Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 71 ze dne 14.02.2006

Usnesení č. 1

Rada projednala žádost Oblastní charity Blansko, zařízení Betany, Boskovice o finanční příspěvek na provoz zařízení Betany Boskovice. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky pro organizace a občany poskytující sociální služby na území města Blansko, rozhodla příspěvek neposkytnout.

Usnesení č. 2
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, platné od 13.9.2004. Rada města ukládá kontrolnímu oddělení předložit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko k projednání v zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely stomatologické ambulance, místnost č. 4/2 – podíl o výměře 15,47 m2, pomocných prostor o výměře 4,90 m2 a společných prostor o výměře 6,11 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Evě Láníkové na dobu neurčitou.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely gynekologické ambulance, místnost č. 142 a č. 173 o výměře 31,67 m2, pomocných prostor o výměře 7,54 m2 a společných prostor o výměře 11,76,m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Ludmile Břouškové na dobu neurčitou.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely ambulance ORL, místnost č. 11 a 12 o výměře 40,40 m2, pomocných prostor o výměře 0,94 m2 a společných prostor o výměře 12,40 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Aleši Butulovi na dobu neurčitou.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely ortopedické ambulance, místnost č. 6, 7 a podílu na místnostech č. 3, 4 a 15 o celkové výměře 42,70 m2, pomocných prostor o výměře 0,61 m2 a společných prostor o výměře 12,99 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Miroslavu Dobiáškovi na dobu neurčitou.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely ordinace praktického lékaře, místnost č. 5 a 41 o celkové výměře 30,83 m2 a společných prostor o výměře 9,25 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Zdeňku Grünwaldovi na dobu neurčitou.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely gynekologické ambulance, místnost č. 2 a 3 o celkové výměře 29,79 m2, pomocných prostor o výměře 21,00 m2 a společných prostor o výměře 15,24 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Jaromíru Hoffmanovi na dobu neurčitou.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely kožní ambulance, místnost č. 14, 15 o celkové výměře 30,16 m2, pomocných prostor o výměře 29,59 m2 a společných prostor o výměře 17,92 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Dagmar Horáčkové na dobu neurčitou.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely kardiologické ambulance, místnost č. 8, 91 o celkové výměře 35,06 m2, pomocných prostor o výměře 4,84 m2 a společných prostor o výměře 11,97 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Zdeňku Jakubcovi na dobu neurčitou.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely gynekologické ambulance, místnost č. 4 a 5 o celkové výměře 29,39 m2, pomocných prostor o výměře 21,00 m2 a společných prostor o výměře 15,12 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Janu Janíčkovi na dobu neurčitou.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely chirurgické ambulance, místnost č. 2 a podílu na místnostech č. 3, 4, 15 o celkové výměře 66,74 m2, pomocných prostor o výměře 13,85 m2 a společných prostor o výměře 24,18 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Ladislavu Kinclovi na dobu neurčitou.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely interní ambulance, místnost č. 92, 10 o celkové výměře 30,70 m2, pomocných prostor o výměře 11,44 m2 a společných prostor o výměře 12,64 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Ivě Mikulkové na dobu neurčitou.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely pediatrické ambulance, místnost č. 281 a 31 o celkové výměře 28,23 m2, pomocných prostor o výměře 3,00 m2 a společných prostor o výměře 9,37 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Věře Stejskalové na dobu neurčitou.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely stomatologické ambulance, místnost č. 4/2 – podíl o výměře 15,47 m2, pomocných prostor o výměře 4,90 m2 a společných prostor o výměře 6,11 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Milanu Stojanovovi na dobu neurčitou.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely oční ambulance, místnost č. 21 a 22 o celkové výměře 30,77 m2 a společných prostor o výměře 9,23 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Věře Šmaterové na dobu neurčitou.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely oční ambulance, místnost č. 16 a 23 o celkové výměře 30,16 m2 a společných prostor o výměře 9,05 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Magdaleně Tihonové na dobu neurčitou.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro účely stomatologické ambulance, místnost č. 5 o výměře 20,37 m2, pomocných prostor o výměře 4,90 m2 a společných prostor o výměře 7,58 m2 v budově Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko, MUDr. Ireně Vrtělové na dobu neurčitou.

Usnesení č. 19
Rada ukládá předložit materiál týkající se právní, ekonomické, provozní a odborné situace v Nemocnici Blansko na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2005) ve výši 50 013 000,- Kč do rozpočtu města roku 2006 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje přijetí úvěru na rekonstrukce a opravy komunikací ve výši 10 mil. Kč se splatností 3 let s pohyblivou úrokovou sazbou od peněžního ústavu, který předloží nejvhodnější nabídku. Rada ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje zapojení volných finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč ve správě Atlantik-Kilcullen Asset Management, a. s., na případné časové překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje po úpravách návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2006 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25
Rada bere na vědomí informaci o změně akcionářské struktury ABN AMRO Asset Management, a.s..

Usnesení č. 26
Rada schvaluje přidělit účelovou půjčku na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu dle doporučení komise následujícím žadatelům:
Soužití – bytové družstvo, Křížkovského 27, Blansko, na opravy a zateplení fasády včetně klempířských prvků, na opravy oplocení v celkové výši 405 tis. Kč,
Echeto Eva, Mahenova 14, Blansko, na výměnu oken ve výši 16 tis. Kč,
Hund Miloš, Dvorská 16, Blansko na výměnu oken ve výši 16 tis. Kč.
Ukládá odboru finančnímu předložit ke schválení přidělení účelových půjček na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje, aby Město Blansko požádalo Státní fond rozvoje bydlení ČR o přijetí úvěru do výše 4 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu. Ukládá odboru finančnímu předložit ke schválení přijetí úvěru ze SFRB ČR na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na základních škol v Blansku pro školní rok 2006/07.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pořádáním sportovní akce RC autoklubu Blansko – 12-ti hodinového vytrvalostního závodu rádiem řízených modelů automobilů o pohár města Blanska, a to dne 15.7.2006 od 12.00 do 01.30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/6 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395-zast. plocha v k. ú. Blansko včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků o velikosti 358/7394 v pořadí:
1.paní Němcová, Blansko za cenu 650.000,- Kč
2.pan Vlk, Blansko za cenu 560.000,- Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/2 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395-zast. plocha v k. ú. Blansko včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků o velikosti 312/7394 na pana Novohradského, Blansko za cenu 520.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Vintra, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 33
Rada odebírá v souladu s Přílohou ke směrnici o hospodaření s byty v majetku Města Blansko 100 bodů v žádosti o byt paní Kuncové, Blansko z důvodů uvedených v písemném materiálu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Růžičky, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že v uplynulých 3 letech byl evidován jako dlužník ve vztahu k městu a z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Hocha, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že v uplynulých 3 letech byl evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Pavlíčka, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že v uplynulých 3 letech byl evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Zouhara, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je nájemcem jiného bytu.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Fistra, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je nájemcem jiného bytu.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Zitu Janků, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je nájemkyní jiného bytu.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem stavby skladů na částech pozemků parc. č. 845/18 a parc. č. 845/26 o výměře cca 500 m2 a části přilehlých pozemků parc. č. 845/18 a parc. 845/26 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Blansko firmě Kovovýroba PMJ, s.r.o, Horní Palava 57, Blansko; IČO: 469 05 812 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 240.000,- Kč/rok za účelem podnikání v oblasti kovovýroby s účinností od 1. 1. 2006.

Usnesení č. 41
Rada nesouhlasí s další výpůjčkou objektu bývalého soc. zařízení v Rekreační oblasti Palava, a to z důvodu havarijního stavu objektu.
Rada doporučuje organizaci Český Junák, středisko „Srdce na dlani“, řešit umístění 2 buněk na vhodném městském pozemku ve spolupráci s odborem INV.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s odprodejem kotelny K23 na ul. Dvorská 56, Blansko na pozemku parc. č. 2794 – zast. plocha, nádvoří o výměře 146 m2 v k. ú. Blansko panu Radku Matuškovi, Blansko za cenu 242.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje Plán odpadového hospodářství Města Blanska.

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 148 zahrada o výměře 925 m2 v k. ú. Horní Lhota (za budovou bývalé MŠ v Horní Lhotě).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS /79/99/Ko ze dne 18.10.1999 na nájem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 31.3.2006 (v zahradě u bytového domu Křížkovského 29).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 113 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům s podmínkou údržby zbývajících nepronajatých částí pozemku parc. č. 857/62 zahrada, které jsou užívány společně všemi vlastníky bytů v domě (v zahradě u bytového domu Křížkovského 29).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemků parc. č. 690/17 ostatní plocha a parc. č. 690/20 ostatní plocha o výměře cca 44 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby dvou garáží k parkování osobního automobilu, přičemž k výstavbě bude použita část pozemku ve vlastnictví fyzické osoby (lokalita řadových garáží na ul. 9. května).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 114 zahrada o výměře 8 m2 v k. ú. Lažánky za účelem užívání jako součást zaplocené zahrady ve vlastnictví fyzické osoby (u RD čp. 18 v Lažánkách).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 881/65 ostatní plocha o výměře 32 m2 a část pozemku parc. č. 881/36 ostatní plocha o výměře cca 1500 m2, oba v k. ú. Blansko za účelem příjezdu na staveniště a vybudování skladovacích ploch (pozemky ve Zborovcích „nad Avaxem“).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 345 trvalý travní porost o výměře 471 m2 a části pozemku parc. č. 204/2 (dle PK) o výměře cca 45 m2, vše k. ú. Dolní Lhota, za účelem údržby pozemků a sečení trávy bez možnosti oplocení manželům Věře a Stanislavu Langerovým, bytem Dolní Lhota, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2126 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 panu Radimu Bučkovi, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jeho vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 10,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (lokalita Sloupečník, po levé straně komunikace, v blízkosti areálu firmy AGRO-ND, Blansko).

