č. p. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3 v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 230/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1263/1, 1262/4 a 1263/2 o velikosti 230/36346 panu Raškovi, Blansko za kupní cenu 170.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem garáž. stání č. 11 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, paní Ing. Buříkové, Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem garáž. stání č. 13 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Novotnému, Dubňany, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem garáž. stání č. 1 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, DDM Blansko, Sadová 2, IČO: 434206656, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 84 v zadním křídle budovy nám. Svobody 3, Blansko, společnosti VAŠSTAV, s. r. o., Brno, IČO: 469 64 541, na dobu neurčitou, za účelem zřízení dislokovaného pracoviště firmy pro projekt výstavby bytového domu v Blansku na Zborovcích za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s podnájmem kanceláře č. 70 v zadním křídle radnice – nájemce paní Sychrová, Blansko – pro společnost TOTAL BROKERS a. s.; IČO: 27379345 na dobu 1 roku.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 130/1 zahrada o výměře 371 m2, část parc. č. 148 zahrada o výměře 925 m2 a část parc. č. 147/1 ostatní plocha o výměře 405 m2, vše v k. ú. Horní Lhota (za budovou bývalé MŠ v Horní Lhotě).

Usnesení č. 11
Rada bere informaci o vývoji obsazenosti průmyslové zóny k 20. 1. 2006 na vědomí a ukládá odboru INV doplnit aktuální informaci o současném stavu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 639/5 orná půda a parc. č. 642/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 14.500 m2, za účelem zbudování hřiště pro malou kopanou a jeho užívání, úklidu a údržby panu Ing. Jaroslavu Huškovi, Blansko, AC Koruna Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (staré baseballové hřiště na Písečné).

Usnesení č. 13
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit opravu usnesení č. 4 z 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 12. 2005 tak, že nově bude znít takto:
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 831/2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko Ing. Antonínu Jelínkovi, bytem Blansko, za cenu 160,- Kč/m2 , s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek vedle RD Horní Palava 37, Blansko).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníků pozemků parc. č. 319/10 ostatní plocha a parc. č. 319/11 ostatní plocha v k. ú. Těchov strpět vybudování a provozování inženýrských sítí včetně povinnosti umožnění přístupu a příjezdu k těmto sítím po těchto pozemcích v k. ú. Těchov za účelem provádění oprav, údržby atd. ve prospěch vlastníků inž. sítí a osob realizujících jejich výstavbu, zajišťujících provoz, opravy atd. včetně vjezdu příslušné mechanizace (lokalita Češkovice).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení pozemků parc. č. 375/1, 377/14 a 381/1 vše v k. ú. Klepačov, z ploch neurbanizovaných zón, orná půda, louky a pastviny a krajinotvorná zeleň do ploch zastavitelných stavbami rodinné farmy s chovem ovcí, a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se slevou z ceny u bytu C41, v bytovém domu Jasanová 34, Blansko dle materiálu odboru INV.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s přijetím hmotných darů od firmy TRIDO, s. r. o. ve formě jejich výrobků a to ve třech etapách v celkové výši 500 tis. Kč.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obcí s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok 2006.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zapůjčením dvou křížů z litiny ze sbírkového fondu umělecké litiny Muzea Blansko firmě BeF Blansko s. r. o. na dobu maximálně jednoho týdne s tím, že zapůjčené sbírkové předměty neopustí území České republiky.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka