Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 72 ze dne 14.03.2006

Usnesení č. 1

Rada schvaluje hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2005 a rozdělení vytvořeného hospodářského výsledku 37.104,57 Kč, který bude použit na úhradu ztrát z hospodaření organizace za předchozí období.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2006.

Usnesení č. 3
Rada stanovuje Nemocnici Blansko usměrňovat prostředky na platy podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje strukturu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pro rok 2006:
– hospodaření organizace v roce 2006 nebude vykazovat ztrátu
– majetek bude odepisován měsíčně v souladu se schválenými odpisovými plány
– tržby z čistého nájemného, které příspěvková organizace odvádí zřizovateli, budou poskytnuty zpětně příspěvkové organizaci na zajištění provozních výdajů
– zřizovatel poskytne finanční prostředky z odpisů z majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko v roce 2006 jako příspěvek na provoz.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje Smlouvu o poskytování lékařské služby první pomoci na rok 2006, pod číslem 2006-OK-S002/Ok, s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 mezi Městem Blansko a příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zastoupenou MUDr. Luďkem Kašparovským.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje Smlouvu o zajištění stomatologické lékařské služby první pomoci v roce 2006, pod číslem 2006-OK-S003/Ok s platností od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 mezi Městem Blansko a Oblastní stomatologickou komorou Blansko, zastoupenou MUDr. Vlastimilem Žilkou.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Lipůvka od 1. 7. 2006.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 2005-MP-S001/Ja ze dne 23. 5. 2005.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje znění smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizace projektu prevence kriminality.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2005, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Muzea Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s převodem technického zhodnocení budovy Zámek 1 (signalizační zařízení ve výši 198.574,80 Kč a kamerový systém budovy Zámek 1 ve výši 728.000,- Kč) z majetku Muzea Blansko do majetku Města Blansko.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Ing. Milanu Královi na pořádání akce „Setkání přátel s živou hudbou“ v prostorách Fotbal klub, Údolní 10 dne 7. 4. 2006 od 20.00 do 03.00 hodin.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Paděru, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Nezvalovou, Blansko s výší splátky 500,- Kč/měsíc po dobu 1 roku a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada ukládá odboru KOM před vypršením roční lhůty pro platbu splátek předložit radě a zastupitelstvu nový návrh dohody o zvýšení měsíční splátky.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s odprodejem rodinného domu č. p. 1108 na ul. Zahradní 4, Blansko na pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha, pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha o výměře 267 m2 a pozemku p. č. 801/4 – zahrada o výměře 223 m2 (vše v k. ú. Blansko) v tomto pořadí:
1. Mgr. Petře Crlové Zachovalové, bytem Adamov za cenu Kč 2.555.555,-
2. Manželům Jirušovým, Dvorská 22, Blansko, nabídka Kč 2.050.000,-
3. Boženě Padělkové, Masarykova 73, Blansko, nabídka Kč 2.002.000,-
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s výměnou přístřeší – přidělením přístřeší č. 2/1 na ul. Jungmannova 10 mimo pořadí pro manžele Vaškovy, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem garáž. stání č. 11 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Helvínovi, Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s odprodejem budovy čp. 63 na Obůrce na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 a pozemku parc. č. 315 – zast. pl, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov SOŠ a SOU obchodu a služeb, s. r. o., zast. Dr. V. Tonkovičem, Obůrka 63, 678 01 Blansko; IČO: 25346407 za cenu dle znaleckého posudku s podmínkami:
– bude zřízeno věcné břemeno strpění umístění pobočky Městské knihovny Blansko, (přičemž pro tuto pobočku kupující zařídí její umístění s vlastním vstupem).
– min. po 20 let bude zachován stávající účel užívání budovy, tj. jako školy
– Město Blansko bude mít předkupní právo v případě prodeje nemovitostí
– bude zřízeno věcné břemeno průchodu přes pozemek parc. č. 315 – zast. plocha pro Město Blansko
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převodu nemovitostí (daru) budovy bývalé MŠ čp. 1200 na ul. Údolní, Blansko na pozemku parc. č. st. 1346 o výměře 882 m2, pozemku parc. č. st. 1346 o výměře 882 m2 a pozemku parc. č. 727/1 – ostatní plocha o výměře 2368 m2.

