Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 73 ze dne 28.03.2006

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena Komise sportovní p. Ing. Lubomíra Zbořila.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí p. Mgr. Libora Kotouče.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Matuškové, Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Hlouškovou, Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje přijetí pana Miholy, Drnovice u Lysic do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje jako náhradníka na přijetí do dvoulůžkové obytné jednotky v Městském penzionu Blansko paní Skotákovou, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 20 tis. Kč, a to 10 tis. Kč na částečnou úhradu energií a 10 tis. Kč na částečnou úhradu služeb spojů pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, „Linka důvěry“.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 40 tis. Kč, a to 4 tis. Kč na částečnou úhradu nájemného, 10 tis. Kč na částečnou úhradu služeb spojů, 10 tis. Kč na částečnou úhradu energií a 16 tis. Kč na částečnou úhradu materiálu pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, „Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba“ – Domácí péče.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvoráka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Tiché, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Buchálkové, Blansko, a to od 14. 5. 2006 do 30. 6. 2006.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Městské knihovny Blansko, Kulturního střediska města Blanska a Muzea Blansko za rok 2005 a plány činnosti na rok 2006.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje Smlouvu o vysílání televizních pořadů a reklamních bloků na programu UPC EXPRESS vysílaných v kabelových rozvodech společnosti UPC ČR a. s. v Blansku.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s použitím provozních prostředků Městské knihovny Blansko na financování činnosti regionálního oddělení knihovny do června 2006, tedy do doby poskytnutí dotace Jihomoravským krajem na tuto činnost.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s vyřazením a částečným odprodejem neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Městské knihovny Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, na uspořádání zahajovacího ceremoniálu „Olympiády dětí a mládeže Blansko 2006“ dne 4. 6. 2006 v době od 18.00 do 23.00 hodin v areálu Sportovního ostrova L. Daňka.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 1.4.2006 do 30.6.2006.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/17 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, č. p. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 358/7394, v pořadí:
1. paní Maršálková, Blansko za cenu 580.000,- Kč
2. paní Hebelková, Blansko za cenu 570.000,- Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/13 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, č. p. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 312/7394, na Ing. Kubíka, Blansko za cenu 862.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem garáž. stání č. 16 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, Ing. Pokornému, Brno, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 75 o výměře 12,37 m2 + ost. 7,30 m2 v zadním křídle radnice nám. Svobody 3, Blansko, pro JUDr. Stloukala, Blansko na dobu neurčitou za účelem zřízení a provozování advokátní kanceláře za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 72 o výměře 14,35 m2 + ost. 8,50 m2 a č. 73 o výměře 14,10 m2 + ost. 8,30 m2 v zadním křídle radnice nám. Svobody 3, Blansko, pro UNIVA SPEDITION s.r.o., Blansko, IČO: 253 47 616 na dobu neurčitou za účelem mezinárodní spedice za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 106,107,108 a 109 (o celkové výměře 56,84 m2 + ost. 21,92 m2) v prvním patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Úřadu práce v Blansku, Vodní 9, IČO: 00559229, na dobu neurčitou za účelem zřízení a provozování agendy posudkových lékařů za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s výpůjčkou kanceláře č. 317 o výměře 18,70 m2 + ost. 4,30 m2 (WC, chodba) ve 3. patře budovy na nám. Republiky 1, Blansko, pro Obchodní a hospodářskou komoru Brno, Výstaviště 1, Brno, IČO: 489 07 723, za účelem zřízení a provozování „Regionálního informačního místa pro podnikatele“.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 2005-KOM-S064/Pe s organizací Centrum pro zdravotně postižené Jihomoravského kraje dohodou k 31.3.2006 z důvodu ukončení činnosti organizace.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se změnou výpovědní lhůty ve smlouvě se společností Kovovýroba PMJ, s.r.o. z tříměsíční na výpovědní lhůtu 1 rok.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 113 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům s podmínkou údržby zbývajících nepronajatých částí pozemku parc. č. 857/62 zahrada, které jsou užívány společně všemi vlastníky bytů v domě Křižkovského 29, Blansko, a to panu Bohumilu Čepovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 339,- Kč/rok (v zahradě u bytového domu Křižkovského 29).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 114 zahrada o výměře 8 m2 v k. ú. Lažánky paní Ladislavě Hřebíčkové, bytem Lažánky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3,- Kč/m2/rok za účelem užívání jako součást zaplocené zahrady ve vlastnictví fyzické osoby(u RD čp. 18 v Lažánkách).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 844/57 ostatní plocha, parc. č. 1352/15 ostatní plocha, parc. č. 745/6 ostatní plocha, parc. č. 755/36 ostatní plocha, parc.č. 55/21 ostatní plocha, parc. č. 1427 ostatní plocha, parc. č. 1362/18 ostatní plocha, parc. č. 1363/17 ostatní plocha, parc. č. 881/56 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování informačních a reklamních panelů pro výlep plakátů, a to společnosti PB Propag s.r.o., na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 20.000,- Kč/rok od 1.1.2006 + zvyšování o míru inflace od r. 2007.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícího v uložení, provozování, opravách a údržbě optického kabelu, který propojí trať ČD na železničním kilometru 180,95 s OŘ PČR Blansko na obecních pozemcích parc. č. 1019/50, 1429/13, 1429/28, 1019/34, 1015/31, 1429/3, 1429/33, 1018/2, 1359/4, 1060/2, vše ostatní plocha, dále pozemcích parc. č. 1046/2 trvalý travní porost, 1060/1 orná půda, 1393/1 vodní plocha, 1238/3 trvalý travní porost a parc. č. 1019/3 (dle PK), vše v k. ú. Blansko, ve prospěch ČD – Telematika a. s., Praha 3, Pernerova 2819/2a, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s objednáním a zahájením prací – nutných k umožnění instalace a provozu technických zařízení na sběr biometrických údajů žadatelů o cestovní pasy s elektronickým čipem (e-pasy) – na pasovém centru s tím, že k úhradě vynaložených prostředků dojde po obdržení příspěvku z Ministerstva vnitra, nejpozději však do 1.10.2006.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s účastí na projektu „Na venkově pro venkov“ – síť poradenských a informačních center pro trvale udržitelný rozvoj venkova formou partnerství a pověřuje starostku města Blansko podepsáním příslušných dokumentů.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje v souladu se směrnicí č. 3/2005 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků na akce konané ve spolupráci s partnerskými městy Blanska, a to ve výši odsouhlasené Komisí pro zahraniční styky dne 15. 3. 2006.

Usnesení č. 34
Rada bere na vědomí zprávu o způsobu využití příspěvku z rozpočtu města v oblasti cestovní ruch Sdružením Horizont při pořádání 7. ročníku cestovatelského festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2005.

Usnesení č. 35
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2006 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 73. schůzi rady města.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska na prezentaci a propagaci města u příležitosti konání „Olympiády dětí a mládeže Blansko 2006“.

Usnesení č. 37
Rada ukládá odboru INV jedenkrát za rok informovat zastupitelstvo o vývoji obsazenosti průmyslové zóny.

Usnesení č. 38
Rada projednala usnesení č. 32, 33 a 34 z 21. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 6.3.2006 a ponechává usnesení č. 1, 2, 3 a 4 z 67. schůze Rady města Blansko ze dne 6.12.2005 v platnosti.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka