Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 74 ze dne 11.04.2006

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky – kancelář a provozní místnost pro provozní činnost systémové podpory nemocničního informačního systému, místnost č. 1.01, 1.04, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 31,81 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s postupem odboru KOM a souhlasí s odečtem 100 bodů dle Směrnice č. 8/2005 Hospodaření s byty v majetku Města Blansko ze žádosti o byt slečny Ševčíkové, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem garáž. stání č. 14 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, ČSSZ – Krajské správě sociálního zabezpečení pro Jm kraj v Brně, IČO: 00006963, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 201 o výměře 12,88 m2 + ost. 5,02 m2 ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Across reality v.o.s., Adamcova 1210/ 9, Brno, IČO: 26263505, na dobu neurčitou za účelem zřízení a provozování realitní a poradenské kanceláře za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – skladu č. 76 o výměře 2,30 m2 + ost. 1,35 m2 v zadním křídle radnice nám. Svobody 3, Blansko, pro JUDr. Stloukala, Blansko na dobu neurčitou za účelem užívání jako sklad za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se snížením nájemného panu Horákovi, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí s návrhem žadatele na financování koupě bývalé ZŠ Obůrka.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu ZPR 2006/1.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2006/1.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce „Pálení čarodějnic 2006“ dne 30. 4. 2006 v době od 16.00 do 01.00 hodin následujícího dne v areálu rekreační oblasti Palava.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Občanská aktivita Horní Lhota na pořádání tanečních zábav s živou hudbou v prostorách areálu TJ Sokol Horní Lhota do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadatelce paní Soni Pelikánové na pořádání tanečních zábav s živou hudbou na hřišti v Blansku, Dolní Lhotě do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti. Rada zplnomocňuje místostarostu Mgr. Poláka v případě problémů zrušit souhlas s udělením výjimky.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro Muzeum Blansko na činnost ve výši 450 000 Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků JMK k realizaci projektu.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro rok 2006 pro ZŠ Blansko, Erbenova 13 a ZŠ Blansko, Dvorská 26 o částku 20 tis. Kč na odměňování správců veřejně přístupných hřišť s tím, že nedočerpané prostředky na odměňování správců zůstávají v rozpočtu organizace.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/35 ostatní plocha o výměře cca 186 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako součást zahrady parc. č. 846/3 v k. ú. Blansko, k zahrádkaření Janě a Milanu Neubauerovým, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 558,- Kč/rok (lokalita Sever II, součást zaplocené soukromé zahrady).

Usnesení č. 16
Rada nesouhlasí s prominutím nájemného za rok 2006 dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/80/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 mezi Městem Blansko a paní Marií Fadrnou (část pozemku – zahrady u bytového domu Křížkovského 29, Blansko – Železničář).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí
a) s odkoupením IS (vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace) v lokalitě „Na Slunku“ v k. ú. Těchov za cenu 25 % z pořizovací ceny sítí, od vlastníků sítí, za předpokladu splnění podmínek uvedených ve stanovisku odboru KOM k této věci,
b) a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města výkup pozemků parc. č. 430/16 orná půda o výměře 1.754 m2, parc. č. 430/8 orná půda o výměře 141 m2, parc. č. 431/1 ostatní plocha o výměře 279 m2, parc. č. 76/3 zahrada o výměře 12 m2, vše v k. ú. Těchov od vlastníka pozemků, za cenu dle znaleckého posudku v době výkupu (lokalita „Na Slunku“ v Těchově).

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí žádost pí Kovářové Zdeňky o odprodej pozemku parc. č. 949/2, pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko (lokalita „Luhy“), a ukládá odboru INV jednat o podmínkách převodu na Město Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu přes obecní pozemky parc. č. 812/21 orná půda a parc. č. 808/19 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko na pozemek parc. č. 808/2 zahrada v k. ú. Blansko ve prospěch vlastníka tohoto pozemku pana Richarda Kučery, bytem Blansko, na dobu neurčitou bezplatně a souhlasí se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu přes část pozemku parc. č. 808/2 zahrada v k. ú. Blansko ve vlastnictví Richarda Kučery, bytem Blansko na pozemek parc. č. 1027 zast. pl. v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně ve prospěch Města Blansko.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky, příp. jejich části parc. č. 187/1, parc. č. 187/2, parc. č. 187/3, parc. č. 187/4, parc. č. 187/5, parc. č. 187/6, parc. č. 197/3 a parc. č. 262/4, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 4200 m2 za účelem development pozemků a realizace investiční výstavby výrobní haly pro společnost ATONA s.r.o. (lokalita „Průmyslová zóna“).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka