Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 77 ze dne 23.05.2006

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí žádost PharmDr. Jitky Navrkalové a konstatuje, že její žádosti nemůže být z důvodu nedostatku prostor pro provoz lékárny vyhověno.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje plán čerpání fondu rozvoje na přístrojovou techniku a zařízení v roce 2006.

Usnesení č. 3
Rada ukládá Nemocnici Blansko předložit radě města položkové vybavení lékárny k dodatečnému odsouhlasení.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko – kancelář místnost č. 1.01 a provozní místnost č. 1.04 pro provozní činnost systémové podpory nemocničního informačního systému firmě PCS Systems s.r.o., Na Širokém 66, 25245 Ohrobec – Károv.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí audit roční účetní závěrky Nemocnice Blansko za rok 2005.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 29 ze 73. schůze rady města dne 28. 3. 2006, a to tak, že v usnesení se mění výpovědní lhůta na šestiměsíční.

Usnesení č. 7
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení odprodej
a) pozemku parc. č. 1692 ostatní plocha o výměře 117 m2 a části pozemku parc. č. 576/9 zahrada o výměře cca 120 m2, oba v k. ú. Blansko, oba včetně součástí a příslušenství spoluvlastníkům domu Těchovská 8, Blansko, a to Jaroslavu Šenkýřovi, Ing. Ludmile Hrachovinové, Vilému Čumovi, manželům Josefu a Ludmile Tomanovým, Marii Kaštylové, všichni bytem Blansko, Těchovská 8 do podílového spoluvlastnictví, za cenu 50.000,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí
a odprodej
b) části pozemku parc. č. 576/9 zahrada o výměře cca 6 m2 v k. ú. Blansko (část, jak je specifikována v předloženém materiálu) paní Bc. Pavle Ševčíkové, bytem Blansko, za cenu 210,- Kč/m2 s tím, že uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí,
vše za podmínky, že kupní smlouvy s oběma stranami budou uzavřeny až po odstranění kůlny z pozemku parc. č. 1692 ostatní plocha v k. ú. Blansko, podél západní strany budovy domu Těchovská 8, Blansko, ve stanoveném termínu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce 2005-INV-Poz-S001/Ko-Výp ze dne 10. 1. 2005 na část pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města (pozemek v lokalitě Písečná v Blansku při komunikaci nad zařízením staveniště, pod Obchodní akademií v Blansku).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S181/Ko-NS ze dne 9. 1. 2004 na nájem části pozemku parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 140 m2 dohodou smluvních stran ke dni 31. 5. 2006 (pozemek v lokalitě Písečná v Blansku, při komunikaci).

Usnesení č. 10
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – části pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov Městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek na Češkovicích).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 30 ze 73. rady města dne 28. 3. 2006, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1429/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s výkupem pozemků parc. č. 1322/1 orná půda a parc. č. 1323/1 trvalý travní porost v k. ú. Těchov od společnosti Frenn Trading B.V. do vlastnictví Města Blansko za nabízenou cenu.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí a nedoporučuje zastupitelstvu k projednání výkup id. 2/12 pozemku parc. č. 211/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko (v areálu ADASTU).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pokračováním projektových příprav vedoucích k získání právoplatného stavebního povolení pro objekt „třetího“ stánku/café na ulici Rožmitálova, na částech pozemků parc. č. 1364/2, 1352/25, 1380/4 vše v k. ú. Blansko, které jsou v majetku Města Blanska, dle studie Ing. arch. Martina Habiny, vypracované v dubnu 2006.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky, resp. jejich části v průmyslové zóně Vojánky, a to: v k. ú. Blansko pozemky parc. č. 967/1 (PK), parc. č. 966 (PK), parc. č. 965/2 (PK), parc. č. 964 (PK), parc. č. 963 (PK), parc. č. 961/8 orná půda, parc. č. 961/7 orná půda, parc. č. 967/5 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/18 ostatní plocha, parc. č. 967/2 (PK), parc. č. 960 (PK), parc. č. 961/5 (PK), parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 962 (PK), parc. č. 980/7 ostatní plocha, parc. č. 998/1 (PK), parc. č. 970 (PK), parc. č. 984/2 ost. plocha, parc. č. 967/10 ost. plocha, parc. č. 967/11 orná půda, parc. č. 984/25 ost. plocha, parc. č.984/26 ost. plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc. č. 180 (PK), parc. č. 971 (PK), a v k. ú. Horní Lhota parc. č. 515/1 ostatní plocha, parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 516/2 orná půda, parc. č. 523/9 orná půda, parc. č. 541/24 ostatní plocha, parc. č. 541/29 ostatní plocha, parc. č. 541/30 ostatní plocha, parc. č. 541/33 ostatní plocha, parc. č. 541/39 ostatní plocha, parc. č. 960 (PK), parc. č. 185 (PK), parc. č. 184 (PK), parc. č. 181 (PK), parc. č. 180 (PK), parc. č. 182 (PK), parc. č. 183 (PK), parc. č .210/2 (PK), parc. č. 233/1 (PK), parc. č. 262/6 (PK), parc. č. 262/3 (PK), parc. č. 262/4 (PK), parc. č. 262/11, parc. č. 961/5 (PK), parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 190 (PK), parc. č. 189 (PK), parc. č. 188/2 (PK), parc. č. 188/1 (PK), parc. č. 187/6 (PK), parc. č. 187/5 (PK), parc. č. 187/4 (PK), parc. č. 187/3 (PK), parc. č. 187/2 (PK), parc. č. 187/1 (PK), parc. č. 198 (PK), parc. č. 199 (PK), parc. č. 200 (PK), parc. č. 201 (PK), parc. č. 203 (PK), parc. č. 204 (PK), parc. č. 205 (PK), parc. č. 519/3-ost. plocha, parc. č. 523/2 orná půda, parc. č. 197/3 (PK), parc. č. 262/1 (PK), parc. č. 262/10 (PK), parc. č. 262/9 (PK), parc. č. 262/8 (PK), parc. č. 262/7 (PK), parc. č. 211/1 (PK), parc. č. 211/2 (PK), parc. č. 209/2 (PK), parc. č. 208/2 (PK), parc. č. 207/2 (PK) z důvodu splnění podmínek Ministerstva průmyslu a obchodu pro obsazování průmyslových zón.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2794 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 146 m2 v k. ú. Blansko v souvislosti s prodejem budovy postavené na tomto pozemku (bývalá kotelna na ul. Dvorská).

Usnesení č. 17
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2005-INV-S038/OD. Dodatek č. 2 bude obsahovat změnu termínu dokončení díla, změnu rozsahu a ceny díla dle materiálu odboru INV.

Usnesení č. 18
Rada ukládá odboru INV, aby se společností Centrum KAB a.s. projednal směnu předmětných částí pozemků parc. č. 1352/25 v k. ú. Blansko – majetek Města Blanska a parc. č. st. 2491 v k. ú. Blansko – majetek Centrumu KAB a.s. a dále výkup zbylé části pozemku parc. č. st.2491 v k. ú. Blansko od společnosti Centrum KAB a.s.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu pro komisi Rada Zdravého města.

Usnesení č. 20
Rada projednala předložené podklady, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Horní Lhota u Blanska a Hořice, označených jako H4 a Ho1.

Usnesení č. 21
Rada projednala předložené podklady, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhu Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B30 – Areál Trido.

Usnesení č. 22
Rada projednala předložené podklady, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhů Změn závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k.ú.Blansko, Těchov, Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska, označených jako B24, B25, B26, B27, B29, T11, T13, D6 a H3.

Usnesení č. 23
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko vydání OZV o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se doplní a změní stávající vymezení závazné části, na základě schválení skupiny Změn B24, B25, B26, B27, B29, B30, T11, T13, D6 a H3.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje navýšení 1 tabulkového místa ve struktuře Městské policie Blansko s účinností od 1. 7. 2006.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2005.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí, aby KSMB Blansko pokryla vzniklou ztrátu z hospodaření roku 2005 použitím finančních prostředků z rezervního fondu KSMB a zbylá část bude v účetnictví KSMB zaúčtována na účet neuhrazená ztráta z minulých let a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27
Rada ukládá KSMB sledovat vývoj svého hospodaření a na schůzi rady města konané dne 19. 9. 2006 předložit navrhovaná opatření, která zajistí pokrytí zbylé části ztráty z hospodaření roku 2005 v následujících dvou letech (2006, 2007).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 u příspěvkových organizací a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 u organizací Služby Blansko, s.r.o. a Technické služby Blansko, s.r.o. a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje bez výhrad hospodaření Města Blansko, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005, včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 vyhotovené společností AUDIT KORREKT, s.r.o., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 31
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2005 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje rozpočtový výhled Města Blansko a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 33
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o úvěru na profinancování dotace na rekonstrukci sportovního ostrova ve výši 65 mil. Kč s pohyblivou úrokovou sazbou, se splatností do 31. 12. 2007, mezi městem Blansko a Českou spořitelnou, a. s., a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 34
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o úvěru na profinancování rekonstrukce komunikací ve výši 10 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou, se splatností do 31. 12. 2011, mezi městem Blansko a Komerční bankou, a. s., a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2006/4 až RO 2006/7 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje poskytnutí účelového příspěvku KSMB na provoz a činnost – uspořádání Historického jarmarku a Silvestru na náměstí v celkové výši 150 tis. Kč z rozpočtu Města Blansko v roce 2006 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje předložený návrh Dodatku č. 9 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje změnu rozpočtového opatření č. RO 2006/3 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města již s touto změnou.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2006/3 až ZPR 2006/5.

Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí poděkování za vstřícnost, spolupráci, podporu a osobní přístup k Běhu Terryho Foxe a ukládá finančnímu odboru předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 41
Rada ukládá odboru KOM stáhnout žalobu na přivolení soudu k výpovědi a přidělení stávajícího bytu mimo pořadí panu Vašíčkovi, Blansko až po uhrazení poplatku z prodlení z dlužného nájemného.

Usnesení č. 42
Rada nesouhlasí s výměnou přístřeší pro manžele Vaškovy, Blansko.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědí smluv č. 13/99/NP/Ku a č. 2003-KOM-S082/Pe se společností GAME LAND, s.r.o.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s výměnou kanceláře č. 607 v 6. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko za kancelář č. 206 o výměře 29,96 m2 + ost. 11,68 m2 ve 2. patře téže budovy organizaci Sdružení neslyšících v Moravském krasu.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s návrhem textu dohody o spolupráci při propagaci regionu – turistické destinace Moravský kras a okolí mezi Blanskem, Boskovicemi a Pivovarem Černá Hora a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení této dohody.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje postup při jednání na zavedení nového městského informačního televizního kanálu.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje návrh dopisu starostky na UPC a.s. se žádostí o umístění městského televizního programu do kabelové sítě UPC.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje navýšení příspěvku pro TJ Sokol Blansko na provoz lyžařského areálu na Hořicích na rok 2006 o částku 13.500,- Kč z ponechané rezervy, tj. na částku 40.500,- Kč.

Usnesení č. 49
Rada nesouhlasí se snížením splátkové povinnosti TJ ČKD Blansko k půjčce, která byla uzavřena v roce 2005 mezi Městem Blansko a TJ ČKD Blansko pod číslem 20050926, spočívající v prominutí splátek za III. a IV. čtvrtletí roku 2006 v celkové výši 60.000,- Kč.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje návrh Komise mládeže na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2006 podle přílohy č. 2 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování tepla č. 2005-ŠKOL-S051/Mu ze dne 31. 8. 2005 podle předloženého návrhu odboru ŠKOL.

Usnesení č. 52
Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 53
Rada bere na vědomí návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu bytu č. 34 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Staňkovi, Blansko, a to na dobu dvou roků.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.