Usnesení č. 21
Rada nesouhlasí se snížením nájemného firmě Boris Schrogel za pronájem části pozemku p. č. 857/70 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 2 m2.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s použitím kladného hospodářského výsledku Diecézní charity Brno, Oblastní charity Blansko, vzniklého provozováním Noclehárny v Blansku na ulici Luční, ve výši 32.873,26 Kč, vytvořeného v roce 2005, na pořízení drobného hmotného neinvestičního majetku v roce 2006 za účelem dovybavení noclehárny.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 826/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku pro výstavbu rodinného domu (ulice Horní Palava, před novostavbou RD na pozemku p. č. 5007 zast. pl. v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 1364/21 ostatní plocha o výměře 1458 m2, parc. č. 1364/23 ostatní plocha o výměře 113 m2 a část pozemku parc. č. 1480/12 ostatní plocha o výměře 556 m2, vše v k. ú. Blansko, vše zastavěno komunikacemi ve vlastnictví JmK z důvodu majetkoprávního vypořádání (Gellhornova, Svitavská).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezplatně převést pozemek parc. č. 574 ostatní plocha v k. ú. Klepačov, za účelem propojení s nemovitostmi fyzických osob, které s pozemkem sousedí, za podmínky, že pozemek bude převeden všem dotčeným osobám (Facírka, Klepačov).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 370 ostatní plocha o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. 404/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, z důvodu zastavění části pozemků hobby dílnou (pozemek se nachází u RD č. p. 83 v Horní Lhotě „Na Familiích“).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko panu Romanu Tesařovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 540,- Kč/rok, k zahrádkářským účelům (lokalita zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a – c, Blansko).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 329/3 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v k. ú. Klepačov z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob a jejího užívání ke garážování osobního automobilu Ing. Milanu Janíčkovi a Mgr. Drahomíře Janíčkové, bytem Klepačov, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 110,- Kč/rok od roku 2003 (ulice Dlouhá, Klepačov).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 881/65 ostatní plocha o výměře 32 m2 a části pozemku parc. č. 881/36 ostatní plocha o výměře cca 1500 m2, oba v k. ú. Blansko společnosti VAŠSTAV, s. r. o., Brno, Staňkova 103/18, IČO: 46964541, za účelem zřízení příjezdu na staveniště a jeho užívání, za účelem vybudování skladovacích ploch, které budou užívány jako zařízení staveniště, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemky ve Zborovcích, nad OD Hruška ).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/18/99/Ko ze dne 1. 3. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 620/79 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni faktického odstranění prodejního stánku z pozemku, nejpozději ke dni 30. 6. 2006 (stánek u OD na Písečné).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prodloužením doby trvání a užívání dočasné stavby prodejního stánku ve vlastnictví společnosti Maloobchodní prodej tisku s. r. o. Praha na části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko na dobu do 31. 12. 2010 za podmínky, že vlastník stánku uzavře s městem Blansko dodatek č. 1 k nájemní smlouvě číslo INV-NS/10/01/Ko, kterým bude změněna výpovědní lhůta na jeden měsíc a doplněno ujednání, že v případě potřeby pronajímatele provede nájemce přemístění stánku na jiné místo, které určí pronajímatel. (Rožmitálova ulice, u zastávky ČD Blansko – město).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu s Lesy města Brno, spol. s r. o., jako nájemcem, na část pozemku parc. č. 187/1 (dle PK) o výměře 325 m2 v k. ú. Olešná, na dobu určitou – do doby podpisu kupní smlouvy na předmětnou část pozemku, za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok, za účelem provedení rekonstrukce místní komunikace .

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 57 z 68. schůze dne 20. 12. 2005, a to tak, že „jednorázová úplata ve výši 50,- Kč je za 1 m2 plochy záboru“. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S056/NS-Ne ze dne 6. 4. 2005 na nájem části pozemků parc. č. 699, 689 a 688 , vše dle PK, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 200 m2 takto:
– jediným nájemcem je Ing. Milan Král, bytem Blansko, z důvodu vlastnictví budovy stojící na předmětu nájmu,
– předmětem nájmu je dle GP 2869-040/2005 zapsaného v katastru nemovitostí pozemek parc. č. 5004 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko,
– v souvislosti se změnou předmětu nájmu bude opraveno i nájemné.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. (areál hřiště na ul. Údolní).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 56 z 68. rady města dne 20. 12. 2005, a to tak, že se mění výpovědní lhůta na tříměsíční. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn (pronájem pozemků v areálu KSZ v Blansku, Seifertova ul.).

Usnesení č. 36
Rada ukládá odboru INV předložit radě seznam ploch pro nízkopodlažní bytovou zástavbu dle územního plánu s uvedením vlastnických vztahů.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska na akci zaměřené proti domácímu násilí jejichž název zní „Když je doma něco navíc.“

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.