Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 76 ze dne 09.05.2006

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pí Jitky Varhánkové na členství v Komisi kulturní.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí informaci Nemocnice Blansko o zefektivnění stravovacího provozu.

Usnesení č. 3
Rada vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy na dodávku stravy pro firmu Unigastro, a. s., J. Seiferta 2179, 434 01 Most.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pořízením dlouhodobého majetku na rozšíření vybavení pro stravovací provoz v celkové ceně 1,191 mil. Kč bez DPH.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí informaci Nemocnice Blansko ve věci nájemních vztahů s nájemci nebytových prostor v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu energií pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, středisko „Pěkná modrá“.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 8 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravně výchovný pobyt v Jánských Lázních a ve výši 4 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravně výchovný pobyt v Rapotíně pro Svaz tělesně postižených v ČR, Místní organizace STP, Blansko 1.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 8 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravný pobyt v Luhačovicích pro Svaz tělesně postižených v ČR, Místní organizace č. 2, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rehabilitačně výchovný pobyt v Luhačovicích pro Svaz tělesně postižených v ČR, okresní výbor, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravný pobyt v Jánských Lázních a ve výši 3 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravný pobyt v Proseči u Skutče pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu služeb osobní asistence pro těžce zrakově postižené blanenské občany pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2005 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na výstavu kompenzačních pomůcek v Olomouci pro Bílý klíč porozumění, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravné dny v lázních Skalka u Prostějova pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace č. 3, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2006/07 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se spolupartnerstvím Města Blansko na XII. ročníku MPMK 2006.
Rada souhlasí s užitím náměstí Republiky dne 17. června 2006 pro ASK Blansko na pořádání XII. ročníku MPMK 2006.
Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam a stánků s občerstvením na náměstí Republiky dne 17. června 2006 pro ASK Blansko.
Rada souhlasí s umístěním znaku města Blanska v propozicích a na plakátech XII. ročníku MPMK 2006.
Rada ukládá Městské polici Blansko spolupracovat s organizačním výborem XII. ročníku MPMK 2006 při organizačních opatřeních a zabezpečení průběhu akce.
Rada ukládá komisi pro zahraniční styky zabezpečit pozvání sportovců z partnerských měst a projednat příspěvek na úhradu nákladů jejich pobytu.
Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit tisk diplomů pro účastníky Lidového běhu městem Blansko.
Rada ukládá řediteli KSMB spolupracovat s organizačním výborem XII. ročníku MPMK 2006 při zajištění sportovně – kulturního programu.
Rada ukládá sportovní komisi projednat příspěvek na XII. ročník MPMK 2006.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli MATRAS.CZ, s.r.o. na pořádání tří koncertů v prostorách lomu Arnoštov do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce „Večer u vatry“ dne 20. 5. 2006 v době od 17.00 do 01.00 hodin následujícího dne v areálu rekreační oblasti Palava.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje po úpravách návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2006 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 19
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh sportovní komise na poskytnutí finančních příspěvků na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení TJ Black Hill Blansko, OREL Jednota Blansko, TJ ČKD Blansko, FK Blansko a ASK Blansko na nejbližší zasedání ZM

Usnesení č. 20
Rada schvaluje návrh odboru ŠKOL na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Himájem, Blansko s výší splátky 500,-- Kč/měsíc po dobu 1 roku a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada ukládá odboru KOM před vypršením roční lhůty pro platbu splátek předložit radě a zastupitelstvu nový návrh dohody o zvýšení měsíční splátky.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou přiděleného bytu pro paní Štrajtovou, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Pánkovou, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s darováním nemovitostí ve vlastnictví města Blanska – budovy čp. 1200 na pozemku parc. č. st. 1346 na ul. Údolní, pozemku parc. č. st. 1346 o výměře 882 m2 a pozemku parc. č. 727/1 o výměře 2368 m2 vše v k. ú. Blansko, Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno a doporučuje k projednání v Zastupitelstvu města.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s přijetím daru – budovy čp. 1554 na pozemku parc. č. st. 2765 na ul. Sadová, budovy čp. 1025 na pozemku parc. č. st. 1025 na ul. B. Němcové a pozemku parc. č. st. 1025 o výměře 356 m2 vše v k. ú. Blansko od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno a doporučuje k projednání v Zastupitelstvu města.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem garáž. stání č. 10 o výměře 12 m2 ve 2.PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, manželům Pliskovým, Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 113 o výměře 11,20 m2 + ost. 4,32 m2 v 1. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, organizaci Bílý klíč porozumění, občanské sdružení, Husova 40, Blansko, IČO: 266 27 761 na dobu neurčitou za účelem pomoci těžce zrakově postiženým za symbolické nájemné 1,- Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s výměnou kanceláře č. 708 v 7. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko za kancelář č. 112 o výměře 39,76 m2 + ost. 15,35 m2 v 1. patře téže budovy organizaci SONS.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 74 o výměře 10,15 m2 + ost. 6,00 m2 v zadním křídle budovy nám. Svobody 3, Blansko, společnosti VAŠSTAV, s.r.o., Brno, IČO: 469 64 541, na dobu neurčitou, za účelem zřízení dislokovaného pracoviště firmy pro projekt výstavby bytového domu v Blansku na Zborovcích za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 30
Rada revokuje svoje usnesení č. 19 ze 72. schůze konané dne 14.3.2006.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2006/3.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje předložený návrh Dodatku č. 8 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 755/45 ostatní plocha a parc. č. 755/48 ostatní plocha o výměře obou částí cca 130 m2, oba v k. ú. Blansko za účelem provedení přístavby lodžií na p. č. 755/45 a krytých vstupů do bytového domu 9. května 29,31,33, Blansko na p. č. 755/48, a to pouze částí zastavěných stavbami.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/87 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Blansko, za účelem občasného parkování přívěsného vozíku za osobní automobil (lokalita při ul. Příkrá, Blansko).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat západní část pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem zřízení předzahrádky a pro odstavování vozidla (jen část pozemku, vedle západního štítu RD č. p. 173 v Lažánkách).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 692/2 ostatní plocha o výměře 92 m2 a parc. č. 693/2 zahrada o výměře 134 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemky vedle RD čp. 153 Lažánky).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 160 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 84/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko o přibližně stejné výměře za účelem získání části pozemku parc. č. 84/13 ostatní plocha do vlastnictví Města Blansko (pozemky v blízkosti Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 205/11 ostatní plocha (dle GP označena jako parc. č. 205/17 ostatní plocha) a část pozemku parc. č. 205/6 ostatní plocha o výměře cca 140 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 242/10 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem získání části pozemku parc. č. 242/10 ostatní plocha do vlastnictví Města Blansko (pozemky v blízkosti řeky Svitavy u Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby dvoupodlažní budovy dle studie, zpracované v 03/2006 Atelierem architektury spol. s r.o. s řešením širších vztahů a dle záměru, předloženého městu pod č. j. S009P006STH8 (lokalita ul. Rožmitálova, při vyústění parku Zborovák na ul. Rožmitálova).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 202/1 ostatní plocha a parc. č. 202/3 vodní plocha, vše o výměře cca 140 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování, užívání, oprav a údržby parkoviště k plánované budově na pozemku p. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko (lokalita ul. Sv. Čecha, Blansko, při vyústění parku Zborovák na ul. Rožmitálova).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 1352/3 a parc. č. 1364/2 obě ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění letního posezení (3-4 stolků + židlí) před provozovnou Caffé Magic v domě Rožmitálova 16, Blansko, mezi veřejným osvětlením, s tím, že od zdi domu Rožmitálova 16, Blansko zůstává volný pás chodníku na procházení o šířce min. 1,5 m.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 2m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění informačního a reklamního panelu, informujícího o stavbě „Obytný soubor Blansko – Zborovce“ (lokalita Zborovce, před rest. Velvet).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich částí parc. č. 187/1, parc. č. 187/2, parc. č. 187/3, parc. č. 187/4, parc. č. 187/5, parc. č. 187/6, parc. č. 197/3 a parc. č. 262/4, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 4200 m2 společnosti ATONA s.r.o., Blansko, Svitavská 37, čp. 211, PSČ 678 01, IČO 262 26 413 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/měsíc do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu výrobní a administrativní budovy, nejdéle však do 30.6.2007 a následně za tržní nájemné stanovené znaleckým posudkem, za účelem realizace investiční výstavby výrobní haly (průmyslová zóna).

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu po obecních pozemcích parc. č. 290/1 a 290/3 v k. ú. Blansko ve prospěch nemovitostí – pozemků parc. č. 290/9 a 290/4, oba kultura zahrada v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzické osoby (Staré Blansko, při ul. Brněnská).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 15 ze 75. schůze Rady města Blansko dne 25. 4. 2006, a to tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 79/3, 79/4, 79/8, 79/9, 90/1, 91/1, 97/6, 1352/22, 1352/23, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce číslo 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne 15.7.2005 do 15.7.2007 (pozemky kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul.).

Usnesení č. 47
Rada nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S107/NS-Ne ze dne 13.6.2005, ať už dohodou nebo výpovědí z nájmu, protože terasa, která je předmětem nájmu v citované smlouvě, funkčně souvisí s letní zahradou restaurace Dělnický dům a tudíž smluvním partnerem je pro město vlastník restaurace a nyní pozemku parc. č. 1759 ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 48
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení změnu usnesení č. 1 z 16. zasedání ZM dne 21.3.2005, jehož text nově zní: „Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1362/18 ostatní plocha o výměře cca 100 m2, části pozemků parc. č. 1362/16 ostatní plocha a 1362/17 ostatní plocha o výměře obou částí cca 70 m2, to vše v k. ú. Blansko panu Miroslavu Kopřivovi, bytem Blansko, za účelem výstavby Komerčního objektu v Blansku dle architektonické studie zpracované Ing. arch. Zdeňkem Fránkem – varianta výstavby č. 2. za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za 1.300,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s přípravou pozemku pro výstavbu, veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí, vše za předpokladu, že na výstavbu bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení a že při výstavbě budou respektována vyjádření komise investiční ze dne 30.3.2006 a komise dopravní ze dne 29.3.2006. V případě, že územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebude vydáno, pozbude toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován (pozemek na rohu ulice Rožmitálova a Poříčí v Blansku).“

Usnesení č. 49
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení výši měsíční odměny neuvolněným členů zastupitelstva a předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 1.6.2006 následovně:
člen rady 2.100,- Kč
předseda výboru 1.280,- Kč
předseda komise 1.070,- Kč
člen zastupitelstva 470,- Kč
předseda komise rady, který není členem zastupitelstva 600,- Kč

PhDr. Jaroslava Králová
starostka