Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 75 ze dne 25.04.2006

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Meluzína na členství v Komisi mládeže.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje plán čerpání fondu rozvoje Nemocnice Blansko na stavební akce v roce 2006.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky a v 1. podlaží budovy polikliniky – dětské oddělení pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 66, 68 a 69, a to v celkové výměře 12,30 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko, Sadová 33).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v 1. podlaží budovy polikliniky – dětské oddělení pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 72, a to v celkové výměře 1,87 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko, Sadová 33).

Usnesení č. 5
Rada schvaluje Pravidla pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení – bezbariérových bytech ve znění navržených změn.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2006 podle předložené přílohy a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí informaci o výsledku zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/07.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Janu Zukalovi na pořádání tanečních večerů s živou hudbou v prostorách Pizzeria Terrazza, Svitavská 31a do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1692 ostatní plocha a parc. č. 576/9 zahrada, oba v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako součást nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob (pozemky za byt. domem Těchovská 8, Blansko).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/47/96/Ko ze dne 12. 6. 1996 na nájem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku nejpozději však k 31. 7. 2006 ( lokalita Zborovce, pod bytovým domem Okružní 3a – c, bývalý Svítilův sad).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (lokalita Zborovce, pod bytovým domem Okružní 3a – c, bývalý Svítilův sad).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 438/3 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 1241 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem využívání a provozování střelnice (lokalita Kopec, D. Lhota).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se změnou doby výpůjčky dle usnesení č. 17 z 40. schůze rady města Blansko dne 21. 9. 2004, a to na dobu určitou do 31. 12. 2006.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uspořádáním akce Petrův ráj v rámci Historického a pivního jarmarku v Blansku MO Moravského rybářského svazu v Blansku, IČO 00546712, a to v době 27. 4. 2006 – 9. 6. 2006.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Jihomoravské plynárenské, a. s., Brno, jako oprávněného na pozemcích parc. č. 67/2, 67/3, 67/4, 79/2, 79/5,79/6, 79/7, 79/13, 84/9, 91/2, 97/4, 1362/2, 1362/4, 1362/8, 1362/11, 1362/16, 1362/17, 1362/18, 1362/20, vše ostatní plocha a na pozemcích ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr parc. č. 79, 92/2 a 96/2, vše v k. ú. Blansko, které bude spočívat v právu oprávněného zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství (dále jen PZ) na předmětných pozemcích v rámci stavby „Rekonstrukce NTL plynovodu a domovních přípojek na STL, Blansko, ul. Vodní + 4, číslo stavby 6009“ , dále v právu oprávněného vstupovat na předmětné části pozemků za účelem rekonstrukcí, oprav a údržby PZ, na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč za každý započatý bm. Náklady se zřízením věcného břemene ponese oprávněný.

Usnesení č. 16
Rada vyhovuje požadavkům uvedeným v petici podepsané občany domů Družstevní 1, 2a, 2b, 3, 5 a ukládá Ing. Královi odpovědět na petici ve smyslu rozpravy.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2006/2.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2006/2.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s návrhem textu smlouvy o partnerství s Jihomoravským krajem a s účastí města Blansko v projektu „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ dle této smlouvy.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska na prezentaci a propagaci města u příležitosti konání závodu ME v biketrialu.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka