Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 72 ze dne 14.03.2006

Usnesení č. 1

Rada schvaluje hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2005 a rozdělení vytvořeného hospodářského výsledku 37.104,57 Kč, který bude použit na úhradu ztrát z hospodaření organizace za předchozí období.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2006.

Usnesení č. 3
Rada stanovuje Nemocnici Blansko usměrňovat prostředky na platy podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje strukturu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pro rok 2006:
– hospodaření organizace v roce 2006 nebude vykazovat ztrátu
– majetek bude odepisován měsíčně v souladu se schválenými odpisovými plány
– tržby z čistého nájemného, které příspěvková organizace odvádí zřizovateli, budou poskytnuty zpětně příspěvkové organizaci na zajištění provozních výdajů
– zřizovatel poskytne finanční prostředky z odpisů z majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko v roce 2006 jako příspěvek na provoz.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje Smlouvu o poskytování lékařské služby první pomoci na rok 2006, pod číslem 2006-OK-S002/Ok, s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 mezi Městem Blansko a příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zastoupenou MUDr. Luďkem Kašparovským.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje Smlouvu o zajištění stomatologické lékařské služby první pomoci v roce 2006, pod číslem 2006-OK-S003/Ok s platností od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 mezi Městem Blansko a Oblastní stomatologickou komorou Blansko, zastoupenou MUDr. Vlastimilem Žilkou.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Lipůvka od 1. 7. 2006.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 2005-MP-S001/Ja ze dne 23. 5. 2005.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje znění smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizace projektu prevence kriminality.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2005, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Muzea Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s převodem technického zhodnocení budovy Zámek 1 (signalizační zařízení ve výši 198.574,80 Kč a kamerový systém budovy Zámek 1 ve výši 728.000,- Kč) z majetku Muzea Blansko do majetku Města Blansko.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Ing. Milanu Královi na pořádání akce „Setkání přátel s živou hudbou“ v prostorách Fotbal klub, Údolní 10 dne 7. 4. 2006 od 20.00 do 03.00 hodin.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Paděru, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Nezvalovou, Blansko s výší splátky 500,- Kč/měsíc po dobu 1 roku a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada ukládá odboru KOM před vypršením roční lhůty pro platbu splátek předložit radě a zastupitelstvu nový návrh dohody o zvýšení měsíční splátky.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s odprodejem rodinného domu č. p. 1108 na ul. Zahradní 4, Blansko na pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha, pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha o výměře 267 m2 a pozemku p. č. 801/4 – zahrada o výměře 223 m2 (vše v k. ú. Blansko) v tomto pořadí:
1. Mgr. Petře Crlové Zachovalové, bytem Adamov za cenu Kč 2.555.555,-
2. Manželům Jirušovým, Dvorská 22, Blansko, nabídka Kč 2.050.000,-
3. Boženě Padělkové, Masarykova 73, Blansko, nabídka Kč 2.002.000,-
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s výměnou přístřeší – přidělením přístřeší č. 2/1 na ul. Jungmannova 10 mimo pořadí pro manžele Vaškovy, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem garáž. stání č. 11 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Helvínovi, Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s odprodejem budovy čp. 63 na Obůrce na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 a pozemku parc. č. 315 – zast. pl, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov SOŠ a SOU obchodu a služeb, s. r. o., zast. Dr. V. Tonkovičem, Obůrka 63, 678 01 Blansko; IČO: 25346407 za cenu dle znaleckého posudku s podmínkami:
– bude zřízeno věcné břemeno strpění umístění pobočky Městské knihovny Blansko, (přičemž pro tuto pobočku kupující zařídí její umístění s vlastním vstupem).
– min. po 20 let bude zachován stávající účel užívání budovy, tj. jako školy
– Město Blansko bude mít předkupní právo v případě prodeje nemovitostí
– bude zřízeno věcné břemeno průchodu přes pozemek parc. č. 315 – zast. plocha pro Město Blansko
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převodu nemovitostí (daru) budovy bývalé MŠ čp. 1200 na ul. Údolní, Blansko na pozemku parc. č. st. 1346 o výměře 882 m2, pozemku parc. č. st. 1346 o výměře 882 m2 a pozemku parc. č. 727/1 – ostatní plocha o výměře 2368 m2.

Usnesení č. 21
Rada nesouhlasí se snížením nájemného firmě Boris Schrogel za pronájem části pozemku p. č. 857/70 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 2 m2.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s použitím kladného hospodářského výsledku Diecézní charity Brno, Oblastní charity Blansko, vzniklého provozováním Noclehárny v Blansku na ulici Luční, ve výši 32.873,26 Kč, vytvořeného v roce 2005, na pořízení drobného hmotného neinvestičního majetku v roce 2006 za účelem dovybavení noclehárny.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 826/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku pro výstavbu rodinného domu (ulice Horní Palava, před novostavbou RD na pozemku p. č. 5007 zast. pl. v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 1364/21 ostatní plocha o výměře 1458 m2, parc. č. 1364/23 ostatní plocha o výměře 113 m2 a část pozemku parc. č. 1480/12 ostatní plocha o výměře 556 m2, vše v k. ú. Blansko, vše zastavěno komunikacemi ve vlastnictví JmK z důvodu majetkoprávního vypořádání (Gellhornova, Svitavská).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezplatně převést pozemek parc. č. 574 ostatní plocha v k. ú. Klepačov, za účelem propojení s nemovitostmi fyzických osob, které s pozemkem sousedí, za podmínky, že pozemek bude převeden všem dotčeným osobám (Facírka, Klepačov).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 370 ostatní plocha o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. 404/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, z důvodu zastavění části pozemků hobby dílnou (pozemek se nachází u RD č. p. 83 v Horní Lhotě „Na Familiích“).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko panu Romanu Tesařovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 540,- Kč/rok, k zahrádkářským účelům (lokalita zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a – c, Blansko).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 329/3 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v k. ú. Klepačov z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob a jejího užívání ke garážování osobního automobilu Ing. Milanu Janíčkovi a Mgr. Drahomíře Janíčkové, bytem Klepačov, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 110,- Kč/rok od roku 2003 (ulice Dlouhá, Klepačov).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 881/65 ostatní plocha o výměře 32 m2 a části pozemku parc. č. 881/36 ostatní plocha o výměře cca 1500 m2, oba v k. ú. Blansko společnosti VAŠSTAV, s. r. o., Brno, Staňkova 103/18, IČO: 46964541, za účelem zřízení příjezdu na staveniště a jeho užívání, za účelem vybudování skladovacích ploch, které budou užívány jako zařízení staveniště, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemky ve Zborovcích, nad OD Hruška ).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/18/99/Ko ze dne 1. 3. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 620/79 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni faktického odstranění prodejního stánku z pozemku, nejpozději ke dni 30. 6. 2006 (stánek u OD na Písečné).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prodloužením doby trvání a užívání dočasné stavby prodejního stánku ve vlastnictví společnosti Maloobchodní prodej tisku s. r. o. Praha na části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko na dobu do 31. 12. 2010 za podmínky, že vlastník stánku uzavře s městem Blansko dodatek č. 1 k nájemní smlouvě číslo INV-NS/10/01/Ko, kterým bude změněna výpovědní lhůta na jeden měsíc a doplněno ujednání, že v případě potřeby pronajímatele provede nájemce přemístění stánku na jiné místo, které určí pronajímatel. (Rožmitálova ulice, u zastávky ČD Blansko – město).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu s Lesy města Brno, spol. s r. o., jako nájemcem, na část pozemku parc. č. 187/1 (dle PK) o výměře 325 m2 v k. ú. Olešná, na dobu určitou – do doby podpisu kupní smlouvy na předmětnou část pozemku, za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok, za účelem provedení rekonstrukce místní komunikace .

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 57 z 68. schůze dne 20. 12. 2005, a to tak, že „jednorázová úplata ve výši 50,- Kč je za 1 m2 plochy záboru“. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S056/NS-Ne ze dne 6. 4. 2005 na nájem části pozemků parc. č. 699, 689 a 688 , vše dle PK, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 200 m2 takto:
– jediným nájemcem je Ing. Milan Král, bytem Blansko, z důvodu vlastnictví budovy stojící na předmětu nájmu,
– předmětem nájmu je dle GP 2869-040/2005 zapsaného v katastru nemovitostí pozemek parc. č. 5004 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko,
– v souvislosti se změnou předmětu nájmu bude opraveno i nájemné.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. (areál hřiště na ul. Údolní).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 56 z 68. rady města dne 20. 12. 2005, a to tak, že se mění výpovědní lhůta na tříměsíční. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn (pronájem pozemků v areálu KSZ v Blansku, Seifertova ul.).

Usnesení č. 36
Rada ukládá odboru INV předložit radě seznam ploch pro nízkopodlažní bytovou zástavbu dle územního plánu s uvedením vlastnických vztahů.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska na akci zaměřené proti domácímu násilí jejichž název zní „Když je doma něco navíc.“

PhDr. Jaroslava Králová
starostka