Usnesení č. 52
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 280/3 ostatní plocha o výměře 663 m2 a parc. č. 280/4 ostatní plocha o výměře 703 m2, oba v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 160.000,- Kč (pozemky v Lažánkách).

Usnesení č. 53
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 83/6 trvalý travní porost o výměře 26 m2 a částí pozemku parc. č. 84/12 ostatní plocha o výměře cca 230 m2 v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 400,- Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemky u Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 54
Rada bere na vědomí informaci o vývoji společnosti BLATA s.r.o. a schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč z 12.11.2003 a doporučuje tento materiál k projednání na Zastupitelstvu města Blanska.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s projektem „Mobilita pro všechny, Blansko – I. etapa“, souhlasí s jeho předložením Řídícímu výboru ke schválení a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s podáváním žádostí o dotaci dle dílčích opatření projektu „Mobilita pro všechny, Blansko – I. etapa“ na jednotlivé dotační programy, a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje vyčlenění do rozpočtů Města Blanska na rok 2007 a 2008 celkovou částku 2.918.500,- Kč, odpovídající výši spoluúčasti Města Blanska na dílčích opatřeních projektu „Mobilita pro všechny, Blansko – I. etapa“ v jednotlivých dotačních programech, a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s projektem „Cyklostezka u Salmova jezu“, souhlasí s jeho předložením na Státní fond dopravní infrastruktury, jako podklad k žádosti o příspěvek na jeho realizaci, a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 59
Rada schvaluje vyčlenění do rozpočtu Města Blanska na rok 2006 částku 1.520.000,-Kč, odpovídající výši:
a) 40% nákladům na zajištění realizace projektu „Cyklostezka u Salmova jezu“
b) a nákladů nutných k realizaci částí na něž se žádost o příspěvek nevztahuje.
Doporučuje financování k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje, aby Zastupitelstvo města Blanska schválilo prohlášení, že budoucí majetek nabytý ve spolufinancování z rozpočtu SFDI dle projektu „Cyklostezka u Salmova jezu“ Město Blansko po dobu 10 let nepřevede ani jinak nezcizí či nepředá do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení, nezastaví tento majetek po uvedenou dobu, ani jinak nezatíží právy třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy. Dále Město Blansko zajistí, aby po tuto dobu i po jejím uplynutí mohl být takto nabytý majetek bezplatně užíván s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena zákonem.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích parc. č. 1395/13 – vodní plocha a pozemku parc. č. 1395/1 (dle PK), oba v k. ú. Blansko, ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav cyklostezek, ve prospěch Města Blansko, za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč, bez DPH, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 62
Rada bere na vědomí informaci o vývoji obsazenosti průmyslové zóny k 20.1.2006 a doporučuje tento materiál k projednání na zastupitelstvu města Blanska.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení odpovídající části neurbanizovaných ploch, orná půda, sady a zahrady, veřejná zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. (521), (522) ve zjednodušené evidenci (PK) a parc. č. 606, 607, 155/2 vše v k. ú. Dolní Lhota, do urbanizovaných ploch, plochy pro bydlení v rodinných domech – plochy B1 s tím, že dojde k prověření většího rozsahu navazujícího území a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení odpovídající části urbanizovaných ploch, zemědělské výrobní plochy, zahradnictví nacházející se na pozemcích parc.č. PK(1019/3), PK(1021), PK(1018/2), PK(1019/2), PK(1019/1), st.1542, st.1543, st.1544, st.4580, st.4583, 1018/2, 1018/3, 1018/6, 1019/35, v k. ú. Blansko do urbanizovaných ploch, plochy pro občanskou vybavenost – plochy OB, a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, v lokalitě ulice Zahradní, Blansko ve smyslu převedení odpovídající části urbanizovaných ploch, občanská vybavenost vyšší, plochy stávající a návrhové, do urbanizovaných ploch, plochy pro bydlení, a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 66
Rada se zabývala zápisem z 19. zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 9. 2005 a konstatuje, že v podané informaci vedoucího stavebního úřadu ve věci správního řízení týkajícího se stavby kravína na ul. Husova nedošlo k pochybení a podaná informace odpovídá skutečnosti.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s bezplatným užitím znaku Města Blanska na plakátech a dalších propagačních materiálech pro Hotel Panorama na akci „Velký dětský maškarní bál“.

Usnesení č. 68
Rada bere na vědomí návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Blansko, které se bude konat dne 6. 3. 2006.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s tím, že u akce Rozšíření sportovní a turistické ubytovací infrastruktury v areálu “Sportovní ostrov Ludvíka Daňka“ v Blansku, bráně Moravského krasu dojde ke změně struktury financování dle materiálu z ministerstva financí při zachování celkové částky dotace.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka